سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 261 کیلو بایت
تعداد صفحات 87
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

سیستم های كنترل گسترده پست های فشار قوی

فهرست

عنوان

صفحه

چكیده

1

فصل اول

مقدمه

3

فصل دوم

طراحی و كارآیی SAS

1-2- طراحی و كارآیی SAS

2-2- مزایای كارآیی عملی سیستم

3-2- سیستم های مانیتورینگ و اتوماسیون

4-2- خصوصیات عمومی سیستم های SAS 5XX

6

7

7

7

9

فصل سوم

سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570

1-3- سیستم پیشرفته اتوماسیون پست SAS 570

2-3- نصب سیستم

3-3- خصوصیات مشترك SAS

4-3- خصوصیات SAS 570

5-3- طراحی و عملكرد مشترك SAS

6-3- طراحی و عملكرد SAS 570

7-3- تجهیزات سیستم

8-3- تنظیمات سیستم

9-3- وظایف سیستم

10-3-وظایف ابتدایی مانیتورینگ سیستم

11-3- وظایف ابتدایی كنترل سیستم

12-3- نگاهی كلی به پست

13-3- وظایف ابتدایی مانیتورینگ (اختیاری)

14-3- وظایف ابتدایی كنترل (اختیاری)

15-3- خلاصه قابلیت های سیستم اتوماسیون پست

11

13

15

17

18

19

19

20

24

25

26

29

32

32

34

36

فصل چهارم

اجزاء سیستم اتوماسیون

1-4- كوپل كننده های ستاره ای (RER 111)

2-4- واحد گیرنده و فرستنده (RER 107)

3-4- GPS

4-4- نرم افزار كنترل سیستم اتوماسیون پست Micro Scada

5-4- فیبر نوری در سیستم حفاظت و كنترل پست های فشار قوی

6-4- رله REC 561 ترمینال كنترل حفاظت

7-4- رله REL 670 حفاظت دیستانس خط

8-4- رله RED 521 ترمینال حفاظت دیفرانسیل

9-4- رله RET 670 حفاظت ترانسفورماتور

10-4- رله REX 521 پشتیبان فیدر

11-4- سیستم REB 500 SYS حفاظت پست

12-4- رله RES 521 اندازه گیری زاویه

40

41

44

45

46

49

51

52

54

56

59

61

63

فصل پنجم

سیستم مانیتورینگ SMS 530

65

منابع و مآخذ

78

پیوست ها

79

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 5.233 مگا بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیقی بر سیستم تحریك و راه انداز ژنراتورهای نوع Ty 10546 100

فهرست

عنوان صفحه

روغن كاری 13

كنترل نظارت حرارتی توربین 13

رینگهای لغزشی و نگهدارنده های زغالی 13

بهره برداری 14

بهره برداری كلّی 14

سیم پیچ استاتور 14

روتور 15

هسته استاتور 15

پایداری و تثبیت وضعیت 15

اختلاف انبساط سیم پیچ استاتور و هسته آن 15

لرزشها و ارتعاشات 16

راه اندازی ،بارگیری و تریپ 16

ملاحضات 16

پیش راه اندازی 17

اخطار 17

راه اندازی 18-17

دستور العمل های سنكرون شدن 18

بهره برداری به هنگام پارالل 19

تغییر در بار راكتیو 19

تریپ یا قطع مدار 19

تریپ نرمال 19

تنظیم اتوماتیك ولتاژ 20

تنظیم دستی ولتاژ 20

بهره برداری در فركانس بالا 20

بهره برداری در فركانس كم 20

خروج از حالت سنكرون 21

قطع میدان تحریك 22

عنوان صفحه

تریپ همزمان 22

تریپ ژنراتور 22

تریپ كلید اصلی ژنراتور 22

تریپ ترتیبی 22

تریپ دستی 23

برگشت اصلی وتریپ 23

برگشت دستی 23

حفاظت های ژنراتور 24-23

پلاك مشخصات ژنراتور 25-24

تصویر ژنراتور 26

بخش دوّم 27

مقدمه سیستم تحریك 29-28

تحلیل سیستم تحریك 31-30

پل تریستوری 31

ولتاژ ،جریان نامی 32

مقادیر نامی سیستم تحریك 33

مقادیر نامی ترانس تحریك 34

فیوز ها 34

اسنابر 35

كروبار 35

مقاومت تخلیه 36

حفاظت های كانورتر 36

فیوز 36

حفاظت ماكزیمم جریان لحظه ای 36

حفاظت اضافه جریان تأخیری 37

حفاظت جریان نامتعادل 38

قسمت كنترلی 40-39

كارت های سیستم 42-40

عنوان صفحه

دیاگرام تنظیم 42

فاز شیفتر و طراحی آن 43

آتش گیت تریستور ها 46-44

تست تریستور وزوایای آتش آن 47-46

ساختار نرم افزا ر 48-47

توابع رگولاتور 49-48

كنترل ریداندانت 49

پایانهء عیب یابی 50-49

نرم افزار پی سی ترم 51

فشرده ای از سیستم تحریك با شبكه 63-52

تصاویر سیستم تحریك 65-63

بخش سوّم 66

سیستم راه انداز 67

سیستم راه انداز نیروگا ه 69-68

معایب و مزایا 69

مشخّصات سیستم 69

بررسی قسمت های مختلف سیستم 74-70

شرح عملكرد كارت ها 81 -75

مشخصات ترانس سیستم راه انداز 82

نحوهء عملكرد وحلقهء اصلی كنترل در سیستم راه انداز 86-83

حفاظت های داخلی پانل 87

حفاظت های خارجی پانل 87

خطای باس 89

تصاویر 94-90

منابع ومراجع 95

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 4.414 مگا بایت
تعداد صفحات 123
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

احداث شبکه فشار متوسط و برق رسانی به شهرک باغچق و نصب ترانس

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

مقدمه

1

فصل اول

4

1-1 آشنایی با انواع شبكه های توزیع

4

2-1 شرایطی كه در هر شبكه توزیع می باید مورد توجه قرار گیرد

6

شبكه های هوایی و متعلقات آن

9

3-1 هادیهای جریان الكتریكی

9

1-3-1 سیمهای هوایی

10

حداقل سطح مقطع

10

2-3-1 انواع كابلها

11

3-3-1 انتخاب مقطع كابل

14

4-3-1 شرایط خواباندن كابلها در كانال

14

4-1- سر كابل

15

5-1 مفصل

16

6-1- اشكال مختلف شبكه های توزیع نیرو

17

1-6-1 شبكه های باز

17

2-6-1 شبكه های حلقوی بسته

18

3-6-1- شبكه های ستاره ای

18

4-6-1- شبكه های تار عنكبوتی و غربالی

18

فصل دوم

حریم و ایمنی و طریقه اتصال زمین

18

1-2 اتصال به زمین

19

طریقه بستن اتصال زمین در شبكه فشار ضعیف

21

2-2 ایمنی

22

1-2-2 تقسیم بندی ایمنی

22

3-2- لوازم ایمنی انفرادی

24

4-2 حریم و فواصل مجاز

26

1-4-2 انواع حریم

27

حریم ایمنی برای شبكه ها

28

فصل سوم

1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز شبكه

29

1-1-3- طبقه بندی پایه ها

29

2-1-3- انواع پایه های بتنی

31

2-3- اصول و روشهای نصب پایه های برق

33

3-3- لوازم و تجهیزات مورد نیاز

34

4-3- انواع مهار از نظر نیرو

41

5-3- تجهیزات یك تیر میانی 20 كیلوولت

42

6-3- تجهیزات یك سكشن میانی

43

7-3- تجهیزات یك سكشن انتهایی

43

8-3- دستگاههای منصوبه روی شبكه 20 كیلوولت

44

9-3- تابلوهای الكتریكی

46

فصل چهارم

1-4- محاسبات مكانیكی خطوط

49

2-4- تاثیر یخ

52

1-2-4- ظرایب مورد استفاده در طراحی

52

2-2-4- منحنی سیم

53

3-4- محاسبات كشش سیم

54

4-4- نیروی ناشی از باد روی هادی

54

5-4- محاسبات الكتریكی خط

55

متعلقات سیمهای هوایی

55

1-5-4- محاسبه فاصله فازها از یكدیگر…..

56

2-5-4- محاسبه نیروی وارد بر تیر در نقاط زاویه

57

3-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی در شرایط عادی

57

4-5-4- محاسبه نیروی وارد بر پایه میانی با شرایط

57

5-5-4- محاسبه سیم مهار

58

6-5-4- محاسبه فونداسیون…….

58

7-5-4- محاسبه سطح مقطع شبكه فشار ضعیف ….

59

8-4- محاسبه سطح مقطع سیم شبكه فشار متوسط

60

فصل پنجم

محاسبات روشنایی

64

الف) طراحی روشنایی داخلی

64

1-5- راهرو و سرویس بهداشتی

64

2-5- سرویس بهداشتی و حمام

65

3-5- آشپزخانه

66

4-5- هال و پذیرایی

67

5-5- اتاق خواب

68

ب) طراحی روشنایی پاركینگ

69

ج) طراحی روشنایی خیابان

74

فصل ششم

1-6- طرح و نظارت

78

2-6- چگونگی تهیه پروژه

79

3-6- نظارت پروژه

80

4-6- اجرا پروژه

81

5-6- چگونگی تعیین ظرفیت و محل نصب پست 20 كیلو ولت

82

6-6- برآورد پروژه از نظر كالا

90

7-6- گروههای اجرایی

92

فصل هفتم

1-7- اداره بهره برداری

96

1-1-7- واحد تعمیرات هوایی

97

2-1-7- واحد تعمیرات زمینی

99

3-1-7- واحد روشنایی معابر

4-1-7- واحد بالانس وارتینگ

101

5-1-7- واحد سرویس پستها

104

6-1-7- واحد اتفاقات و عملیات

105

2-7- اداره بازرسی

106

3-7- اداره خدمات مالی و اداری

106

4-7- اداره خدمات مشتركین

106

5-7- نحوه كار با خط گرم 20 كیلوولت

107

1-5-7- شناخت اجمالی ازكار خط گرم بر روی خطوط بر قدار 20 كیلو ولت

108

6-7- وسایل مورد نیاز در خط گرم

108

1-6-7- شرح عملیاتی كه به صورت خط گرم انجام می گیرد

112

7-7- طریقه احداث شبكه های فشار ضعیف

113

ضمیمه

117

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 201 کیلو بایت
تعداد صفحات 160
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال

مقدمه …………………………………..

مفهوم رگولاسیون ولتاژ ……………………..

الف- خطوط انتقال كوتاه ……………………

ب- خطوط انتقال متوسط ……………………..

ج – خطوط انتقال بلند ……………………..

تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ………..

راه‌حل‌های كنترل ولتاژ در شبكه ……………..

عوامل افت ولتاژ …………………………

اهداف ………………………………….

فصل دوم

تعاریف یك سیستم قدرت و انواع شبكه‌ها ……….

تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال ………..

علل استفاده از شبكه‌های سه فاز …………….

انواع شبكه‌ها …………………………….

افت ولتاژ و تلفات انرژی …………………..

طراحی شبكه‌های توزیعی …………………….

فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایران

تولید و توزیع …………………………..

منابع انرژی برق در ایران ………………….

انتقال و توزیع برق ………………………

توزیع نیرو ……………………………..

منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود ………

فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال

مقدمه ………………………………….

انتخاب ولتاژ اقتصادی …………………….

الف) تعیین ولتاژ به كمك رابطه تجربی استیل ….

ب) تعیین ولتاژبه كمك منحنی تغییرات ولتاژ ……

ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی

د) یك رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال

فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌ها

مقدمه …………………………………..

اضافه ولتاژهای موجی ………………………

اضافه ولتاژهای موقت ……………………..

فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الكتریكی و روشهای اصلاح آن

چكیده …………………………………..

1- اثر تغییرات ولتاژ بر عملكرد وسایل الكتریكی …………….

2- افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبكه ……………………………

3- روشهای تنظیم ولتاژ در شبكه توزیع ………………………

4- تنظیم در قسمتهای مختلف شبكه توزیع …………………………

5- روش كنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ …………………….

فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الكتریكی

مقدمه …………………………………..

تصحیح كننده ولتاژ ترانسفورماتوری ………….

تصحیح كننده ولتاژ راكتیو TSC/TSR……………

فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور

1- تنظیم كننده تیریل …………………………………..

2- تنظیم كننده سكتور گردان ……………………………..

3- تنظیم كننده روغنی …………………………………..

4- تنظیم كننده آمپلیدین ………………………………..

فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ

كاربرد عملی ……………………………..

مراحل تولید و توزیع نیروی برق ……………..

سیستم اتوماتیك كنترل شبكه توزیع از راه دور DA.

پایه واساس طرز كار سیستم كنترل از راه دور DA…

مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU……………….

شرح جعبه MOSCAD كنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزی

ارتباط متغیرها ………………………….

فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور

تنظیم طولی ولتاژ ………………………..

تنظیم ولتاژ زیربار ………………………

تنظیم عرضی ولتاژ ………………………..

فصل یازدهم : بررسی كنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آن

الف ) كنترل قدرت راكتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر ………………………………………..

ب‌) عملكرد خطوط انتقال بدون جبران كننده ………

1- خط انتقال در شرایط بی‌باری …………………………….

2- خط انتقال در شرایط بارداری ……………………………

ج ) جبران كننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته

د) انواع جبران كننده‌ها …………………..

جبران كننده‌های راكتیو …………………….

و ) كندانسورهای سنكرون ……………………

هـ) جبران كننده‌های استاتیك ………………..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.823 مگا بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ساختار و نحوه ارتباط در DPLC

مقدمه:

به دلیل گستردگی شبكه به هم پیوسته تولید و انتقال نیرو در صنعت برق و پراكندگی ایستگاه ها در نقاط بعضا دور از دسترس، احداث و بهره بردار سیستم های مخابراتی از نیازهای اساسی صنعت برق می‌باشد. كاربریهای عمده مخابرات در صنعت برق عبارتند از :

1- انتقال اطلاعات و ارسال فرامین خودكار حفاظتی برای جداسازی بخشهای حادثه دیده و معیوب در كوتاهترین زمان و جلوگیری از گستردگی حوادث جزئی به كل شبكه و پیشگیری از حوادث احتمالی.

2- انتقال اطلاعات جمع آوری شده از پست ها و نیروگاه ها به مراكز كنترل و انتقال فرامین كنترلی از مراكز كنترل به ایستگاه‌ها.

3- هماهنگی عملیات بهره برداری و برقراری ارتباط بین بخش های ستادی و عملیاتی از طریق شبكه تلفنی مستقل برق.

سیستم های مخابراتی مورد استفاده در شبكه مخابرات صنعت برق شامل بیسیم، مایكروویو، PLC، DTS، فیبر نوری و سیستم سوئیچینگ می باشد.

– PLC سیستم مخابراتی است كه از خطوط فشار قوی در فركانس های 40 تا 400 كیلوهرتز برای انتقال پیام های مخابراتی استفاده می كند.

– DTS شبكه اختصاصی و Hot Line تلفنی دیسپاچینگ می باشد.

– كابلOPGWدر خطوط انتقال نیرو بجای سیم زمین برای انتقال اطلاعات با حجم و امنیت زیاد بكار می رود.

سیستمPower Line Carrier یكی از شیوه های نوین انتقال داده می باشد كه مخفف آن PLC است اما نه كنترل كننده های منطقی برنامه پذیر ، بلكه خطوط انتقال قدرت.

توسعه منابع تولید، انتقال و توزیع انرژی الكتریكی نیاز مبرمی به وجود یك شبكه مخابراتی بین نقاط كلیدی سیستم برق رسانی مثل مراكز تولید، تبدیل، تصمیم گیری و توزیع كه اكثرا در فواصل دور از هم واقع شده اند را به وجود آورده است. از خطوط انتقال می توان برای ارسال امواج فركانس بالای حامل اطلاعات در سیستم های مخابراتی استفاده نمود. سیستمی كه برای این گونه انتقال اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد را ابزار “انتقال موج حامل اطلاعات بر روی سیستم فشار قوی” یا PLC می نامند.

موارد زیر ضرورت ایجاد یك شبكه مخابراتی PLC را به وضوح روشن می نماید:

1- شبكه های مخابرات عمومی جوابگوی نیازهای ارتباطی جهت بهره برداری موثر از شبكه فشار قوی نمی باشد.

2- تبادل‌اطلاعات بین مراكز دیسپاچینگ و سایر پست‌ها‌توسط یك شبكه‌مخابراتی مطمئن‌و اختصاصی، از ضروریات این گونه مراكز می باشد.

3- با استفاده از یك شبكه جامع مخابراتی، پست ها می توانند به تجهیزات حفاظتی مجهز گردند كه باعث قابلیت اعتماد بیشتر و بهره برداری موثر از شبكه می گردد.

4- عدم وجود یك شبكه مخابراتی اختصاصی، ضعف ارتباط از طریق شبكه مخابراتی شركت مخابرات، عدم دسترسی اكثر پست های واقع در خارج شهر به خطوط ارتباطی PTT مشكلاتی هستند كه در صورت وجود یك شبكه مخابراتی مطمئن بر طرف گشته و امكان بهره برداری موثرتر از شبكه را ایجاد می كند.

با توجه به نكات فوق جهت مرتفع نمودن اشكالات ذكر شده و بهره برداری از شبكه، می توان با استفاده از سیستم‌هایPLCچنین شبكه‌های مخابراتی را برای استفاده در شبكه‌های برق رسانی طراحی نمود.

استفاده از PLC به جای سایر سیستم های ارتباطی نظیر كابل تلفنی، امواج رادیویی و مایكروویو و … دارای مزایایی می باشند كه عبارتند از :

1- به علت ناچیز بودن افت سیگنال حامل اطلاعات در هر كیلومتر، مراكز تولید و توزیع انرژی الكتریكی كه معمولا در فواصل دوری از یكدیگر واقعند را می توان مستقیما توسط كانال های PLC بدون استفاده از تكرار كننده به یكدیگر مرتبط ساخت.


برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای جامع STEP7 جلد اول

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.257 مگا بایت
تعداد صفحات 364
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این کتاب ابتدا تصویری کلی از PLC ترسیم می کند سپس بحث را بصورت تخصصی در مورد پیکربندی و برنامه نویسی PLCهای سری S7 زیمنس دنبال می کند.در این کتاب پیکربندی سخت افزار و برنامه نویسی به زبانهای LAD و STL و FBD بطور مفصل بیان شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای جامع STEP7 جلد دوم

دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.157 مگا بایت
تعداد صفحات 475
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالبی که در این مجموعه گردآوری و عرضه شده در ادامه مباحث جلد اول و تکمیل کننده آنست.نحوه استفاده از فانکشن های سیستم ، برنامه نویسی PLC توسط زبان سطح بالا و روش گرافیکی و نهایتا تشریح سیستمهایFail Safe و Redundant مطالب اصلی کتاب را تشکیل می دهند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.982 مگا بایت
تعداد صفحات 141
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدلسازی و شبیه سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار

چكیده

در سالهای اخیر، مسایل جدی كیفیت توان در ارتباط با افت ولتاژهای ایجاد شده توسط تجهیزات و مشتریان، مطرح شده است، كه بدلیل شدت استفاده از تجهیزات الكترونیكی حساس در فرآیند اتوماسیون است. وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسیت تجهیزات مشتریان فراتر رود ، ممكن است این تجهیزات درست كار نكند، و موجب توقف تولید و هزینه­ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراین فهم ویژگیهای افت ولتاژها در پایانه های تجهیزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسیله خطاهای متقارن یا نامتقارن در سیستمهای انتقال یا توزیع ایجاد می­شود. خطاها در سیستمهای توزیع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهایی در باسهای مشتریان محلی می­شود. تعداد و ویژگیهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان شناخته می­شود، ممكن است با یكدیگر و با توجه به مكان اصلی خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها یعنی، دامنه و بویژه نسبت زاویه فاز، نتیجه انتشار افت ولتاژها از مكانهای اصلی خطا به باسهای دیگر است. انتشار افت ولتاژها از طریق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانویه ترانسفورماتورها می­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جریان یافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پایین­تر تعریف می­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگیر نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتریان را با مونیتورینگ یا اطلاعات آماری می­توان ارزیابی كرد. هر چند ممكن است این عملكرد در پایانه­های تجهیزات، بواسطه اتصالات سیم­پیچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودی كارخانه، دوباره تغییر كند. بنابراین، لازم است بصورت ویژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسیسات كارخانه از طریق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرویس دهنده، مورد مطالعه قرار گیرد. این پایان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبیه­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

كلید واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازی ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبیه سازی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدار فرمان کولر

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.302 مگا بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدار فرمان کولر

فهرست :

پیشگفتار

1

چکیده

2

مقدمه

3

اهداف پروژه

4

نقشه مدار

5

عملکرد مدار

6

توضیحاتی در ارتباط با عملکرد قطعات مدار

7

برنامه

9

خصوصیات ATMega32

12

ضمائم

زبانهای سطح بالا یا همانHLL(HIGH LEVEL LANGUAGES) به سرعت در حال تبدیل شدن به زبان استاندارد برای میکروکنترلرها(MCU) حتی برای میکروهای 8بیتی کوچک هستند. زبان برنامه نویسی BASICوCبیشترین استفاده را در برنامه نویسی میکروها دارند ولی در اکثر کاربردها کدهای بیشتری را نسبت به زبان برنامه نویسی اسمبلی تولید می کنند.ATMEL ایجاد تحولی در معماری، جهت کاهش کد به مقدار مینیمم را درک کرد که نتیجه این تحول میکروکنترلرهای AVRهستندکه علاوه بر کاهش و بهینه سازی مقدار کدها به طور واقع عملیات را تنها در یک کلاک سیکل انجام میدهند و از 32رجیستر همه منظوره استفاده می کنند که باعث شده 4تا12بار سریعتر از میکروهای دیگر باشد.

تکنولوژی حافظه کم مصرف غیر فرار شرکت ATMELبرای برنامه ریزی AVRها مورد استفاده قرار گرفته است. در نتیجه حافظه های FLASHوEEPROMدر داخل مدار قابل برنامه ریزی هستند.

20

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کارآموزی – كارخانه لوله سازی فارسیت

دسته بندی برق
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.296 مگا بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کارآموزی – كارخانة لوله سازی فارسیت

معرفی

الف) تاریخچه :

اولین كارخانة لوله سازی فارسیت ، در سال 1348 در شهرستان دورود افتتاح گردید . این كارخانه یكی از واحد های تابعة شركت های سیمان فارس و خوزستان می باشد . در سال 1350 از اولین كارخانه صفحه سازی فارسیت بهره برداری آغاز گردید و در اوائل سال 1353 دومین كارخانة لوله سازی آمادة بهره برداری شد و در سال 1353 اولین كارخانة لوله سازی فارسیت اهواز شروع به بهره برداری كرد .

ب) موقعیت جغرافیایی :

از نظر موقعیت جغرافیایی ، كارخانه در استان لرستان ، شهرستان دورود می باشد ، كه در كنار دو رودخانهءتیره و مارواره و در محلی به نام بحرین قرار گرفته یعنی در میان یا در وسط دو ، رودكه آب مورد مصرف‌ آن از طریق موتور خانه های خیلی قوی از طریق این دو رودخانه تامین می شود .

این كارخانه از چهار جهت اصلی ، از طرف جنوب به دشت سیلاخور و از طرف شمال به شهرستان خرم آباد و از غرب به شهرستان بروجرد و از طرف شرق به شهرستان ازنا و الیگودرز مشرف می شود .

كارخانة فارسیت كه اولین كارخانه ای می باشد كه در سال 1348 افتتاح گردیده است در شهرستان دورود در ضلع شرقی شهرستان دورود قرار گرفته و در پای كوه پریز واقع شده كه بخشی از مواد مصرفی كارخانه سیمان ، از این كوه تامین می شود .

ج) معرفی سازمان :

فرآورده های فارسیت بر اساس بخشنامه 712516 مورخة 16/7/1351 وزارت اقتصاد ّ اداره بررسی قیمت ها ّ قیمت گذاری شده و به فروش می رسد . بدیهی است كه به عللی كه در اختیار كارخانه فارسیت نمی باشد و بستگی كامل به قیمت مواد اولیه و عوامل دیگر خواهد داشد ، تا امكان دارد قیمت ها بدون اطلاع قبلی خریداران محترم ، تغییر و اصلاح نمی شود .

این كارخانه یا سازمان ، سازمانی است منسجم و دارای نظم و ترتیب خاص خود است ، كه كارهای آن از طریق سلسله مراتب سازمانی رعایت وتنظیم شده و هر بخش كار مربوط به خود را انجام می دهد ، كه چارت سازمانی این كارخانه را نیز ، پیوست این تحقیق ارائه خواهیم نمود .‍‍

کارآموزی برق كارخانه لوله سازی فارسیت 70 ص

فصل اول

آشنائی كلی با مكان كارآموزی

معرفی

الف) تاریخچه

ب) موقعیت جغرافیایی

ج) معرفی سازمان

تولیدات و محصولات

تولیدات و محصولات

مواد اولیه مصرفی

عبارتند از سیمان و پنبه نسوز ها

كارگاه و اهمیت سیستم مورد كارآموزی

صفحة فارسیت موجدار

الف) سیمان

ب) انواع سیمان

پ) پنبه های نسوز

ت)توصیف وضع موجود

ث) مراحل تولید ورق موجدار

ج) نوار لاستیكی و دستگاه پرس

چ) مرحلة جداسازی و انبار

فصل دوم

ارزیابی بخشهای مرتبط با كارآموزی

كلیات

چارت سازمانی

بخش های مرتبط با كارآموزی

1ـ قسمت تعمیرات برق

نحوة درخواست كار از قسمت

2ـ قسمت سیم پیچی

3ـ قسمت روشنایی

4ـ قسمت مخابرات

فصل سوم

آزمون آموخته ها و نتایج

وسائل كنترل

كنتاكتور

الف) اصول كار

ب) مشخصات كار

رله های كنترل

1ـ رله های نیوماتیكی (بادی)

مرحلة اول ، شرایط ابتدائی رله

مرحلة دوم ، شروع تأخیر زمانی

مرحلة سوم ، انتهای زمان تأخیر

2ـ رله الكترونیكی

3 ـ رله الكترومكانیكی

مونتاژ كنتاكتهای كمكی

4ـ رله اضافه بار

الف) اصول كار

ب) مشخصات الكتریكی

5ـ رله مغناطیسی

كلید های محدودكننده

كلید فشاری

فیـوزهـا

الف) كلیات

ب) فیوزهای موتورهای سه فازالقائی

ج) فیوز برای حفاظت سیم كشی كنترل

چراغ سیگنال

شستی روشن و خاموش

كلید اصلی

وسیلة كنترل

ترانسفورماتورهای كنترل

طراحی مدار

مدار چپگرد ـ راستگرد همراه با یك لیمیت سویچ

تعدیل ضریب قدرت بطور اتوماتیك

ترمز الكتریكی موتور القائی

راه اندازی موتور القائی با رتور سیم بندی شده

مدار روشنائی اضطراری

مدار زنجیری

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل