بررسی ورزش تیراندازی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تیراندازی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فهرست

مقدمه

پیشگفتار

فصل اول : كلیات

تاریخچه ورزش تیراندازی و فدراسیون‌ تیراندازی جمهوری اسلامی ایران

رشته‌های شناخته شده از سوی ISSF

آشنایی با اصول ایمنی در تیراندازی

فصل دوم

آشنایی با تجهیزات تیراندازی

فصل سوم : فاكتورهای اساسی در تیراندازی

آمادگی جسمانی

آمادگی تكنیكی

آمادگی تاكتیكی

آمادگی روانی

فصل چهارم : تیراندازی با تپانچه

آشنایی با تكنیك‌های تیراندازی در تپانچه بادی

نگهداری سلاح

تنفس

چشم و مكانیزم دید

دستگاه نشانه روی یا شكاف درجه

رها كردن ماشه

هماهنگی بین نیروهای ایستا و پویا در رها كردن ماشه و نشانه روی

سطح آمادگی مطلوب نیروها

عملیات تكمیلی

فصل پنجم : تیراندازی با تفنگ

روش اجرای تكنیك با تفنگ بادی

حالت گیری

تنفس

هدف گیری و تنظیم عناصر دید

شلیك (رها شدن ماشه)

عملیات تكمیلی

فصل ششم

نحوه برگزاری مسابقات دررشته‌های 10 متر

فصل هفتم : آماده سازی مسابقاتی

آماده شدن برای حضور در خط آتش

فصل هشتم

تغذیه

فصل نهم

آموزش جوانان

مراحل آموزش مبتدیان با استفاده از سیبلهای آموزشی

فصل دهم

دوپینگ

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی زا

فهرست مطالب

پیش گفتار………………………….. 1

ماهیچه ها چگونه کار می کنند………….. 4

سیستم های انرژی…………………….. 6

سیستم های مختلف تولید ATP……………. 7

فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب….. 10

چند توصیه مهم تغذیه ای در مورد کوهنوردی و سبک انرژی…………………………………… 12

نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله………… 13

کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان…….. 14

انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنوردی… 17

راهنمای تمرینات کوهنوردی……………. 18

منابع 22

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل 320 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مصرف مکمل کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نخبه

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول : طرح تحقیق…………………………………………………………………………………………………………

1

1-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

1-2. بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………

4

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………..

7

1-4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….

10

1-5. متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………

11

1-6. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

11

1-7. محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………

12

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………….

13

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..

15

2-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2. مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1. کراتین………………………………………………………………………………………………………………………..

16

2-2-1-1. تاریخچه کراتین………………………………………………………………………………………………….

16

2- 2-1-2. منابع کراتین……………………………………………………………………………………………………..

17

2-2-1-3. سنتز درونی و مکانیزم کراتین……………………………………………………………………………

18

2-2-1-4. نقش کراتین در بدن…………………………………………………………………………………………..

21

2-2-1-5. عوارض جانبی…………………………………………………………………………………………………….

23

2-2-2. آمونیاک ………………………………………………………………………………………………………………………

25

25

2-2-2-1. متابولیسم بنیان آمین در عضله اسکاتی………………………………………………………………

25

2-2-2-2. پاسخهای آمونیاک هنگام ورزش……………………………………………………………………….

26

2-2-2-3. سایر حامل های بنیان آمین………………………………………………………………………………

27

2-2-2-4. انتقال آمونیاک از عضله اسکلتی………………………………………………………………………….

29

2-2-2-5. پالایشNH3پلاسمائی……………………………………………………………………………………..

32

2-2-2-6. سازگاری آثار مرکزی و محیطی آمونیاک……………………………………………………………

32

2-2-2-6-1. خستگی مرکزی……………………………………………………………………………………………….

35

2-2-2-6-2.خستگی پیرامونی…………………………………………………………………………………………….

40

2-2-2-7.متابولیسم آمونیاک و اسید آمینه در عضله اسکلتی ورزیده……………………………….

44

2-2-3. سیستم غالب تولید انرژی در تکواندو و تأثیر کراتین بر آن……………………………………

47

2-2-4. وزن…………………………………………………………………………………………………………………………

48

2-2-4-1. عوامل مؤثر در وزن…………………………………………………………………………………………….

50

2-2-5. وزن بدون چربی ……………………………………………………………………………………………………..

52

2-2-6. چربی و مهارتهای ورزشی………………………………………………………………………………………….

53

2-2-7. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………….

55

2-2-7-1. انواع سرعت و آزمونهای آن………………………………………………………………………………..

56

2-2-7-2. عوامل موثر بر سرعت………………………………………………………………………………………..

58

2-2-8. چابکی…………………………………………………………………………………………………………………….

59

2-2-8-1. آزمون های چابکی……………………………………………………………………………………………..

60

2-3. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل های کراتین…………………………………………………………….

60

2-3-1. تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………

61

2-3-2-1. مکمل سازی کوتاه مدت………………………………………………………………………………….

63

2-3-2-2. مکمل سازی کراتین و قدرت……………………………………………………………………………..

66

2-3-2-3. مکمل سازی کراتین و سرعت……………………………………………………………………………

69

2-3-2-4. مکمل سازی کراتین و توان……………………………………………………………………………….

74

2-3-2-5. مکمل سازی کراتین و چابکی……………………………………………………………………………

76

2-3-2-6. مکمل سازی کراتین و ترکیب بدنی…………………………………………………………………..

80

2-3-2-7. مکمل سازی کراتین و آمونیاک…………………………………………………………………………..

84

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………

85

3-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-2. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………

85

3-3. مشخصات آزمودنیها…………………………………………………………………………………………………………….

86

3-4. مکمل سازی آزمودنیها……………………………………………………………………………………

87

3-5. تمرینات ورزشی آزمودنیها………………………………………………………………………………………………….

88

3-6. متغیر های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….

88

3- 7. ابزار های اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8. روشهای اندازه گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………….

89

3-8-1. قد………………………………………………………………………………………………………………………………..

89

3-8-2. خونگیری…………………………………………………………………………………………………………………….

90

3-8-2-1. تحلیل نمونه های خونی…………………………………………………………………………………….

90

3-8-3. ترکیبات بدن……………………………………………………………………………………………………………..

90

3-8-4. آزمون 40 یارد سرعت………………………………………………………………………………………………

91

3-8-5. آزمون چابکی ایلینویز………………………………………………………………………………………………..

92

3-9. روشهای آماری تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………

93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..

94

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………

94

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته ها………………………………………………………………………………………..

95

4-2-1. آمونیاک………………………………………………………………………………………………………………………

96

4-2-2. سرعت…………………………………………………………………………………………………………………………

97

4-2-3. چابکی………………………………………………………………………………………………………………………….

98

4-2-4. وزن بدن……………………………………………………………………………………………………………………..

99

4-2-5. توده بدون چربی………………………………………………………………………………………………………..

100

4-2-6. مایعات بدن…………………………………………………………………………………………………………………

101

4-2-7. کراتینین……………………………………………………………………………………………………………………..

102

4-2-8. میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن…………………………………………………………………………..

103

4-3. آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………….

103

4-3-1. فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………………….

105

4-3-2. فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………..

106

4-3-3. فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………

107

4-3-4. فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………..

108

4-3-5. فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………….

109

4-3-6. فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………………………….

110

4-3-7. فرضیه هفتم……………………………………………………………………………………………………………….

111

4-3-8. فرضیه هشتم………………………………………………………………………………………………………………

113

4-3-9. فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………………………….

114

4-3-10. فرضیه دهم……………………………………………………………………………………………………………….

118

4-4. متغیرهای وابسته به تحقیق………………………………………………………………………………………………..

121

فصل پنجم : بحث ، بررسی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….

122

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..

122

5-2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

124

5-3. بحث و بررسی………………………………………………………………………………………………………………….

129

5-4. نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..

129

5-5. پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..

131

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پیوستها

142

پیوست 1. فرم یادداشت تغذیه و تمرین آزمودنیها………………………………………………………………………

143

پیوست 2. مواردی که در طول تحقیق باید توسط آزمودنیها رعایت شوند…………………………………

144

پیوست 3. نمونه فرم دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن …………………………………………………………

فهرست جدولها

صفحه

عنوان

45

جدول2-1 ظرفیت و توان بیشینه سه دستگاه انرژی………………………………………………………………….

53

جدول2-2. حداقل درصد چربی بدن برای مردان و زنان ورزشکار در مراحل مختلف رشد ……..

86

جدول 3-1 . شاخصهای آماری سن، قد و وزن و سابقه تمرینی آزمودنیها………………………………..

95

جدول 4-1. شاخصهای آماری مربوط به پاسخ آمونیاک گروه کراتین و دارونما ……………………….

96

جدول 4-2. شاخصهای آماری مربوط به سرعت گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

97

جدول 4-3. شاخصهای آماری مربوط به چابکی گروه کراتین و دارونما در پیش و پس آزمون..

98

جدول 4-4. شاخصهای آماری مربوط به وزن گروه کراتین و دارونما ……………………………………….

99

جدول 4-5. شاخصهای آماری مربوط به توده بدون چربی گروه کراتین و دارونما ……………………

100

جدول 4-6. شاخصهای آماری مربوط به کل مایعات بدن گروه کراتین و دارونما …………………….

101

جدول 4-7. شاخصهای آماری مربوط به کراتینین گروه کراتین و دارونما در پیش آزمون……….

102

جدول 4-8. شاخصهای آماری مربوط به میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن گروه …………………

104

جدول 4-9. مقایسه میانگین آمونیاک در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………….

جدول 4-10. مقایسه میانگین سرعت در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

105

جدول 4-11. مقایسه میانگین چابکی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………………………

106

جدول 4-12. مقایسه میانگین وزن در پیش و پس آزمون گروه کراتین…………………………………..

107

جدول 4-13. مقایسه میانگین توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه کراتین………………

108

جدول4-14. مقایسه میانگین آمونیاک در دو گروه کراتین و دارونما………………………………………….

109

جدول4-15. مقایسه میانگین سرعت در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

110

جدول4-16. مقایسه میانگین چابکی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………………………..

112

جدول4-17. مقایسه میانگین وزن بر حسب کیلوگرم در دو گروه کراتین و دارونما………………..

113

جدول4-18. مقایسه میانگین توده بدون چربی در دو گروه کراتین و دارونما…………………………..

115

جدول 4-19. خلاصه ای از تغییرات متغیرهای تحقیق در گروه کراتین و دارونما……………………

116

جدول 4-20. خلاصه ای از اختلاف تغییرات متغیرها در دو گروه کراتین و دارونما…………………

117

جدول 4-21. تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در گروه کراتین و دارونما…………………………

118

جدول 4-22. اختلاف تغییرات متغیرهای وابسته به تحقیق در دو گروه کراتین و دارونما………..

120

فهرست شکلها

عنوان

صفحه

شکل 2- 1. سنتز کراتین…………………………………………………………………………………………………………….

21

شکل 3-1. مسیر حرکت در تست چابکی ایلینویز…………………………………………………………………….

92

نمودار 4-1. تغییرات آمونیاک خون در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………..

110

نمودار 4-2. تغییرات سرعت در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

111

نمودار 4-3. تغییرات توان در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………….

112

نمودار 4-4. تغییرات چابکی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………………………

114

نمودار 4-5. تغییرات وزن در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما…………………………..

115

نمودار 4-6. تغییرات توده بدون چربی در پیش و پس آزمون گروه های کراتین و دارونما………

117

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل docx
حجم فایل 348 کیلو بایت
تعداد صفحات 70
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت‌بدنی نیشابور براساس نظریه هرزبرگ

چکیده

هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن و مرد در مقاطع مختلف تحصیلی نیشابور در سال تحصیلی 84-1383بودند که 100 نفر بودند و همگی در تحقیق شرکت کردند. این پزوهش که از نوع توصیفی است به شکل میدانی انجام گرفته است.ابزار اندازه گیری یک پرسشنامه محقق ساخته بر اساس نظریه هرزبرگ بودکه به تمامی 100 نفر برای تکمیل ارایه شد که به 91 مورد ان پاسخ داده شد.از امارهای توصیفی و استنباطی برای توصیف و تحلیل داده ها استفاده گردید.نتایج نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رشد فکری وارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت ماهیت کار و موفقیت به ترتیب بیشترین اهمیت را در انگیزش شغلی معلمان دارند.در بین عوامل بهداشتی روابط ،حقوق و دستمزد،امنیت شغلی،شرایط کار،قوانین و مقررات و سرپرستی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت هستند.اولویت بندی عوامل انگیزشی در معلمان زن و مرد به طورجداگانه نشان داد که در بین معلمان زن قدردانی،رشد فکری و ارتقاء،پیشرفت،ماهیت کار،ماهیت مسوولیت وموفقیت و درمعلمان مرد رشد فکری و ارتقاء،قدردانی،پیشرفت،ماهیت مسوولیت،موفقیت و ماهیت کار به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند.همچنین اولویت بندی عوامل بهداشتی در معلمان تربیت بدنی زن و مرد نشان داد که در معلمان زن روابط ،شرایط کار،حقوق ودستمزد،امنیت شغلی،قوانین ومقررات و سرپرستی به ترتیب بیشترین اهمیت را در بین عوامل دارند.در معلمان مرد حقوق ،امنیت شغلی،شرایط کار،روابط ،قوانین و مقررات وسرپرستی به ترتیب اولویت قرار دارند.

در مورد مقایسه برخی عوامل جمعیت شناختی با عوامل انگیزشی،تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که فقط در مورد جنسیت با عوامل انگیزشی تفاوت معنی داری وجود دارد(05/0p < ). در بقیه موارد مانند سطوح مختلف سنی ، مدرک تحصیلی و سابقه خدمت تفاوت معنا داری مشاهده نگردید (05/0p ≥ ).

واژگان كلیدی:

1ـ انگیزش شغلی 2ـ معلمان تربیت بدنی 3ـ نظریه هرزبرگ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی نظری مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 533 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این فایل حاوی 35 صفحه مبانی نظری مرتبط با تحقیق مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال می باشد ومنایع نیز به طور کامل جهت استفاده وجود دارد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پیشینه مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 306 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این فایل حاوی 19 صفحه پیشینه از جدیدترین تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور در زمینه تحقیق با عنوان مقایسه آثار تمرین در زمین های کوچک بر برخی عوامل آمادگی جسمانی، مهارتی و غلظت لاکتات فوتبالیست های نونهال می باشد و منابع آن نیز جهت استفاده به شکل کامل آورده شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسش نامه کیفیت خدمات ورزشی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 212 کیلو بایت
تعداد صفحات 2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پرسش نامه شامل 28 سوال در قالب 7 خرده مقیاس می باشد و دارای روایی مناسب می باشد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسش نامه انگیزش مصرف ورزش

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 207 کیلو بایت
تعداد صفحات 2
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دارای 25 سوال در قالب 8 خرده مقیاس

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسش نامه شناخت تیم تماشاگران ورزشی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 184 کیلو بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

حاوی 7 سوال می باشد و از رساله کارنیا و همکاران (1393) اقتباس شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پرسش نامه بازاریابی حسی

دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 147 کیلو بایت
تعداد صفحات 1
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پرسش نامه دارای 25 سوال در قالب 5 خرده مقیاس می باشد و برای کسانی که تمایل به بررسی بازاریابی حسی در سازمانهای مختلف اراده دهنده خدمات می باشند قابل استفاده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل