بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 263 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مالی مجتمع صنعتی سیمان آبیك

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

پیشگفتار

ب

فهرست مطالب

د

فهرست اشكال

ح

فهرست ضمائم

چكیده

ط

ی

فصل اول – كلیات

1

مقدمه

2

تعریف موضوع تحقیق

3

اهمیت و ارزش تحقیق

4

اهداف تحقیق

5

كاربرد نتایج تحقیق

6

سوالات اساسی تحقیق

7

روش تحقیق

8

تعریف واژه ها

8

خلاصه

10

مباحث فصول بعدی

10

فصل دوم – ادبیات موضوع

11

مقدمه

12

بخش یك – مباحث نظری

13

سیستم

13

خرید

14

اهداف بخش خرید

14

اصول و موازین پنجگانه خرید

15

وظایف و مسئولیت های بخش خرید

16

ارتباط بخش خرید با بخشهای دیگر

17

فرآیند یا مراحل خرید خارجی

18

انبار

19

عنوان
صفحه

انواع انبارها

19

جایگاه انبار

20

اهداف و وظایف انبارها

20

انواع موجودیهای انبارها

20

انبارداری

21

سیستم انبارداری و مزیتهای آن

21

وظایف انباردار

22

انتظارات مدیریت از سیستم كنترل انبارها

23

نكات مهم برای اداره بهینه انبارها

24

مناسبترین «تعداد اقتصادی» انبارها

24

طراحی و برنامه ریزی تامین كالا

25

كدینگ

25

كدگذاری

25

فواید كد گذاری

26

انواع روشهای كدگذاری

26

موجودی كالا

27

اهمیت موجودیها

27

دلایل نگهداری موجودی كالا

28

هزینه مربوط به موجودیها

28

مواضع مختلف بخشها و گروههای درون سازمان نسبت به حجم موجودیها

31

كنترل موجودی

31

مشكلات عدم تعادل موجودی

32

مهمترین شیوه های محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار

32

سیستم های سفارش كالا در سازمان

33

بخش دو – پیشینه تحقیق

35

بخش سه – مشخصات مجتمع صنعتی سیمان آبیك

38

مروری مختصر بر خط تولید مجتمع صنعتی سیمان آبیك

41

عنوان صفحه

طرح طبقه بندی مشاغل كارخانه

44

شرح وظایف

45

خلاصه

55

فصل سوم – روش تحقیق

56

مقدمه

57

كتابخانه

60

مشاهده

60

مصاحبه

62

خلاصه

63

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل اطلاعات

64

مقدمه

65

طراحی انبارها

67

انواع انبارها در كارخانه سیمان آبیك

69

مشكلات و خسارت ناشی از طراحی غیراصولی انبارها

71

حفاظت و ایمنی انبارها

72

عملیات مربوط به خرید در انبارها

80

انواع خرید

80

انواع شیوه ها در خریدهای داخلی

80

عملیات خرید در تداركات

89

تنظیم گزارش خرید

95

خریدهای خارجی

96

نحوه خرید مواد اولیه توسط مجتمع صنعتی سیمان آبیك

100

خریدهای خودسرانه برخی از مسئولین و واحدها

102

خریدهائی‌ كه كالای آنها فاسد شدنی است

103

خریدهای غیر ضروری و بیش از حد

103

كنترل كیفیت

104

استاندارد كردن قطعات

105

عنوان صفحه

قبض انبار

106

سیستم كدینگ اجناس

110

مشكلات ناشی از عدم كدینگ

112

مزایای كدینگ اجناس

113

شرح كدینگ اجناس

115

عدم وجود واحدی برای پیاده كردن سیستم كدینگ بطور ثابت

121

مختصری درباره سیستم اطلاعات مدیریت

122

عملیات نگهداری و سرویس دهی انبار

123

عملیات نگهداری در بخش اداری

123

عملیات نگهداری مربوط به داخل انبار

130

كنترل موجودی انبار

132

انواع روشهای كنترل موجودی

133

محاسبه قیمت تمام شده موجودی كالا در انبار

136

عدم هماهنگی انبار با واحدهای تولیدی

138

خلاصه

139

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

141

مقدمهنتیجه گیریپیشنهادات

142

142

146

منابع و مآخذ

ضمائم

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 232 کیلو بایت
تعداد صفحات 147
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشكر و قدردانی …………………. أ

تقدیم به ………………………. ب

چكیده …………………………. د

فصل اول : كلیات تحقیق …………… 1

مقدمه …………………………. 2

بیان مسئله …………………….. 4

اهمیت موضوع تحقیق ……………… 6

اهداف تحقیق ……………………. 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع …… 9

فرضیه های تحقیق ………………… 10

قلمرو تحقیق ……………………. 11

جامعه آماری ……………………. 11

روش تحقیق ……………………… 12

روش جمع آوری اطلاعات ……………. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………… 13

ساختار كلی تحقیق ……………….. 13

تعریف واژه ها ………………….. 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ………….. 17

بخش اول : روشهای تامین مالی …………… 19

تاریخچه ……………………….. 20

شیوه های تامین مالی …………….. 22

روشهای متداول برای تامین مالی ……. 25

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26

وامهای بلند مدت ………………… 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ………… 29

مزایای وامهای بلند مدت ………….. 29

معایب وامهای بلند مدت …………… 30

سهام ممتاز …………………….. 30

ویژگی های سهام ممتاز ……………. 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………. 32

مزایای انتشار سهام ممتاز ………… 33

معایب انتشار سهام ممتاز …………. 34

سهام عادی ……………………… 35

ویژگیهای سهام عادی ……………… 35

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………. 38

مزایای انتشار سهام عادی …………. 38

معایب انتشار سهام عادی ………….. 39

اختیار خرید سهام ……………….. 40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی …… 41

مزایای اختیار خرید سهام ………… 42

معایب اختیار خرید سهام ………….. 43

سهام عادی ……………………… 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ………… 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها . 46

سودهای توزیع نشده شركت ………….. 46

سود انباشته ……………………. 50

مزایای استفاده از سود انباشته ……. 51

معایب استفاده از سود انباشته …….. 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53

سود سهمی ………………………. 54

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59

بازده سهام …………………….. 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی …………. 62

هزینه سرمایه …………………… 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه … 69

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری ……. 70

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری …….. 70

معایب استفاده ارزش بازار ………… 72

نظریه های ساختار سرمایه …………. 73

مفروضات CAPM…………………… 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80

موسسات درحال رشد ……………….. 81

موسسات در حال افول ……………… 81

موسسات در حال بلوغ ……………… 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) … 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ……. 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها………………………………. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها………………………………. 89

اهرام مالی …………………….. 92

سیات تقسیم سود و ارزش شركت ………. 93

اصول اساسی حاكم بر تحقیق ………… 93

اثر سیاست تقسیم سود …………….. 94

سودآوری و ارزش شركت …………….. 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ……… 96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) … 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران .. 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران …. 104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق ………. 105

مقدمه …………………………. 106

روش تحقیق ……………………… 106

اهداف تحقیق ……………………. 107

فرضیه های تحقیق ………………… 108

جامعه آماری ……………………. 110

نمونه آماری ……………………. 110

قلمرو تحقیق ……………………. 119

روش جمع آوری اطلاعات …………….. 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق . 120

ضریب همبستگی پیرسون …………….. 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیك………………………… 124

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) 128

آزمون K-S ……………………… 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131

مقدمه …………………………. 132

آزمون فرضیه ها …………………. 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات … 142

مقدمه …………………………. 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……… 143

نتیجه گیری كلی …………………. 145

پیشنهادت تحقیق …………………. 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146

پیشنهادات آتی ………………….. 146

محدودیتهای تحقیق ……………….. 147

منابع و مآخذ ……………………

ضمائم و پیوستها …………………

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 349 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی‌های كیفی اطلاعات حسابداری

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 دیباچه………………………………………………………………………………………………………………….

2

1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش………………………………………………………

3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………….

5

1-4 هدف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

6

1-5 نوع طرح پژوهش……………………………………………………………………………………………….

6

1-6 فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………….

7

1-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………..

7

1-8 جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….

7

1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………………..

8

1-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………..

8

1-11 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………

8

1-12 واژگان تخصصی پژوهش…………………………………………………………………………………….

9

1-13 ساختار پژوهش…………………………………………………………………………………………………

10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی

2-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

12

2-1-1 حسابداری و پیرامون آن……………………………………………………………………………..

12

2-1-2 هدف های صورتهای مالی……………………………………………………………………………

14

2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری………..

14

2-1-4 اهداف حسابداری ……………………………………………………………………………………….

15

2-1-5 گزارش های حسابداری………………………………………………………………………………..

17

2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی……………………………………………………………….

18

2-1-7انواع گزارشهای مالی……………………………………………………………………………………..

18

2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………….

19

2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری…………………………………………………………..

22

گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب

2-2 دیباچه …………………………………………………………………………………………………………….

27

2-2-1 تاریخچه اینترنت…………………………………………………………………………………………

27

2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان……………………………………………………

28

2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی…………………………………………………………

29

2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی…………………………………………………………………..

31

2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب………………………………

32

2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب………………………………………

34

2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………..

37

2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (PDF)

39

گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)

2-3 دیباچه …………………………………………………………………………………………………………..

41

2-3-1 تاریخچه XBRL……………………………………………………………………………………….

42

2-3-2 تعریف XBRL…………………………………………………………………………………………..

44

2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………….

45

2-3-4 XBRL چگونه کار می کند…………………………………………………………………………..

2-3-5 فرایند XBRL………………………………………………………………………………………………

48

50

2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی…………………………………………………………………….

60

2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری…………………………………………………………….

61

گفتار چهارم : پیشینه پژوهش

2-4 پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………………

64

2-5 پژوهشهای درون کشور………………………………………………………………………………….

67

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

71

3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………..

71

3-3تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………….

72

3-4 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….

73

3-5 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….

74

3-6 جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………

74

3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات………………………………………………………………………………

74

3-8 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………

3-8-1 روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………

3-8-2 پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………..

75

75

76

3-10 آماره آزمون…………………………………………………………………………………………………..

77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………

80

4-2 اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………………

81

4-3 آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………

4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………….

4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1………………………………………………………………………….

4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2…………………………………………………………………………..

4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3……………………………………………………………………………

4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………….

87

87

90

93

96

99

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………………….

104

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….

104

5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… . 5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ……………………………………………………………..

5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2………………………………………………………

5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3………………………………………………………

5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم…………………………………………………..

106

106

107

107

108

5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش …………………………………………………………

109

5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………

110

فهرست نگاره ها

2-1 چکیده ای از استفاده جهانی از اینترنت……………………………………………………………………..

29

2-2 مزایا و معایب PDF HTML……………………………………………………………………………………..

40

3-3 پرسشنامه های توزیع شده و جمع آوری شده………………………………………………………….

73

4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………………..

81

4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»……………………………………………………………………………………

82

4-6 توزیع فراوانی «میزان تحصیلات»……………………………………………………………………………..

83

4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»……………………………………………………………………………….

84

4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»……………………………………………………………………..

85

4-9 توزیع فراوانی«نوع فعالیت شرکت»………………………………………………………………………….

86

4-10 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری……….

88

4-11 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه اصلی اوّل……………………………………………

89

4-12 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری…………………………………………………………………………………………………………………………..

.

91

4-13 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 1…………………………………………………..

92

4-14 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………….

94

4-15 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 2………………………………………………….

95

4-16 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری……………………………………………………………………………………………………………

.

97

4-17 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضیه فرعی 3…………………………………………………

98

4-18 توزیع فراوانی پاسخ به پرسشهای مربوط به میزان آشنایی باگزارشگری مالی تحت وب……………………………………………………………………………………………………………………………

.

100

4-19 آزمون کای دو یک طرفه مربوط به فرضی اصلی دوم……………………………………………..

101

فهرست نمودارها

2-1 جریان اطلاعات در گزارشگری مالی تحت وب………………………………………………..

2-2 فرایند كلی زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی……………………………………………………

30

51

3-3 توزیع آماره آزمونx2 با درجه آزادیdf=(n-1)(k-1) و سطح معنی داری05/0……….

78

4-4 توزیع فراوانی «جنسیت»…………………………………………………………………………………

81

4-5 توزیع فراوانی «سمت شغلی»…………………………………………………………………………..

82

4-6 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی»………………………………………………………………………..

83

4-7 توزیع فراوانی «رشته تحصیلی»…………………………………………………………………………

84

4-8 توزیع فراوانی «تجربه کاری در حرفه»………………………………………………………………

85

4-9 توزیع فراوانی «نوع فعالیت شرکت»…………………………………………………………………..

86

4-10 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12………………………………………………………

90

4-11 توزیع آزمون (x2) باa=0/05 df=8 ……………………………………………………………

93

4-12 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12……………………………………………………

96

4-13 توزیع آماره آزمون(x2) باa=0/05 df=12……………………………………………………

99

4-14 توزیع آماره آزمون (x2) با a=0/05 df=12………………………………………………….

102

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 231 کیلو بایت
تعداد صفحات 147
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشكر و قدردانی …………………. أ

تقدیم به ………………………. ب

چكیده …………………………. د

فصل اول : كلیات تحقیق …………… 1

مقدمه …………………………. 2

بیان مسئله …………………….. 4

اهمیت موضوع تحقیق ……………… 6

اهداف تحقیق ……………………. 8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع …… 9

فرضیه های تحقیق ………………… 10

قلمرو تحقیق ……………………. 11

جامعه آماری ……………………. 11

روش تحقیق ……………………… 12

روش جمع آوری اطلاعات ……………. 12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ………… 13

ساختار كلی تحقیق ……………….. 13

تعریف واژه ها ………………….. 13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ………….. 17

بخش اول : روشهای تامین مالی …………… 19

تاریخچه ……………………….. 20

شیوه های تامین مالی …………….. 22

روشهای متداول برای تامین مالی ……. 25

تامین مالی كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت 26

وامهای بلند مدت ………………… 29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ………… 29

مزایای وامهای بلند مدت ………….. 29

معایب وامهای بلند مدت …………… 30

سهام ممتاز …………………….. 30

ویژگی های سهام ممتاز ……………. 31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………. 32

مزایای انتشار سهام ممتاز ………… 33

معایب انتشار سهام ممتاز …………. 34

سهام عادی ……………………… 35

ویژگیهای سهام عادی ……………… 35

انتشار سهام عادی به عنوان یكی از ابزارهای تامین مالی ………………………………. 38

مزایای انتشار سهام عادی …………. 38

معایب انتشار سهام عادی ………….. 39

اختیار خرید سهام ……………….. 40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی …… 41

مزایای اختیار خرید سهام ………… 42

معایب اختیار خرید سهام ………….. 43

سهام عادی ……………………… 43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ………… 44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها 45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شركتها . 46

سودهای توزیع نشده شركت ………….. 46

سود انباشته ……………………. 50

مزایای استفاده از سود انباشته ……. 51

معایب استفاده از سود انباشته …….. 52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شركتها 53

سود سهمی ………………………. 54

اشكالات استانداردهای حسابداری شماره 15 59

بازده سهام …………………….. 60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی …………. 62

هزینه سرمایه …………………… 63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه … 69

مزایای كاربرد ضریب ارزش دفتری ……. 70

معایب كاربرد ضریب ارزش دفتری …….. 70

معایب استفاده ارزش بازار ………… 72

نظریه های ساختار سرمایه …………. 73

مفروضات CAPM…………………… 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شركت 80

موسسات درحال رشد ……………….. 81

موسسات در حال افول ……………… 81

موسسات در حال بلوغ ……………… 81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) … 81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود ……. 82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شركتها 86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شركتها 87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شركتها 88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شركتها………………………………. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شركتها………………………………. 89

اهرام مالی …………………….. 92

سیات تقسیم سود و ارزش شركت ………. 93

اصول اساسی حاكم بر تحقیق ………… 93

اثر سیاست تقسیم سود …………….. 94

سودآوری و ارزش شركت …………….. 95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ……… 96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) … 98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران .. 99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران …. 104

فصل سوم : متدولوژی تحقیق ………. 105

مقدمه …………………………. 106

روش تحقیق ……………………… 106

اهداف تحقیق ……………………. 107

فرضیه های تحقیق ………………… 108

جامعه آماری ……………………. 110

نمونه آماری ……………………. 110

قلمرو تحقیق ……………………. 119

روش جمع آوری اطلاعات …………….. 119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق . 120

ضریب همبستگی پیرسون …………….. 120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع استاتیك………………………… 124

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندكور/ فیشر) 128

آزمون K-S ……………………… 130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق 131

مقدمه …………………………. 132

آزمون فرضیه ها …………………. 132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات … 142

مقدمه …………………………. 143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……… 143

نتیجه گیری كلی …………………. 145

پیشنهادت تحقیق …………………. 146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 146

پیشنهادات آتی ………………….. 146

محدودیتهای تحقیق ……………….. 147

منابع و مآخذ ……………………

ضمائم و پیوستها …………………

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s و با کمک نرم افزار s p s s مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت دارند .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات 123
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………. 1

فصل اول_ كلیات تحقیق :

مقدمه………………………………….. 2

بیان موضوع……………………………… 3

هدف و دلایل انتخاب……………………….. 4

اهمیت موضوع ……………………………. 5

فرضیه تحقیق ……………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………. 8

متغیرهای تحقیق …………………………. 9

جمع آوری اطلاعات ……………………….. 11

تعاریف و اصطلاحات………………………. 12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………… 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان . 18

عنوان صفحه

سود حسابداری ………………………….. 18

نظریات پیرامون سود …………………….. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ………………. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………… 26

اهداف گزارشگری سود …………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری ………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری ………………….. 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری …. 30

صورت سود و زیان ……………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………… 31

اندازه گیری درآمد ……………………… 32

تحقق درآمد ……………………………. 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………. 35

ماهیت هزینه …………………………… 37

اندازه گیری هزینه ……………………… 38

زمان وقوع هزینه ……………………….. 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری …………………….. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی …………………… 43

بازارهای اوراق بهادار ………………….. 45

كارایی بازار ………………………….. 45

سطوح كارایی بازار ……………………… 46

استفاده كنندگان از صورتهای مالی …………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ……….. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………. 54

عنوان صفحه

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………… 63

اهداف تحقیق …………………………… 63

روش تحقیق …………………………….. 64

فرضیه تحقیق …………………………… 66

جامعه آماری …………………………… 69

نمونه آماری …………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 72

روش آزمون فرضیات ………………………. 73

محدودیتهای تحقیق ………………………. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………… 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………….. 76

فرضیه های تحقیق ……………………….. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ………. 93

مقدمه ………………………………… 93

پیشنهادات تحقیق ……………………….. 94

سایر پیشنهادات 96

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 325 کیلو بایت
تعداد صفحات 88
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزیابی تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی در ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده تحقیق…………………………………………………………………………………………. 8

فصل اول )کلیات طرح تحقیق

1-1) مقدمه …………………………….. 9

1-2) تشریح و بیان موضوع ………………….. 9

1-3) فرضیه های تحقیق ……………………. 13

1-4) ضرورت انجام تحقیق ………………….. 14

1-5) اهداف اساسی تحقیق …………………. 15

(1-6)قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………. 16

1-7) مفاهیم و اصطلا حات کلیدی ………….. 15

فصل دوم ) مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه …………………………….. 18

2-2) اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری ………… 18

2-3) ماهیت تداوم فعالیت …………………. 19

2-4) درجه شمول تداوم فعالیت ……………… 22

2-5) تداوم و اصول حسابداری ………………. 23

2-6) تداوم فعالیت و ارزش گذاری دارایی ها ….. 24

2-6-1) ارزش تسویه ………………………. 24

2-6-2) بهای تمام شده تاریخی ……………… 26

2-6-3) ارزش جاری ……………………….. 26

2-6-4) ارزش فعلی جریان های نقدی ………….. 28

2-7) اثرات تداوم فعالیت برحسابرسی ………… 33

2-8) فرض تداوم فعالیت در ایران …………… 33

2-9) مبانی نظری شاخص ها …………………. 42

فصل سوم )روش و ساختار تحقیق

3-1) مقدمه …………………………….. 49

3-2) دامنه تحقیق ……………………….. 49

3-3) روش تحقیق …………………………. 50

3-4) ابزار اندازه گیری ………………….. 51

3-5) تهیه پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات …….. 52

3-6) پایانی ( قابلیت اطمینان ) پرسش نامه ….. 53

3-7) اعتبار ( روایی ) پرسش نامه ………….. 53

3-8) روش توزیع پرسش نامه ………………… 54

3-9) معایب پرسش نامه ……………………. 55

فصل چهارم )تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) آمار اطلاعات عمومی ( جمعیت شناسی ) ……. 57

4-2) تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نمونه آماری . 58

4-2-1) نگاره های آماری ………………….. 58

4-2-1-1)میانگین هر شاخص و میانگین مبنا……… 59

4-2-1-2)محاسبه انحراف معیار هر شاخص………… 61

4-2-2) آزمون فرضیه هابا استفاده از آمار استنباطی 62

4-2-2-1) فرضیه شماره یک ………………….. 63

4-2-2-2) فرضیه شماره دو ………………….. 64

4-2-2-3) فرضیه شماره سه ………………….. 65

4-2-2-4) فرضیه شماره چهار ………………… 66

4-2-2-5) فرضیه شماره پنجم ………………… 67

4-2-2-6) فرضیه شماره شش ………………….. 68

4-2-2-7) فرضیه شماره هفت …………………. 69

4-2-2-8) فرضیه شماره هشت …………………. 70

فصل پنجم ) خلاصه تحقیق و نتیجه گیری

5-1) خلاصه تحقیق ………………………… 72

5-2) نتایج تحقیق ……………………….. 73

5-3) محدودیت های تحقیق ………………….. 74

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ………….. 75

پیوست ها ………………………………. 77

منابع و مأخذ……………………………. 85

چکیده تحقیق:

صورتهای مالی به عنوان هسته مرکزی گزارشگری مالی حاوی اطلاعاتی در مورد وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی و تجاری است که به منظور استفاده طیف وسیعی از استفاده کنندگان تنظیم میگردد .لذا این صورتهای مالی باید وضعیت این بنگاهها را به نحو روشنی مشحص نماید .حسابرسبه عنوان مستقل بر کیفیت این اطلاعات نظارت دارد . تحقیق حاضر با رعایت روش تحقیق طراحی و اجرا شده و متشکل از 5 فصل است فصل اول شامل تشریح موضوع توصیف آن و موارد استفاده افراد و اشخاص حقوقی و سایر استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق میباشد.در فصل دوم به مبانی نظری موضوع تحقیق و روشهای آماری اشاره میشود.در فصل سوم اشاره ای به روشهای تحقیق و فرضیه های تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری شده است.در فصل چهارم به بررسی فرضیه های تحقیق و آزمون تک تک آنها می پردازیم وسپس نتایج لازم گرفته میشود.و بالاخره در فصل آخر نیز به خلاصه ای از تحقیق صورت گرفته و همچنین یافته های تحقیق و نتیجه گیری پرداخته میشود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات 119
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات

مقدمه ………………………………. 9

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله …………. 11

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق ……………… 14

3-1- اهداف تحقیق …………………….. 15

4-1- فرضیات تحقیق ……………………. 17

5-1- روش تحقیق ………………………. 17

6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ……….. 18

7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)…. 19

8-1- تعریف عملیاتی متغیرها…………….. 19

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه ………………………………. 23

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن .. 23

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه

نظریه سود خالص ………………………. 25

نظریه سود عملیاتی خالص ……………….. 26

نظریه مودیلیانی و میلر ……………….. 27

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر ………….. 28

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر …… 30

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر … 37

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی……………………………………. 39

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی ……………………………………. 42

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی 43

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی 44

تئوری توازی ایستا…………………….. 46

تئوری ترجیحی ………………………… 48

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول 49

3-2- پیشینه تحقیق ……………………. 50

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ………………………………. 65

1-3- نوع تحقیق ………………………. 66

2-3- معرفی متغیرهای تحقیق …………….. 67

3-3- فرضیه های تحقیق …………………. 68

4-3- قلمرو تحقیق …………………….. 68

5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری . 69

6-3 فرآیند تحقیق …………………….. 69

7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن …… 70

8-3- روش جمع آوری داده ها …………….. 70

9-3- روش تحلیل داده ها ……………….. 70

10-3 آزمون توزیع متغیر ها …………….. 72

11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

…………………………………… 72

فصل چهارم : آزمون فرضیات

مقدمه ………………………………. 77

1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق …78

2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش

…………………………………… 81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه ……………………………… 101

1-5- خلاصه تحقیق …………………….. 102

2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری ……… 104

3-5- پیشنهادهای تحقیق ……………….. 108

فهرت منابع و مآخذ…………………….113

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه………………….. صفحه

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن………………………………….. 24

نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص ………………………… 25

نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی …………………. 26

نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه …………………………. 78

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه ……………………… 78

نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه………………………………. 80

نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه 83

نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق ……………………………………. 85

نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون ……………………… 85

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 177 کیلو بایت
تعداد صفحات 239
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

پیشگفتار

فصل اول : تجارت الكترونیكی

1ـ1ـ مقدمه

2ـ1ـ مفهوم تجارت الكترونیكی

3ـ1ـ تاریخچه تجارت الكترونیكی

4ـ1ـ مزایای ایجاد تجارت الكترونیكی

5ـ1ـ معایب تجارت الكترونیكی

6ـ1ـ مراحل تجارت الكترونیكی

7ـ1ـ مدلهای تجارت الكترونیكی

8ـ1ـ عواملی كه باعث شتاب تجارت الكترونیكی شده‌اند

9ـ1ـ تجارب كشورها در خصوص تجارت الكترونیكی

10ـ1ـ اثرات تجارت الكترونیكی بر كشورهای در حال توسعه

11ـ1ـ محدودیت‌های رشد تجارت الكترونیكی در كشورهای در حال توسعه

12ـ1ـ عوامل مؤثر در گسترش تجارت الكترونیكی

13ـ1ـ جایگاه تجارت الكترونیكی در ایران

فصل دوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی

1ـ2ـ مقدمه

2ـ2ـ پول و نقش آن در تجارت

1ـ2ـ2ـ نقش‌های اساسی پول

2ـ2ـ2ـ ویژگیهای مطلوب پول

3ـ2ـ2ـ انواع تقسیم‌بندی پول

3ـ2ـ چگونگی پیدایش نظام بانكداری در جهان و سیر تكاملی آن

1ـ3ـ2ـ تاریخچه و چگونگی پیدایش بانكداری

2ـ3ـ2ـ تاریخچه پیدایش بانكداری الكترونیكی

3ـ3ـ2ـ مقایسه بانكداری سنتی و بانكداری الكترونیكی

4ـ2ـ انتقال الكترونیكی وجوه

1ـ4ـ2ـ مقدمه

2ـ4ـ2ـ مفهوم انتقال الكترونیكی وجوه (EFT)

3ـ4ـ2ـ اهمیت و جایگاه EFT

4ـ4ـ2ـ مزایای بكارگیری انتقال الكترونیكی وجوه

5ـ4ـ2ـ نحوه عملكرد انتقال الكترونیكی وجوه

6ـ4ـ2ـ انواع سیستم‌های انتقال الكترونیكی وجوه

7ـ4ـ2ـ معماری سیستم‌های پرداخت الكترونیكی

5ـ2ـ سوئیفت (SWIFT)

1ـ5ـ2ـ مقدمه

2ـ5ـ2ـ تعریف سوئیفت

3ـ5ـ2ـ تاریخچه سوئیفت

4ـ5ـ2ـ مزایای سوئیفت

5ـ5ـ2ـ كاربرد سوئیفت

6ـ5ـ2ـ مكانیزم عمل سوئیفت

6ـ2ـ كارت‌های بانكی

1ـ6ـ2ـ مفهوم كارت‌های بانكی

2ـ6ـ2ـ تاریخچه كارتهای بانكی

3ـ6ـ2ـ مزایای كارتهای بانكی

4ـ6ـ2ـ انواع كارتهای بانكی

5ـ6ـ2ـ مكانیزم عمل كارتهای بانكی

6ـ6ـ2ـ الزامات و تجهیزات سیستم مدیریت كارت

7ـ6ـ2ـ مسائل و مشكلات كارتها

7ـ2ـ پول الكترونیكی

1ـ7ـ2ـ مقدمه

2ـ7ـ2ـ تعریف پول الكترونیكی

3ـ7ـ2ـ اهمیت و مزایای پول الكترونیكی

4ـ7ـ2ـ انواع پول الكترونیكی

5ـ7ـ2ـ معایب و پیامدهای منفی پول الكترونیكی

8ـ2ـ پرداخت الكترونیكی صورت‌حسابها

1ـ8ـ2ـ مقدمه

2ـ8ـ2ـ تعریف پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

3ـ8ـ2ـ اهمیت پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

4ـ8ـ2ـ فرآیند پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

5ـ8ـ2ـ مزایای پرداخت الكترونیكی صورت حسابها

9ـ2ـ امنیت در سیستم‌های الكترونیكی انتقال وجوه

1ـ9ـ2ـ مقدمه

2ـ9ـ2ـ مفهوم امنیت

3ـ9ـ2ـ مسائل مربوط به امنیت

4ـ9ـ2ـ فناوری‌های امنیت اطلاعات

فصل سوم : انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی و موانع گسترش آن در ایران

1ـ3ـ مقدمه

2ـ3ـ بانكداری الكترونیكی در ایران

3ـ3ـ مشكلات و موانع گسترش انتقال الكترونیكی وجوه و بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به زیرساخت‌های اساسی

2ـ3ـ3ـ كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

3ـ3ـ3ـ موانع قانونی كاربرد انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

4ـ3ـ3ـ موانع اقتصادی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

5ـ3ـ3ـ موانع فرهنگی ـ اجتماعی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

6ـ3ـ3ـ موانع سیاسی گسترش و توسعه انتقال الكترونیكی وجوه در ایران

7ـ3ـ3ـ موانع مربوط به مقاومت كاركنان و مدیران بانكها در مقابل تغییر حركت از بانكداری سنتی به بانكداری الكترونیكی

8ـ3ـ3ـ مشكلات مربوط به نظام مدیریتی حاكم بر بانكهای كشور

9ـ3ـ3ـ سنتی بودن سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی سازمانها و مؤسسات دولتی و بخش خصوصی در ایران

10ـ3ـ3ـ دولتی بودن بانكهای كشور و وضعیت غیررقابتی بودن آنها

11ـ3ـ3ـ مشكلات امنیتی

12ـ3ـ3ـ اثرات ناشی از تحریم اقتصادی آمریكا

فصل چهارم : راههای گسترش و توسعه بانكداری الكترونیكی در ایران

1ـ4ـ مقدمه

2ـ4ـ برنامه راهبردی تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی ایران

3ـ4ـ نقش وظایف بانك مركزی در برنامه تحول در نظام بانكداری جمهوری اسلامی

4ـ4ـ شیوه ایجاد تحول در یك بانك

ضمیمه: تعریف واژه‌های كلیدی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 659 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: دانلود پاورپوینت هزینه یابی کیفیت

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل در زمینه ” هزینه یابی کیفیت ” می باشد که در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار(کنفرانس)در کلاس رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

تعریف هزینه های کیفیت

تاریخچه تکاملی هزینه های کیفیت

مدل های مختلف هزینه های کیفیت

مدل پیش گیری- ارزیابی- شکست(پی-ای-اف) یا کرازبی

مدل هزینه فرصت

مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت

هزینه های شکست برونی(برون سازمانی)

هزینه ارزیابی

هزینه های پیشگیرانه

مدل هزینه یابی فرایندی

هزینه فرصت یا نامشهود

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مدل کوه یخ

مقدار بهینه هزینه های کیفیت

مدل اقتصادی هزینه های کیفیت

مدل اقتصادی هزینه های کیفیت در شرکت های با فرایند در حال توسعه

مدل اقتصادی هزینه های کیفیت در شرکت های با فرایند سنتی

تابع زیان تاگوچی

طبقه بندی هزینه های کیفیت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی بهره وری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 245 کیلو بایت
تعداد صفحات 150
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی بهره وری

در این فصل ابتدا به بررسی انواع توابع تولید و متغیر های مجازی پرداخته شده است. در بخش های دوم و سوم فصل به ارائه مدل نظری جهت بررسی های تجربی و برآورد مدل اختصاص داده شده است و در انتها به پیشنهادات و نتیجه گیری پرداخته‌ایم .

5-1- توابع تولید

در این قسمت به چند مورد از توابع كه كاربرد فروانی در مباحث اقتصادی دارند ، اشاره خواهد شد .

5-1-1- تابع تولید كاب – داگلاس

تابع تولید كاب – داگلاس علی رغم داشتن برخی محدودیتها، به علت سادگی تحلیل و برآورد ، مشهورترین تابع در زمینه تولید و دیگر زمینه های اقتصادی شناخته شده است . فرم ریاضی تابع كاب – داگلاس اولیه به صورت زیر است :

كه در آن Y محصول ، K موجودی سرمایه ، L نیروی كار و A و پارامترهای ثابتند ، فرم نامقید تابع را می توان به صورت زیر نوشت :

كه این فرم نمایش داده شده را گاهی تابع كاب – داگلاس تعمیم یافته می نامند . در این تابع درجة همگنی یا تجانس تابع را نشان می دهد كه سه حالت برای آن می توان متصور بود :

الف : اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس فزاینده است .

ب: اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس ثابت است .

ج : اگر باشد ، بازدهی تولید نسبت به مقیاس كاهنده است .

اگر از دو طرف تابع لگاریتم طبیعی بگیریم ، به شكل خطی تابعی به صورت زیر در می‌آید.

در تاب كاب – داگلاس كشش های تولید نهاده برابر توانهای تابع تولیدند كه مقادیری ثابتند . ولاجرم كمیتهای مثبت و كوچكتر از یك خواهند بود كه به صورتهای زیر محاسبه می شوند :

یكی از محدودیتهای مهم تابع تولید كاب –داگلاس ، كشش جانشینی واحد بین دو نهاده است ، كه توابع تولید دیگر این مشكل بر طرف شده است .

5-1-2- تابع تولید (CES )

همانگونه كه گفته شد ، یكی از محدودیتهای تابع تولید كاب- داگلاس كشش جانشینی برابر واحد آن است . این نقیصه توسط آرو ، چنری ، مینهاس و سولو برطرف شد . آنان در نهایت به تابع جدیدی دست یافتند كه دیگر شكل تابع تولید كاب داگلاس را نداشت ، زیرا كشش جانشینی بین نهاده ها می توانست هر مقدار ثابتی را اختیار كند . این تابع تولید به كشش جانشینی ثابت (CES ) معروف است كه فرم كلی تابع به صورت زیر است :

كه در آن A پارامتر كارایی ، پارامتر توزیع ( مربوط به سهم نسبی نهاده ها در تولید ) و P پارامتر های جانشینی است . كشش جانشینی بوسیلْة فرمول قابل محاسبه است . یكی دیگر از ویژگیهای تابع CES این است كه بر خلاف تابع تولید كاب – داگلاس ، كشش های تولید نهاده ثابت نبوده ، بلكه تابعی از سطح تولید و میزان نهاده ای است كه كشش تولید نسبت به آن اندازه گیری می شود.

5-1-3- توابع تولید انعطاف پذیر

یكی از توابع انعطاف پذیر ، تابعی است كه توسط هالتر در سال 1957 بنام تابع تولید متعالی معرفی شد . این تابع ، برخلاف تابع تولید كاب – داگلاس ، سه مرحلة تولید را نشان می دهد و دارای كشش های تولیدی متغیر است . فرم كلی تابع برای دو نهاده به صورت زیر است :

با لگاریتم گرفتن از طرفین به صورت خطی در می آید :

دراین تابع پارامترهای مثبت و منفی اند .

تابع تولید دیگر ، تابع دبرتین است كه با اضافه كردن جملة اثر تقاطعی متعالی به صورت زیر بسط داده می شود :

دراین تابع نیز كشش تولیدی نهاده ها متغیر است و تابعی از مقدار نهاده ها می باشد .


1-Cobb-Douglas

1-Contant Elasticity of Substitution

1- Arrow Chenery Minhas and Solow

2- Halter

3-Transcendental

1-Debertin

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل