دانلود فایل ورد Word کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

دانلود فایل ورد Word کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 820 کیلو بایت
تعداد صفحات 72
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان : کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک

تعداد صفحات : ۷۲

شرح مختصر : این تحقیق با عنوان کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک برای دانلود آماده شده است . هدف این پروژه بکارگیری حسابداری مدیریتی در موقعیت استراتژیک می باشد. کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیکی در یک روند تکاملی با بهره گیری از مطالعه موردی کیفی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا، چارچوب نظری بر مبنای حسابداری مدیریت استراتژی (SMA) توسعه یافته است.

بنابراین نقش اصلی این پروژه توصیف نحوه انتشارعملی اصول SMA در حسابداری مدیریت می باشد.این پروژه به شرح ذیل سازمان دهی شده است.در بخش اول چارچوب نظری بر مبنای اصول پایه SMA توسعه یافته است. این چارچوب در صورت کاربرد حسابداری مدیریتی به منظور ارزیابی جنبه های استراتژیک، پنج رویکرد یا دیدگاه اصلی را لحاظ می کند (خارجی، درازمدت، اشتراکی، پیشرفت(ترقی) و انتخابی).در بخش بعدی، روش و متدولوژی به کار رفته به همراه محدودیت های مطالعه مطرح شده است.

سپس ، مورد اصلی توصیف و کاربرد حسابداری مدیریت به منظور تاکید بر جنبه های استراتژیک مورد تحلیل قرار گرفته است.در بخش بعدی، این تحلیل به شیوه موضوعی ادامه یافته و بدین طریق یافته های موردی مطرح می شود. در نهایت، راجع به نتایج و موضوعات تحقیق آتی بحث شده است.در ارتباط با حسابداری مدیریت، SMA را می توان ارائه اطلاعات به افراد درون سازمان برای تصمیم گیری استراتژیک بهتر و ارتقاء راندمان واثربخشی امور فعلی جهت نیل به اهداف استراتژیک نامید.

در این پروژه، از مطالعه موردی کیفی با خصوصیات توصیفی و توضیحی ، برای مطالعه کاربرد حسابداری مدیریت در زمینه استراتژیک استفاده شده است.کاربرد حسابداری مدیریت به عنوان ابزاری برای تاکید برجنبه های استراتژیک در فرایند ارزیابی در کمپانی دارویی AstraZeneca مطالعه گردید.ارزیابی آینده محصولات محلی خاص دربرگیرنده دو پروژه داخلی بود ( یکی پروژه منبع یابی و دیگری پروژه محرومیت وبی بهره سازی) و در خلال سالهای ۲۰۰۲ و ۲۰۰۹ صورت گرفت.

در ادامه فهرست مطالب پروژه کاربرد حسابداری مدیریت در موقعیت استراتژیک را مشاهده میفرمایید :

چکیده
مقدمه
فصل ۱- بازنگری متن
۱-۱- رویکرد خارجی
۱-۲- رویکرد دراز مدت
۱-۳- رویکرد مشارکتی
۱-۴- رویکرد ترقی و پیشرفت
۱-۵- رویکرد انتخابی
۱-۶- چکیده بازنگری متن
فصل ۲- روش
۲-۱- ظهور مطالعه کیفی
۲-۲- شیوه تحقیق قیاسی استقرایی
۲-۳- روش مطالعه موردی
۲-۴- تعمیم پذیری مطالعه
۲-۵- تعیین حدود
۲-۶- جمع آوری و تحلیل داده
فصل ۳- توصیف موردی
۳-۱- آغاز ارزیابی
۳-۲- ارزیابی کاهش هزینه
۳-۳- ارزیابی اختیارات آتی
۳-۴- ارزیابی نهایی اختیار و حق محرومیت
۳-۵- خلاصه توصیف موردی
فصل ۴- یافته های موردی
۴-۱- رویکرد خارجی
۴-۲- رویکرد دراز مدت
۴-۳- رویکرد مشارکتی
۴-۴- نقش تحلیل حسابداری رسمی
۴-۵- استفاده نامشخص و نامشهود از حسابداری مدیریت
۴-۶- چکیده یافته های موردی
فصل ۵- نتیجه‌گیری و بحث
۵-۱- نتیجه گیری
۵-۲- محدودیت ها
۵-۳- پیشنهاداتی برای تحقیق آتی
پیوست‌ها
منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

دانلود فایل ورد Word جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 936 کیلو بایت
تعداد صفحات 193
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه

تعداد صفحه : 193

چکیده:

ارزیابی عملکرد مالی شرکتها، از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مدیران می باشد. مدیران به منظور ارزیابی عملکرد قسمتهای تحت پوشش خود از ارزیابی عملکرد استفاده میکنند. سرمایه گذاران (سهامداران) به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در به کار گیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش و یا فروش سرمایه گذاری ؛ اعتبار دهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان نرخ اعطای اعتبار؛ به ارزیابی عملکرد می پردازند .مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران در ارزیابی عملکرد در نظر گرفته می شود، این است که آیا برای آنها ارزش ایجاد شده است یا خیر.در سالهای اخیر تلاشهای زیادی شده است، تا شاخصهایی معرفی شود که بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. یکی از جدید ترین این شاخصها، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می با شد ؛که هزینه فرصت همۀ منابع به کار گرفته شده را در نظر می گیرد و تحریفات ناشی از به کار گیری روشهای مختلف حسابداری توسط مدیریت و همچنین اثر تورم را تعدیل نموده و تنها معیار عملکردی است که ارتباط مستقیم با ارزش بازار سهام دارد و به وسیله آن می توان اضافه ارزش در قیمت سهام هر شرکتی را توضیح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معیار ارزیابی عملکرد مالی مناسب، در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1387-1384 مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار Excel استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 266/0 می باشد و نشان می دهد که 6/26% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیه اصلی اول تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران رابطه معنی داری وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمایه ایران برابر 169/0می باشد و نشان می دهد که 9/16% از تغییرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته است ؛ sig (سطح معنی داری) کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر وجود همبستگی در سطح متوسط بین این دو متغیر می باشد . با توجه به این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig کمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن رابطه بین دو متغیر تایید می گردد و فرضیۀ اصلی دوم تحقیق، تأئید می شود .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزیابی عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ، بازده سرمایه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ایران رابطه مثبت وجود دارد. مؤلفه های آماری به دست آمده از آزمونهای آماری مربوط به متغیرهای این فرضیه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد که به جز نرخ قیمت به سود سهام سایر متغیرها دارای ارتباط رابطه خطی و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتیجه فرض خطی بودن رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با ارزش افزوده بازار (به جز متغیر نرخ قیمت به سود سهام) تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار های ارزیابی عملکرد مالی ، در بازار سرمایه ایران؛قدرت تبیین بیشتری از ارزش افزوده بازار را نشان می دهد. بررسی R2 تعدیل شدۀ مربوط به رابطۀ MVAبا سایر متغیرها نشان می دهد که ،ضریب تعیین تعدیل شده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همواره به طور قابل ملاحظه ای بالاتر از R2 تعدیل شده سایر متغیر های مستقل پژوهش بوده است.لذا این نظریه را می پذیریم که در بازار سرمایه ایران ؛معیار REVAA بیشترین رابطه مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و می توان از آن به عنوان برترین معیار ارزیابی عملکرد مالی نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است. آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل صنعت بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی پنجم نیز، تایید می گردد. فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شرکتها بر ارتباط بین معیارهای عملکرد مالی و ارزش افزوده بازار،تأثیر گذار است.آزمونهای آماری مربوطه نشان میدهد که متغیر کنترل انداره بر میزان روابط بین متغیر های مستقل و وابستۀ تحقیق تأثیر گذار است؛در نتیجه فرضیه اصلی ششم نیز، تایید می گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیه فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود، ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکتها و مدیران آنها استفاده نموده و درارزیابی سهام شرکتها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ در جهت نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، به کار گیرند.نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصله از تحقیقات ملبورن و همکاران (1997) مطابقت کاملی را نشان میدهد.

مقدمه:

سنجش عملکرد مالی شرکت ها در فرایند تصمیم گیری،با توجه به توسعه واهمیتِ نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات در حوزۀ مالی و اقتصادی است. ارزش افزودۀ اقتصادی وارزش افزودۀ تعدیل شدۀ اقتصادی از مهمترین معیارهای سنجش عملکردِ مالی هستند. تحقیقات متعددی در سطح بین المللی انجام شده و موافق با این دیدگاه است که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی بیشترین همبستگی را با ارزشهای بازار دارد. مهمترین هدف مطالعۀ حاضر ، تبیین تئوریک شاخص های سنجش عملکرد مالی، آزمون این شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایۀ ایران ، برای اتخاذ تصمیمات منطقی در فرآیند سرمایه گذاری است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی می باشد و بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد و با استفاده از رگرسیون ساده و چند متغیره به بررسی میزان رابطۀ همبستگی بین ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده و سایر معیارهای نوین و سنتی عملکرد مالی با ارزش افزوده بازار، پرداخته است. یافته های پژوهش حاضر ادعا دارد که ارزش افزودۀ اقتصادی تعدیل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادی ودیگر شاخصهای ارزیابی عملکرد مالی سنتی ، همبستگی بیشتری را با ارزش افزودۀ بازار در سالهای 1387-1384 نشان می دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و کلیۀ فعالان بازار سرمایه پیشنهاد می شود که ازاین معیار جهت ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها و مدیران آن ها استفاده نموده و در ارزیابی شرکت ها این معیارها را در کنار سایر معیار ها؛ به کار گیرند. نتایج به دست آمده در این پژوهش با نتایج حاصل از تحقیقات ملبورن و دیگران مطابقت کاملی را نشان میدهد.

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

2-1بیان مسئله تحقیق

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

4-1 اهداف تحقیق

5-1 چارچوب نظری

6-1 مدل تحقیق

1-6-1 متغیر های مستقل

1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر

2-1-6-1معیار های نوین سنجش عملکرد

2-6- 1متغییر وابسته

3-6- 1متغییر کنترل

7-1 فرضیه های تحقیق

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه

2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین )

1-2-2 شاخص های غیر مالی

2-2-2 شاخص های مالی

3-2 معیارهای مالی سنتی

1-3-2 بازده سرمایه گذاری (ROI)

2-3-2 سود باقیمانده (RI)

3-3-2 بازده فروش

5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم

6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت

1-6-3-2 معیار اول – سود

2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم

3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود

4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری

4-2 دلایل مطرح شده EVA

1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش

2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی

4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی

1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها

2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی

3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری

4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق

6-4-4-2 ذخیره LIFO

7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده

9-4-4-2 دارائی های نامشهود

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه

5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی

6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی

7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمایه

8-4-2 استاندارد سازی EVA

9-4-2 دگرگونی EVA

10-4-2 تکامل EVA

11-4-2 اهمیت EVA در مقابل سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود

12-4-2 کاربرد های EVA

1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA

2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA

13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات

14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی

15-4-2 معایب ارزش افزوده اقتصادیEVA

16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA

1-16-4-2 ارزش افزوده بازار

2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA

17-4-2 نقش EVA و MVA در سیستم پاداش

18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC

19-4-2 هزینه سرمایه

20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C)

21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه

22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه

23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها

1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی

2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( )

3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke Ks)

24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته

1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک

3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده

4-24-4-2 استفاده از ریاضیات مالی

25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke)

26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه

27-4-2 مزایای EVA

28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه

29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران

1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته

2-29-4-2 بازی رشدهای آینده

3-29-4-2 بازی انتقال ریسک

30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد

31-4-2 EVA CVA EP به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد

32-4-2 سودمندی شاخص های EVA CVA EP

33-4-2 نتایج استفاده از EVA CVA EP برای پاداش مدیران اجرایی

34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام

35-4-2 محدودیت های استفاده از ROE

36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE

37-4-2 بازده سرمایه گذاری

38-4-2 سیستم دو پونت

5-2 نتیجه گیری

6-2 سابقه تحقیق

1-6-2 تحقیقات خارجی

2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه مطالعاتی

4-3 قلمرو تحقیق

1-4-3 قلمرو مکانی تحقیق

2-4-3 قلمرو زمانی تحقیق

3-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق

4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی چهارم

5-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی پنجم

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی ششم

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه:

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

1-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول.

2-2-5 نتایج فرضیه اصلی دوم

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم

1-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی الف

2-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ب

3-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ج

4-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی د

5-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ه

6-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی و

7-3-2-5 نتایج فرضیه فرعی ز

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهار

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم

6-2-5 نتایج فرضیه اصلی ششم

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

4-5 پیشنهادها

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

2-4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

5-5 محدودیت های تحقیق

پیوستها:

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

فهرست منابع اینترنتی

چکیده انگلیسی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود فایل ورد Word ارزیابی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

دانلود فایل ورد Word ارزیابی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 410 کیلو بایت
تعداد صفحات 119
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان : ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری

تعداد صفحات : ۱۱۹

شرح مختصر : این تحقیق با عنوانارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری برای دانلود آماده شده است . منظور از گزارشگری تحت وب، استفاده از امکان مبادله اطلاعات مالی با طرف های ذینفع از طریق اینترنت است. روند پرشتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده به گونه ای که برای مثال در حوزه‌ی حسابداری؛ منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است.این روش نوین گزارشگری مالی در عصر جدید را گزارشگری مالی تحت وب گویند. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری که می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده کنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد،پژوهشگر سعی در ارزیابی تاثیر این نوع گزارشگری بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری دارد .

ساختار پروژه به این شرح می باشد: فصل اول: کلیات پژوهش ،شامل بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، هدف پژوهش و… می باشد. فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد.فصل سوم: روش شناسی پژوهش که این فصل شامل معرفی جامعه آماری پژوهش، نمونه و روش نمونه گیری، تعیین ابزار اندازه گیری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه و آماره آزمون می باشد.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها که شامل اطلاعات جمعیت شناسی و آزمون فرض های آماری می باشد. فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها که شامل نتیجه گیری براساس فرضیه های آماری و پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش و پیشنهاد برای پژوهشهای آتی می باشد.

هدف این پروژه ارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری و همچنین بررسی میزان آشنایی مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب می باشد. این نوع گزارشگری مالی که در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند.

در ادامه فهرست مطالب پروژهارزیابی تأثیر گزارشگری مالی تحت وب بر اطلاعات حسابداری را مشاهده میفرمایید :

چکیده
فصل ۱- کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴- هدف پژوهش
۱-۵- نوع طرح پژوهش
۱-۶- فرضیات پژوهش
۱-۷- روش پژوهش
۱-۸- جمع آوری اطلاعات
۱-۹- ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۰- قلمرو پژوهش
۱-۱۱- محدودیت پژوهش
۱-۱۲- واژگان تخصصی پژوهش
۱-۱۳- ساختار پژوهش
فصل ۲- چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی
۲-۱-۱- حسابداری و پیرامون آن
۲-۱-۲- هدف های صورتهای مالی
۲-۱-۳- نقش صورتهای مالی اساسی در تحقق اهداف حسابداری و گزارشگری مالی
۲-۱-۴- اهداف حسابداری
۲-۱-۵- گزارش های حسابداری
۲-۱-۶- صورتهای مالی و گزارشگری مالی
۲-۱-۷- انواع گزارش های مالی
۲-۱-۸- استفاده کنندگان گزارشهای مالی
۲-۱-۹- ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری
۲-۲- گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۱- تاریخچه اینترنت
۲-۲-۲- وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان
۲-۲-۳- محدودیت های گزارشگری مالی سنتی
۲-۲-۴- لزوم مدل جدید گزارشگری مالی
۲-۲-۵- موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۶- انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب
۲-۲-۷- زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل (pdf)
۲-۳- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی(XBRL)
۲-۳-۱- تاریخچه زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳-۲- تعریف زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳-۳- علت بوجود آمدن زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳-۴- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) چگونه کار می کند؟
۲-۳-۵- فرآیند زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL)
۲-۳-۶- تأثیرات زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) بر حسابرسی
۲-۳-۷- زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) و استانداردهای حسابداری
۲-۴- پیشینه پژوهش
۲-۴-۱- پژوهشهای برون از کشور
۲-۴-۲- پژوهشهای درون کشور
فصل ۳- روش شناسی پژوهش
۳-۱- جامعه آماری
۳-۱-۱- تعیین حجم نمونه
۳-۱-۲- فرضیات پژوهش
۳-۱-۳- روش پژوهش
۳-۱-۴- جمع آوری اطلاعات
۳-۱-۵- ابزار اندازه گیری اطلاعات
۳-۱-۶- روایی و پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه)
۳-۱-۷- آماره آزمون
فصل ۴- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- اطلاعات جمعیت شناسی
۴-۲- آزمون فرضیات
۴-۲-۱- آزمون فرضیه اصلی اول
۴-۲-۲- آزمون فرضیه فرعی ۱
۴-۲-۳- آزمون فرضیه فرعی ۲
۴-۲-۴- آزمون فرضیه فرعی ۳
۴-۲-۵- آزمون فرضیه اصلی دوم
فصل ۵- نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- بحث و نتیجه گیری
۵-۱-۱- نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول
۵-۱-۲- نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی ۱
۵-۱-۳- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۲
۵-۱-۴- نتیجه گیری بر اساس فرضیه فرعی ۳
۵-۱-۵- نتیجه گیری بر اساس فرضیه اصلی دوم
۵-۲- پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش
۵-۳- پیشنهادها برای پژوهشهای آتی
منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله با عنوان انبارداری

مقاله با عنوان انبارداری

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

انبار داری

تعریف انبار

تقسیم بندی انبار از نظر کیفی

تقسیم بندی انبار از نظر نوع کالا

تقسیم بندی انبار از نظر چگونگی ماهیت عملکرد مانند

انبارهای توزیع انبارهای کارخانه های صنعتی

وظایف مسئول انبار

وظایف انباردار

نکاتی که باید در طراحی و برنامه ریزی کالا رعایت شود

مزایای سیستم صحیح انبارداری

منابع ورود کالا به انبار

نکات مهم و حداکثر بهره وری از فضای انبار

انواع عمده وسایل حمل و نقل در انبار

انواع نقالها

انواع جرثقیل

انواع پالتها

خصوصیات یک انباردار

وظایف واحد تحویل دهنده به انبار

انواع تحویل

تعریف انباردار

وظایف انباردار

مزایای استفاده از پالتهای چوبی و فلزی

روشهای مختلف انبارکردن کالاها

طبقه بندی کالا را تعریف کنید .

نکات مهم در باره طبقه بندی کالا

عوامل موثر در انتخاب سیستم و شیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کالا

کد چیست ؟

تعریف کدگذاری

تعریف کدگذاری از نقطه نظر انبارداری

هدف از کدگذاری :

انواع روشهای کدگذاری را نام ببرید .

مزایای کارتکس

طبقه بندی گروه اقلام

کدگذاری سیستم مسیک mesc

Materiueqvi pme mtstamdvdondcode

کنترل موجودیهای انبار

انبار گردانی :

وظایف کمیته انبارگردانی

تنظیم برنامه و انجام کار در زمان انبارگردانی

وظایف هماهنگ کننده عملیات

وظایف مسئول شمارش

گروههای شمارش

تهیه گزارش نتایج انبارگردانی

روشهای مختلف استفاده ازاجناس به دو روش انجام می گیرد .

طریق عملی FIFO 3. روش فوه شغل

روش قوه شغل

روش متحرک

روش مساحت دوبل

وظایف انباردار در ارتباط با سفارشها و موجودیها

نقطه سفارش

فرمول نقطه سفارش

روشهای تعیین بهای کل انبار

روش بهای تمام شده واقعی

روش میانگین متحرک قیمتها morimg Averagomefnod

روش میانگین وزنی weighted – Average mefnod

روش اولین صادره از اولین وارده First imfirop out FIfo

اولین صادره از آخرین وارده Lifo

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق حسابداری با عنوان حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

تحقیق حسابداری با عنوان حسابداری اموال، ماشین آلات و تجهیزات

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات 72
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پروژه شامل مطالب زیر می باشد:
مقدمه
بخش اول
تعیین بهای تمام شده اموال ماشین آلات و تجهیزات
بهای تمام شده اموال، ماشین آلات و تجهیزات
كاهش در ارزش دارایی
مخارج جاری و سرمایه ای
زمین
تاسیسات و مستحدثات زمین
ساختمان
ماشین آلات و تجهیزات
تاسیسات در مورد اجاره
ظروف
ابزار آلات
تحصیل دارایی بطور نقد
تحصیل دارایی بطور نسیه
تحصیل دارایی از طریق صدور سهام
تحصیل گروهی از داراییها بطور یكجا
تحصل دارایی از طریق تولید یا احداث
در مورد حسابداری داراییهایی كه واحد تجاری به قصد استفاده خود می سازد موارد زیر مطرح است كه به تفصیل بررسی می شود:
الف: نحوه محاسبه بهای تمام شده دارایی.
ب: به حساب دارایی بردن بهره.
ج: سود یا زیان ناشی از احداث دارایی.
د: نحوة انعكاس دارایی در ترازنامه.
تحصیل دارایی از طریق معاوضه
حسابردای معاوضه غیر مشابه.
حسابداری معاوضه داراییهای مشابه.
محاسبه سود یا زیان معاوضه:
بخش سوم
مخارج بعد از تحصیل اموال، ماشین آلات و تجهیزات
مخارج بعد از تحصیل دارایی را می توان به پنج طبقه اصلی زیر تقسیم كرد:
تعویض و نوسازی
روش جایگزینی (Subsitution) این روش بسیار مطلوب است و زمانی كاربرد دارد كه دو شرط زیر بطور همزمان احراز شود:
مراحل انجام كار در روش جایگزینی به شرح زیر است:
روش انتقال به بدهكار حساب انباشته (Chargign to Accumulated Depreciation).
گسترش و الحاق
مخارج جابجایی و نصب مجدد
تعمیر و نگهداری
تعمیرات اساسی
خلاصه
بخش چهارم
واگذاری و كنارگذاری اموال، ماشین آلات و تجهیزات
فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات
كنارگذای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
عدم استفاده موقت از اموال، ماشین آلات و تجهیزات
اهدای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
معاوضه اموال، ماشین آلات و تجهیزات
كنار گذاشتن قهری یا اجبرای اموال، ماشین آلات و تجهیزات
خلاصه و جمع بندی
بخش پنجم
نحوه انعكاس اموال، ماشین آلات و تجهیزات در صورتهای مالی
بخش ششم
كنترلهای داخلی در مورد اموال، ماشین آلات و تجهیزات
هدف از استقرار سیستم كنترل داخلی
اهداف کنترل داخلی
حسابرسان مستقل نیز روشهای متدوال زیر را در رسیدگی به اموال، ماشین آلات و تجهیزات انجام می دهند
بخش هفتم
ضمائم
منابع و مآخذ

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق با عنوان اهمیت بودجه برای دولت

تحقیق با عنوان اهمیت بودجه برای دولت

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این مقاله حاوی مطالب زیر می باشد:

دورنمای بودجه

بودجه اجرایی(قوه مجریه)

بودجه تخصیص یافته (یا تخصیص بودجه)

بودجه تخصیص نیافته (یا عدم تخصیص بودجه)

مدیریت و اجرای بودجه

اصلاحات بودجه ای

گزارشگری بودجه

چه وجوهی در بودجه دولت گنجانده می شود ؟ (تصویب می شود)

وجوه مستقل عمومی

وجوه مستقل درآمد اختصاصی

وجوه مستقل طرحهای عمرانی(سرمایه ای)

وجوه مستقل بازپرداخت دیون بلند مدت

وجوه مستقل وجوه سرمایه ای

وجوه مستقل امانی (سپرده)

اختلاف بین بودجه و GAAP (اصول پذیرفته شده حسابداری)

تفاوتها در مبنای حسابداری

تفاوتهای زمانبندی

تفاوتهای نظری و تفاوت در اجزا یا (موجودیتها یا عناصر)

کنترل بودجه ای

خلاصه

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تداوم فعالیت (استاندارد حسابرسی 570)

پاورپوینت تداوم فعالیت (استاندارد حسابرسی 570)

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 140 کیلو بایت
تعداد صفحات 28
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: پاورپوینت تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 )

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 28 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تداوم فعالیت ( استاندارد حسابرسی 570 ) ” بوده و در 28 اسلاید همراه با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

تعریف فرض تداوم فعالیت

نمونه هایی از رویدادها یا شرایطی که به تنهایی یا در مجموع ممکن است تردیدی عمده درباره ی وجود فرض تداوم فعالیت ایجاد کند

ملاحضات برنامه ریزی

بررسی ارزیابی مدیریت

روشهای اضافی حسابرسی درصورت شناسایی رویدادها یاشرایط

بررسی برنامه های واحد مورد رسیدگی در رابطه با سفارشهای انجام نشده مشتریان

تجزیه وتحلیل آخرین صورتهای مالی میان دوره ای واحد مورد رسیدگی وگفتگو درباره ی آن

وجود ابهام نسبت به تداوم فعالیت

انواع گزارش حسابرس در رابطه با تداوم فعالیت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت تئوری محدودیت ها

پاورپوینت تئوری محدودیت ها

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 232 کیلو بایت
تعداد صفحات 32
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عنوان: پاورپوینت تئوری محدودیت ها

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: حسابداری

این فایل شامل پاورپوینتی با عنوان ” تئوری محدودیت ها” بوده و در 32 اسلاید همراه با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

مقدمه

تاریخچه

نظریه ی تئوری محدودیت

معیارهای تئوری محدودیت

توان عملیاتی:(دستیافت،عملکرد)

سرمایه گذاری در موجودیها

هزینه های عملیاتی

فرایند اجرای تئوری محدودیت

شناسایی محدودیتهای سیستم

بهره برداری از محدودیت های سیستم

شناسایی محدودیت های سیستم

بهره برداری از محدودیت های سیستم

تسری اثر تصمیم گیری به سایر منابع فاقد محدودیت

رفع محدودیت های سیستم

تفاوتهای تئوری محدودیت با حسابداری صنعتی و ABC

تفاوت تئوری محدودیت با حسابداری صنعتی

تفاوت تئوری محدودیت با سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ((ABC

ابزارهای موردنیاز برای كاربرد Toc

زمانبندی ریسمان هماهنگی ذخیره موقتDBR

DBR چیست؟

معایب تئوری محدودیت

مزایای تئوری محدودیت

تحقیقات انجام شده بر روی تئوری محدودیت

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

پاورپوینت کتاب فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 589 کیلو بایت
تعداد صفحات 245
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول:
کلیات

فصل دوم:
تعاریف و اصول بودجه

فصل سوم:
طبقه بندی بودجه

فصل چهارم:
سیکل بودجه و بازیگران بودجه

فصل پنجم:
تهیه، تنظیم و پیشنهاد بودجه

فصل ششم:
تصویب بودجه

فصل هفتم:
اجرای بودجه

فصل هشتم:
کنترل بودجه

فصل نهم:
روش های تنظیم بودجه

فصل دهم:
بودجه و سایر علوم

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

برنامه حسابرسی – آزمونهای حسابرسی

برنامه حسابرسی - آزمونهای حسابرسی

دسته بندی حسابداری
فرمت فایل doc
حجم فایل 35 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

محتویات این مقاله:

ساخنار کنتر ل داخلی

انواح حسابها

حقیقی

شخصی

اسمی

وابسته

آزمون های حسابرسی

الف) آزمون رعایت روش ها

ب) آزمون محتوی

انواع آزمون های حسابرسی براساس مانده اقلام صورت های مالی

آزمون جزئیات

آزمون تحلیلی

حساب ها و اسناد دریافتنی

طبقه بندی ح و اسناد دریافتنی

در خصوص رسیدگی اقلام صورت های مالی سه سویه را دنبال می كنیم

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

بررسی های كلی

رسیدگی های مربوط به حساب ها و اسناد دریافتنی

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

تعریف كنترل های اولیه حسابرسی:

بررسی متغیرهای موجود در زمینه حساب ها و اسناد دریافتنی

متغیر تمامیت

متغیر مالكیت

متغیر زمان

بررسی كلی

مدارك حسابداری دو گونه می باشند

مدارك متمركز

مدارك غیر متمركز

چگونگی انجام آزمون انقطاع زمانی

پیش پرداخت ها

انواع پ پ

پ پ جاری

پ پ سرمایه ای

تبصره

رسیدگی به حساب پ پ

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

سایر رسیدگی ها

توجه

تذكر

موجودی كالا

نكات مهم در ارتباط با حساب م كالا

یادآوری

میانگین

در ارتباط با كالاهای در راه

روش های Ex – work factor: (خارج از كارخانه)

Free alongside ship

Free on Board (FOB)

Cost and ftight

رسیدگی به حساب م كالا

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به دارایی های ثابت: (بلند مدت)

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

وام ها

رسیدگی عملیاتی وام ها

رسیدگی اثباتی

حسابرسی وجوه نقد

حسابرسی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

نكته

اثبات ماهویت طبقه بندی

اثبات ارزش

اثبات تمامیه

اثبات بقاء در تاریخ ترازنامه

اثبات مالكیت

توجه

حسابرسی حساب ها و اسناد پرداختنی

بررسی (رسیدگی به حساب ها و اسناد پرداختنی)

حسابرسی اقلام سود و زیان

نكات مهم در ارتباط با اقلام سود و زیان

صورت سود و زیان انباشته

فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان

الف) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره جاری

ب) فعالیت های اثر گذار بر صورت سود و زیان دوره های قبل

فعالیت ها به طبقات زیر تقسیم می شوند

فعالیت های عادی

فعالیت های غیر عادی

اقلام فوق العاده

نكته

استاندارد بین المللی تحقق درآمد

مقاطع شناخت درآمد

بعد از تأمین مواد اولیه

پس از دریافت سفارش كالا

پس از روند تولید (تكمیل)

پس از انتقال ماكلیت

پس از تبادل وجه نقد (دریافت)

توجه

كاربرگ تجزیه و تحلیل حساب فروش

آزمون تحلیلی در ارتباط با اقلام صورت سود و زیان

طبقه بندی هزینه ها و درآمدها

اصل علت و معلول

اصل سرشكن كردن منطقی و سیستماتیك هزینه ها

اصل تسریع در شناخت هزینه ها

فعالیت ها و مبادلات خارجی

فعالیت های خارجی

مبادلات خارجی

فعالیت های غیر عادی

سود و زیان ناشی از واگذاری دارایی های ثابت

سود و زیان ناشی از فروش و یا واگذاری سرمایه گذاری ها

سود و زیان ناشی از تسعید نرخ ارز

فروش ضایعات خارج از كنترل

نحوه ی شناسایی سود و زیان تسعید ارز

توجه

اقلام فوق العاده:

تغیرات حسابداری

تغییر در تفكیك شخصیت

تغییر در رویه های حسابداری

توجه

تغییر در برآوردهای حسابداری

نكته

اصلاح اشتباهات و تعدیلات دوره های مالی

رسیدگی به اقلام سود و زیان

رسیدگی عملیاتی

رسیدگی اثباتی

رسیدگی به حساب بهای تمام شده كالای فروش رفته

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل