دانلود ویژگی های عمومی نظام اقتصاد اسلامی،کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر نظام اقتصادی

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه

برای بررسی نظام اقتصادی اسلامی باید (نظام اقتصادی) را تعریف كنیم. نظام اقتصادی چیست؟ هر نظام اقتصادی، همواره در مجموعه‌ای از اصولی تجسم می‌یابد كه زیربنای چارچوب خاص تنظیم فعالیت اقتصادی است. از سویی، این مجموعه از اصول بر بینش فلسفی ویژه‌ای درباره فعالیّت اقتصادی مبتنی است، و از جهت دیگر، تعامل این اصول چارچوب فعالیت اقتصادی را تشكیل داده آن ‌را به مسیر مطلوب این نظام هدایت می‌كنند. بدین ترتیب، در هر نظام اقتصادی سه جزء وجود دارد: فلسفة اقتصادی، مجموعة اصول، و روش تحلیل عمل كه متغیرات اقتصادی را تعیین می‌كند.

فلسفة اقتصادی، اساس فكری نظام را فراهم می‌كند؛ زیرا آرای آن نظام را دربارة تولید، توزیع و مصرف در برمی‌گیرد و اصول و قواعد كاركرد آن نظام را در قالب نظریات معیّنی سامان می‌دهد. این فلسفه اقتصادی، براساس موضع مذهبی در برابر حیات، انسان و خداوند، نقش خود را ایفا می‌كند. فلسفه اقتصادی ماركسیسم در قالب اندیشه‌هایی چون مبارزه طبقات و تضاد منافع آن‌ها ظاهر می‌شود‌، و همة اصول و قواعد مربوط به انقلاب پرولتاریا و دیكتاتوری طبقة كارگر از همین فلسفه سرچشمه می‌گیرد. مبارزه و تضاد، همان تجلی فلسفه نزاع و درگیری است كه در اراده‌ها و تمایلات خداوندان متعدد یونان و سپس رومیان وجود داشت، و نیز تعبیر دیگری از مفهوم خدایی است كه به انتقام تمایل دارد كه به فرهنگ یهودیت و مسیحیت منتسب می‌شود؛ خدایی كه همواره زدن و ترساندن و قتل انسان را می‌خواهد و به او اجازه تحقق‌بخشیدن به مصالح و لذاتش را نمی‌دهد.

در سرمایه‌داری، فلسفه اقتصاد در «آزادی عمل» و دست نامرئی تجسم می‌یابد. مفهوم آن این است كه نباید هیچ مانعی از تلاش انسان برای تحقق مصلحت شخصی‌اش جلوگیری كند، و اگر مردم آزاد گذاشته شوند تا آنچه می‌خواهند انجام دهند، بین منافع اشخاص هماهنگی خواهد بود. بدین ترتیب، ملاحظه می‌كنیم كه فلسفة اقتصاد سرمایه‌داری براساس عدم توجه به خداوند است. در این فلسفه، اگر خدایی وجود نداشته باشد، دنیا به آفریدگار نیازی ندارد و اگر خدایی وجود داشته باشد، خدای «منعزل» است كه دنیا را آفریده و آن ‌را تنظیم كرده؛ سپس به عزلت و بازنشستگی گرایش یافته است و به هدایت آنچه خلق كرده نمی‌پردازد و در اعمال آفریدگان دخالت نمی‌كند.

عنصر دوم هر نظام اقتصادی در مجموعه‌ای از قواعد و تنظیم‌ها و نهادهایی كه چارچوب اجتماعی و قانونی و رفتاری نظام را پدید می‌آورند، ظاهر می‌شود. این عنصر شامل اموری از این قبیل می‌شود: تنظیم ملكیت، و تملك ابزار تولید به‌وسیلة افراد به‌صورت مستقیم، و به‌وسیلة عموم مردم به‌صورت مجموعی، یا به‌وسیلة دولت به‌سبب حاكمیتش، مقرراتی كه برای رفتار فرد وضع شده است، و حدود مجاز برای كالاها و خدماتی كه امكان دستیابی به آن‌ها وجود دارد، و شكل‌ها و حدود معاملات اقتصادی كه مردم می‌توانند انجام دهند، و این مجموعه از قواعد، معیارهای رفتار افرادی كه تصمیم‌های اقتصادی می‌گیرند، یعنی تولیدكننده و مصرف‌كننده را نیز شامل می‌شود.

در سرمایه‌داری، می‌بینیم كه «آزادی عمل» مستلزم كمترین قدر ممكن از دخالت دولت و مستلزم حق ملكیت خصوصی مطلق و آزادی تصرف و آزادی همة انواع روابط و معاملات اقتصادی است و معیارهای ویژه افراد از مكاتب اصالت فرد و اصالت نفع اخذ می‌شود. در این نظام، مادام كه همة کالای تولیدی از هر نوع، به ‌فروش می‌رسد، مطابق با همة معانی كلمة مفید، اعم از اقتصادی و اخلاقی، این كالا مفید محسوب می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

DISCOURSE ANALYSIS OF THE WRITTEN ELECTORAL MATERIALS FROM THE 7th PRESIDENTIAL ELECTION IN IRAN

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

DISCOURSE ANALYSIS OF THE WRITTEN ELECTORAL MATERIALS FROM THE 7th PRESIDENTIAL ELECTION IN IRAN

The term discourse analysis has come to be used with a wide range of meaning which cover a wide range of activities. There are many existing approaches to the study of language. One of them which this study is based upon is critical discourse analysis (CDA). This approach grew out of work in different disciplines in the 1960s and early 1970s including linguistics semiotics psychology anthropology and sociology. CDA analyses social interactions in a way which focuses upon their linguistic elements and which sets out to show up their generally hidden determinants in the system of social relationships as well as hidden effects they may have upon that system. Since CDA is not a specific direction of research it does not have a unitary theoretical framework. Therefore in this research project in order to overcome the potential weaknesses of any single method a critical linguistic analysis will be adopted from some of the most influential linguists in the field to analyse the formal linguistic features of the written electoral materials from the 7th presidential election in Iran to explain discourse structures in terms of properties of social interaction and especially social structure and to focus on the ways discourse structures enact conform legitimate reproduce or challenge relations of power and ideology in society.

AIMS AND OBJECTIVES

 1. To help correct a widespread underestimation of the significance of language in the production maintenance and change of social relations of power in Iran.
 2. To refer to the order of discourse of the society as a whole which structures the orders of discourse of the various social institutions in a particular way.
 3. To show that orders of discourse are ideologically harmonized internally or (at the societal level) with each other.
 4. To stress both the determination of discourse by social structure and the effects of discourse upon society through its reproduction of social structures.
 5. To examine the relationship between discourse and sociocultural change.

So this research project aims to answer the following questions:

 1. What were the formal textual features of the conservatives’ and reformists’ discourses at the 7th presidential election?
 2. How did their discourses and strategies change and why?
 3. What were the ideologies behind the discourse of each group?
 4. What was the relationship between language of each party and power?

SOURCES AND METHODOLOGY

There are many existing approaches to the study of language (e.g. linguistics sociolinguistics pragmatics cognitive psychology etc.) but while each of them has something to contribute to critical language study they all have major limitations from a critical point of view.

The critical discourse analysis upon which this study is based does not adhere to any particular approach. It is similar to a qualitative research method in that it deals with non-numerical data and can only be validated by other researchers examining the same data. However its similarity can only be detected to a certain point because a qualitative research method is either synthetic or holistic whereas critical linguistics is analytic in nature. A qualitative method on content analysis is rejected on the grounds of its inability to get beneath the textual surface where the crucial meanings lie. So in this research a critical linguistic analysis will be adopted from some of the most influential linguists in the field (in order to overcome the potential weaknesses of any single method) including Fairclaough (1989 1992 1995) Fowler (1991) and van Dijk (1981 1985) to :

 1. Study the theoretical aspects of the subject i.e. explanation and definition of the concepts of ideology power discourse discourse analysis order of discourse critical discourse analysis etc.
 2. Study the descriptive aspects of the subject i.e. giving a systematic presentation of a procedure for critical discourse analysis; setting out a view of interrelationship of language and society; illustrating the place of language in society and showing that language connects with the social through being the primary domain of ideology and through being both a site of and a stake in struggles for power.
 3. Study the analytic aspects of the subject i.e. analysing the formal textual features of their statements press interviews and electoral speeches and manifestoes of the two main candidates for presidency – Khatami and Nategh Noori and their main supporters.

As the primary sources of the present study the written electoral materials such as the speeches and manifestoes published in newspapers and the published interviews and debates of the candidates and as the secondary sources the speeches statements and articles of other politicians as well as the editorials of the newspapers regarding the presidential election from the 8th of May 1997 when the Council of Guardians announced the names of the eligible candidates upto the last day of election (23rd of May 1997) would be taken into consideration.

Time period required to complete the research project: Approximately two years.

Field work: No specific field work is required in this research project.

Place/libraries where research work is to be carried out: In order to establish a good rich theoretical framework for the study I have to visit and search so many libraries and universities such s American centre library British council library library of Delhi University library of JNU (all located in Delhi) as well as the library of Panjab University Changidarh.

Since this research project aims to analyse the texts from the seventh presidential election in Iran and as per the recommendation of the committee I have co-opted a co-supervisor from Iran in my research work therefore for collecting the relevant materials as well as visiting my co-supervisor I also have to visit Iran.

PROPOSAL

Background of the Study: The 1970s saw the emergence of a form of discourse and text analysis that recognized the role of language in structuring power relations in society. At that time much linguistic research elsewhere was focused on formal aspects of language which constituted the linguistic competence of speakers which could theoretically be isolated from specific instances of language use (Chomsky 1957). Where the relation between language and context was considered as in pragmatics (Levinson 1983) with a focus on speakers’ pragmatic / socio-linguistic competence sentences and components of sentences were still regarded as the basic units. Much socio-linguistic research at the time was aimed at describing and explaining language variation language change and the structures of communicative interaction with limited attention to issues of social hierarchy and power (Labov 1972; Hymes 1972). In such a context attention to texts their production and interpretation and their relation to societal impulses and structures signalled a very different kind of interest (de Beugrande and Dressler 1981). The work of Kress and Hodge (1979) and Wodak (1989) serve to explain and illustrate the main assumptions principles and procedures of what had then become known as critical linguistics.

Kress (1990 : 84-97) gives an account of the theoretical foundations and sources of critical linguistics. By the 1990s the label critical discourse analysis came to be used more consistently with this particular approach to linguistic analysis. Kress (1990 : 94) shows how critical discourse analysis by that time was ‘emerging as a distinct theory of language a radically different kind of linguistics’. Many of the basic assumptions of critical discourse analysis that were salient in the early stages and were elaborated in later development of the theory are articulated in Kress’s (1989) work.

Fowler et al. (1979) has been referred to in order to ascertain the early foundations of critical linguistics. Later work of Fowler (1991 1996) shows how tools provided by standard linguistic theories (a 1965 version of Chomskyan grammar and Halliday’s theory of systemic functional grammar) can be used to uncover linguistic structures of power in texts. Not only in news discourses but also in literary criticism Fowler illustrates that systematic grammatical devices function in establishing manipulating and naturalizing social hierarchies.

Fairclough (1989) sets out the social theories under planning critical discourse analysis and as in other early critical linguistic work a variety of textual examples are anlaysed to illustrate the field its aims and methods of analysis. Later Fairclough (1992 1995) and Chouliariki and Fairclough (1999) explain and elaborate some advances in critical discourse analysis showing not only how the analytical framework for investigating language in relation to power and ideology developed but also how critical discourse analysis is useful in disclosing the discursive nature of much contemporary social and cultural change. Particularly the language of the mass media is scrutinized as a site of power of struggle and also as a site where language is apparently transparent. Media institutions often purport to be neutral in that they provide space for public discourse that they reflect states of affairs disinterestedly and that they give the perceptions and arguments of the newsmakers. Fiarclaugh shows the fallacy of such assumptions and illustrates the mediating and constructing role of the media with a variety of examples.

Van Dijk’s earlier work in text linguistics and discourse analysis (1977 1981) already shows the interest he takes in texts and discourses as basic units and social practices. Like other critical linguistic theorists he traces the origins of linguistic interest in units of language larger than sentences and in text – and context-dependency of meanings. Van Dijk and Kintsch (1983) considered the relevance of discourse to the study of language processing. Their development of a cognitive model of discourse understanding in individuals gradually developed into cognitive models for explaining the construction of meaning on a societal level. Van Dijk (1985) collected the work of a variety of scholars for whom language and how it functions in discourse is variously the primary object of research or a tool in the investigation of other social phenomena. This is in a way a documentation of the ‘state of the art’ of critical linguistics in the mid 1980s.

Van Dijk turns specifically to media discourse giving not only his own reflection on communication in the mass media (van Dijk 1986) but also bringing together the theories and applications of a variety of scholars interested in the production uses and functions of media discourses (van Dijk 1985). In critically analysing various kinds of discourses that encode prejudice van Dijk’s interest is in developing a theoretical model that will explain cognitive discourse processing mechanisms. Most recently van Dijk has focused on issues of racism and ideology (van Dijk 1998).

By the end of the 1980s critical linguistics was able to describe its aims research interests chosen perspective and methods of analysis much more specifically and rigidly than hitherto. Wodak (1989) lists explains and illustrates the most important characteristics of critical linguistic research as they had become established in continued research. The relevance of investigating language use in institutional settings is reiterated and a new focus on the necessity of a historical perspective is introduced (the discourse – historical approach). This was followed by a variety of research projects into discursive practices in institutional contexts that would assist in developing an integrated theory of critical discourse analysis.

Statement of the Subject: The fruitless study of language in isolation has led linguists to acknowledge the importance of considering social context in discourse analysis. Deacon et al. (1999 : 147-8) propose : “Discourse conjoins language use as text and practices. What we identify as ‘discourse’ and what we identify as ‘social’ are deeply intervened … . All talks all texts are social in nature. Language is not some transparent medium through which we see the world”. They make the point that “the moving to discourse analysis enabled linguistics to tackle the structures of whole texts rather than just the sentences words and parts of words taken in isolation which it had to a great extent concentrated on previously” (Deacon et al. 1999 : 179). So the analysis of discourse is necessarily the analysis of language in use and as such it cannot be restricted to the description of linguistic forms independent of the purposes or functions which those forms are designed to serve in human affairs.

Critical discourse analysis which this research work is based upon analyses social interactions in a way which sets out to show up their generally hidden determinants in the system of social relationship as well as hidden effects they may have upon that system. Critically study of language would place a broad conception of the social study of language at the core of language study. Critical discourse analysis regards ‘language as social practice’ (Fairclough and Wodak 1997) and takes consideration of the context of language use to be crucial (Wodak 2000; Benke 2000). Moreover critical discourse analysis takes a particular interest in the relation between language and power.

Fairclough and Wodak (1997) have put forward an eight-point programme to define critical discourse analysis as follows :

 1. Critical discourse analysis addresses social problems.
 2. Power relations are discursive.
 3. Discourse constitutes society and culture.
 4. Discourse does ideological work.
 5. Discourse is historical.
 6. The link between text and society is mediated.
 7. Discourse analysis is interpretative and explanatory.
 8. Discourse is a form of social action.

Interpretation of text and discourse is therefore interpretation of socially determined language and this means being involved in understanding the processes functions and meanings of social interaction and as Birch (1989 : 153) claims this means being involved in “politics of interaction”. In this way the links between people and society are not arbitrary and accidental but one institutionally determined. Critical language study aims to select and deconstruct these links and to understand the nature of language and society and their mutual effect on each other. Critical discourse analysis sees discourses as parts of social struggles and contextualizes them in terms of broader (non-discoursal) struggles and the effects of these struggles on structures. It puts emphasis not only on the formal textual features of discourse but also on the social effects of discourse on creativity and on future. On the other hand through critical discourse analysis the analyst can show what power relationships determine discourses; these relationships are themselves the outcome of struggles and are established (and ideally naturalized) by those with power. It lays emphasis on the social determination of discourse and on the past – on the results of past struggles.

The 7th presidential election in Iran took place following a series of happenings which in fact was the aftermath of social forces in a broader competition between ideology and culture. This event was a turning point in the history of Iran because for the first time two different discourse types based on two different ideologies faced and challenged with each other. For the first time some slogans such as “civil society” “liberalism” “human rights” “freedom of expression” etc. were brought up by the reformist party and these new concepts entered the current discourse of the society and somehow changed the social structure. So in this research project critical discourse analysis will be used to describe the formal properties and features of these two discourses in Iran; to interpret the relationship between texts and interaction; to explain the relationship between interaction and social context and their social effects; to explore the relationship between language and ideology; and to illustrate the relationship between language and society and discourse and social structure in Iran.

TENTATIVE CHAPTER DIVISION

Chapter one: Introduction contains the background of the study statement of the subject aims and objectives of the study research methodology data collection primary and secondary sources of the study significance of the study as well as limitations of the study.

Chapter two : Review of Literature provides detailed definition of the concepts such as discourse discourse analysis critical discourse analysis etc. and gives a brief overview to the approaches to discourse analysis. Then it proposes a systematic presentation of a procedure for critical discourse analysis. This chapter also sets out a view of the interrelationship of language and society with the emphasis upon power and ideology.

Chapter three : Discourse Analysis of the Reformist Party. In this chapter a critical linguistic analysis will be adopted to analyse linguistic features of the electoral speeches debates and interviews as well as electoral statements of the reformist party and to investigate the ideology behind the discourse of this party and to explore the relationship between their language and power.

Chapter four : Discourse Analysis of the Conservative Party brings into focus the formal textual features of the electoral statements debates and speeches of the conservative party during the seventh presidential election in Iran and explores their ideological structures.

Chapter five : Conclusions and Suggestions summarizes that language connects with the social through being the primary domain of ideology and shows the links between linguistic features of electoral written texts and social political and ideological structures relations and processes they belong to.

SCHEME OF CHAPTERIZATION

Chapter One : Introduction

Chapter Two : Review of Literature

 1. Definition of the concepts
 2. History of discourse analysis
 3. Approaches to discourse analysis
 4. The relationship between language power and ideology

Chapter Three : Discourse Analysis of the Reformist Party

 1. Critical discourse analysis of electoral speeches
 2. Critical discourse analysis of the electoral debates and interviews
 3. Critical discourse analysis of the electoral statements

Chapter Four : Discourse Analysis of the Conservative Party

 1. Critical discourse analysis of electoral speeches
 2. Critical discourse analysis of the electoral debates and interviews
 3. Critical discourse analysis of the electoral statements
Chapter Five : Conclusions and Suggestions
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 163 کیلو بایت
تعداد صفحات 170
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی درباره پیشرفت درک مطلب شنیداری

Table of Contents

Acknowledgement X

Abstract XI

List of Tables XII

Chapter 1: Introduction 1

1.1 Overview 1

1.2 Statement of the Problem and Purpose of the Study 5

1.3 Significance and Justification of the Study 6

1.4 Research Questions 7

1.5 Research Hypotheses 8

1.6 What Is Known About Listening 8

1.7 What Is Known About Authentic Materials 10

1.8 Definition of Important Terms 12

1.9 Delimitations 13

1.10 Limitations 14

1.11 Organization of the Master Thesis 14

Chapter 2: Review of Literature 15

2.1 Introduction 15

2.2 Listening Comprehension 15

2.2.1 Definition of Listening 15

2.2.2 Importance of Listening 17

2.2.2.1 Listening and Academic Success 18

2.2.2.2 Discovery Listening 18

2.2.3 Listening as an Academic Process 20

2.2.3.1 Knowledge Required for Listening 20

Process

2.2.4 Listening Comprehension versus Reading 21

Comprehension

2.2.5 Listening Comprehension 23

2.2.5.1 Authentic and Listening 23

Comprehension

2.2.5.2 Different Kinds of Comprehension 24

2.2.5.3 Comprehension Preceding Production 25

2.2.6 Tasks for Listening Comprehension 25

2.2.6.1 Performing to Indicate Understanding 27

2.2.6.2 Teaching rather than Testing 28

2.2.7 Inner Speech and Language Learning 29

2.2.7.1 Listening and Speaking 29

2.2.8 Maturation and Language Learning 30

2.2.8.1 Vygotsky’s Zone of Proximal 31

Development

2.2.9 The Role of Background Knowledge in 32

Learning Language

2.2.9.1 Schema Theory 32

2.2.9.2 Background Knowledge/Prior 33

Knowledge

2.2.10 Cultural Background 35

2.3 Listening and English-as-a-Foreign-Language Learning 36

2.3.1 The Emergency of Communicative Language 36

Teaching

2.3.2 Communicative Approach: Some Principles 38

and Features

2.4 The Use of Aural Authentic Materials 40

2.4.1 Definitions of Authentic Materials 40

2.4.2 Authentic Materials and Language Performance 41

2.4.3 Nature of Authentic Texts 43

2.4.3.1 Characteristics of Authentic Speech 43

2.4.3.2 Authentic Speech and Cultural Aspect 44

Chapter 3: Methodology 46

3.1 Introduction 46

3.2 Summary of the Study 46

3.2.1 Participants 48

3.2.2 Classroom Observation 49

3.3 Demographic Data of the Students 50

3.4 Classroom Environment 52

3.4.1 Setting 52

3.5 Classroom Practices 52

3.5.1 Listening Materials Implemented in Class 52

3.5.2 Class Procedure 53

3.6 Teacher’s Pedagogy 54

3.7 Interviews 55

3.7.1 Interviews with Students 56

3.7.1.1 First Interview 56

3.7.1.2 Second Interview 56

3.8 Self-Evaluation Questionnaire 57

3.9 Language Learning Strategy Questionnaire 58

3.10 Data Collection 59

3.11 Analysis of Data 60

3.12 Validity and Reliability 63

Chapter 4: Results 64

4.1 Introduction 64

4.2 Summary of the Study 64

4.3 Results of the Study 65

4.3.1 Results for Fundamental Research Question: 66

Influences of Aural Authentic Materials

4.3.1.1 Results from the Interviews with Students 67

4.3.1.2 Results from the Class Observation 69

4.3.1.3 Results from the Self-Evaluation 71

Questionnaire

4.3.2 Summary of Findings Related to the Influences 72

of Aural Authentic Materials

4.3.3 Results for Secondary Research Question#1: 73

Learning Strategy Use

4.3.3.1 Results from the Interview with 73

students

4.3.3.2 Results from the Class Observation 75

4.3.3.3 Results from the Learning Strategy 76

Questionnaire

4.3.4 Summary of Findings Related to the Learning 77

Strategy Use

4.3.5 Results for Secondary Research Question#2: 79

Attitudes towards Language Learning

4.3.5.1 Results from the Interviews with 79

Students

4.3.6 Summary of Findings Related to the Students’ 80

Attitudes towards Language Learning

4.4 Overall Findings of the Study 80

4.4.1 Students with no Progress in Listening Ability 81

4.4.2 Students with Progress in Listening Ability

Chapter 5: Conclusion 84

5.1 Introduction 84

5.2 Summary of the study 84

5.3 Discussion of Results 86

5.3.1 Authenticity of the Listening Materials 86

5.3.2 Influences of Aural Authentic Materials on 89

Listening Comprehension

5.3.3 Use of Learning Strategies 92

5.3.4 Attitudes towards Language Learning 94

5.4 Conclusions 96

5.5 Recommendations 102

5.5.1 Recommendations for Further Research 102

5.5.2 Implications for Teaching 103

Bibliography 105

Appendices 123

Appendix A 124

Appendix B 125

Appendix C 129

Appendix D 131

Appendix E 137

Appendix F 145

Appendix G 147

Appendix H 148

Appendix I 149

Appendix J 150

Appendix K 151

Appendix L 157

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررّسی تأثیر موّاد آموزشی اصیل بر توانایی شنیداری سی نفر از دانشجویان دوره کارشناسی روانشناسی در کلاس مطالعه انگلیسی به عنوان زبان خارجی بوده است. هدف دوّم به مشّخص کردن استراتژی های یادگیری که این دانشجویان استفاده کرده اند و تعیین تأثیر موّاد آموزشی اصیل بر نگرش آنان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی اختصاص یافته است.

تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی در تحقیق حاضر ارائه شده است. این تحقیق به استفاده از موّاد آموزشی اصیل و موقعّیتهای زندگی حقیقی به عنوان بخشی از روش ارتباطی معطوف شده است. منابع طرّاحی و تحقق آموزش استراتژی موثر شنیداری و رونوشت نوار ویدیویی یک جلسه یک ساعته ثبت و ضبط و مطالعه آماری شد. نتایج آزمون نهایی درک مطلب شنیداری با آزمون اوّلیه با استفاده از آزمون t-test دو جانبه (2-tailed) مورد بررّسی و مطالعه آماری قرار گرفت. میانگین استفاده استراتژی با استفاده از آزمون ANOVA یک جانبه (one-way) بررّسی و مطالعه آماری شد. نتایج بررّسی داده های کیفی تأیید کننده و هماهنگ با نتایج کمّی بود. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و پرسش نامه ها نشان داد که استفاده از موّاد اموزشی اصیل در کلاس انگلیسی به عنوان زبان خارجی به افزایش میزان آرامش و اعتماد به نفس آنان در شنیدن زبان خارجی کمک کرده است. نتایج پیشرفت معنی داری (P < .05) در توانایی شنیداری و تأثیر مثبت بر انگیزش دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان خارجی برای یارگیری زبان را نشان داد. توصیه هایی برای کمک به غلبه بر دلسردی ناشی از سرعت صحبت گوینده موّاد آموزشی اصیل ارائه شده است. کاربردهای آموزشی این نتایج به همراه تأثیر آنها بر پربارتر شدن درک مطلب شنیداری دانشجویان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررّسی و ارائه گردیده است.

Acknowledgements

It is the highest time I seized the opportunity to offer my most genuine and profound words of gratitude to many people to whom I owe the accomplishment of this research. Among many people who have bestowed most kindly their invaluable help upon me I should specifically thank my honorable thesis advisor Dr.Karkia who patiently went through every line of this thesis and provided me with many insightful comments and invaluable suggestions. I would also like to extend my sincere appreciation and gratitude to Dr. Ghahremani Ghajar my thesis reader for her most professional guidelines meticulous reading of this manuscript making insightful suggestions and corrections; for her expertise and time. I am also very much grateful to Dr. Rahimi for her critical evaluation and judgment of this thesis.

Also my thanks and best wishes go to all students who participated in the present study without whose cooperation this research would not have been conducted.

Last by no means least a truly cordial sense of thankfulness to my parents General Ali Ghaderpanahi and Firooze Nobariyan for their support and everlasting encouragement throughout my educational years.

ABSTRACT

The fundamental purpose of this study was to examine the influences of aural authentic materials on listening ability of thirty female undergraduate psychology majors studying English as a foreign language. The secondary purposes of the study were to identify the learning strategies used by EFL students experiencing authentic listening texts and to determine the influences of authentic materials on EFL students’ attitudes towards learning English.

A quantitative and qualitative analysis was offered in this study. It basically focused on using authentic materials and real-life situations as part of the communicative approach. Sources for designing and implementing effective listening strategy instruction and the transcript of one-hour videotaped session were recorded and analyzed. The results of the listening comprehension posttest were compared to that of the pretest using a 2-tailed t-test (p < .05). A one-way ANOVA on the mean strategy use was applied (p < .05).The results of the qualitative data analysis were in line with and confirmed that of quantitative. Analysis of the interviews and the questionnaires revealed that the use of authentic materials in the EFLclassroom helped increase students’ comfort level and their self-confidence to listen to the foreign language. Results showed a statistically significant improvement in listening ability as well as the positive effect on EFL students’ motivation to learn the language. Recommendations were offered to ease students’ frustration that resulted from the speed of authentic speech. Pedagogical implications of the results were discussed along with the impact on EFL students’ listening comprehension development.

List of Tables

Table 1: Source of Data 48

Table 2: Demographic data of Strategy 51

Table 3: Analysis of Data 62

Table 4: Interview Results 68

Table 5: Results from Class Observation 70

Table 6: Students’ Responses on Self-Evaluation Questionnaire 71

Table 7: Interviews with Students on Learning Strategy Use 74

Table 18: Class Observation on Learning Strategy Use 75

Table 9: Responses to Questionnaire on Learning Strategy Use 78

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پژوهش زبان انگلیسی و ترجمه بررسی عوامل جنسیت‌زده در رمان سووشون Analyzing Language Itemes In Suvashun

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.332 مگا بایت
تعداد صفحات 86
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

Abstract

Serxist items emphasizes that cultural and social factors have an important effect on gender discrimination spreading this thought in society that a gender is more superior and valuable than the other. Since literature reflexes ideology and cultural views of a region it s a suitable mean to study different kinds of speech features such as items. This study was done to investigate trend of items in the Persian novel “su va shun” (1348) by Simin Daneshvar based on Jabarootie’sclassification and its translation by Roxan zand (1969) based on Eclectic model. It tried to find out the amount of items and expressions and the strategies used in the novel thatclassified into implicit and explicit data and divided to male and female and fourclassifications based on Jabarooti: makedness relative relationship general nouns and negative adjectives so it is shown there is any significant differences or not between two genders. After that the collected items are compared to its translation based on Eclectic model and divded into eight strategies: borrowing calque modulation and translation by omission translation by cultural substittion neutralization translatin by paraphrasing using related words and explanation by foot note.The collected data was from the novel and compared to its translation. The results proved items are all over in this novel.

Key words: words and culture.

چكیده

جنسیّت‌زدگی تأكید بر عوامل اجتماعی و فرهنگی در بروز نابرابری‌های جنسیّتی دارد و باعث رواج این تفكر در جامعه می‌شود كه یك جنس برتر، تواناتر و ارزشمندتر از جنس دیگر است. از آنجا كه ادبیات بازتاب فرهنگ و جهان‌بینی یك منقطه است، ابزار مناسبی جهت مطالعه انواع ویژگی‌های كلامی از جمله كاربرد زبان جنسیّت‌زده باشد. این پژوهش با هدف بررسی زبان جنسیّت‌زده در داستان سو و شون سیمین دانشور (1348) بر اساس تقسیم بندی جبروتی انجام گرفته است و بررسی ترجمه انگلیسی آن توسط رکسانازند (1969) بر اساس مدل انتخابی در پی پاسخ به این سؤال است كه میزان استفاده از واژه‌ها و عبارات جنسیّت‌زده در داستان و ترجمه‌ی آن چگونه بوده است. داده‌های این مطالعه از داستان سو و شون سیمین دانشور (1348)بر اساس جنسیت های مونث و مذکر در راستای اطلاعات ضمنی و غیر ضمنی به چهار دسته کلمات نشانه دار روابط خویشاوندی صفات منفی اسامی عام استخراج گردیده است و ترجمه ی آن در تقسیم بندی های قرض گیری قرض گیری با معادل خنثی سازی ترجمه با استفاده از کلمات مرتبط توضیح در پاورقی ترجمه با جایگزینی فرهنگی ترجمه با حذف مورد وتلفیق صورت گرفته است. نتایج این پژوهش وجود جنسیّت‌زدگی را در این داستان تأیید كرده و مشخص ساخته كه میزان استفاده از واژه‌هاو عبارات جنسیّت‌زده در كل داستان وجود داشته است.

واژگان كلیدی:جنسیّت‌زدگی، واژه‌های جنسیّت‌زده و فرهنگ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 1

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

لغات بسیار پرکاربرد تافل به همراه فایل آزمون-قسمت اول

آموزش لغات به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 11

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 2

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 7 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 12

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 3

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل و آزمون قسمت 13

دسته بندی زبان های خارجی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات 3
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

آموزش لغات تافل به زبان انگلیسی بوده و فایل آزمون با مرورگر موزیلا یا هر مرورگر وب دیگر قابل اجرا است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود