تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور

تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 308 کیلو بایت
تعداد صفحات 40
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق آماری اعتیاد در زندان نیشابور

تحقیق آماری در خصوص

تاثیر سطح اقتصاد خانواده بر گرایش به مواد مخدر

در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

سرمقاله

امروزه كسی نیست كه در خصوص مضرات و اثرات سوء سیاسی،اجتماعی و فرهنگی معضل اعتیاد و قاچاق مواد مخدر شكّی داشته باشد.كارشناسان و صاحب نظران معتقدند كه در حال حاضر بحران مواد مخدر در كنار 3 بحران یعنی((بحران نابودی محیط زیست،بحران تهدید اتمی و بحران فقر))به عنوان مسئله روز در آمده است.طبیعی است كه حل این بحران و معضل و بلای خانمانسوز از عهده یك سازمان و یا چند مرجع،آن هم صرفاً با یك بر خورد قهری نه تنها خارج بوده بلكه نگرش یك بُعدی به مسئله است و وضعیت فعلی را بدتر خواهد نمود.به گونه ای كه عمیقاً احساس می شودتنها راه حل موضوع،خارج شدن از ((برنامه روزی))و گام برداشتن در مسیر ((برنامه ریزی))و ایجاد عزم ملی و بسیج همگانی در این راستا است.
اعتیاد یا به تعبیر آن وابستگی به مواد مخدر و سوء مصرف آن در قرن حاضر از مهمترین و دردناكترین معضلات بشری است.سیل خروشان اعتیاد بی رحمانه در مسیر حركت خود،كودكان،نوجوانان و جوانان و حتی سالخوردگان را طعمه قرار داده و علاوه بر متلاشی كردن كانون گرم و پاك خانوادگی سبب ناكامی در زندگی و تمایل بخودكشی و مرگ در آنها نیز می گردد.

موضوع تحقیق:

تحقیق آماری در خصوص ارتباط وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده بر معتاد شدن افراد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

مسئله تحقیق:

1. بررسی فراوانی های مربوط به اعتیاد در بین زندانیان ندامتگاه نیشابور

2. میزان ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با اعتیاد

3. میزان ارتباط سطح درآمد برای ارائه تفریحات سالم و اعتیاد

4. ارتباط سطح سواد و اشتغال با شیوع اعتیاد

مفاهیم تعریف شده در مسئله و موضوع تحقیق:الف: زندانیان ب: خانواده ج:اعتیاد د: وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد و خانواده ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 356 کیلو بایت
تعداد صفحات 173
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:180

مقاله کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

فهرست مطالب:

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول – طرح تحقیق

مقدمه…………………………………… 2

بیان مسأله………………………………. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش………………………. 5

اهداف پژوهش……………………………… 7

هدف کلی پژوهش……………………………. 7

اهداف ویژه پژوهش…………………………. 7

فرضیه های پژوهش………………………….. 8

فرضیه اصلی پژوهش…………………………. 8

فرضیه های فرعی پژوهش……………………… 8

پیش فرض های پژوهش………………………… 9

محدودیت های پژوهش………………………… 9

تعاریف نظری…………………………….. 11

تعاریف عملیاتی………………………….. 13

فصل دوم – ادبیات و پیشینة تحقیق

مقدمه………………………………….. 17

بخش اول : مبانی نظری پژوهش……………….. 18

– مفهوم تربیت بدنی ……………………. 18

– تعریف ورزش………………………….. 19

– ورزش ………………………………. 19

– تعاریف ورزش همگانی…………………… 23

– مفهوم جهانی ورزش…………………….. 26

– مفهوم ورزش………………………….. 27

– کیفیت زندگی…………………………. 29

– حق به دنبال خوشحالی بودن……………… 30

– انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی 31

– فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی……. 36

عنوان صفحه

– تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار………. 38

– طبقه بندی ورزش های همگانی…………….. 39

– گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت 42

– تعادل در ورزش……………………….. 43

– مفهوم فراغت…………………………. 44

– توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان.. 49

– فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن. 54

– نگرش و چارچوب مفهومی آن………………. 57

– تعریف نگرش………………………….. 58

– گرایش به ورزش و فعالیت بدنی…………… 59

– انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی………… 61

– بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش………….. 65

  • الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور 65
  • ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور 78

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………….. 90

روش پژوهش………………………………. 91

جامعه آماری…………………………….. 92

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………… 93

ابزار پژوهش…………………………….. 96

متغیرهای پژوهش………………………….. 97

اعتبار و روایی ابزار پژوهش……………….. 98

شیوه جمع آوری داده ها……………………. 99

روش های آماری…………………………… 99

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری

بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق………. 102

الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی………….. 102

عنوان صفحه

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی 114

ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی……………. 132

د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی 134

بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق ………… 136

سایر یافته های پژوهش…………………….. 151

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………….. 161

خلاصه ی پژوهش……………………………. 161

یافته های اصلی پژوهش…………………….. 161

سایر یافته های پژوهش…………………….. 163

بحث و تحلیل و نتیجه گیری…………………. 166

روش های گسترش ورزش همگانی………………… 171

پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……….. 173

پیشنهادات برای محققین دیگر……………….. 173

منابع و پیوست

فهرست جداول

ک

عنوان صفحه

جدول 1-2 : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده 55

جدول 2-2: رشد مشارکت مردم آلمان…………… 86

جدول1-3: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان 95

جدول 2-3: سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی…………………………….. 97

جدول 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 102

جدول 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 104

جدول3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته 106

جدول4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 108

جدول5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 110

جدول6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 111

جدول7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 112

جدول8- 4 : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت…. 114

جدول 9-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت 115

جدول 10-4 : توزیع فراوانی عامل اجتماعی……. 117

جدول 11-4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی 118

جدول 12- 4 : توزیع فراوانی عامل درمانی…….. 120

جدول 13- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی………………………………………………………………………………………… 121

جدول 14- 4 : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی… 123

جدول 15- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی 124

جدول 16- 4 : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها 126

جدول 17- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ………………………………. 127

جدول 18- 4 : توزیع فراوانی عامل اختصاصی……. 129

جدول 19- 4 : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی 130

جدول 20- 4 : توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده 132

جدول 21- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل…. 134

جدول 22- 4 : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس 135

جدول 23- 4 : آزمون مربوط به فرضیه اصلی…….. 137

جدول 24- 4 : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول…. 139

جدول 25- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم.. 141

جدول 26- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم.. 143

جدول 27- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم 146

جدول 28- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم. 148

جدول 29- 4 : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم.. 150

جدول 30- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل……………………………….. 151

جدول 31- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات………………………….. 154

جدول 32- 4 : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن…………………………………. 156

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 103

نمودار 2-4: توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن 105

نمودار3- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن 107

نمودار4- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل 109

نمودار5- 4 : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات 110

نمودار6- 4 : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته 111

نمودار7- 4 : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز 113

نمودار8- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت………………………………………. 116

نمودار 9-4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی 119

نمودار 10- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی…………………………………. 122

نمودار 11- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی………………………………………. 125

نمودار 12- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ……………………….. 128

نمودار13- 4 : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی 131

نمودار 14- 4 : توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده……………………………………. 133

نمودار 15-4 : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی 137

نمودار 16-4 :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی…………………… 139

نمودار 17-4: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی …………………………. 141

نمودار 18-4: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ……………….. 143

نمودار 19-4: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی ………………….. 145

نمودار 20-4: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ………………… ورزش همگانی 147

نمودار 21-4 : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی …………………………. 150

نمودار 22-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل…………………………………… 153

نمودار 23-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات…………………………………. 155

نمودار 24-4: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن…………………………………….. 158

فهرست شکل ها

عنوان صفحه

شکل 1-2 : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول )…….. 35

شکل 2-2 : طبقه بندی ورزش همگانی ………….. 41

مقدمه:

ورزش و تربیت بدنی و اصولاً فعالیت های جسمانی در دنیای امروز نه تنها به دلیل داشتن اثرات تربیتی و بهداشتی بلکه به دلیل نیاز انسان به حرکت و فعالیت دارای موقعیت های ممتازی می باشد.

ورزش به عنوان یک رفتار مرتبط با سلامتی و نشاط مورد توجه و امعان نظر می باشد، به گونه ای که بسیاری از مؤسسات زیبایی و سلامتی در نقاط مختلف دنیا، با استفاده از علوم روان شناختی و جامعه شناختی پیرامون علل و عوامل گرایش و مشارکت در فعالیت های بدنی و نیز شناسایی عوامل مؤثر بر آن تحقیقات دامنه داری را آغاز نموده اند.

تحقیقات انجام شده در مورد اثر فعالیت های ورزشی بر سلامتی جسمی و روانی، طول عمر، شادابی، گسترش روابط اجتماعی، غنی سازی اوقات فراغت باعث شده تا مشارکت مردم در ورزش ها و به ویژه شرکت آنها در انواع ورزش های همگانی در جهان افزایش یابد و به همین دلیل است که امروز اغلب کشورهای پیشرفته جهان در برنامه ریزی و سازماندهی ورزش همگانی کشور خود با دیگر کشورها رقابت می کنند و مرتباً در حال ارایه برنامه های خلاق برای رشد این ورزش هستند. بدیهی است هر کشوری از این موج فزاینده عقب بیافتد، به هیچ وجه نمی تواند خلاء ایجاد شده را پر نماید و نهایتاً تفاوت ها در بهره وری از تأثیرات ورزش و فعالیت های حرکتی روشن و واضح خواهند بود.

در پژوهشی که در دانمارک انجام شده معلوم گردید انگیزه مردم از شرکت در فعالیت های ورزشی، رسیدن به درجات بالا و دستیابی به شعار المپیک (سریع تر، بالاتر و قوی تر) نیست بلکه تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی دلایل مهم شرکت در ورزش اند (لارسن گراد[1]، 2002).

این پژوهش با اولویت سنجی چنین موضوعی و با در نظر گرفتن اهمیت مضاعف ورزش همگانی برای عموم مردم درصدد است تا در نخستین گام های اعتلای فرهنگ ورزش همگانی سهیم باشد. زیرا ارتقای فرهنگ مشارکت های ورزشی، مستلزم نگرش علمی افراد نسبت به ورزش و بهره مندی مفید و مؤثر از آن می باشد. هدف پژوهش حاضر سنجش انگیزه مردم از مشارکت در ورزش همگانی باشد، لذا شناخت این عوامل و مقایسه آن در زنان و مردان شرکت کننده شاید بتواند زمینه های لازم را برای توسعه هرچه بیشتر این ورزش که یک تقاضا و نیاز اجتماعی است فراهم آورد.

بیان مسأله

بدون شک سلامت یک جامعه به میزان گرایش مردم به فعالیت های سالم ورزشی و تحرک جسمی آن ها وابسته است و به طور یقین تربیت بدنی و ورزش یکی از سالم ترین و مفیدترین فعالیت هایی است که افراد جامعه می توانند در اوقات فراغت به آن روی آورند.

ایجاد انگیزه در اقشار مختلف مردم برای انجام فعالیت های ورزشی امکانات وسیعی را طلب می نماید و در صورتی که این علاقه در بین جامعه ایجاد شود، بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی از بین خواهد رفت، اعتیاد و فساد اجتماعی کم خواهد شد. همچنین نسل های آینده از نظر قوای ذهنی و استعدادهای بدنی در سطح بالاتری قرار خواهند گرفت و توانایی مبارزه با مشکلات اجتماعی و تحمل در مقابل سختی ها در نزد افراد افزایش خواهد یافت (کوزه چیان ، 1380) .

ورزش و فعالیت های بدنی وسیله ارزشمندی است که امروزه پرکننده بخش اعظم اوقات فراغت میلیون ها نفر از مردم جهان است. اوقات فراغت فرصت بسیار مناسب و مطلوبی جهت پرداختن به ورزش است. تقاضا برای خدمات فراغتی و تفریحی در طی پانزده سال گذشته طوری توسعه یافته که بخش های خصوصی و همگانی آن شش میلیون شغل را به خود اختصاص داده است (وید[2] ، 1995).

قرن بیستم به زعم رئیس انجمن بین المللی ورزش همگانی سلامت و آمادگی جسمانی، قرن ورزش المپیکی بود و قرن بیست و یکم قرن ورزش همگانی و تفریحی است. در روسیه مردم علاقه خود را از ورزش های شدید و تماشای فعالیت های ورزشی به تفریحات آخر هفته و فعالیت در فضاهای ورزشی – تفریحی معطوف کرده اند (دیوس[3]، 2000) .

مطالعات تفضیلی توسعه ورزش همگانی و تفریحی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که تاکنون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در ایران به ورزش همگانی می پردازند در دسترس نمی باشد (سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران، 1382).

در حالی که در دانمارک تأکید دولت از فعالیت های رقابتی به سمت ورزش های آزاد تغییر کرده است. برنامه ریزان و سیاست گذاران ورزش کشور نمی دانند که مردم چه فعالیت هایی را در اولویت می دانند؟ آیا علاقه و نیاز مردم به ورزش همگانی است یا رقابتی؟ با شناخت ماهیت ورزش و نیازهای اجتماعی برنامه ریزی برای آن کاملاً روشن می شود.

برای برنامه ریزی اصولی ورزش همگانی در میان اقشار مختلف جامعه، بررسی علل گرایش افراد به این ورزش، به عنوان یکی از راهکارهای ممکن در این مقطع زمانی به حساب می آید. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که انگیزه مردان و زنان از پرداختن به ورزش همگانی در شهر مشهد چه می باشند و آیا بین انگیزه آنها در پرداختن به ورزش همگانی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟

به نظر می رسد پاسخ به این سوالات بتواند متخصصان این رشته را برای ترسیم سیاست و راهبردهای مربوطه کمک نماید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 255 کیلو بایت
تعداد صفحات 170
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بكارگیری فناوری اطلاعات و در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران(ICT) ارتباطات

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه ۴
۲-۱- بیان مسئله ۶
۳-۱- اهمیت ضرورت پژوهش ۷
۴-۱- انگیزه پژوهش ۹
۵-۱- هدف پژوهش ۹
۶-۱- سوال پژوهش ۱۰
۷-۱- تعاریف عملیاتی ۱۱
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۱-۲- مبانی نظری پژوهش
۱-۱-۲- فرهنگ سازمانی ۱۴
۲-۱-۲- تعاریف فرهنگ سازمانی ۱۵
۳-۱-۲- اهمیت فرهنگ سازمانی ۱۷
۴-۱-۲- خصوصیات فرهنگ سازمانی ۲۰
۵-۱-۲- منابع فرهنگ ۲۲
۶-۱-۲- شیوه پیدایش فرهنگ ۲۲
۷-۱-۲- انواع فرهنگ سازمان ۲۳
۸-۱-۲- رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی ۲۸
۹-۱-۲- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان ۲۸
۱۰-۱-۲- فرهنگ سازمانی و توسعه ۲۹
۱۱-۱-۲- نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش ۲۹
۱۲-۱-۲- رابطه فناوری و فرهنگ ۳۰
۱۳-۱-۲- رابطه فرهنگ و مدیریت ۳۱
۱۴-۱-۲- رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی ۳۱
۱۵-۱-۲- کارکرد فرهنگ سازمان ۳۱
۱۶-۱-۲- زنده نگه داشتن فرهنگ ۳۲
۱۷-۱-۲- عوامل موثر در تغییر فرهنگ سازمانی ۳۳
۱۸-۱-۲- تغییر فرهنگ سازمانی ۳۴
۱۹-۱-۲- فرهنگ سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار ۳۵
۲۰-۱-۲- الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی ۳۵
۱-۲۰-۱-۲- الگوی آجیل پارسونز ۳۵
۲-۲۰-۱-۲- الگوی اوچی ۳۶
۳-۲۰-۱-۲- الگوی پیترز و واترمن ۳۷
۴-۲۰-۱-۲- الگوی لیت وین و اترینگر ۳۹
۵-۲۰-۱-۲- الگوی کرت لوین ۴۰
۶-۲۰-۱-۲- الگوی منوچهر کیا ۴۰
۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۲- تاریخچه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۲
۲-۲-۲- مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۳
۳-۲-۲- چیستی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۶
۴-۲-۲- کشورهای جهان از نظر زیر ساخت های لازم اداره مدیران آنها از جهت دستیابی ۴۹
به فناوری اطلاعات و ارتباطات و…
۵-۲-۲- کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۲-۲- پول الکترونیک ۵۰
۲-۵-۲-۲- تجارت الکترونیک ۵۱
۳-۵-۲-۲- دولت الکترونیک ۵۳
۴-۵-۲-۲- نشر الکترونیک ۵۴
۵-۵-۲-۲- پارک های فناوری ۵۴
۶-۵-۲-۲- شهر اینترنتی ۵۶
۷-۵-۲-۲- دهکده جهانی ۵۶
۶-۲-۲- شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱-۶-۲-۲- مفاهیم اساسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۵۷
۲-۶-۲-۲- استفاده رایانه و مدیریت فایل Windows ۵۸
۳-۶-۲-۲- واژه پردازها Word ۵۸
۴-۶-۲-۲- صفحه گسترها Excel 59
۵-۶-۲-۲- بانک اطلاعاتی Access 59
۶-۶-۲-۲- ارائه مطلب Power point 60
۷-۶-۲-۲- اینترنت Internet 60
۷-۲-۲- ظهور اینترنت ۶۲
۸-۲-۲- اینترنت چیست ۶۲
۹-۲-۲- شبکه عنکبوتی جهانی ۶۳
۱۰-۲-۲- موتورهای جستجو و بازاریابی اطلاعات ۶۳
۱۱-۲-۲- فناوری پوش ۶۴
۱۲-۲-۲- ارتباطات شبکه ای ۶۴
۱۳-۲-۲- راهکارهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۶
۱۴-۲-۲- نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۶
۱۵-۲-۲- ارزش فنا وری اطلاعات و ارتباطات ۶۷
۱۶-۲-۲- توانایی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ۶۹
۱۷-۲-۲- راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۸-۲-۲- گروه بندی فناوری اطلاعات و ارتباطات ۷۰
۱۹-۲-۲- محدوده فعالیت های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۲
۲۰-۲-۲- نظام های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۲
۲۱-۲-۲- نظامهای اطلاعاتی و ارتباطاتی از طریق محمل هایی اطلاعات رابه طور ۷۴
سریع و روز آمد در اختیار استفاده کنندها قرار می دهد…
۲۲-۲-۲- تکنولوژی نوین اطلاعات و ارتباطات ۷۷
۲۳-۲-۲- نظم نوین اطلاعات و ارتباطات ۷۹
۲۴-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی آینده ۸۰
۲۵-۲-۲- مشکلات کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۱
۲۶-۲-۲- نحوه تأثیر فناوری اطلاعات بر ساختار سازمان ۸۴
۲۷-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تأثیر آن بر تحولات ساختار جامعه ۸۵
۲۸-۲-۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیاز امروز مدیران فردا ۸۶
۲۹-۲-۲- مدیریت فناوری اطلاعات IT 87
۳-۲- پیشینه پژوهش ۸۸
۱-۳-۲- پژوهش های داخل کشور ۸۸
۲-۳-۲- پژوهش های خارج کشور ۹۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری
۱-۴- مقدمه ۱۰۸
۲-۴- اطلاعات عمومی ۱۰۹
۳-۴- توصیف داده ها ۱۱۲
۴-۴- تحلیل داده ها ۱۳۰
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵- بحث و نتیجه گیری ۱۵۲
۱-۱-۵- تفسیر سوال اصلی پژوهش ۱۵۲
۲-۱-۵- تفسیر سوالات فرعی پژوهش
۱-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی اول پژوهش ۱۵۳
۲-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی دوم پژوهش ۱۵۴
۳-۲-۱-۵- تفسیر سوال فرعی سوم پژوهش ۱۵۵
۲-۵- نتیجه کلی ۱۵۶
۳-۵- محدودیتها و مشکلات پژوهش ۱۵۷
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش ۱۵۷
۵-۵- خلاصه پژوهش ۱۵۹
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی ۱۶۳
فهرست منابع لاتین ۱۶۹
ضمایم
پرسشنامه فرهنگ سازمانی
پرسشنامه فناوری اطلاعات
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره (۲-۱) هفت موضوع مورد مقایسه در سازمانها توسط ویلیام اوشی
جدول شماره (۲-۲) سال شمار رسانه های اطلاعاتی و ارتباطی ۷۸
جدول شماره (۳-۱) حجم نمونه ۱۰۳
جدول شماره (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس ۱۰۹
جدول شماره (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل ۱۱۰
جدول شماره (۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات ۱۱۱
جدول شماره (۴-۴) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نوآروی و ریسک پذیری ۱۱۲
جدول شماره (۴-۵) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به جزئیات ۱۱۴
جدول شماره (۴-۶) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب نتیجه محوری ۱۱۶
جدول شماره (۴-۷) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به افراد (فردگرایی) ۱۱۷
جدول شماره (۴-۸) توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب توجه به گروه (گروه گرایی) ۱۱۸
جدول شماره (۴-۹) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب تهور طلبی ۱۱۹
جدول شماره (۴-۱۰) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ثبات ۱۲۰
جدول شماره (۴-۱۱) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب آشنایی با مفاهیم و اصول ۱۲۱
جدول شماره (۴-۱۲) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب مدیریت فایلها ۱۲۳
جدول شماره (۴-۱۳) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب واژه پردازها ۱۲۴
جدول شماره (۴-۱۴) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب صفحه گسترها ۱۲۵
جدول شماره (۴-۱۵) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب بانکهای اطلاعاتی ۱۲۷
جدول شماره (۴-۱۶) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب ارائه مطلب ۱۲۸
جدول شماره (۴-۱۷) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب اینترنت ۱۲۹
جدول شماره(۴-۱۸)نتایج حاصل از آزمون همبستگی فرهنگ سازمانی و ۱۳۱
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴- ۱۹) نتایج حاصل از آزمون چگونگی میزان بکارگیری فناوری ۱۳۲
اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان
جدول شماره (۴-۲۰)نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نو آوری و بکارگیری ۱۳۵
فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۱) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به جزئیات و ۱۳۶
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۲) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین نتیجه محوری و ۱۳۹
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۳) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به افراد و ۱۴۱
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۴) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین توجه به گروه و ۱۴۳
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۵) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین تهور طلبی و ۱۴۵
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۶) نتایج حاصل از آزمون همبستگی بین ثبات و ۱۴۷
بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات
جدول شماره (۴-۲۷)نتایج حاصل از آزمون سوال تفاوت میزان بکارگیری ۱۵۰
فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد
فهرست نمودارها
نمودار شماره (۲-۱)مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی ۴۰
نمودار شماره (۲-۲)ارتباط تئوری، رفتار، فرهنگ سازمانی ۴۱
نمودار شماره (۲-۳)پیداش فناوری اطلاعات و ارتباطات از تلفیق سه حوزه اطلاعات، ۴۵
رایانه و ارتباطات
نمودار شماره (۲-۴)عصر کشاورزی، صنعت، اطلاعات ۴۶
نمودار شماره (۴-۱)توزیع نسبی پاسخگویان برحسب جنس ۱۰۹
نمودار شماره (۴-۲) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل ۱۱۰
نمودار شماره (۴-۳) توزیع نسبی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۱۱۱
نمودار شماره (۴-۴) رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۱
نمودار شماره (۴-۵) میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان ۱۳۳
نمودار شماره (۴-۶) رابطه نوآوری و ریسک پذیری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۵
نمودار شماره (۴-۷) رابطه توجه به جزئیات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۷
نمودار شماره (۴-۸) رابطه بین نتیجه محوری و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹
نمودار شماره (۴-۹) رابطه بین توجه به افراد و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۱
نمودار شماره (۴-۱۰) رابطه بین توجه به گروه و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۳
نمودار شماره (۴-۱۱) رابطه بین تهور طلبی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۵
نمودار شماره (۴-۱۲) رابطه بین ثبات و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۴۷
نمودار شماره (۴-۱۳)میزان بکار گیری فناوری اطلاعات وارتباطات دربین کارکنان زن و مرد ۱۵۰
چکیده
فرهنگ سازمانی، نوعی برنامه ریزی اندیشه جمعی است که در سالیان اخیر به عنوان یک تفکر غالب در عرصه سازمانهای مطرح بوده است. این اندیشه جمعی، متمایز کننده اعضا از یک گونه به گونه دیگر است. هر کس به نوعی با جمع و گروههای انسانی کارکرده باشد، از وجود این پدیده مهم سازمانی آگاه است. این پژوهش به منظور بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.
روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است، جامعه آماری کلیه کارکنان اداری آموزش و پرورش به تعداد ۲۶۵۹ نفر دارای تحصیلات دیپلم تا دکتری در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفی طبقه ای ۳۳۰ نفر انتخاب گردیده است، ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه محقق ساخته فرهنگ سازمانی بر مبنای ویژگیهای هفت گانه رابینز و پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مبنای مهارتهای هفتگانه ICDL بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی ۹۰/۰ و اعتبار پرسشنامه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۸۶/۰ تعیین گردیده است.
برای تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه و بررسی سؤالهای علاوه بر آمار توصیفی، آزمون t با دو نمونه مستقل، آزمون خی دو و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از سؤالات پژوهش به شرح زیر است:
۱- بین فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه وجود دارد.
۲- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان سازمان پایین می باشد.
۳- بین ویژگیهای فرهنگ سازمانی (نوآوری و ریسک پذیری، توجه به افراد، توجه به گروه، تهور طلبی) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سه ویژگی دیگر از ویژگیهای فرهنگ سازمانی (شامل توجه به جزئیات، نتیجه محوری و ثبات و حفظ وضع موجود) با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
۴- میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین کارکنان زن و مرد یکسان می باشد.
فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
دوران جدید که به عصر اطلاعات موسوم است، دوران فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد، بشر امروز جامعه¬ای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) را تجربه می¬کند که از ویژگیهای خاص خود برخوردار است. چنین جامعه¬ای را جامعه اطلاعاتی می¬گویند (صرافی زاده، ۱۳۸۳ ، ص ۵).
جامعه اطلاعاتی جامعه¬ای است که در آن زندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد جامعه به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته است و جامعه¬ای است که در آن مردم در محل کار ، منزل و حتی در اماکن تفریحی از این تکنولوژی¬ حداکثر استفاده را می¬برند.
بر خلاف دوران گذشته که اطلاعات و تکنولوژی در اختیار صاحب نظران فن و صنایع قرار داشت و مشروعیت آن نیز به تایید و تصدیق آنان مرتبط بود در جامعه جدید اطلاعات تکنولوژیستها علمای اجتماعی و مردم معمولی نیز مرتبط با تکنولوژی اطلاعاتی قرار گرفته و بخشی از زندگی روزمره آنان شده است. زیرا اطلاعات و اخبار در گروه نیازهای اساسی همه مردم قرار گرفته است و تولیدات آن استفاده همه جانبه دارد. در حالی که در دوران گذشته استفاده از تکنولوژی مرتبط با قشر خاصی بود و فراگیری زیادی نداشت (آذرخش، مهراد،۱۳۸۳،ص ۲۵).
ویژگی‌دیگر جامعه اطلاعاتی کالا شدن اطلاعات است، اطلاعات کالا شده و به مدد تکنولوژی های جدید ارتباطی در دسترس هر کسی که طالب آن باشد قرار می¬گیرد. در این گونه جوامع مفاهیم سنتی موجود در زمینه¬هایی چون اقتصاد، آموزش ، کسب و کار، مدیریت و تجارت دچار تحول می¬گردد. با گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر اطلاعات و به گفته الوین تافلر (عصر دانایی) نیاز روزافزون بشر برای آموزش متفاوت¬تر با آنچه در گذشته بوده است بیشتر حس می¬شود در همین راستا تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات که به طور فزاینده¬ای در حال گسترش است می¬تواند به نحو مطلوبی تمامی امور زندگی را تحت تاثیر قرار دهد (احمدی نژاد ، ۱۳۷۹ ، ص ۲۴).
دنیای موجود با دستاوردهای متنوع خود همواره در معرض تحولات و تغییرات غیرقابل پیش بینی است. الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه هنگامی برای انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن قدرت تحمل لازم را داشته باشد با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این ایده¬آل هنگامی میسر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات در دنیای آینده آماده سازد این نیز مشروط به دانش، مهارت، بینش و پویایی است.
زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.
سازمانها باید جهت به کار¬گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن¬آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت در “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه¬های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزش¬های مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام¬های سازمانی، هدف¬گذاری، تدوین و اجرای استراتژی¬ها و …. تاثیر می¬گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف¬دار ، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می¬کند.
نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان بااستفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.
لذا سازمان از طریق توجه به فرهنگ و شناخت فرهنگ موجود سازمان و تجزیه و تحلیل آن و خلق ارزش-های مناسب در حمایت از فرهنگ مطلوب می¬تواند در راستای به کار گیری مؤثر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان نقش مهمی را ایفا نماید.
۲-۱- بیان مسئله
با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی می شود.
در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد.
فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد.
۳-۱- اهمیت و ضرورت پژوهش
امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند.
اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست.
نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.
در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود .
همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است) (اسلامی ندوشن ، ۱۳۵۴ ، ص ۶۰).
لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.
شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است . دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد . با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها ، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند . چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه ، خود را با شرایط انطباق می دهند .
بر مبنای مطالعات متعدد ، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند . با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست . اما تحقیقات ، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند.
در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آموزش و پرورش میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است .
استفاده کنندگان این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری سازمان آموزش و پرورش می باشد. که با پیاده کردن یک الگوی فرهنگی مناسب و قوی در سازمان زمینه استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین آنها فراهم می شود. و سازمانهایی که از نتایج این پژوهش می توانند بهره ببرند شامل وزارت آموزش و پرورش، سازمان تکفا، سازمانهای مرتبط با آموزش و پرورش، سازمان تألیف کتب درسی، سازمان آموزش عالی، ضمن خدمت فرهنگیان، سازمانهای مرتبط با تکنولوژی و ساخت ابزارهای کمک آموزشی و ….
می باشند.
۴-۱- انگیزه پژوهشگر
اگر چه استفاده از رایانه از سال های دهه ۵۰ میلادی در سازمان های بزرگ کشورهای صنعتی و توسعه یافته رایج بوده است ولی در نوع فناوری اطلاعات حتی تا دهه ۸۰ میلادی کمتر در سازمانهای آموزشی مشاهده می شود .
فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوانب می باشد پس به کارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متاسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده موثر و به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است .
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش انگیزه ای پژوهشگر برای انجام این پژوهش شده است.
۵-۱- هدف پژوهش
۱-۵-۱- هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران می¬باشد………………

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی برخورد یا گفتگوی تمدنها

مقاله بررسی برخورد یا گفتگوی تمدنها

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 29 کیلو بایت
تعداد صفحات 25
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی برخورد یا گفتگوی تمدنها در 25 صفحه ورد قابل ویرایش

برخورد یا گفتگوی تمدنها

مقدمه :

جهان در اواخر دهه 1980 شاهد تحولات چشمگیر وبی سابقه ای بود نظام دو قطبی شكل گرفته در پایان جنگ جهانی دوم، سیطره اندیشه كمونیسم بر اروپای شرقی ،شوروی و بسیرای از كشورهای جهان سوم ، جایگاه غیر متعهدها و جهان سوم و نهایتاً نظامی كه از این بحرانها به وجود آمد ، از جمله موضوعات اصلی این برهه از زمان بود

كمونیسم به دلایل سیاسی ، اقتصادی و ایدئولوژیك با بن بست روبه رو شد و پروستریكا و گلاسنوست به عنوان اقدامات اصلاحی گورباچف ، امیدی در دلها زنده نكرد در این شرایط حساس جمهوری های شوروی از آب گل آلود ماهی گرفتند و استقلال خود را اعلام نمودنید اروپای شرقی ودیگر كشورهای زیر سلطه شوری ، به نظام لیبرالیستی گرایش پیدا كردند وعلایق خود را با ام القرای ماركسیسم به حداقل رساندند .جهان سوم كه از تضاد شرق و غرب در دوران جنگ سرد ، از موقعیت تقریباً مناسبی برخوردار بود ؛ پس از این برهه با بی مهری های هر دو بلوك روبه رو شد . دوران سردرگمی چند ساله آنها با توجه به تضاد منافع ایشان ، تمایلات و ایدئولوژیهای متفاوت واختلاف نظر نیست به آینده خود ،طبیعی به نظر می رسید .

درحقیقت ، دستور كا رگروه 77 وغیر متعهدها باید تغییر می كرد نهضت غیر متعهدها با افت وخیز حركتها و با دامنه تقریباًمتضاد موضع گیری اعضاء وظیفه ایجاد خطی بین شرق و غرب و حفظ كشورهای جهان سوم بین دو ابر قدرت را بر عهده داشت . پس از سقوط نظام دو قطبی و خلع سلاح شدن ایدئولوژی كمونیسم تمایلات متفاوت و بعضاً‌متضاد و حتی مبهمی بر حركت كشورهای جهان سوم ، حاكم شد .

آمریكه كه در دوران جنگ سرد از حمایت اروپا و ژاپن بهره مند بود ، خود را در شرایط جدیدی حس می كرد اروپای متحد آلمان قدرتمند ژاپن ، به عنوان غول اقتصادی ، جهت حركت های خود از آمریكا را تغییر دادند و در راستای تقویت «منابع ملی » خویش، نقش جدید در نظام بین الملل را مدعی شدند جهان شاهد اهمیت اقتصاد، پس از یك دوره اهمیت جنگ افزارهای نظامی و نیز مسائل سیاسی بود . اینك ببرهاهی آسیا و چین در صحنه قدرت اقتصادی و نهایتاً‌قدرت سیاسی وارد خواهند شد ، هر چند در چند سال اخیر شاهد بحرانهایی در این مناطق بوده ایم .

در چنین شرایطی حساسی می توان از خود سئوال كرد كه آیا شكست كمونیسم به دلیل پیروزی لیبرالیسم و كاپیتالیسم بود ؟ آیا پس از سقوط یكی از دو قطب نظام دو قطبی با نظام تك قطبی روبه رو خواهیم بود یا اینكه نظامی چند قطبی و … خواهیم داشت ؟آیا ایده افول نسبی قدرت آمریكا در كوتاه یا دراز مدت از صحت استحكام معتنابهی برخوردار است ؟ سهم جهان سوم – مخصوصاً‌ كشورهای اسلامی – درنظام نوین ادعا شده چه خواهد بود ؟‌ ایران اسلامی ، چه موضعی در مقابل نظام نوین جهانی باید اتخاذ كند ؟‌نظریه برخورد تمدنها به واقع نزدیكتر است یا نظریه گفتگوی تمدنها ؟

تغییر نقطه ثقل تأثیر عوامل در روابط بین الملل از حالت سیاسی – جغرافیایی به اقتصادی – جغرافیایی ، ضرورت ایجاد و تثبیت نظامی جدید در روابط بین الملل و قبول پایان جنگ سرد و نظام دو قطبی می باشد وقتی در رد «‌نظام نوین جهانی » از افول نسبی قدرت آمریكا ، یا مطرح شدن قدرتهای جدیدی ، مثل اروپای متحد و ژاپن سخن می گوییم تأثیر بیشتر را برای عوامل اقتصادی قائل هستیم ؛ در حالی كه «‌نظریه برخورد تمدنها » بر تأثیر بیشتر عوامل فرهنگی تأكید دارد مسأله حاضر از بحث زیر بنا و روبنا متفاوت است .

نظم نوین جهانی ( New World Order) اصطلاحی بود كه بوش – رئیس جمهور وقت آمریكا – در جنگ خلیج فارس ، ابداع كرد هر چند به قول برژینسكی ، خود او تعریف كاملی از نظم نوین در ذهن نداشت ! جوزف نای ، رئیس مركز بین المللی دانشگاه هاروارد آن را این گونه تعریف می نماید :

نظم نوین جهانی ؛‌امنیت دسته جمعی ، وابستگی متقابل كشورها به یكدیگر ، متوقف ساختن اقدامات سلطه جویانه منطقه ای برای جلوگیری از فرو افتادن آمریكا در سراشیب سقوط است.

بدیهی است كه تفوق سلطه جویانه آمریكا در هدایت روندهای بین المللی ؛ مورد نظر جرج بوش بوده است

افول قدرت اقتصادی ، سیاسی و نظامی آمریكا در كوتاه مدت ، قدری خوش بینانه به نظر می رسد . طرفداران این نظریه به سقوط كاپیتالیسم و سلطه امپریالیسم آمریكا در مدتی كمتر از پانزده سال ، عقیده دارند به قول نیكسون ، هر چند قدرت اقتصادی آمریكا در سالهای 1950 تا 1990 از 50% به 25% سقوط كرده است ولی اولاً ، این واقعت را با توجه به بازسازی در اروپا و جهش اقتصادی ژاپن و چین و چهار ببر آسیا باید در نظر گرفت ؛‌ثانیاً25% از سهم تولیدات كل جهان ، رقم كمی را نشان نمی دهد به نظر ما تمام نظریاتی كه از سیطرة بلامنازع آمریكا یا افول سریع آن دم می زنند . ریشه در شعارهای ایدئولوژیك یا اغراض سیاسی دارند و به همین دلیل واقع بینانه به نظر نمی رسند . آنچه معقول به نظر می رسد ، افول نسبی و تدریجی آن هم نه به شكل خطی – قدرت ایالات متحده می باشد .

در این بین نظریات دیگری نیز وجود دارند كه به نحوی به بحث ساختار قدرت در روابط بین المللی می پردازند و شامل موارد ذیل می باشند : نظام سلسله مراتبی (‌از نیكسون و بوش )‌، نظام تك – سه قطبی ( از نوام چامسكی )‌، ظهور دولتهای تجاری (‌از ریچارد روزكرانس )، جابجایی در قدرت ( از آلوین تافلر ) و دو نظریه از اندیشمندان ایرانی: نظام بازی گونه ( از محمد جواد لاریجانی ) و توازن قوا ( از منوچهر محمدی )

ظهور و افول نظام دو قطبی

انقلاب اكتبر روسیه ، در اواخر جنگ جهانی اول به وقوع پیوست ایدئولوژی ذكر شده است ، می توان به سادگی شعارها ،‌اهداف ضد امپریالیستی و اهمیت دادن به نقش كارگران و روشنفكران اشاره كرد . كمونیسم جغرافیای سیاسی جهان را تغییر داد . اتیوپی ، یمن جنوبی ، ویتنام و كشورهای دیگری ، مانند كوبا و اروپای شرقی به این بلوك پیوستند این تابعیت و طرفداری ممكن بود به دلیل مسائل اقتصادی فرار از بلوك غرب ، جنبشهای روشنفكری ، هیأتهای حاكم مستبد یا جاذبیت این ایدئولوژی ، حاصل شده باشد . بدیهی است تمام كشورهای كمونیست را نمی توان یكسان قلمداد كرد . یوگسلاوی و چین ، دارای استقلال بیشتری نسبت به اقران خود بودند و نقشی بین دو بلوك ایفا می نمودند .

اتحاد جماهیر شوروری نیز از ابتدا تا انتها دارای حالت واحدی نبود ، پیروزی استالین ، نوعی ارتباط معقول با جهان امپریالیسم را ثابت می كرد تروتسكی كه به انقلاب جهانی معتقد بود ؛ این گونه اعمال را خیانتی به آرمانهای ایدئولوژیك قلمداد می كرد با مرگ استالین بسیاری ازمسائل تغییر یافت . خروشچف با نظریه همزیتسی مسالمت آمیز خود ، روابط شرق و غرب را بهبود بخشید ، شوری به هر حال در این دورانها به دنبال حادثه جویی بود نه آرامش . تغییرات اساسی زمانی اتفاق افتاد كه اعتقاد به اصول زیر بنایی ماركسیسم ، زیر سئوال رفت و گورباچف تغییرات و اصلاحات سیاسی و اقتصادی خود را عرضه كرد و از قصد و غرض او كه بگذریم ، باید اذعان كنیم كه پیشنهادات او نه تنها به اصلاح ساختارهای پوسیده شوروی نینجامید ، بلكه ضربه مهلك و حتی می توان گفت آخرین ضربه را بر ماركسیسم وارد ساخت و برژینسكی می گوید :

سلطه كمونسیم تا حد زیادی ناشی از بیش از حد ساده جلوه دادن مسائل مربوطه بوده است توفیق این اندیشه چندان زیاد بود كه جرج برنارد شاو نوشت كه در انگلستان آدم معمولی وارد زندان می شود و جنایتكار بیرون می آید و در روسیه ؛ جنایتكار وارد زندان می شود و آدم معمولی بیرون می آید و. شوروی از سال 1928 تا 1940 رشد صنعتی فوق العاده ای داشت به طور مثال تولید فولاد از 3/4 میلیون تن به 3/18 میلیون تن رسید و كمونیسم در كوبا و نیكاراكو موفق بود و در دهه 70چندین كشور آفریقایی ریال مرام سوسیالیسم و ماركسیسم را پذیرفتند

در مقابل ، آمریكا نیز به تقویت بلوك خود همت گمارد آمریكا كه در جنگ جهانی اول ، سیاست انزواگرایی را در پیش گرفته و در جنگ جهانی دوم خسارات تقریباً اندكی را به جان خریده بود توانست پس از سال 1945 كمكهای شایانی در اختیار اروپا قرار دهد طرح مارشال ، اروپا را از نظر اقتصادی به آمریكا وابسته كرد . پیمان نظامی ناتو نیز در جلب همكاری متحدان غربی موفق بود .سنتو و سیتو و همچنین آنزاس ، نیز توانست در جهان سوم ، نقشی بسزا ایفا نماید

چهار واقعیت اساسی در سیاست خارجی آمریكا در اروپا پس از جنگ جهانی دوم دخالت داشت :

1.حضور نظامی شوروی در قلب اروپا

2. سلطه امپراطوری شوری بر اروپای شرقی

3. جدایی تحمیلی دو آلمان توسط فشارهای شوروی

4. اروپای آسیب پذیر و تكه تكه شده

شوروی نیز پس از جنگ جهانی دوم سیاستهای ذیل را پی گرفت :

1- خروج آمریكا از اروپا

2- اروپای فاقد نیروی هسته ای

3- انحلال ناتو ( و تقویت ورشو)

4- آلمان بی طرف

گورباچف در تحقیق این اهداف تا حد زیادی موفق بود

به طور خلاصه ، زمینه تاریخی نظم نوین را در سه مرحله می توان بررسی كرد :

1- نظام دو قطبی سازش ناپذیر

تا قبل از 1956 جنگ جهانی سرمایه داری و سوسیالیسم ، ضرروی به نظر می رسید. ماركسیستها معتقد بودند كه تضادهای جهان سرمایه داری رو به گسترش است و كاپیتالیسم مرحله ماقبل سوسیالیسم ، به شمار می رود همچنین جهان سرمایه داری و سوسیالیسم آشتی نخواهند كرد و این تضاد تا برقراری كمونیسم در سرتاسر جهان ادامه خواهد داشت خروشچف ، اجتناب ناپذیری جنگ با امپریالیسم را مورد انتقاد قرار داد . آمریكا پس از بحران كوبا كه با شكست انحصار سلاحهای هسته ای روبه روشد ، موشكهای قاره پیمای بالستیك خود را فزونی داد و با «‌پاسخ انعطاف پذیر » كندی ثابت كرد كه آمادگی رویارویی با شوروی را دارد .

2- دوران دو قطبی تحمل پذیر :كندی در سال 1963 اعلام كرد كه برای ایجاد جهانی امن تر ، لازم است مردم آمریكا در موضع متعصبانه ضد كمونیستی خود تجدید نظر كنند ترس دو ابر قدرت از جنگ اتمی كه به خود كشی هر دو طرف می انجامید ، دوران تنش زدایی را به جلو برد كشورهای جهان سوم و دوران جانسون (‌8-1964) زمان موفقیت آمریكا در جهان سوم از اواسط دهه 60 به مركز اصلی منازعات و درگیریها ، تبدیل شدند .دوران جانسون ،(8-1694) زمان موفیت آمریكا در جهان سوم و دوران نیكسون ، ادامه آن پیروزیها تلقی می شد ، به طوری كه مذاكرات موفقیت آمیز شرق و غرب در دوران نیكسون ؛ تحقق پذیرفت .

خاتمی در نقادی تمدن غربی معتقد است :

جامعه ای تمدن ساز می شود كه از نیرو و انگیزه ذاتی سرشار باشد ، در آغاز دوران جدید ، بشر غربی ، چشم انداز امیدوار كننده‌ای به آینده‌ای سرشار از لذت ، سلامت و برخورداری مادی داشت لیكن به نظر می رسد روز به روز از اعتماد به نفس تمدن جدید كاسته می شود و مشكل كنونی تمدن در خارج از مرزهای جغرافیایی و ملی سرمایه داری به صورت بدبینی مزمن و احیاناً نفرت ملتهای زیر ستم استعمار غربی بروز داشته است به هر حال این تمدن هر حاصلی كه داشته است ، ابدی نیست .

تردید نكنیم كه آینده ای سوای وضع و حال امروز در انتظار بشر است . اما پرسش مهم این است كه آیا ما می توانیم در سرنوشت آینده بشر دست كم خودمان نقشی داشته باشیم .

خاتمی سئوال فوق را قبل از ریاست جمهوری در كلاسهای درس مطرح كرده بود. بنابراین پاسخ سئوال اخیر او شاید ایفای نقش در كرسی ریاست جمهوری ایران اسلامی بوده است و تنها با خدمت در این پست و مقام بود كه امكان طرح نظریه گفتگوی تمدنها در سطح جهانی ممكن می نمود و.

ریاست جمهوری ایران در سخنان خود در مجمع عمومی ملل متحد با ارائه این نظریه اظهار امیداوری كه جهان در هزارة‌ جدید بتواند از طریق گفت و شنود میان تمدنها و صلح و عدالت و آزادی دست یابد . وی گفت قرن بیستم قرن جنگ و تجاوز بوده است و متأسفانه فرهنگ در خدمت سیاست و منافع اقتصادی قرار گرفت. بیایید دست به دست هم دهیم و سیاست را در خدمت فرهنگ قرار دهیم ، بیایید در قرن آینده با زبان فرهنگ سخن بگوییم و صلح و آرامش را در سراسر جهان آرزو كنیم .

تاریخ تمدن بشر شاهد شكوفایی چندین تمدن بزرگ بوده است و تنوع تمدنها و گفتگوی میان آنها موجد پویایی و قدرت آنها می شود ؛ همان گونه كه نتیجه جدایی آنها ضعف و انزواست دراین جا حاصل جمع عددی صفر نیست . تمدن غرب بیشترین تأثیر را در تمدنهای یونان و رومی و اسلامی گرفت . و تمدن اسلامی نیز در دیگر تمدنها تأثیر پذیرفته است . البته اگر در این میان قصد تسلطه بر دیگر تمدنها را داشته باشد ، اصول اولیه گفتگو را زیر سئوال برده است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش مدرسه در رشد

مقاله بررسی نقش مدرسه در رشد

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 26
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی نقش مدرسه در رشد در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

بعد از خانواده، عامل بسیار مؤثر در رشد و تكامل كودك، به ویژه در جامعه های كنونی آموزشگاه است. امروزه بیش از هر زمان دیگر، آموزشگاه در زندگی فرد تأثیر دارد، زیرا بیشتر مردم چند سالی از عمر خود را در آموزشگاه گاهی در دانشگاه می گذرانند به طوری كه می توان گفت تقریباً 4/3 زنگی انسان در عصر حاضر در آموزشگاه سپری می‌شود. بهترین گواه اهمیت تأثیر آموزشگاه در رشد و تكامل كودك، این است كه او آنچه را در مدرسه یاد می گیرد در زندگی به كار می برد.

هر كودك برای اینكه میان خود و دیگران بستگی فكری برقرار كند ناچار است لااقل خواندن و نوشتن را یاد بگیرد و در هر قدمی از زندگی از آنها استفاده كند. البته، نباید تصور كرد كه یادگیری به آموزشگاه محدود است بلكه در تمام عمر ادامه دارد و آنچه را كه شخص یاد می گیرد جزئی از توانایی او را برای سازگاری با محیط تشكیل می دهد زیرا اساس و پایه زندگی بر استعداد و یادگیری مبتنی است.

دانش آموزان در دوران تحصیل به خصوص در دوره دبستان و نیمه اول دبیرستان در حال رشد می باشند و مرتباً تغییراتی در آنها ایجاد می گردد. این تغییرات چون نیازهایی را به دنبال می آورد، تربیت و آموزش خاصی را ایجاب می كند. آشنایی به اصول رشد و نیازهای دانش آموزان در سنین مختلف مسؤلان آموزشی را در شناسایی كودكان و فهم و درك آنها كمك می كند و موجب می شود كه در طرح ریزی برنامه های آموزشی و تربیتی نیازهای آنها را مورد نظر داشته باشند و دامنه انتظارات و توقعات خود را از كودك و نوجوان متناسب با سن و موقعیت او را محدود سازند، زیرا امر یادگیری به میزان آمادگی ناشی از اثر بلوغ بستگی دارد.

اینك بعضی از راه های تأثیر و نفوذ آموزشگاه در رشد و تكامل كودك را به اختصار مورد بحث قرار می دهیم.

رشد بدنی

روانشناسی جدید، رفتارها و فعالیت های فرد را به صورت تركیبی، كلی، و بدون تقسیم آنها به نفسانیات و بدنیات، مورد مطالعه قرار می دهد. به همین سبب، آموزش و پرورش جدید كه مبتنی بر اصول روانشناسی جدید است توجه به بدن كودكان را از مهمترین و اساسی ترین وظایف معلم و مربی می داند. برخلاف سابق كه جز انباشتن ذهن كودكان ا معلومات گوناگون و متعدد به خاطر پرورش عقل و روان آنها، هدفی وجود نداشت. روانشناسی كودك به ما ثابت می كند كه هرگز نباید از رشد بدنی انسان غافل شد، زیرا چگونگی رشد و نمو بدن، تأثیر زیادی در چگونگی رشد و نمو عقلی و شخصیت دارد.

همچنین، تجارب روانشناسی، درستی مثل معروف «عقل سالم در بدن سالم است» را كاملاً ثابت می كند و منظور از بدن سالم، بدنی است كه تمام اعضای آن وظایف خود را بهتر و به موقع انجام دهند. وظیفه معلم و مربی است كه رفتار كودك را از هر دو جنبه «بدنی و عقلی» پرورش دهد وگرنه یكی را بیش از اندازه مورد توجه قرار داده از دیگری غافل نگردد و به این اصل معتقد باشد كه انسان وقتی منطقی فكر می كند و در حل مشكلات زندگی موفق می شود كه بدن سالم داشته باشد وگرنه از شخص علیل و مریض هرگز نمی توان فكر درست انتظار داشت. لابار (La Barre) زیست شناس معروف می گوید: «طبیعت بشری» شخص از نوع بدنی كه او دارد سرچشمه می گیرد، از این رو هر كس كه با اشخاص مخصوصاً كودكان و نوجوانان كار می كند، باید نمو و تغییرات بدن انسان را بداند. بهترین فرصت برای پرورش بدنی كودكان، ساعت های ورزش است كه از نظر تعلیم و تربیت به اندازه مواد درسی دیگر ارزش دارد و از اتلاف بیهوده آن ساعت ها باید جداً خودداری شود.

ولی باید دانست ورزش كه در برنامه تحصیلی به عنوان وسیله پرورش تن، منظور شده است هدف اصلی، همان پرورش عقل و شخصیت كودك است. به سخن دیگر، ورزش وقتی مفید خواهد بود كه به پرورش عقلی و بهداشت تن و روان كمك كند. در اینكه منظور از رشد بدنی چیست نظریات گوناگونی اظهار شده اند، بعضی آن را تغییرات كمی بدن و گروهی تغییرات كیفی و برخی تركیب همه این خصایص دانسته اند و با مطالعه آنها می توان رشد بدنی را چنین تعریف كرد:

مجموعه تغییرات تشریحی و فیزیولوژیك است كه در زندگی پیش از تولد و نزدیكی پیری رخ می دهند.

رشد حركتی و عضلانی:

رشد و تكامل كودك از لحاظ حركت یعنی رشد، نیرو، سرعت و دقت او را در به كار بردن بازوها و ساق ها و عضلات دیگر، اهمیت خاصی در رشد عمومی او دارد. از طرف دیگر، رشد حركتی كودك با رشد عقلی او بستگی كاملی دارد. بدین معنی كه فعالیت‌های حركتی كودك در بیشتر رفتارهای عقلی و هوشی او كاملاً مؤثرند زیرا با چشم و دست خود، دنیای محیطش را كشف و بررسی می كند. رفتار حركتی كودك سبب می شود كه با دیگران روابط اجتماعی برقرار كند و روش های همكاری را یاد بگیرد.

حركت های كودك را می توان به دو دسته تقسیم كرد:

دسته اول: آنهایی هستند كه به عضلات بزرگ بدن مربوطند و این حركات در مراحل اولیه بدون نظم و ارتباط میان آنها انجام می گیرد یعنی یك عده حركاتی هستند كه هیچگونه تعادل و سازگاری حركتی در آنها مشاهده نمی شود. كودك به تدریج می تواند بر این حركات تسلط یافته، آنها را كنترل كند و این امر به نضج و تمرین او بستگی دارد. از این رو، باید مراكز تربیتی به ویژه كودكستان ها، فرصت های زیادی جهت حركات گوناگون، برای كودكان آماده سازند، و اسباب و وسای متنوع و بیشتر كه كودكان را در بازی و به كار بردن اعضای گوناگون بدن كمك كنند در اختیارشان بگذارند. زیرا از این راه است كه كودكان عضلات خود را تقویت كرده، مهارت های حركتی گوناگون كسب می كنند.

دسته دوم: حركاتی هستند كه به عضلات كوچك بستگی دارند كه از آن جمله «نوشتن» است. كودك عادی در چهار سالگی می تواند قلم یا قطعه گچی به دست گرفته خطوط نادرست ترسیم كند و علت آن، عجز او از تسلط بر عضلات كوچك است. وقتی كه در 6 یا 5/6 سالگی به آموزشگاه وارد می شود، می تواند بنویسد ولی هنوز نظم و دقت لازم در نوشته های او مشاهده نمی شود، به كندی می نویسد و بیش از اندازه لازم به قلم فشار می دهد. به علاوه، هنگام انتقال از یك حرف به حرف دیگر، یا میان آغاز و انجام مقطع، بیشتر توقف می كند. روشی كه در آموزش نوشتن پیش گرفته می شود اثر بزرگی در تحصیل این مهارت دارد.

رشد عقلانی:

آنگونه از فعالیت های فرد كه مربوط به ادراك و فهم تشكیل مفاهیم و بررسی معانی كلی،‌ تفكر و تعقل و پیش بینی و استنتاج و تعیین هدف و انتخاب وسیله و اقدام به حل مسائل است جزء جنبه عقلانی شخصیت او قرار دارد. معمولاً مربیان بزرگ چه در گذشته و چه در زمان ما وظیفه عمده مدرسه را ایجاد رشد عقلانی در افراد می دانند. در گذشته سایر جنبه های رشد فرد مثل جنبه اجتماعی، عاطفی و بدنی مورد توجه مربیان نبود و جنبه عقلانی حیات فرد مجزا از سایر جنبه ها فرض می شد. معلم تصور می كرد كه كار او تقویت قوای ذهنی شاگرد است. به نظر او تقویت قوای ذهنی از راه تمرین و تكرار موجبات رشد عقلانی شاگرد را فراهم می نمود. برای نیل به این منظور شاگردان مدارس مجبور بودند مطالب مشكل و غیرقابل فهم را فراگیرند و سطح محفوظات خود را بالا ببرند. در اینجا باید چند نكته را به خاظر سپرد اول اینكه جنبه های مختلف حیات انسان با هم ارتباط نزدیك دارند و در یكدیگر تأثیر می كنند، جنبه عقلانی از جنبه عاطفی یا اجتماعی و بدنی جدا نیست و تحت تأثیر این جنبه ها در دوره های مختلف زندگی قرار دارد. رشد اجتماعی یا عاطفی بچه در طرز یادگیری او مؤثر است و قدرت یادگیری فرد در سازگاری عاطفی و اجتماعی وی كمال تأثیر را دارد. نكته دوم این است كه تقویت قوای ذهنی از راه تمرین و فراگرفتن مطالب مشكل با رشد عقلانی فرق می‌كند. در زندگی با افرادی برخورد می كنیم كه راه حل مسائل و مشكلات عمده ریاضی را در ذهن دارند یا به آسانی می توانند مطالب پیچیده را به خاطر بسپاند ولی این عده در برخورد با مسائل زندگی، در اداره و كنترل اعمال خود، در انتخاب هدف و تهیه وسیله مناسب و در اظهار نظر صحیح و منطقی درباره امور مختلف عاجز می باشند.

بنابراین نباید تصور كرد كه فراگرفتن مطالب پیچیده دلالت بر رشد عقلانی فرد دارد و یا تمرین و تكرار در مسائل علمی به طریقی كه فعلاً در مدارس معمول است سبب رشد عقلانی می شود.

نكته سوم كه تا اندازه ای با نكته دوم شباهت دارد این است كه رشد عقلانی با كسب معلومات به طور كلی نیز فرق دارد. همانطور كه فرا گرفتن مطالب مشكل غیر از رشد عقلانی است كسب معلومات در زمینه های مختلف و رشد عقلانی از هم جدا هستند، بدون تردید كسب معلومات اگر از صورت محفوظات خارج شود و در طرز فكر و عادات تمایلات و نظر افراد تغییرات اساسی ایجاد نماید در رشد عقلانی كاملاً مؤثر است. شاگردان مدارس اغلب معلومات لازم را از طریق خواندن یا گوش دادن به سخنان معلم كسب می كنند، ولی این معلومات لازم را از طریق خواندن یا گوش دادن به سخنان معلم كسب می كنند ولی این معلومات در طرز فكر راه برخورد آنها به مسائل زندگی تغییری ایجاد نمی نماید و قوه قضاوت صحیح را در آنها رشد نمی دهد.

جنبه عقلانی حیات فرد از لحاظ تربیتی اهمیت خاصی دارد. معلم ضمن اینكه در زمینه عاطفی و اجتماعی به بچه ها كمك می كند باید در جریان تحصیل مراتب رشد عقلانی شاگردان باشد. احتیاجات اساسی بچه در زمینه عاطفی و اجتماعی غالباً در خانه یا در میان افراد گروه همسن تأمین می شود.

والدین یا افراد گروه همسن بیشتر به جنبه های عاطفی و اجتماعی بچه توجه دارند تا به جنبه عقلانی حیات او.

بنابراین معلم باید ضمن توجه به سایر جنبه هاتوجه كافی نسبت به رشد عقلانی بچه ها داشته باشد. بعضی از مربیان تعلیم و تربیت را عبارت از رشد قوه قضاوت صحیح می‌دانند. جان دیوئی فیلسوف و مربی عالیقدر آمریكایی تعلیم و تربیت را دوباره ساختن یا تجدیدنظر در تجربیات و تشكیل مجدد آنها می داند. در این دو تعریف جنبه عقلانی حیات انسان پایه و اساس تعلیم و تربیت فرض شده است. معلم می تواند از هر فرصتی برای تقویت جنبه عقلانی شاگردان استفاده كند و ضمن تدریس مطالب مختلف روح علمی یا قدرت قضاوت صحیح را در آنها پرورش دهد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی پدیده اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

مقاله بررسی پدیده اعتیاد به مواد مخدر در جوامع

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی پدیدة اعتیاد به مواد مخدر در جوامع در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

زندگی اجتماعی انسان تحت حاكمیت قواعد و هنجارهای اجتماعی است. اگر ما از قواعدی كه انواع رفتار را در زمینه‌های معینی به عنوان رفتارهای مناسب و رفتارهای دیگری را به عنوان رفتارهای نامناسب تعریف می‌كنند، پیروی نمی‌كردیم، فعالیتهایمان دستخوش هرج و مرج می‌گردید.

از سوی دیگر زندگی اجتماعی انسان با پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد. پدیده‌های اجتماعی در واقع واقعیت‌هایی هستند كه جزء ذاتی زندگی اجتماعی بشر می‌باشند. حال اگر برخی از این پدیده‌ها در وضعیتی قرار گیرند كه از سوی جامعه، منفی تلقی شوند، ممكن است كه در حیات مطلوب اجتماعی اثر نامناسب گذارده و یا آن را تهدید نمایند. اما باید دانست كه تلقی منفی از یك پدیده اجتماعی در همه جوامع یكسان نیست و شاید معدودی از این پدیده‌ها را بتوان یافت كه وجود آنها در تمام یا اغلب جوامع همراه با تلقی منفی باشد. همچنین در یك جامعه خاص نیز تشخیص مثبت یا منفی بودن یك پدیده در میان گروه‌ها یا افراد مختلف، لزوماً یكسان نمی‌باشد. در این میان تلقی رهبران سیاسی جامعه، فراتر از یك تلقی فردی بوده و به مقدار زیادی در روند حیات جامعه تأثیر دارد.

اعتیاد به مواد مخدر یكی از مسائل مبتلا به امروز جهان است. پدیده‌ای است كه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به نابودی می‌كند و این امر تقریباً درد جدیدی است، روزی نیست كه سمینارها و كنفرانس‌هایی با شركت عده‌ای صاحب نظران دنیا در زمینه‌های جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و… تشكیل نگردد و در پی از بین بردن این درد بی‌درمان نباشند. ولی از آنجا كه در فكر شناخت زمینه‌های اعتیاد بر نمی‌آیند غالباً طرق درمان پیشنهادی آنان نیز چاره درد نمی‌كند. این است كه می‌بینیم هر روز بر تعداد معتادین چه در ایران و چه در جهان افزوده می‌گردد.

بیان مسئله

مصرف مواد مخدر همچون خشخاش، هروئین، تریاك، ماری جوانا و … تا حدودی بهتر از دیگر انواع انحرافات نشان می‌دهد كه تا چه حدی هر جامعه، برحسب زمان، مكان، جنس، سن، قوم، قبیله و طبقه مسائل جامعوی را تعریف و ارزش‌گذاری می‌كند.

امروزه مصرف این مواد و امثال آن، آثار مخرب اعتیاد و قاچاق انواع مواد مخدر بر ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع آسیب رسانده و نه تنها بصورت یك تهدید ملی بلكه فراتر از مرزهای ملی بصورت یك مسئله پیچیده جهانی در آمده كه شعاع مضرات و اثرات زیانبار آن گریبان‌گیر كشورهای بی‌شماری شده است كه شدت و وسعت این بحران كه از گذشته‌های دور بر جامعه جهانی سایر افكنده برحدی كه علاوه بر مسئوولین كشورهای توجه بسیاری از صاحبنظران و كارشناسان مسائل علوم اجتماعی را نیز به خود معطوف نموده و علی رغم رویكردهای جامع و تمهیدات اتخاذ شده در حل و كاهش این معضل در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی، هر روز عملاً شاهد وخامت بیشتر اوضاع و تشدید این مسئله مهم می‌باشیم.

اما اینكه چرا و چگونه اعتیاد بر مواد مخدر به عنوان مسأله تلقی می‌شود، بیشتر مربوط به نظر افراد و تجربه شخصی آنان است. چرا كه در سالهای اخیر تعداد فزاینده‌‌ای از مدم عام شهرها طرز تلقی بامدار او اغماضی را پذیرفته‌اند و معتقد شده‌اند كه این قوانین هستند كه مواد مخدر را خطرناك جلوه می‌دهند و در نتیجه مسائل مربوطه را نیز پدید می‌آورند. با این وجود در جامعه ما بسیاری از مواد مسأله ساز تلقی می‌شوند زیرا كه اغلب آنها، افراد را ناكار می‌سازند و توانائی آنان را برای ساماندهی امور خویش، اداره زندگی شخصی و خانوادگی دچار اختلال می‌كنند.

2- فراگیرید رفتار مجرمانه:

كه مستلزم یادگیری تكنیك‌های ارتكاب جرم و انگیزه‌ها و گرایش‌های مناسب برای بزهكاری است.

3- انسان بدان سبب مجرم می‌شود كه فراوانی امكانات قانون شكنی بر محدودیتهای نامساعد آن بچربد. از این رو اگر ارزشهای یك نفر و ارزشهای افرادی كه بر او تأثیر شدید دارند، به جای حمایت كنند، احتمالاً آن شخص مجرم خواهد شد.

4- پیوندهای تبهكارانه یك شخص می‌تواند از جنبه‌های خاص همچون فراوانی، طول مدت و شدت این تماس‌ها متفاوت باشد و در تعیین تأثیر این پیوندها برشخص به ما كمك كند.

نظریه پیوند افتراقی را می‌توان به انواع متحده جرم و بزهكاری نسبت داد. مثلاً برخی از شواهد تبیین آن است كه عده‌ای از جوانان شهری ممكن است برای نشان دادن صفات كله شرقی و جرأت حادثه جویی كه برای آنان بسیار ارزشمند است به محذر روی بیاورند ظاهراً صرف هروئین یك جوان را در چشم همگنانش كسی می‌سازد. (فلدمن، 1968) از این رو شخص با موقعیت مساعدی برای استفاده بیشتر از مواد مخدر روبرو می‌شود.

4- نظریه برچسب (انگ زنی)

این تئوری را گاهی نگرش (رویكرد) واكنش جامعتی به انحرافات نیز می‌نامند.

تئوری انگ زنی با تأكید روی مسأله كلیدی مربوط به نحوه‌ی تكوین حرف انحرافی درباره ریشه‌ها و خاستگاه انحراف اولیه و تفاوت نرخ انحراف برحسب گروه‌ها مسكوت است. با این وجود این نظریه، نوعی كنش متقابل نمادین است و چون در محدوده سنت نظری قرار می‌گیرد، عمدتاً از طرفی چشم انداز آن با كنش متقابل بین منحرفان و سازشكاران سرو كار پیدا می‌كند و از سوی دیگر با مفاهیمی كه اعضای سازمان یا گروه از اعمال و یا عكس‌العملهای دیگران می‌گیرند سرو كار دارد. این نظریه تأكید می‌كند كه نفس رفتار، منحرفان را از غیر منحرفان متمایز می‌سازد، بلكه اعمال اعضای سازشكار جامعه است كه این تمایز را فراهم می‌سازد. این اعضا برخی از رفتارهای انحرافی را تفسیر كرده، برچسب انحرافی را به افراد نسبت می‌دهد.

برچسب خوردگان، جنایتكاران، بزهكاران، معتادان به مواد مخدر، الكلیست ها، روسپیان و بیماران روانی را شامل می‌شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی پدیده شهرنشینی

مقاله بررسی پدیده شهرنشینی

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 55 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی پدیده شهرنشینی در 100 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه :

شهر و شهر نشینی ایران كه در طول سالهای متمادی دچار دگرگونی و تغییر بنیادی نشده بود ، همزمان با درگیری در روابط جدید سرمایه داری جهانی وارد دوره ای از تغییرات و دگرگونیهایی شد كه اگر چه ریشه در زیر ساخت های اقتصادی ( تولیدی و صنعتی ) جامعه ایران نداشت اما به هر حال متأثر از شیوه ها و روشهای نوین تولید و توزیع ، مبادله و مصرف و نیز تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی رشد ، چالش های جدیدی را ایجاد كرد تكامل نیافتن نظام سرمایه داری در ایران به دلیل موانع متعدد ساختاری درونی ، افزایش بهای نفت در دهه پنجاه و اصلاحات ارزی كه خود حاصل پایان عمر هم نشینی نظام سرمایه داری با نظامات آن پیشین بود تأثیرات دامنه داری بر الگوی شهرنشینی و شهر در ایران داشتند . از یك سو استقرار صنایع و كارخانجات در محدودة بلافصل شهرها و عمدتاً كلان شهرها و رواج نسبی روابط سرمایه داری سوداگر و وابسته در آن و از طرف دیگر بی نیاز شدن شهرها از بازار روستاها و قطع ارتباط تاریخی شهر و روستا موجب تقویت نقش و جایگاه شهرها شده و از سوی دیگر اصلاحات ارضی موجب تخریب بنیانهای زیست و معیشت روستاییان گردیده و اینها بر روی هم نامعادله ای ساختند كه حاصلش مهاجرت گسترده روستائیان به شهرهای بود كه بنیانهای تولید آن به درجه ای از كمال نرسیده بود كه قدرت جذب انبوه مهاجران را داشته باشد . انبوه مهاجرین جذب شده به شهرها نیاز به سر پناه و مسكنی داشتند كه با توجه به وضعیت درآمدی خود قادر به تأمین آن نبوده و در عمر كمتر طرح و برنامه ای نیز به تأمین مسكن برای آنها توجه می شود . آنها كه نمی توانستند در بازار رسمی زمین و مسكن نیاز خود را برآورده سازند ، در بازار غیر رسمی زمین و مسكن گونه ای متفاوتی از سرپناه را تقاضا می كردند كه در سالهای دهه پنجاه آلونك نشینی ، زاغه نشینی و حاشیه نشینی را شكل دادند . این مجموعه های سكونتی حاشیه ای كه در بافت درونی یا حاشیه ای شهرها به ویژه كلان شهرها ایجاد می شوند . به تدریج جای خود را به مجموعه های سكونتی جدیدی دادند كه در خارج از محدوده قانونی كلان شهر و در حریم استحفاظی آن شكل گرفته و در عین مشابهت با آنها متفاوت بودند ؛ امنیت در تصرف و فقدان خطر و تهدید تخریب ، مكان گزینی در حوزه عمل كلان شهر و در طول محورهای عمده منشعب از كلان شهر و نیز در نزدیكی مكانهای عمده صنعتی و اشتغال عملاً بستری را فراهم ساخت كه جمعیت انبوه مهاجر ساكن در محدوده كلان شهری به سمت آنان سرازیر شده و پدیده ای جدید را در نظام و مكان كلان شهری شكل دهنده این پدیدة جدید كه با مشخصه هایی چون خودرو بودن و بی اعتنایی به ضوابط و مقررات شهر سازی و ساختمانی ، اتكاء به حریم وارده خود جوش مردمی تأثیر ناپذیری از مدیریت و كنترل های دولتی و رسمی و امثال آنها شناخته می شوند ، « سكونت گاههای خودرو » نامیده شده اند . آنها نه جزئی وابسته به كلان شهر كه سكونتی گاهی با استقلال نسبی از آن هستند كه حداقل در ابتدا پایه های شغلی و معیشتی خود را در كارخانجات و صنایع پیرامون جستجو كرده و سپس و با تأمین خدمات و زیر ساخت ها در مراحل بعدی رشد به درجه ای از استقلال خدماتی می رسند و توسط نهادهای رسمی به عنوان شهر به رسمیت شناخته می شوند و در هر حال در سالهای اخیر به عنوان نوعی الگوی سكونت جدید ، ما بین شهر و روستا ـ در منطقه كلان شهری مطرح شده اند كه در مورد تهران حدود 20 درصد جمعیت منطقه شهری را در خود جای داده اند .

این پدیده رو به گسترش كه با چالشهای نظری ـ كارشناسی و اجرایی متفاوتی مواجه بوده و هست ، نیازمند بازشناسی و كالبد شكافی است تا با شناخت ساز و كارهای شكل گیری و تحول و عوامل مؤثر در آن تحت مدیریت هدایت و نظارت در آید و تا جایی كه امكان دارد بسامان شده و برنامه دار گردد .

بیان مسئله

افزایش سریع و گسترده جمعیت شهرهای جهان سوم كه غالباً در حوزه مناطق كلان شهری به وقوع پیوسته است طی سه دهه گذشته موجب بروز عوارض متعدد شهری شده است كه از آن میان پدیده سكونت گاههای بی ضابطه و حاشیه ای به دلیل ارتباط مستقیم با یكی از نیازهای پایه ای انسان ( مسكن ) اهمیت خاصی دارد كه برابر اطلاعات موجود بین نصف تا جمعیت شهرهای جهان سوم را در خود جای داده اند . این در حالتی است كه بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده جهان سوم نیز در سكونت گاههای غیر رسمی اسكان می گزینند .

در 1985 بیش از 000/1000 نفر در قاهره ، 000/500 نفر در بانگوی افریقای مركزی و 000/740 نفر در لوزاكای زامبیا در سكونت گاههای غیر رسمی و مناطق حاشیه ای ساكن بوده اند .

بر مبنای بررسی های طرح مجموعه شهری تهران در طول سه دهه گذشته جمعیت شهر تهران 3/2 برابر اما جمعیت منطقه شهری 8/7 برابر شده است كه خود به مفهوم اسكان جمعیت به مراتب بیشتر در حوزه كلان شهری ( منطقه پیرامون تهران ) است .

ضرورت ، اهمیت و اهداف پژوهش

با توجه به روند رو به رشد پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران كه مشكلات متعددی را در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی باعث شده است و از آنجا كه این پدیده به قدر كافی مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته و اتخاذ شیوه های درست برخورد با این پدیده مستلزم تحقیقات جامع و فراگیری است كه كلیه ابعاد و جنبه های پدیده حاشیه نشینی را مورد بررسی و دقت نظر قرار دهد ، تحقیق حاضر در راستای ارائه شناخت دقیق و درست از این پدیده و در نتیجه برخورد صحیح با آن ضرورت می یابد . طرحهای شهری و شهرسازی و به ویژه ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی آنها هنگامی كه با ویژگیها و مشخصات این سكونت گاهها در مراحل مختلف رشد انطباق نداشته موجب ایجاد بحران و اختلال در روند دگرگونی آنها شده ضمن اینكه از سازماندهی مطلوب آنها بازمانده ، پتانسیل ها و ظرافیت های موجود در آنها را نیز به محدویت و تنگنا تبدیل كرده است و در بهترین حالت به تكثیر آنها در گسترش در پهنه منطقه كلان شهری منجر شده است .

بر این اساس به نظر می رسد تحقق حاضر بتواند فرایند شكل گیری ، دگرگونی و تغییرات پدپده و نیز عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر آن را تبین نماید و بستر لازم را برای ارزیابی عینی نتایج و برخوردهای سیاست ها و روش های برخورد با پدیده فراهم آورد .

3 ـ 1 ـ تبیین تفاوتها و عدم تشابه فرایند و عوامل مؤثر به شكل گیری و دگرگونی سكونتگاههای خودرو در ایران

پیش از آنكه مبحث فرایند و عوامل مؤثر در شكل گیری سكونتگاههای خودرو را به پایان ببریم با توجه به تفاوتهای این روند در ایران با سایر كشورهای ( توسعه یافته و نیافته ) بررسی می شود :

اصولاً به دلایل اقتصادی چون درآمدهای نفتی و چرخش سوداگرانه سرمایه و پول در جامعه ما و نیز دلایل اجتماعی و فرهنگی چون وجود همبستگی و پیوندهای اجتماعی قومی و نیاز به تصرف ملكی و خانه مشخص ، گونه خاصی از سكونتگاههای خودرو در ایران شكل گرفته حداقل در مراحل دگرگونی و نسل دوم آنها تفاوتهای اساسی با كشورهای توسعه نیافته دارد .

پیران اشاره می كند كه تا زمان حاضر پیدایش اجتماعات آلونكی در ایران با روند پیدایش آنها در سایر جوامع قابل مقایسه نبوده است ؛ در حالیكه در امریكای لاتین و جنوب شرق آسیا حداقل در دهه های 1960 و 70 شاهد شكل گیری دهها هزار واحدهای آلونگی هستیم . از طرفی هم ساخت كالبدی آلونك نشینی در ایران به مراتب قابل قبول تر از سایر كشورهاست . ( پیران ؛ 1374 : 126 و 127 )

او بیشتر از این سه عامل را در این رابطه مؤثر دانسته و معرفی كرده است :

1 ) درآمد سرشار نفت كه طی دهه پنجاه بازار خدماتی گسترده و برای چند سال متوالی ثبات نسبی شغلی و درآمدی ایجاد كرده است .

2 ) وقوع انقلاب اسلامی و تصرف زمین ( بویژه در تهران ) توسط كم در آمدها و اجرای چند طرح اسكان در اوایل انقلاب .

3 ) اهمیت روانی داشتن سر پناه كه در طول تاریخ ایران اهمیت خانه و كاشانه و چهار دیواری اختیاری و ترجیح محیط بسته اندرون و فرار از محیط نا امن بیرون را ایجاد كرده است .

او معتقد است كه مجموعه ای از عوامل اقتصادی ، روانی و فرهنگی سبب تعدیل تمایل به آلونك نشینی شده بدون آنكه زمینه ساختاری مسكن نابهنجار از بین رفته باشد .

حبیبی نیز با رد نظراتی كه درصد و عام كردن موضوع و نادیده گرفتن تفاوت جوامع در رابطه با پدیده سكونت گاههای حاشیه كلانشهر می باشد اشاره می كند كه در ایران با توجه به بالا بودن در درآمدهای ناشی از دلارهای نفتی حتی اقشار كم درآمد هم از حد درآمد لازم برای زیست برخورداند كه این قابل مقایسه با حداقل درآمد كشورهای فقیر نیست . در چنین شرایطی كه قطبی شدن سازمان اجتماعی بر مبنای « زرنگی » و انطباق فرد با روابط سوداگرانه تعریف شده و مسكن یافت فضای و ساخت كالبدی هم كالائی سوداگرانه است . مسكنی با حداقل امكانات و سرمایه گذاری تا حدی كه دیگر امكانات سرمایه گذاری را سلب نكند . از طرف دیگر روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما گستردگی روابط بین افراد و گروهها را موجب شده كه در آن داشتن حریم خصوصی شرط اساسی سكنی گزینی است . در نتیجه آن در مقیاس ملی كانونهای زیستی با حداقل امكانات اما حداكثر بهره وری است كه در درون خود اما منسجم و سازمان یافته است . بافتی كه دقیقاً تاریخی است و ساخت و سازمان فضایی آن هم دقیقاً تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی حاكم بر جامعه است .

2 ـ نقش ، عملكرد و ویژگیهای عام سكونت گاههای خودرو در ایران و منطقه شهری تهران در مراحل شكل گیری و گذار

اگر چه بر مبنای نظریات پیشین سكونت گاههای حاشیه ای و حاشیه نشینی مصارف فقر و نداری ، جرم و جنایت و آسیب های فراوان اجتماعی و فردی ، جرم خیزی و …. تلقی می شود و آنها حتی در برخی نظریات رادیكال مظهر رشد لمپنیسم و طبقات فرو دست معرفی شده اند اما رویكرد نظری دو دهه اخیر اصولاً به كاركردهای مثبت و نقش قابل تأمل این سكونت گاهها در اسكان كم درآمد ها ، نقطه شروع و تجربه آغازین زندگی شهری ، ضربه گیری در مقابل صدمات و آسیب های احتمالی به كلانشهرها ، كمك به تقسیم كار با شهر مادر و مشاركت فضایی با مادر شهر و …. جلب توجه كرده و جلب توجه كرده و راهبردهای توانمند سازی و كمك به ساكنین جهت ارتقاء وضعیت محیط مسكونی خودشان را در دستور كار قرار داده اند .

این سكونت گاهها كه زمانی آلونك نشینان درون كلانشهرها را تشكیل می دادند امروزه به صورت مجموعه های زیستی به فعالیتی مستقل از شهر مادر در منطقه كلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت كرده و به رسمیت شناخته شده اند . آنها به تدریج سازمان اداری ـ سیاسی مستقل خود را پیدا كرده ، عناصر شهری را جذب كرده و نهایتاً به مرحله ای از رشد می رسند كه در تقسیم كار با شهر مادر شركت كرده و در منطقه كلانشهری نقش و جایگاه خود را تثبیت می كنند . سكونت گاههای خودروی پیرامون كلانشهری ایران و بویژه تهران دارای مشخصات و ویژگیهای متمایز از سایر كشورهای توسعه نیافته هستند . رشد آنها پس از طی مراحلی و با تهیه طرحهای رسمی شهری و شهرسازی و حاكمیت نسبی ضوابط و مقرارت كه كمتر هم با شرایط و ویژگیهای زیر ساختی این سكونت گاهها سازگاری دارد متوقف شده و از آن پس سكونت گاههای اقماری آنها در جرگة رشد سریع وارد می شوند و گاه حتی نوعی تقسیم كار حوزه ای بین این مجموعه های سكونتی خودرو برقرار می شود كه برخی از پژوهشگران اطلاق واژه منطقه شهر را مجاز دانسته و بر این باورند كه كانونهای زیستی حاشیه ای گونه ای از نوشهرهای هستند كه در روندی غیر كلاسیك كاركرد نوشهرهای كلاسیك كلاشهر توسعه یافته را بر عهده گرفته اند .

اما در تحلیل نهایی به دلیل ضعف های ساختاری و بنیادی چون هم نواختی و عدم تنوع كافی اجتماعی شغلی ، عدم اتكاء بر مبانی رشد اقتصادی منسجم و مبنای مصرفی دكتر تولیدی این سكونت گاهها در جایی بین شهر و روستا می مانند . میزان گرایش آنها به هر یك از ایندو ( شهر یا روستا ) تابعی از مرحله رشد ، سابقه قبلی سكونت گاه و مشخصات ساكنین است . به هر حال آنچه در حاشیه كلانشهر تهران اتفاق افتاده است پدیده ای جدید در نظام اسكان در كشور است كه خود ریشه ای عمیق در زیر ساخت های شهرنشینی و شهرگرایی و روند شهری شدن در ایران دارد .

سید محسن حبیبی در تبیین نظری چگونگی دگرگونی مجموعه های زیستی پیرامون كلانشهر به این نكته توجه می دهد كه دگرگونی این مجموعه ها نه بر مبنای تحول در سازمان تولیدی جامعه و تعریف اجتماعی ـ اقتصادی آن كه بر مبنای استحاله به یك جامعه مصرفی رخ داده است . اگر چه دگرگونیهای مقدماتی و شكل گیری این مجموعه های ناشی از ایجاد بازار كار در محورهای منتهی به شهر بزرگ بوده است اما در سالهای بعد ( بویژه دهه پنجاه به بعد ) آنها ناشی از وجود پول و روابط سودگرانه ناشی از آن در شهر بوده است . حبیبی و دیگران كاركردهای عام مجموعه های زیست پیرامون كلانشهرها نكات زیر را مورد تأكید قرار داده اند :

¨ این مجموع ها از نظر اسكان جمعیت نقش خود را به خوبی ایفا كرده ند . آنها ضربه گیر اصلی سیل مهاجرتها به شهر مادر هستند و در بسیای موارد در عین مجاورت با آن توانسته اند هویتی خاص برای خود و ساكنان فراهم آورند .

¨ مجموعه اسلامشهر با كانونهای زیستی خود در حال مشاركت قضایی با شهر تهران است . هر یك از این كانونها می توانند نقشی با معنا چه در پذیرش مهاجر در چه در توزیع فضایی فعالیتها و جمعیت باز می كند .

¨ شكل گیری و ظهور این كانونهای زیستی نه برای تشكیل كلان شهر دیگر ، بلكه در امتداد نیازهای كلانشهر اصلی رخ ماده است .

¨ كانونهای زیستی متشكله اسلامشهر به گونه ای خود بخودی در خدمات رسانی . به نقاط زیستی تحت نفوذ مستقیم خود با تهران شریك شده ند . شاید به اعتباری بتوان گفت كه این كانونها نوشهرهایی هستند كه از طریق فرایندی كلاً غیر كلاسیك در شرایط كشور ما ظهور كرده اند .

¨ توسعه مجموعه های پیرامونی عمدتاً ناشی از موقعیت ارتباطی نسبت به شهر اصلی ( مركزی ) و محورهای فعالیت شهر است . آنها مكان خوابگاهها نیروی كار صنایع شهر مركزی و محورهای فعال اقتصادی آنها محسوب می شوند .

آنها همچنین مشخصات و ویژگیهای مجموعه های سكونتی حاشیه كلانشهر را بر مبنای مطالعه مجموعه اسلامشهر به شرح زیر بر شمرده اند :

¨ خاستگاه مهاجرتی ، علل مهاجرت ، ویژگیهای فرهنگی ، محلی و منطقه ای در سكنی گزینی ، مجاورت و همجواری و از آنجا در تشكیل جامعه در خود و جدایی گزینی فرهنگی ـ اجتماعی و گهگاه اقتصادی مجموعه هایی چون اسلامشهر نقشی عهده دارد .

¨ استحاله روستاهای پیرامونی به كانونهای زیستی جدید سبب شكل گیری « جوامع در خود » می شود كه خصیصه عهده آنها « خود اتكایی نسبی » ، ارتباط مستقیم با شهر بزرگ و نقاط كار مربوط بدان و عدم ارتباط مستقیم با یكدیگر است . آنها با محدوده های مشخص كالبدی تعریف می شوند . آنها علیرغم فاصله نزدیك با
هم به سبب خصیصه اجتماعی خود ، میلی به ادغام در یكدیگر ندارند …. گو اینكه با تمركز جمعیت در یك نقطه مواجه ایم اما این تمركز در درون خود تا متمركز است .

¨ كانونهای متشكله اسلامشهر در بسیاری از موارد با تهران رابطه منسجم و در هم تنیده ندارند بلكه از نوعی خود محوری برخورداند . این خود محوری / خود اتكایی در خود مجموعه هم مصداق دارد . این كانونها در داخل خود هم « وابستگی متقابل » ندارند ، به هر یك از آنها در اتصال مستقیم با بند ناف تغذیه كننده كانون ( جاده تهران ـ ساوه ) در ارتباط با مكانهای اشتغال قرار گرفته و درجه این اتصال آن اندازه قوی است كه هیچگونه محوری موازی جاده ساوه جهت اتصال ثانوی كانونها شكل نگرفته است . این امر بیش از آنكه كالبدی باشد ، برخاسته از ویژگیهای فرهنگی و خود اتكایی كانونهاست .

¨ نظارت اجتماعی غیر رسمی ، هویت اجتماعی ـ فرهنگی خاص هر كانون ، جابجایی روزانه به محل كار …. موجب نوعی جدایی گزینی اجتماعی كانونهای زیستی و خصوصیت یافتن هر چه بیشتر آنها شده و منجر به نوعی امنیت روانی ـ اجتماعی و همبستگی و هم یاری در همه زمینه ها می شود .
5 ـ 1 ـ نقش آتی سكونت گاههای خودرو در مسكن شهری

سكونت گاههای خودرو پدیده هایی گریز ناپذیر در مناطق شهری محسوب می شوند . شهرهای بزرگ از دیر باز مهاجران را از روستاها و شهرهای كوچكتر به خود جلب كرده اند و این مهاجرتها به ایجاد سكونت گاههای خودرو بیشتر انجامیده است . هیچ راه حل جامع و سریعی برای این معضل وجود ندارد . با توجه به گریز ناپذیر بودن این پدپده و ضرورت دارد نگرش به اسكان غیر قانونی ، ساكنان غیر قانونی و سكونت گاههای غیر قانونی دگرگون شود . یك رهیافت كه با اقبال مقامات دولتی مواجه شده است ، رهیافت توانمندسازی بوده است . در این رهیات به جای اتخاذ نگرش تقابلی ، دولت ها سعی می كنند محیطی توانمند ساز به وجود آورند كه مردم در این محیط با استفاده از منابع خودشان ، راه حل هایی منحصر به فرد برای مشكلات مسكن خود پیدا كنند .

Defining squatter setflements

نوشته : Hari srinivas

آدرس اینترنتی :

2 ـ دو مورد پژوهشی

الف ) مصر

منشیت ناصر ( Manchiet Nasser) كه با جمعیتی بین 350 تا 500 هزار نفر در مركز قاهره واقع شده ، بزرگترین سكونت گاه غیر رسمی در مصر است این منطقه به مدت بیش را چهاردهه ساكنانی را از نواحی روستایی به خود جلب كرده است كه در جستجوی خدمات بهتر و درآمد بیشتر بوده اند . زمین پر از پستی و بلندی منشیت ناصر و نیز فقدان خدمات شهری اساسی همچون آب آشامیدنی ، بهداشت ، دسترسی به راه و تاسیسات مراقبتی شده تا این منطقه به منبع خطر و ناامنی تبدیل شود . در طول سالها ، ساكنان منشیت ناصر كوشیده اند تا از آسیب پذیری بهداشتی و اقتصادی خود بكاهند ، اما تا زمانی كه مقامات محلی و كشوری به كمك آنها نشتافتند ، زندگی در این سكونت گاه همچنان با خطر همراه و رو به وخامت بود . مداخله و كمك مقامات دولتی كه با را ضمایر متخصصان بومی و بین المللی انجام شد ، اسكان برنامه ریزی برای ارتقای سطح زندگی در این سكونت گاه را به شیوه ای كه ساكنان آنجا را توانمند سازند و آنها را در فرآیند تصمیم گیری وارد ، فراهم آورد . مشاركت دولت ـ جامعه در منشیت ناصر عامل اصلی موفقیت در اجرای این برنامه است و باید در سایر كشورهای آفریقایی كه با مشكل سكونت گاههای غیر رسمی در مراكز مهم شهری فرد روبرو هستند ، اجرا شود .

تجزیه منشیت ناصر از بسیاری جهات نخستین تجربه از این نوع و مصر بود . نخستین برای بود كه دولت مصر باعث رفت ساكنان در چنین مقیاس به ارتقای سطح كیفی زندگی در یك سكونت گاه غیر رسمی اقدام جدید مورد استفاده قرار گرفته ، منحصر به فرد بود . ساز و كارهای اجرای این طرح برای تحسین بار در طرحی كه دولت از آن حمایت تامی می كرد ، اجرا شدند . از تجربه مشیت ناصر درسهای زیر گرفته شد :

1 ـ توسعه تدریجی اتحاد بین گروه های به حاشیه رانده شده جامعه و دولت از طریق گفتگوی شفاف و سازنده ممكن است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی تئوری یادگیری و انواع آن

مقاله بررسی تئوری یادگیری و انواع آن

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی تئوری یادگیری و انواع آن در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

مقدمه ?
?-یادگیری سازمانی ?
?-?- انواع مختلف تئوریهای یادگیری ?
?-?-?- تئوری یادگیری فردی ?
?-?-?- تئوری یادگیری تیمی ?
?-?-?- تئوری یادگیری سازمانی ?
?-?- یاتدگیری درون سازمانی و یادگیری سازمانی ??
?-?-?- یادگیری سازمانی ??
توسعه ی یک بیک ??
?-?-?- یادگیری درون سازمانی ??
?-?- سه سطح یادگیری سازمانی ??
?-?-?- یادگیری تک حلقه ای و یادگیری تنظیمی ??
?-?-?- یادگیری‌ دو حلقه‌ای‌ یا یادگیری‌ متغییر ??
?-?-?- یادگیری‌ ثانوی‌ یا یادگیری‌ یادگیری‌ (Deutero – Learning) 25
2-4- فاکتورهای‌ اولیه‌ی‌ یادگیرزی‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- فرصتها بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ برای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- تهدیدیها بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ برای‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- اشخاص‌ بعنوان‌ فاکتورهای‌ اولیه‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?- فاکتورهای‌ بازدارنده و تحریک‌ کننده‌ یادگیری‌ سازمانی‌. ??
?-?-?- فاکتورهای‌ تقویت‌ کننده‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
(?) تنوع‌ در تفکرات‌ (Thinking in alternatives) 30
(3) ترویج‌ و گسترش‌ آزمایش‌ (Promoting of experimentation) 31
2-5-2- فاکتورهای‌ مانع‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?- حافظه‌ سازمانی‌ (Organizational Memory) 34
2-6-1- دیدگاههایی‌ در مورد حافظه‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- تعریف‌ حافظه‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- چرخه‌های‌ اولیه‌ی‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- چرخه‌های‌ پیشرفته‌ یادگیری‌ سازمانی‌ ??
?-?-?- چرخه های یادگیری پیشرفته با حافظه ??
?-?-?- بحث و انتخاب فلسفه تحقیق ??
?-?-?- بحث و انتخاب روش تحقیق ??
?-?- روش تحقیق تجربی ??
?-?-?- رویه تحقیق اولیه ??
?-?-?- مصاحبه های اکتشافی با تامین کنندگان قطعات خودرو ??
?-?-?- بررسی پرسشنامه ??
?-?-?-?- تشریح فرضیه ی اول ??
?-?-?-?- تشریح فرضیه دوم ??
?-?-?-?- عملیاتی کردن موارد و طراحی پرسشنامه ??
?-?-?- مصاحبه های ژرف نگر با تامین کننده های منتخب ??

]مقدمه[

این متن بر دو نظریه اصلی تمركز دارد. نظریه اول (H1) مربوط می شود به یادگیری درون سازمانی (intra – organizational learning) كه بر اثرات شاخصهای سازمان یادگیرنده در تأمین كنندگان بریتانیایی بر یادگیری سازمانی حاصله شان تاكید دارد.

نظریه (فرضیه) دوم (H2) در مورد یادگیری (بین سازمانی) است inter-organization learning كه بر این مضوع تاكید دارد كه شاخص های سازمان یادگیرنده بصورت برجسته ای از برخی اشكال ارتباط میان خودروسازان و تامین كنندگان حاصل می شود.

شاخص های سازمان یادگیرنده: كار سیستمی و یادگیری سیستمی – جریان آزاد افقی و عمودی اطلاعات

تعلیم و ترذبیت تمام نیروهای كاری – تفكر سیستماتیك و مدلهای ذهنی – سیستم پاداش یادگیری برای كاركنان بهبود مستمر كار – لابراتوارهای یادیگیری و آزمایش های ثابت – مدیریت مشاركتی و مدریت سلسله مراتبی نامتمركز انعطاف پذیری شركت – استراتژی و كاركنان – فرهنگ یادیگری

]2[-پادگیری سازمانی

سه نوع اصلی تئوری یادگیری: یادگیری فردی، تیم و سازمانی

2-1- انواع مختلف تئوریهای یادگیری

دیكشنری آكسفورد واژه «یادگیری» را چنی تعریف می كند: «بدست آوردن دانش یا مهارت بوسیله ترمین، مطالعه یا تفكر» ولی یادگیری یك فرد و یادگیری یك سازمان یكسان نیستند. بنابراین در ادامه به تشریح تئوری های یادگیری شخصی، یادگیری گروهی و یادگیری سازمانی می پردازیم:

2-1-1- تئوری یادگیری فردی:

تعریف ذكر شده در مورد یادگیری معمولاً در مورد یادگیری فردی بكار می رود. شناخته شده ترین و پركاربردترین تعریف در مورد یادگیری فردی تعریفی است كه هیلیگارد و باور (Hiligard & Bower) بیان می كند:

«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»

برای درك بهتر یادگیری فردی، سه رویه كلی تئوریهای یادگیری فردی ارائه می شوند:

(1) تئوری یادگیری كلاسیك

(2) تئوری یادگیری رفتاری (behaviounstic)

(3) تئوری یادگیری معرفتی (Cegnitive)

(1) تئوری یادگیری كلاسیك. در قرن 19 مطرح شد. آن برروی دانش دریافتنی انسان از راه شنیدن متمركز می شد و به فرآیند دریافت و كسب دانش می پرداخت.

گرچه تئوری یادگیری كلاسیك تنها بر درك گفتاری تمركز داشت، تئوریهای جدیدی نیز توسعه پیدا كردند كه آنها برروی تغییرات رفتارهای قابل مشاهده مطالعه می كردند.

(2) تئوری یادگیری رفتاری. در دهه های 1930 و 1950 نقش اصلی را بر عهده داشت. و آن زمان تمركز تحقیقات روی تغییر رفتارهای مشاهده شده متمركز بود. ولی در ارگانیسم یادگیری بعنوان یك جعبه سیاه عمل می كرد.

در یك مدل محرك – پاسخ، محققان در جستجوی قوانینی هستند كه از تحریكات و پاسخهای مشاهده شده در ارگانیسم ناشی شده باشند.

سؤال اینست كه آیا واكنش های معمول با انگیزه های مثبت قابل تغییر هستند.

رفتارشناسان درگذشته مورد انتقاد قرار گرفته بودند بدلیل غفلت از فرآیند درونی یادگیری.

رفتارشناسان جدید كه سعی بر آن داشتند كه این فرایند درونی و غیرقابل روئیت را با ساختار نظری شرح دهند تنها بصورت جزئی موفق به آدرس دهی این بخشها شدند.

(3) به كمك تئوری های ادراكی كه مهمترین نمونه های آن «پیاگت» بود، دیدگاه جهبه سیاه در یادگیری موضوعات كنار گذاشته شو.

درنتیجه، آگاهی و فرآیند های درك درونی اشخاص، مورد تأكید و تقویت قرار گرفت.

توانایی عمل (كنش) بعنوان ساختار ادراك (توانایی های تفكر و حل مسئله) در فرد، مورد جستجو قرار گرفت. تئوری ادراكی پش زمینه ی علمی فوردی را شكل می دهد.

2-1-2- تئوری یادگیری تیمی:

طبق آنچه پاولوفسكی می گوید، یادگیری تیمی نقش حیاتی در انتقال دانش دارد. كه با آن دانش یاگیری فردی به دانش سازمانی تبدیل یم شود و پس از آن نی تواند میان دیگر اعضای سازمان نیز به اشتراك گذاشته شود. سنگ (Senge) از این هم فراتر می رود و می گوید:

«اگر تیم ها نتوانند یاد بگیرند، سازمان نخواهد توانست یاد بگیرد»

این ادعا در این جای بحث دارد كه تنها با یادگیری تیمی یادگیری سازمانی میسر می شود، كه این نگاهی یكطرفه است. و این حقیقت را كه فرد می تواند مستقیماً به كل سازمان یاد بدهد و می تواند دانشی را كه از كانالهای مختلف ارتباطی بدست آورده توزیع كند، نفی می كند.

اگرچه این مورد ممكن است از دیدگاه دیگر بعنوان بهترین نوع انتقال دانش در شخص معرفی شود. دانش فردی و توانائی های فردی برای یادگیری با یادگیری تیمی درآمیخته كه آن كوچكترین واحد سازمانی را در یادگیری سازمانی شكل می دهد.

كارایی به شاخصهای یادگیری فردی وابسته است.

یادگیری تیمی، نقش اصلی را در تبدیل و انتقال یادگیری فردی به یادگیری سازمانی ایفا می كند.

2-1-3- تئوری یادگیری سازمانی:

یكی از نخستین تعاریف یادگیری سازمانی توسط آرگریس (Argyris) ارائه شده كه او تنها برروی فرآیند متمركز شده:

«یادگیری سازمانی یك فرآیند كشف و تصحیح خطاست»

یكسال بعد آرگریس و شاون (Schon & Argyris) تعریف ذیل را ارائه كردند كه در آن یادگیری فردی و دانش سازمانی لحاظ شده است:

«یادگیری سازمانی زمانی تحقق پیدا می كند كه اعضای سازمان بعنوان عوامل یادگیری در سازمان عمل كنند به تغییرات داخلی و خارجی محیط سازمان پاسخ دهند، خطاها را كشف و تصحیح كنند و نتایج پیشگیری هاشان را در غالب تصاویر شخصی درآورده و در سازمان به اشتراك بگذارند.»

دانكن و ویز (DunCan و Weiss) یك تعریف فشرده تر را ارائه كرده اند كه این تعریف هم روی فرآیند تمركز دارد، هرچند صراحتاً شامل اشخاص نمی شود ولی به دانش سازمانی اشاره می كند:

«یادگیری سازمانی در اینجا بعنوان فرایندی در داخل سازمان تعریف می شود با دانش در باره ارتباط بین عمل نتیجه و تاثیر محیط برروی این روابط»

فیول و لایلس (Lyles & Fiol) تعریف زیر را پیشنهاد می كنند:

«یادگیری سازمانی عبارتست از فرآیند بهبود فعالیت بوسیله دانش و درك بهتر» این تعریف دانش سازمانی را دربر می گیرد ولی در آن افراد بعنوان یادگیری مطرح نمی شوند. این تعریف محدودیتی را برای یادگیری سازمالنی ایجاد می كند كه مطابق آن یادگیری سازمانی تنها زماین روی می دهد كه فعالیتها و كارها بهبود یافته باشند و نه زمانی كه دانش سازمان دچار تغییر شده باشد.

استیتا (Stata) تعریف دیگری دارد كه تاكیدش روی دانش سازمانی است:

«ابتدا» یادگیری بوسیله به اشتراك گذاشتن بینش ها، دانش و مدلهای ذهنی اتفاق میفتد در دوم، یادگیری برروی دانش و تجربیات گذشته بنا می شود.»

استیل (Staehle) تعریفی بر مبنای دانش و شامل سیستم های یادگیری ارائه می دهد:

«یادگیری سازمانی یك توسعه (بیشتر) بر مبنای دانش است كه آن با تمامی اعضای سازمان به اشتراك گذارده شده. یك تفاوت بنیادی میان سازمان و افراد اینست كه سازمانها كم و بیش بعنوان سیستمهای یادگیری مستقل از فرد توسعه می یابند.

این موضوع ممكن است براحتی مورد سوء تفاهم قرار بگیرد كه یادگیری سازمانی می تواند بدون تاثیر متقابل میان سازمان و شخص اتفاق بیافتد.

این نكته در اینجا قابل ذكر است كه سیستم های با قاعده (formal) لازمه ی یادگیری سازمانی نیستند و یادگیری سازمانی می تواند در روشهای (informal) نیز بوقوع بپیوندد.

پاولوفسكی (Pawlowsky) تلاش كرد كه یك تعریف مركب بی قاعده از تعارف متفاوت موجود ارائه دهد:
-3-2- یادگیری‌ دو حلقه‌ای‌ یا یادگیری‌ متغییر

آرگریس‌ وشون‌ دومین‌ سطح‌ یادگیری‌ سازمانی‌ را یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ (double-loop learning)می‌نامند كه‌ می‌تواند یادگیری‌ (change learning) نیز گفته‌ می‌شود.

یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ زمانی‌ رخ‌ می‌دهد كه‌ مقادیر حاكم‌ پرسیده‌ شده‌ و تغییر كند، زیرا تنظیمات‌ فرآیندیادگیری‌ با فرآیند تك‌ حلقه‌ای‌ هیچگاه‌ مافی‌ نبوده‌ اسنت‌. بنابراین‌، مقادیر حاكم‌، معیارهای‌ اساسی‌سیاستها و اهداف‌ سازمان‌ اصلاح‌ می‌شوند، كه‌ آنها فعالیتها را بسوی‌ یك‌ صورت‌ ممكن‌ متفاوت‌ هدایت‌می‌كنند. (شكل‌ 3-2)

این‌ مسئله‌ كه‌ كدام‌ تئوری‌ جدید پذیرفته‌ شده‌، اغلب‌ بستگی‌ به‌ این‌ دارد كه‌ در یك‌ سازمان‌ چه‌ ایده‌رقابتی‌ وجود دارد. در همه‌ موارد، توانایی‌ حل‌ مسئله‌ یك‌ سازمان‌ مانند افزایش‌ مداوم‌ یادگیری‌دوحلقه‌ای‌ است‌ كه‌ رخ‌ می‌دهد. از این‌ رو، یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ را یك‌ حلقه‌ای‌ اصلاح‌ كننده‌ (تعدیل‌كننده‌) نیز می‌توانیم‌ بگوییم‌.

طبق‌ نظر استل‌ (Staehle) حل‌ مسئله‌ متناوب‌ بشرطی‌ شانس‌ پذیرفته‌ شدن‌ دارد كه‌ اعضای‌ سازمان‌ باوركنند كه‌ بوسیله‌ آن‌ می‌توانند بسیار آسانتر به‌ اهدافشان‌ برسند.

شانس‌ برای‌ تغییر در نمونه‌ به‌ اندازه‌ی‌ اختلاف‌ میان‌ نتایج‌ خواسته‌ شده‌ و نتایج‌ واقعی‌، افزایش‌ پیدامی‌كند. این‌ بدان‌ معنی‌ است‌ كه‌ اگر یادگیری‌ تك‌ حلقه‌ای‌ به‌ اندازه‌ كافی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ یاحداقل‌ اهداف‌ طولانمی‌ نبود، مقادیر حاكم‌ در قالب‌ یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ تغییرز می‌كنند.

هر دو نوع‌ یادگیری‌ سازمانی‌ می‌تواند بوسیله‌ی‌ یادگیری‌ ثانوی‌ تحلیل‌ شود.

2-3-3- یادگیری‌ ثانوی‌ یا یادگیری‌ یادگیری‌ (Deutero – Learning)

]زیرنویس‌: كلمه‌ “Deutero” از كلمه‌ یونانی‌ “Seutepos” آمده‌ بمعنی‌ «دومین‌» است‌[

]زیرنویس‌: هدبرگ‌ (Hedberg) و اولریخ‌ (Ulrich) در كارهایشان‌ یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ و یادگیری‌ ثانوی‌را یكسان‌ درنظر گرفته‌اند كه‌ صحیح‌ نیست‌[

سویمن‌ و بالاترین‌ سطح‌ یادگیری‌ سازمانی‌ در مدل‌ یادگیری‌ سازمانی‌ آرگریس‌ و شون‌ یادگیری‌ ثانوی‌است‌ كه‌ می‌تواند یادگیری‌ یادگیری‌ نیز گفته‌ شود.

یادگیری‌ ثانوی‌، بعنوان‌ فرت‌آیندی‌ تعریف‌ می‌شود كه‌ در آن‌ یادگیری‌ تك‌ حلقه‌ای‌ و یادگیری‌ دوحلقه‌ای‌مورد توجه‌ قرار گرفته‌ (زیر نظر بوده‌) و بوسیله‌ حداقل‌ یك‌ مشاهده‌ كننده‌ منعكس‌ می‌شود.

یادگیری‌ ثانوی‌ یادگیری‌ و بهبود فرآیند یادیگیری‌ سازمانی‌ را در سطح‌ تك‌ حلقه‌ای‌ و (یا) دوحلقه‌ای‌ممكن‌ می‌سازد.

انعكاس‌ كامل‌ زمینه‌ی‌ یادگیری‌، رفع‌ موانع‌ یادگیری‌ و افزایش‌ مكانیسم‌های‌ پشتیبان‌ یادگیری‌ برای‌یادگیری‌ سازمانی‌ موفق‌ ضروری‌ است‌.

آگریس‌ و شون‌ اعتراف‌ می‌كنند كه‌ یادگیری‌ سازمانی‌ معمولاً به‌ یادگیری‌ تك‌ حلقه‌ای‌ محدود شده‌ و بایادگیری‌ دوحلقه‌ای‌ درگیر نمی‌شود. آنها همچنین‌ می‌گویند یادگیری‌ ثانوی‌ غالباً برای‌ بازتاب‌ در موردیادگیری‌ تك‌ حلقه‌ای‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد و نه‌ دو حلقه‌ای‌.

یك‌ كاربرد عملی‌ سه‌ سطح‌ متفاوت‌ یادگیری‌ می‌تواند سازمانهای‌ اروپایی‌ باشند كه‌ خرابی‌ها و ضایعات‌زیادی‌ در محصولاتشان‌ یافت‌ می‌شود.
2-7-3- چرخه های یادگیری پیشرفته با حافظه

سومین گروع چرخه های یادگیری پیشرفته با حافظه گفته می شوند، زیرا هم عمل و یادگیری سازمانی و هم فردی را دربر می گیرند، این گروه همچنین شامل دانش سازمانی نیز می شوند.

مولر – استرونس (Muller-Strevens) و Pautzke مدلی ارائه كرده اند كه شامل گامهای كسب دانش است. فرآیند یادگیری با یك «عمل» كه بسو.ی یادگیری فردی هدایت می كند انجام می گیرد كه بر مبنای «تجربه»‌ فردی یا احساس تفاوت در محیط است.

در طول فرآیند «یادگیری جمعی» دانش فردی تبدیل به دانش سازمانی میشود.

این مدل یك ضعف آكار دارد و آن اینست كه همانطور كه تجربه در تیم نمی تواند بدست آید یادگیری هم بطور فردی اتفاق نمی افتد.

مدلی كه بوسیله ی نوناكا و تاكوچی ارائه شده «مدل فرآیند خلق دانش سازمانی پنج فازی» گفته می شود. مدل بر پایه ی مارپیچ خلق دانش سازمانی بنا شده است.

كه از دو بعد استفاده می كند: معرفت شناسی epistemological و وجودشناسی ontological

جنبه ی معرفت شناسی، تفاوت میان دانش تلویحی و دانش آشكار را بعنوان مشخصه ی كلیدی دارد. و شامل حركت میان روشها و سبكهای متفاوت تبدیل دانش است.

این با مد (1) اجتماعی سازی (Socialization)شروع می شود (پی سازی) امتداد می یابد با (2) برونی سازی (Externalization) (گفتگو یا بازتاب جمعی) سپس (3) تركیب (Combination) (مرتبط كردن دانش آشكار) و پایان می یابد با (4) میانی سازی (internalization) (یادگیری با عمل) و در اینجا هرچه می تواند از سر گرفته شود.

جنبه ی وجودشناسی بمعنی سطح مختلفی است كه خلق دانش در آن بوقوع می پیوندد، از فرد به گروه و به سامان، و حتی درون سازمانی. (كه می توانند بعنوان یك سطح فردی جدید دیده شود)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی انسان،علم، معنا

مقاله بررسی انسان،علم، معنا

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 16 کیلو بایت
تعداد صفحات 13
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی انسان،علم، معنا در 13 صفحه ورد قابل ویرایش

انسان تقریباً موجود مركبی است كه تجزیه و تحلیل آن بآسانی صورت نمی گیرد و با تركیب و جسم ظاهری نمی توان نسبت بخصوصیاتی درونی او قضاوت نمود و تا كنون هم اسلوب و روش خاصی بدست نیامده كه ما بتوانیم مانند یك مسئله ریاضی تمام اعضاء و اجزاء و روابط او را با یكدیگر و مخصوصاً روابطی كه با دنیای خارج پیدا می كند تحت مطالعه قرار می دهیم.

در مورد انسان بسیاری از چیزهاست كه مختصراً بدون جواب می ماند، ما می دانیم كه همگی از تركیب انسان و بافته های اعصاب و عضلات و یك رشته تمایلات غرایز مخصوص بوجود آمده ایم اما روابط این تمایلات با سلولهای مغز جزء اسراری است كه تا كنون هیچ عالمی روانشناسی نتوانسته است كشف كند.

اگر بخواهیم حقیقت را بگوئیم این انسان غیر حقیقی كه ساخته و پرداخته تمدن امروزی است كاملاً شبیه به قصرهای مجلل است كه روی كارت نقاشی نشده و ساختگی تر از این انسان آن انسانی است كه روی تئوریهای غلط و تخیلات شاعرانه ماركس كه می خواست اجتماع آینده دنیا را بنا كند.
انسان دارای دو صورت است:

ما میل داریم همیشه زندگی كنیم و در عین این زندگی می خواهیم آزاد و مستقل باشیم، آن را از سایر موجودات جدا می دانیم، سعی و كوشش افراد انسان همین بوده است كه تا سر حد امكان مشكلات زندگی را آسان نماید و چندان توجهی به مسائل مشكل بدن انسان و نیروی مرموز روحی نداشته اند.
اندازه و شكل بدن انسان:

بدن انسان را می توان به نسبت یك اتمی كوچك و یك ستاره عظیم اندازه گرفت یعنی به نسبت اشیائی كه ما خود را با آن مقیاس می گیریم بدن انسان كوچك یا بزرگ جلوه می كند. در طول بدن انسان مساوی دویست هزار سلول و بافته های بدن یا معادل دو میلیونه میكروب های معمولی است بشرطی كه این سلولها با میكروبها را روی هم قرار بدهیم.
طول عمر انسان:

هر انسان زنده ای با پیروی غریزه حیاتی مایل است كه زیاد عمر كند و مخصوصاً می خواهد در دوره عمر خود همیشه جوان باشد یعنی نیروی جوانی در زمان پیری در او وجود داشته باشد پس به چه علت است كه تا كنون نتوانسته ایم این راه‌ها را پیدا كنیم.

بعضی عقیده دارند كه فعالیتهای زیاد و صرف انرژی بدن باعث كوتاهی عمر می‌شود اشخاصی كه زیاد غصه می خورند و زندگی ناراحت و هول انگیزی دارند از عمر طولانی محرومند دسته دیگر معتقدند كه زیادی عمر او محال و خارج از قاعده‌ای است و ممكن نیست بشر ناتوان بتواند در این راه موفقیت پیدا كند ولی پیدا شدن چند دسته از مردمانی كه صد سال یا بیشتر عمر كرده اند ثابت می كند اگر موجباتی فراهم شود، اشخاص دیگر هم می توانند به آن برسند اما مطلبی كه در اینجا مورد توجه است اینست كه عمر زیاد در صورتی مفید است كه نیروی خیالی انسان به یك نسبت معنی پایدار بماند در صورتی كه خلاف این موضوع بیشتر عمومیت دارد یعنی غالب جوانی در دوره جوانی چنان ضعیف و فاقد نیرو می شوند كه از پیران و سالخوردگان ناتوان‌تر و بی جان ترند از طرف دیگر اگر بنا باشد تمام مردم با این ضعف و ناتوانی به سن هشت یا نود برسند بسیاری از دانشمندان در مراحل اولیه در مقابل این آرزو با شكست های سخت واجه گردید و كسی نتوانست با هیچ وسیله رمز جوان ماندن را بدست بیاورد.

با این حال و با وجود شكست های متوالی انسان احتیاج دارد و می خواهد همیشه جوان بماند. اما متاسفانه تمدن علمی و پیشروی در عالمی ماده تا مدتی دریچه دنیای روح و حقیقت را بروی انسان بسته بود و چون بطور دائم و مدام با علم ماده سر و كار داشتیم نتوانستیم در این زمینه موفقیتی حاصل نمائیم.

در مرحله اول چیزی كه برای ما مسلم است این است كه نیرومندی بدن ما همیشه باید حفظ شود اما این نیرومندی و نشاط زندگی تا كنون نتوانسته است حتی یك روز بر عمر انسان بیفزاید و بطوریكه تجربه نشان داد در قرنهای اخیر یك مرد چهل و پنج ساله نیرومند نمی تواند امیدوار باشد كه فرضاً عمر او تا سن هشتاد برسد بلكه بطور محسوس مشاهده می شود كه بتدریج طول عمر انسان كم می شود.
روابط بدن انسان با دنیای خارج:

انسان بوسیله دستگاه و سلسله اعصاب خود تاثیرات خارج را در بدن ضبط و از راه اعضاء و عضلات خود به خارج پس می دهد برای ادامه زندگی انسان راه باطن بیشتر از راه اعضای خارج خود نبرد می كند- انسان دارای دو نوع سلسله عصبی است یك سلسله عصب مركزی آن در مغز و بوسیله عضلات بدن پخش می شود دوم سلسله عصب مجهول كه برعكس سلسله عصب مركزی از روی اراده انسان نیست و این سلسله عصب مربوط به سلسله عصب مركزی است و هر دوی آنها تركیبات بدن را مجزا و هر كدام با دنیای خارج با یكی از اعضا ارتباط پیدا می كند. سلسله عصب مركزی شامل مغز سر و نخاع می باشد كه مستقیماً با عصب عضلات و غیر مستقیم با سایر اعضا ارتباط پیدا می كند.

یكی از وظایف مهم دستگاه مركزی پاسخ دادن سریع بتمام تاثیرات خارجی و ایجاد حركات منظم بدن ما است بطور كلی بوسیله دستگاه عصبی ما می توانیم با دنیای خارج ارتباط پیدا كنیم- اعضای بدن ما، مانند معده، جگر و قلب و غیره تحت اراده ما كار نمی كنند و برای ما تقریباً غیر ممكن است مقدار ظرفیت رگها یا حركات قلب خود را كم یا زیاد كنیم. استقلال این حركات بواسطه وجود همان اعصاب حساسه در هر یك از اعضاء است و جریان منظم هر یك بوسیله توده های عظیم سلولها و سلسله‌های اعصاب هر یك از آنها در زیر جلد و سایر قسمتهای بدن صورت می گیرد و به عبارت دیگر هر یك از اعضای بدن دارای دستگاه منظم سلسله عصبی مركزی و مجهول و حساس است كه اجتماع تمام آنها حركت مستمر اعضا را روی نظم و انضباط غیر قابل انحرافی اداره می نماید.
تجزیه و تحلیل بدن انسان:

بدن انسان در ظاهر جسم مركبی است كه بوسیله اجتماع عظیم نژادهای مختلف سلول كه هر كدام از آنها میلیاردها انسان زنده را در بردارند مشغول فعالیت است- این موجودات بیشمار در دریای مواجی از مایعات و مواد شیمیائی كه خودشان برای زندگی خود ساخته یا از غذاهای وارده بدن جذب نموده اند شناور می باشند و در عین حال بوسیله سلسله اعصاب به یكدیگر مربوط می شوند بطوریكه ما بدن انسان را بصورت اجتماع عظیم و منظمی تصور می كنیم پس با این ترتیب می توانیم معتقد شویم كه بدن انسان با وجود مركب بودن چون همه آنها باستعانت یكدیگر عمل واحدی را انجام می دهند جسم بسیار ساده ای است.

یكی از فلاسفه اخیر قرن نوزدهم آن قدر تنزل فكر پیدا كرده بود كه عقیده داشت خداوند یعنی خالق تمام دنیا یك موجود ریاضی دانی است از تمام موجودات را روی اصول ریاضی از نیستی به عالم هستی آورده است و اگر عقیده او درست باشد باید گفت دنیای ماده و موجودات زنده و خلقت انسان بوسیله این خدا بوجود نیامده است به جای اینكه این تصورات راهی را در مغز خود تقویت نماییم بهتر است در فعالیتهای جسمی و روحی بدن خود مطالعه كرده آن قدر پیش برویم تا بتوانیم به دنیای مرموز را سراسر آمیز عالم خلقت نزدیك می شویم.
رمز موفقیت انسان:

بدن انسان قابل قسمت نیست اگر اعضای بدن انسان را از هم جدا كنیم حیات او قطع می شود. و با اینكه در ظاهر امر غیرقابل قسمت بنظر می رسد معهذا می دانیم كه دارای قسمتها و قطعات مختلفی است- بدن انسان هم دارای چنین كیفیتی است و هر كس می تواند با قوه فكر این جسم ساده را برای اینكه بخواهیم بدن انسان را مطابق واقع مورد آ‌زمایش و تحقیق قرار دهیم ناچاریم از تمام رشته های علم استمداد كنیم و همین موضوع یكی از بارزترین و میل اشكالات زندگی ما است مثلاً اگر بخواهیم تاثیرات یكی از عوامل روانشناسی بدن انسان را مورد مطالعه قرار دهیم ناچاریم از علم طب و جراحی و فیزیك و شیمی استمداد كنیم همیشه اینطور است كه یك تجربه بسیار ساده اسلوبها و فرضیات و تئوریهای علوم مختلفه مورد استفاده قرار می گیرد.
چگونه باید داخل مبارزه حیاتی شد

انسان موجود قابل ارتجاعی است كه خیلی زود و آسان تحت تآثیر عادات و فعالیتهای روحی واقع می‌شود و عادات اجتماع هم بطوری در ما تإثیر می‌نماید كه ما چه بخواهیم یا از آن گریزان باشیم بسوی رنگ ؟ اجتماع كشیده می‌شویم – هر یك از ما می‌خواهیم دارای شخصیت باشیم همه كس را بشناسیم و همگی ما را بشناسند می خواهیم فرمان بدهیم و سعی می كنیم كه از ما اطاعت كنند. در این اجتماع همه رنگ آدم خوب و بد با اخلاق و عادت مختلف یافت می‌شود و هركدام از طبقات سعی دارند كه آنچه را كه می‌خواهند صاحب شوند.

اما در حالی كه همه ما طالب آرزو و آمال خودمان هستیم- هر كدام از ما با یك روش و طریقه خاص در زندگی شروع بكار می‌كنیم این طریقه و ؟ را هم ما از اجتماع می گیریم و آنچه از دیگران مشاهده می‌كنیم و سعی داریم آن را با وجه پسندیده‌تری درباره خود عملی كنیم و گاهی هم اتفاق میافتد كه با اینكه همه چیز را می بینیم از همه الگو بر نمی داریم بعضی‌ها را می‌پسندیم و مطابق آن عمل می‌كنیم و دسته دیگر را كنار می‌گذاریم.

بهترین وسیله برای رسیدن باین نقشه‌ها برای انسان مبارزه است ما برای بدست آوردن هر چیز باید مبارزه كنیم از بعضیها شكست می‌خوریم و برعكس بر بسیاری از آنها فائق می‌گردین برای بدست آوردن موقعیت و مقام و ثروت یا هر چه كمال مطلوب ما است بغیر از مبارزة كشمكش چاره‌ای نداریم در این حال هوش ما بكار میافتد و بعد از اینكه بكار افتاد برای جلب موفقیت خود مجبوریم از هوش و فكر خود سوء‌ استفاده كرده و به حیله و تزویر و تدابیر مختلف متوسل شویم.

عشق و علاقه‌ای كه انسان برای جلب موفقیت در خود احساس می‌كند منیت بااشخاص و اجتماع فرق می‌كند. برای بدست آوردن موفقیت بهترین راه كامیابی مبارزه حیاتی است بشرط اینكه زود خسته و دلسرد نشده را فرار و عقب‌نشینی را انتخاب ننمائید.

بعضی‌ها در مبارزه حیاتی زود شكست خودره فرار می‌كنند و چون نمی‌توانند زیادتر از آنچه استعداد دارند فعالیت نمایند با گوشه‌گیری و ضعف نفس دسته‌هایی از كارگران كارخانجات و فقرا و تهیدستان را تشكیل می‌دهند. اما برعكس اشخاصی كه با حرارت و نیت كار زیاد فعالیت نشان می دهند هر نوع كار و مشغله برای آن‌ها سرگرمی و لذت بخش است و كمتر فرصت غصه خوردن و آه‌كشیدن جهت آنها فراهم است زیرا مثلاَ فرزندی كه می‌میرد مادر مجبور است كه از سایر فرزندان دیگر خود پرستاری كند دیگر فرصت آن را ندارد كه در فراق فرزند خویش زانوی بغل گرفته عزا‌دار باشد.

در انتها انتظار داریم اشخاصی كه در تعلیم و تربیت اطفال را عهده دار شده‌آند برای ترقی و تعالی عالم بشریت و به منظور اینكه بشر گمراه را به سرمنزل سعادت برسانند در برنامه‌های خود اصول تربیتی را رعایت نمایند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او

مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او

دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله بررسی انقلاب اسلامی ایران و اقدامات شاه و اطرافیان او در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه

فصل اول: اقدامات شاه و اطرافیان او

اعلان سركوب از طرف رژیم

سیاست تضعیف مذهب

رفع حجاب از زنان

فروش زمین های دولتی به مردم و رونق زمین بازی

پیدایش طبقات اجتماعی جدید

تغییر نظام آموزش و پرورش

رویارویی روحانیت با زمینه ی آموزش و پرورش

دستگیری امام وقیام خونین پانزده خرداد

فصل دوم: هویت و اوضاع ایران

هویت ایران در مقابل غرب گرایی

اوضاع اقتصادی ایران در دوران رضا شاه

بازگشت به قدرت مطلقه شاه

فصل سوم: آغاز انقلاب

جرقه های انقلاب اسلامی

سال تجدید هیئت سیاسی در ایران

فرار شاه از ایران

پیروزی انقلاب اسلامی

علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی در ایران

صفات امام خمینی از زبان چندی از علما و روحانیون

چكیده

منابع و مأخذ

مقدمه:

از روزی كه پیامبر اكرم (ص)، علی (ع) و شیعیانش را گروه رستگاران نامید و ابوذر، سلمان، عمار، مقداد، و دیگر یاران پیامبر(ص) و همچنین مبارزترین و انقلابی ترین مجاهدان اسلام چون حجربن عدی، صعصه بن صوحان، مالك اشتر، عدی بن حاتم، برای نخستین بار به نام شیعه شهرت یافتند تشیع با خاطرات و تجربیات پرباری از مقاومت، مبارزه، قیام و شهادت آمیخته شد و بعنوان یك مكتب انقلابی، پرچم رسالت خونبار جهاد را در برابر ظلم، خودكامگی و فساد به دوش گرفت. تاریخ شیعه آكنده از مبارزة مداوم و بی امان و نهضتها قیام ها بر علیه حكام خودكامه و ظالم است. شیعه هیچ گاه در طول تاریخ سنگر مبارزه را ترك نكرده است و همواره شعار عدالت و امامت را به عنوان اصیلترین پیام وحی بدوش كشیده است و تا محقق نهایی این دو اصل، مبارزه با همة قدرتهای مانع و حكومتهای ظالم و براندازی هر نوع ستم اجتمایی را فرض، و بخش اجتناب ناپذیر ایمان دانسته است. مورخ و دانشمند معروف اهل تسنن «الوی» در این مورد می گوید: « شیعه نخستین كسانی هستند كه تفكر انقلابی و پرچم قیام را در اسلام بر ضد طفیان بدوش كشیدند و همواره نظریات شیعه روح انقلاب را با خود همراه داشت. عقیده به امامت كه شیعه بدان سخت ایمان داشت. آنها را به انتقاد و اعتراض نسبت به هیئتهای حاكمه و بالاخره به جبهه گیری در برابر آنها وا می داشت و این حقیقت در سراسر تاریخ شیعه مشهور است. بعقیده‌ی آنها ( شیعه) هر حكومتی غاضب و ظالم است، بهر شكل و در هر قالبی كه باشد مگر آنكه امام معصول یا نایب آن زمان حكومت را در دست گیرد. به همین دلیل بود كه شیعه در تاریخ بطور مداوم در یك جریان انقلابی مستمر بسر می بردند، نه آرام می گرفتند و نه آن را رها می كردند»

اعلان سركوب از طرف رژیم

نطق یاوه گویانة شاه در 23 اسفند 1341، در پایگاه وحدتی دزفول، پرده از چهره فریبكارانة رژیم برداشت. و شاه خائن رسماً با روحانیت و رهبری نهضت اعلام جنگ نمود و مخالفان را به مرگ تهدید كرد. اعلام موضوع سركوب از طرف شاه كه در حقیقت پاسخ به اعلامیة مستدل آیات و مراجع قم بود. موجی از بگیر و به بزور اسارت و زندان و شكنجه و تبعید و محدودیت های غیر قانونی در سراسر كشور بوجود آورد و خود موجب اوجگیری بیشتر مبارزه گردید. امام با نزدیك شدن عید نوروز 1342، طی یك سلسله نامه ها و پیامها خطاب به علمای اعلام و حجج اسلام، عید نوروز را اعلام نمود ؟؟ حوز و علما را به عنوان تسلیت به امام عصر عجل الله مقامی فرجه الشریف قرار داد و تأكید فرمود علما با استفاده از این رویه مردم را به مصیبتهای وارده به اسلام و مسلمین متوجه نمایند و ضمنن اخطار شدید الحن به دولت خواستار بركناری دولت مستبد شد. علمای تهران به پیروی از خواستة رهبر نهضت، عید 1342را عزا اعلام نمودند و به هنگام خاموشی چراغهای حرم در قم كه به علامت تحویل سال انجام گرفت، اعلامیه ها و ؟؟ فضای صحن و حرم را سفید پوش كرد، و ؟؟ های ساواك نتوانستند در برابر این ابتكار عمل آگاهی بخش، عكس العملی نشان دهند

سیاست تضعیف مذهب

در فاصله سالهای 1941- 1925 كاملاً آشكار شد كه می توان عشایر را شكست داد و دریك برهه‌ی زمانی معین به نابودی كشاند همان گونه كه طعم كوتاه زندی سكنی نشینی اجباری سبب گردید كه تعداد آنان از لحاظ مرگ و میر بر اثر بیماری به گونه چشم گیری كاهش یابد. هم چنین آشكار شد كه بازرگانان و اشراف برای حفظ منافع شخصی خود ندای مخالفتشان را خاموش خواهند كرد اما ملاها ( روحانیون) باقی مانده بودند با قدرتی كه كمتر محسوس بود و جامعه زیر نفوذ ( معنوی) آنان قرار داشت وظیفه آنانه به عنوان تفسیر كنندگان شریعت به این معنا بود كه آنان می بایست به حیاتی ترین اعمال بشری یعین ازدواج، طلاق، شهادت، سند استیفای دین از ملك رهنی انتقال املاك و قرار دادهای بازرگانی اعتبار بخشد. دو نظام قانونی مجاز شناخته شدند: قوانین شرعی كه حكمفرما بر اموری مانند احوال شخصیه بود. قوانین عرفی كه جنبه‌ی غیر مذهبی داشتند و قرار بود بر امور دولیت به كار برده شوند البته به دلیل بی ثباتی كشور در سال های اخیر قوانین شرعی از تمامی اقتدارات قانونی برخوردار شده وگسترش قوانین عرفی متوقف گردیده است. براثر این وضعیت مقامات حقوقی كاملا با ضوابط شرعی پیوند خورده اند از این رو منزوی كردن روحانیون و شكست دادن آنها بسیار دشوار شده است مخالفان قوانین شرعی ناگزیر بودند كه ابتدا یك نظام حقوقی را جانشین آن سازند سپس به متزلزل كردن ركن مذهب بپردازند. رضا شاه نیز همین كار را كرد. در حالی كه در نظر بود آموزش و پرورش غیر مذهبی و تبلیغات ملی گرایانه كه ایران پیش از اسلام نمونه آن بود برای سست كردن وفاداری مذهبی مردم به نهاد روحانیت به كار گرفته شوند اما این سیاست هنگامی می توانست كامیاب شود كه عمر آن بیشتر از نظم نوین رضاشاهی باشد این سیاست با احساسات خصمانه مردم نسبت به هنر گرایی رضاشاه روبهرو شد در حالی كه پادشاهی سلسله هخامنشی به زمانهای بسیار دور تعلق داشت. آزادی حاصل از گردش به اسلام از نظر نگاه تاریخی نزدیك تر می نمود.

رفع حجاب از زنان:

در سال 1935 (1314 شمسی) به سرگذاران كلاه اروپائی (كلاه شاپو) به وسیله مردان اجباری شد. در بازارهای كلاهدوزی، كلاهدوزان نمونه كاله شاپوی انگلیسی را پشت ویترین مغازه های خود گذاردند این كلاه از جنس حلبی بود. كه آن را رنگ می كردند تا قیافه یك كلاه واقعی را داشته باشد. به این ترتیب بود كه دستورات نظم جدید، به طور كامل و با ترس و لرز، اجراء گردید، اما در موضوعات عمده: بسیاری از این دستورات وسیله سوء استفاده و استثمار مردم قرار گرفت. تخمین زده می شود كه از 000/300 نفر جمعیت مرد و زن تهران، نزدیك به 4000 زن رفع حجاب كردند. در پائیز 1934( مهر 1313) دولت با صدور اعلامیه ای، مردم را برای پذیرش آموزگاران زن بی حجاب آماده كرد. در مه 1935 (خرداد 1314) یك مركز فرهنگی زنان كه زیر نظر یكی از دختران شاه قرار داشت تأسیس گردید، و دخترها با لباس ورزشی رژه رفتند. در 28 ژوئن 1935 ( دوم مرداد 1314) نخست وزیر یك مجلس عصرانه تاریخی در یكی از باشگاه های بزرگ تهران ترتیب داد كه اعضای كابینه و مقامات بلند پایه، با همسران خود در آن شركت كردند. از این رو مایة حیرت نیست كه در پی وقفه ای كه در اصلاحات رضاشاه- با توجه به قیام مردم افغانستان علیه امان الله خان- به وجود آمد، اصلاحات رضاشاهی در زمینه لباس مرد، منجر به یك قیام در مشهد مقدس گردید و نیروهای ارتش كه مجهز به مسلسل بودند، به داخل مسجد یورش بردند در این ضمن، حضور بانوان سرشناس بی حجاب در معابر عمومی، و پوشیدن لباس به شیوه اروپائی ادامه یافت. مردها از لحاظ نوع لباس مورد نظر خود با محدودیت مواجه شدند زیرا مقررات جدید درباره‌ی لباس مردان با شدت اجراء می شد. نتیجه‌ی این سیاسیت این بود كه لباس سنتی مردها كه زیبا هم بود، تبدیل به لباس عجیب و غریبی شد، و سلیقه‌ی خوب ایرانیان در لباس پوشیدن، در ظرف چند سال، از بین رفت. اما مردم فقیه، همچنان به پوشیدن پیراهن های بدون یقه. ادامه دادند. ریش خود را نتراشیدند، چرا كه تراشیدن ریش را به معنای فقدان اسفبار این سنت اسلامی می دانستند. در 1936 (1315 شمسی) كه روحانیون به اندازه‌ی كافی ضعیف شده بودند. آمادة پذیرش اصلاحات رضاشاه گردیدند. از این زمان به بعد قضات می بایست دارای دانشنامه‌ی لیسانس از دانشكدة حقوق تهران یا یك دانشگاه خارجی بوده و به مدت دو یا سه سال، كارآموزی قضائی كنند. قضات سابق كه فاقد این شرایط بودند، می بایست برای ادامه كار در وزارت دادگستری امتحانات خاصی را بگذرانند اما به هر تقدیر، نمی توانستند از رتبه شش قضایی بالاتر روند.

فروش زمینهای دولتی به مردم و رونق زمین بازی:

دولت به عنوان تشكیلات بالای مملكتی قادر نبود كه برای خود اعتبار بگیرد. تنها راه ممكن، وام گرفتن از دولت هایخارجی بود كه در دوران حكومت قاجاریه متناول بود. اما رضاشاه، با این كار به شدت مخالف بود. این حقیقت كه دولت قادر نبود از منابع مالی داخلی وام بگیرد، بیان گر نوع رابطه‌ی دولت و مردم بود. همچنین به این معنی بود كه دولت، برای تأمین مالی هزینه های « نظم نوین رضاشاهی ناگزیز بود كه پول نقد را به طریقی به دست آورد. به این جهت ایجاد درآمد برای دولت مسأله اصلی آن را تشكیل می‌داد. یكی از راه های آن فروش زمین به مردم بود. این جریان پس از سال 1933
( 1312 شمسی) یعنی هنگامی كه مجلس شورای ملی لایحه فروش نامحدود مستقلات را تصویب كرد، شتاب بیشتری می گرفت. این جریان سبب شد كه الگوی مالكیت زمین، دگرگون شود، هر چجند كه محاری از تأثیر بنیانی در وصفیت كسانی بود كه مالك به شمار می آورند. در حالتی كه آن وقت، زمین های دولتی را اجاره می‌دادند اینك مستأجران سابق، مالك این زمین ها شده بودند. در مناطق دور از پایتخت خان ها و اعیان و اشراف كه اجاره و از زمین های دولتی بودند، به صورت مالكان آنها در آمدند. در نزدیكی پایتخت افسران ارتش و افراد نوكیسه ای كه هوادار رژیم بودند، از این فرصت بهره گرفتند و در برگه مالكان زمین، در آمدند. به این جهت پس از تصویب لایحه مزبور، این افراد در موقعیت برتر قرار گرفتند، خریداری زمین، بسیار رایج شد.

چرا كه علاوه بر منبع درآمد بودن رضاشاه توانست با این كار مجلس را هم از رژیم راضی نماید. اعضای مجلس در 1937( 1316 شمسی) ثروت باد آورده‌ی دیگری را هم نصیب خود كردند، زیرا در این سال كه موضوع تأمین بودجه بانك جدید « صنعت و كشاورزی» در میان بود رضاشاه از مجلس خواست كه فروش خالصه جات دولتی را هم، اجازه دهد. این خالصه جات در اطراف تهران قرار داشت

پیدایش طبقات اجتماعی جدید

جرقه های انقلاب اسلامی

درگذشت مشكوك فرزند بزرگ امام، مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی در نجف اشرف، موجی از تأثر توأم با خشم را میان اقشار مختلف ملت ایران بوجود آورد، و بیشتر مردم، رژیم را متهم به توطئه در این فاجعه نمودند و در قم و شهرستانهای مجالسی برای بزرگداشت شهادت فرزند بزرگوار رهبر نهضت اسلامی برپا گردید و مجلسی كه در مسجد اعظم قم به همین مناسب برگذار شد، بنوبة خد در شكستن سد استبداد و اختناق، و بسیج خشم مردم، و بهره گیری بشتر از جو آزادیهای نسبی، نقش بسیار مؤثری داشت و از آن زمان زبانها و لحن ها تندتر و مبارزات تشدید گردید. این حادثه كه در تعبیر امام به عنوان لطف خفی الهی آمده است. گرچه در آن زمان ضربة مهلكی بر پیكر نهضت اسلامی ایران بود، ولی نخستین جرقه ای محسوب می شد كه شعله های انقلاب اسلامی را روشن كرد و راه را برای افشای هرچه بیشتر ماهیت ضد اسلامی و ضد مردمی رژیم و حامیش آمریكا باز نمود رژیم شاه به تصور این كه فقدان این شخصیت بزرگ كه امید آینده انقلاب اسلامی بود. رهبر انقلاب اسلامی را دچار شكست رومی و نهایتاً آسیب پذیر می كند، ناگهان در برابر صلابت امام كه در كمال آرامش بدون آنكه خم به ابرو بیاورد از كنار آن گذشت دچار سرگیجه شد، و با درماندگی دچار اشتباه بزرگ دیگری شد كه آغاز انقلاب اسلامی محسوب می گردد. این اشتباه كه از یك محاسبة غلط نشأت گرفته بود، و رژیم به گمان خود، زمان را رای حدود شخصیت رهبر نهضت اسلامی مناسب تشخیص داده بود و رژیم به گمان خود زمان را برای ترور شخصیت رهبر نهضت اسلامی مناس تشخیص داده بود، با مقالة ناشیانة احمد رشیدی مطلق تحت عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه. جامة عمل پوشید. نویسندة بی شخصیت واجید ساواك رد این مقاله با وقامت كامل سعی كرده بود: اهانت به امام به زغم خود شخصیت رهبر نهضت اسلامی را بشكند و امام را به طرفداری از مالكین و شهرت طلبی و عامل اسعتار بودن متهم نماید. انتشار این مقالة ننگین در همزمان با 17 دی، به اصطلاح روز آزادی زن بود، در سراسر ایران باعكس العمل تند و خشم و نفرت عمومی مواجه گردید و بلافاصله درسها و جماعتها در حوزة علیه قم به عنوان اعتراض تعطیل شد و فضلا و طلاب بطور دسته جمعی به سوی منازل مراجع و آیات قم به راه افتادند و اجتماع بزرگ روز 18 دی در مسجد اعظم با شعارهائی چون مرگ بر حكومت پهلوی و درود برخمینی همراه شد، و با حملة پلیس تبدیل به صحنة زد و خورد گردید و در اندك مدتی زد و خورد به خیابانهای اطراف كشیده شد و تا پاسی از شب همچنان ادامه یافت. نوزدهم دیماه 1356 قم شاهد یك تعطیل عموی بود بازار و مدارس تعطیل شد و انبوه حروم به روحانیون پیوستند. و تظاهرات عظیمی براه افتاد كه تا ساعت 9 شب ادامه یافت و حملة دژخیمان مسلح، تظاهرات معتد ؟؟ را به خاك و خون كشیده و با كشتار فجیع مردم بی گناه قم، 15 خرداد سال 1342 یكبار دیگر تكرار كردید. انتشار كشتار قم در سراسر ایران بازتابهای خشونت آمیزی را به دنبال آمده و اكثر مراكز آموزشی عالی به تعطیل كشیده شد و اعلامیة حضرت امام به همین مناسبت كه با تعطیل یك هفته ای حوزة علمیة نجف همراه بود، مردم را بر آن داشت كه فاجعه‌ی كشتار قم را چون 15 خرداد زنده نگهدارند و با بزرگذاشت شهدا و قم و افشاگری رژیم سفاك شاه بپردازند. مراسم چهلم شهدای قم در تهران و شهرستانها با تحلیل فراوان و تظاهرات عظیم مردمی، و سخنرانی های افشاگرانه، و مبارزات خشم آلوی برگزار شد و خشونت پلیسی و حملات دژخمیان مسلح رژیم، مردم خشمگین را وادار به عكس العمل نموده و در چنین شهر سینماها، مشروب فروشیها، ساختمانهای خرب وستاخیز، مجسمه های شاه، بانكها و اتومبیلها مورد حملة مردم عصبانی قرار گرفت و آتش سوزی های سهمگینی را بوجود آورد. كامیونهای ارتشی و تانكها كه بری فرونشاندن شعله هی قیام اسلامی مردم به صحنه آورده شده بود، با سنگ و آجر پرانی مردم مواجه گردید و سفید گلوله ها و غرش مسلسلها علی رغم كشته ها و مجروحین زیادی كه بجای گذاشت، برای اولین بار حالت رعب انگیزی و وحشتزائی خود را از دست داد و با مقابلة مردم دست خالی از اثر افتاد. قیام خونین بیست و نهم بهمن تبریز، علی رغم حكومت نظامی و پوشدن بیمارستانها از كشته شدگان و مجروحین. روح مقاومت مردم را بیشتر كرد و آنها را در به دست گرفتن ابتكار عمل جدی تر نمود. قیام خون بار مردم قم و تبریز سراسر ایران را در ماتم فرو برد و مردم به تبعیت از رهبری نهضت، عید را عزای عمومی اعلام نمودند و اجتماعات را به بزرگداشت شهدای قم و تبریز اختصاص داد. در همان روزهای اولیه سال نو، جنبش باشكوه مردم یزد حماسة قم و تبریز را تجدید نمود، و آیت الله صدوقی مردم را به تعطیل عمومی و اجتماع در مسجد جامع یزد دعوت نمود. و در آن اجتماع باشكوه خواستار بازگشت امام و آزادی آیت الله طالقانی آیت الله منتظری و سایر زندانیان سیاسی شد و در پایان سخنرانی پرشور این روحانی مجاهد، مردم به خیابان ریختند و خشم و نفرت خود را با شكستن شیشه های مشروب فروشی ها، سینماها و گیشه های رستاخیزی به نمایش گذارردند. این راهپیمایی با شكوه با تیراندازی مأمورین مسلح رژیم به صحنة خونین و وحشیانه ای تبدیل شد و جمعی كشته و عده ای زخمی گردیدند و سیاست سركوب خونین یكبار دیگر جایگزین فضای باز سیاسی گردید. رژیم شاه بدنبال قیامهای خونین كه پشت سر هم در قم، تبریز و یزد به وقوع پیوست، جمعی از علمای مبارز را به زندان، و عده ای را به تبعید گاه‌ها فرستاد و یكبار دیگر همه چیز عوض شد و سیاست سركوب سالهای خفقان 1342- 1344 تكرار گردید.

سال تجدید حیات سیاسی در ایران

برای ملت ایران سال 1356 بدنبال سالها دیكتاتوری و سركوب و اختناق كه با نسیم فضای باز سیاسی و به بركت آزادی كارتری چون داروئی مخدر دردهای خود را فراموش كرده بود، سال تجدید حیات سیاسی محسوب می شود شاه در نیمه‌ی دوم سال 1356 به آمریكا رفت تا با كارتز ملاقات كند و با گزارش انجام مأموریتهای محوله ضمن جلب حمایت وی، دستورات جدیدی را دریافت نماید. هنگامی كه شاه در مقابل كاخ سفید با كارتز دست می داد، فریاد « مرگ بر شاه» دانشجویان مسلمان و مبارز در برابر تظاهرات مصنوعی موافقین شاه كه عمدتاً از ساواكیها بودند، نمونه ای از آثار فضای باز سیاسی را به نمایش گذاشت با تجدید حیات نهضت اسلامی ملت ایران، كه مبارزات اسلامی با قدرت وسعت رو به تزایدی پیش رفت دیگر راه برگشت وجود نداشت حتی اگر كاخ سفید هم از سیاست خود در ایران پشیمان می شد كاری نمی توانست از پیش ؟ اكنون سیاست حقوق بشر به همان اندازه كه مشكل حزب حاكم در آمریكا را حل كرده بود، برای رژیم وابستة شاه، مشكلات سیاسی بوجود آورده بود. سیاست فضای باز سیاسی نیز نه تنها رژیم شاه را به اهداف سیاسی خود نائل كرده و تشنج و خشم ملت را نزد واه بود، بلكه مشكلات جدیدی نیز بر انبوه مشكلات حل نشدة پیش، افزوده بود.

فرار شاه از ایران

سرانجام مصدق تلاش كرد تا در مورد انحلال مجلس به آرای عمومی مراجعه كند، لكن با مخالفت شدید كاشانی روبرو شد و نتوانست نقشه خود را عملی سازد. شاه در 13 اوت (23 مرداد) سرلشكر زاهدی را به جانشینی مصدق تعیین كرد اما مصدق از اجرای فرمان شاه خودداری نمود. در 14 اوت ( 24 مرداد) نقشه سرلشكر زاهدی برای دستگیری مصدق به شكست انجامید و زاهدی ناگزیر به پنهان شدن در نقطه ای گردید. در همان زمان شاه همراه با ملكه ثریا و یك خلبان با هواپیمای اختصاصی خود از كلار دشت پرواز كرد و به بغداد رفت. وی پس از اقامت كوتاهی در بغداد راهی رم شد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل