بررسی آلودگی سالمونلایی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل 591 کیلو بایت
تعداد صفحات 70
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی آلودگی سالمونلایی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه…………………. 1

فصل دوم: كلیات ………………… 3

فصل سوم: روش كار و مواد مورد نیاز .. 33

فصل چهارم: نتایج……………….. 37

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری و پیشنهادات 40

فصل ششم: منابع…………………. 43

سالها از كشف باكتری سالمونلا می‌گذرد ولی این باكتری اهمیت خود را در جوامع علمی و بین دانشمندان از دست نداده‌است. در سال 1885 اسمیت و سالمون جرمی را از خوك جدا كردند و تصور نمودند كه عامل بیماری وبا یا طاعون خوك است در نتیجه نام آنرا باسیلوس كلراسویس نهادند. در طی سالهای بعد نام این جرم را سالمونلا كلراسویس گذاشتند.

در قرن بیستم روشهای مؤثری برای درمان و پیشگیری این باكتری صورت گرفت و نتایج امیدواركننده‌ای برای دانشمندان حاصل شد اما با مقاوم‌شدن سالمونلا نسبت به آنتی‌بیوتیك‌ها و روشهای درمانی دیگر، خطر بزرگی جوامع بشری را تهدید می‌كند.

بطوریكه انسان قرن حاضر با تمام پیشرفتهای مختلفی كه در علوم و فنون داشته، هنوز روزگار خود را با و حشت عظیمی از فراگیرشدن این بیماری می‌گذراند. ترسی كه در بین اجداد بشر هم وجود داشته و قربانیان زیادی گرفت.

در جلد اول و دوم كتاب ارزشمند تاریخ ودامپزشكی و پزشكی ایران تألیف استاد بزرگوار جناب آقای دكتر حسن تاج‌بخش به بیماری حصبه، تب مطبقه و تب تیفوئید اشاره شده‌است به نقل از این كتاب لوكرس(55- 98 ق.م) به فراوانی اپیدمیهای بیماریهای حیوانی اشاره كرده و از آنها به عنوان« آتش مقدس» یاد می‌كند. ویرژیل(19-70 ق.م) وقتی آتش مقدس را در گونه‌های مختلف شرح می‌دهد می‌توان

تا حدی به ماهیت برخی از بیماریهای عفونی از جمله تب تیفوئید(حصبه) اسب پی برد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل 6.055 مگا بایت
تعداد صفحات 186
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی میزان تولید داروی دسفرال از سویه استرپتومایسس پیلوسوس به روش بیولوژیك

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده………………………………………… 1

مقدمه………………………………………… 3

فصل اول

1-1 – تالاسمی………………………………….. 8

1-2-اتیولوژی و سبب شناسی تالاسمی…………………. 8

1-2-1 – خون شناسی……………………………… 9

1-2-2- خون سازی و گلبولهای قرمز………………… 10

1-3- تالاسمی و انواع آن………………………… 10

1-3-1 آلفا تالاسمی…………………………….. 10

1-3-2- بتا تالاسمی…………………………….. 11

1-3-2-1 بتا تالاسمی مینور(سالم ناقل)……………… 11

1-3-2-2 – بتا تالاسمی ماژور( بیماری تالاسمی)……….. 12

1-3-2-3-بتا تالاسمی بینابینی…………………….. 13

1-4- تشخیص تالاسمی…………………………….. 13

1-5- درمان تالاسمی…………………………….. 13

1-6- فیزیولوژی عنصر آهن و اهمیت آن در بدن انسان….. 14

1-6-1- مسمومیت حاد آهنی……………………….. 15

1-7- دسفرال………………………………….. 16

1-7-1- نحوه استفاده از داروی دسفرال…………….. 17

1-7-2-كاربردهای داروی دسفرال در پزشكی…………… 18

1-7-3- عوارض ناشی از داروی دسفرال………………. 19

1-7-4- اقدامات احتیاطی در مورد داروی دسفرال……… 19

1-7-5- ملاك توقف درمان بوسیله دسفرال…………….. 20

فصل دوم

2-1- سیدرو فورها…………………………….. 22

2-1-1- هیدروكسامات ها…………………………. 24

2-1-2-فنولات ها یا كاتكولات ها…………………… 25

2-2- دسفری اكسامین ها…………………………. 26

2- 2-1 – ساختمان دسفری اكسامین………………….. 28

2-2-2- دسفراكسامین بصورت آنتی اكسیدان…………… 28

2-2-3 – خصوصیات فیزیكو و شیمیایی دسفراكسامین……… 29

2-2-4- مكانیسم دسفراكسامین در جلوگیری از بیماریهای با بار اضافی آهن…………………………………………. 29

2-2-5- تشكیل رادیكال DFO nitroxide………………… 30

2-3- دسفری اكسامین B…………………………. 31

2-3-1- بیوسنتر دسفری اكسامین B…………………. 33

2-3-2- ژنهای كد كننده دسفری اكسامین B…………… 33

2-4- تولید كننده­های دسفری اكسامین………………. 34

2-5- اهمیت آهن بر روی میكروارگانیسمها…………… 35

2-6- مكانیسم عمل سیدروفورها در ارتباط با انتقال آهن به درون سلول میكروارگانیسمها………………………………. 36

2-7- تولید، استخراج و تخلیص دسفری اكسامین B……… 37

فصل سوم

3-1- اكتینومیست ها……………………………. 40

3-2- استرپتومایسس ها………………………….. 43

3-2-1- پاتولوژی………………………………. 43

3-2-2 – مرفولوژی و ساختمان…………………….. 43

3-2-3- مشخصات كلنی……………………………. 454

3-2-4- اسپورزایی……………………………… 47

3-2-5- تركیبات پوشش سلولی……………………… 49

3-2-6- تغذیه و فاكتورهای موثر بر رشد و خصوصیات فیزیكوشیمیایی 49

3-2-6-1- تغذیه………………………………… 49

3-2-6-2- اكسیژن……………………………….. 50

3-2-6-3 – رطوبت……………………………….. 50

3-2-6-4- دما………………………………….. 51

3-2-6-5- pH………………………………….. 51

3-2-6-6- اكولوژی………………………………. 52

3-2-6-7- بیولوژی توسعه یافته استرپتومایسس………… 53

3-2-7- انواع فرآورده های میكروبی……………….. 56

3-2-7-1- متابولیت های اولیه…………………….. 56

3-2-7-2- متابولیت های ثانویه……………………. 56

3-2-7-2-1- آنتی بیوتیك ها………………………. 58

3-2-7-2-1-1- فیزیولوژی و تنظیم تولید آنتی بیوتیك….. 58

3-2-7-3- آنزیمها………………………………. 63

3-2-7-3-1- پروتئازها…………………………… 63

3-2-7-3-1-1- پروتئازهای اسیدی…………………… 67

3-2-7-3-1-1-1- رنین……………………………. 67

3-2-7-3-1-2- پروتئازهای خنثی……………………. 67

3-2-7-3-1-3- پروتئاز های قلیایی…………………. 67

3-2-7-3-1-3-1- فرآیند تخمیر پروتئازهای قلیایی…….. 68

3-2-7-3-1-3-2- تعیین فعالیت پروتئاز قلیایی……….. 69

3-2-7-3-1-4- بازدارنده های فعالیت آنزیم پروتئاز وشلاته کننده ها……………………………………………. 69

3-2-7-3-1-5- تجزیه…………………………….. 71

3-2-7-3-1-6- پروتئاز ها و استرپتومایسسها…………. 71

3-2-8- محیط كشت تخمیر صنعتی…………………… 71

3-2-8-1- نیازهای غذایی میكروارگانیسم‌ها…………… 71

3-2-8-1-1- كربن……………………………….. 74

3-2-8-1-1-1- منابع کربن و استرپتومایسس ها………… 77

3-2-8-1-2-نیتروژن……………………………… 78

3-2-8-1-2-1- منابع نیتروژن و استرپتومایسس ها…….. 80

3-2-8-1-3- هیدروژن و اكسیژن…………………….. 80

3-2-8-1-4- مواد معدنی………………………….. 80

3-2-8-2-تنظیم كننده های متابولیكی……………….. 81

3-2-8-3- ضد كف ها……………………………… 82

3-2-9- بیوسنتز در استرپتومایسس ها……………… 83

فصل چهارم

4-1- دستگاه های مورد استفاده…………………… 86

4-2- وسایل مورد استفاده……………………….. 86

4-3 – محیط های كشت مایع برای رشد باكتری…………. 88

4-4- محیط های كشت جامد برای رشد باكتری………….. 89

4-5- محیط های جامد برای تولید اسپور…………….. 89

4-6- مواد لازم جهت رنگ آمیزی گرم………………… 90

4-7- مواد لازم جهت استفاده از میكروسكوپ نوری……… 91

4-8- محیط مورد استفاده جهت شناسایی كیفی دسفری اكسامین: محیط Des4……………………………………………. 91

4-9- محیط مورد استفاده جهت اندازه گیری تولید دسفری اكسامین محیط Soy bean ……………………………………… 91

4-10- مواد لازم جهت نگهداری و ذخیره باكتری ها…….. 92

4-11- معرف های دسفری اكسامین…………………… 92

4-12- مواد لازم جهت رسم منحنی استاندارد دسفری اكسامین B 92

4-13- مواد لازم جهت استخراج دسفری اكسامین………… 92

4-14- مواد لازم جهت تهیه محلول Lysing Buffer…………. 93

4-14-1 – مواد لازم جهت تهیه محلول Tris Hcl………….. 93

4-15- محلول كازئین %5/0 دربافر فسفات…………….. 93

4-15-1- بافر فسفات (PBS)……………………….. 93

4-16- محلول لوری (Lowry)………………………… 93

فصل پنجم

5 – ١- تهیه و آماده سازی سویه استرپتومایسس پیلوسوس.. 98

5 ـ ٢ ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی سویه استرپتومایسس پیلوسوس 98

5-٢-١- خصوصیات ماكروسكوپی……………………… 99

5- ٢-١-١- كشت استرپتومایسس پیلوسوس بر روی محیط جامد. 99

5-٢-١-٢- كشت استرپتومایسس پیلوسوس در محیط مایع…… 99

5-٢-٢ خصوصیات میكروسكوپی………………………. 99

5-٢-٢-١- تهیه لام از محیط كشت جامد………………. 99

5-٢-٢-٢- تهیه لام از محیط كشت مایع……………… 100

5ـ ٢ـ٢ـ ٣ـ رنگ آمیزی گرم……………………… 100

5 ـ ٣ـ تهیه مایع تلقیح……………………….. 100

5 ـ ٣ـ ١ـ تهیه محیط ذخیره…………………….. 101

5 ـ ٣ـ ٢ـ تهیه سوسپانسیون اسپور……………….. 101

5ـ ٤ـ رسم منحنی رشد استرپتومایسس پیلوسوس……….. 101

5ـ ٥ـ بررسی تغییرات pH در محیط كشت Soybean……… 102

5ـ ٦ـ تولید دسفری اكسامین توسط استرپتومایسس پیلوسوس 102

5ـ ٦ـ ١ـ تشخیص كیفی دسفری اكسامین……………… 102

5ـ ٦ـ ٢ـ سنجش میزان تولید دسفری اكسامین در هر روز.. 103

5-6-3- رسم منحنی استاندارد دسفرال………………. 103

5-٧ـ استخراج دسفری اكسامین بوسیله فنل-كلروفرم…… 104

5 ـ ٧ـ ١ـ مزتیله كردن دسفری اكسامین…………… 105

5-8- تعیین وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده 105

5ـ ٩ـ بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین….. 107

5ـ ٩ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین 107

5 ـ ٩ـ ١ـ ١ـ بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت……………………………. 107

5ـ ٩ـ ٢ـ بررسی اثر اسیدآمینه ترئونین و اسید آمینه لوسین و ویتامین تیامینB1) ( برتولید دسفری اكسامین ……………… 108

5 ـ ٩ـ ٣ـ بررسی گلوكز و ملاس و سوكروز بر تولید دسفری اكسامین 108

5ـ ٩ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر تولید دسفری اکسامین…………………………………………… 108

5 ـ ٩ـ ٥ـ استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean………………………………….. 109

5 ـ ٩ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین…………………………………………… 109

5 ـ٩ـ٦ـ١ـ بررسی تاثیر مواد معدنی در غلظت های مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین……………………………….. 111

5 ـ ١٠ – بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته كننده ها و مواد معدنی مختلف…………………… 112

5 ـ ١٠ـ ١ـ كشت باكتری و سنجش پروتئاز…………… 112

5 ـ ١٠ـ 2ـ تخلیص كازئین………………………. 113

فصل ششم

6ـ ١ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی ماكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس…………………………………………… 115

6ـ ١ـ ١­ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد بر روی محیط كشت جامد…………………………………………… 115

6 ـ ١ـ٢ـ خصوصیات ماكروسكوپی سویه استاندارد در محیط كشت مایع 115

6 ـ ٢ـ بررسی خصوصیات مرفولوژیكی میكروسكوپی استرپتومایسس پیلوسوس…………………………………………… 116

6 ـ٣ـ رسم منحنی رشد استرپتوماسیس پیلوسوس در محیط كشت MYB 116

6-4- رسم منحنی pH بر حسب زمان در محیط كشت Soybean حاوی سویه استرپتومایسس پیلوسس……………………… 118

6 ـ ٥ـ تشخیص كیفی و كمی دسفری اكسامین تولیدی……. 120

6-5-1- تشخیص كیفی و تولید و یا عدم تولید دسفری اكسامین 120

6ـ٥ـ2ـ رسم نمودار استاندارد دسفرال…………….. 120

6ـ٥ـ3ـ میزان دسفری اكسامین تولیدی در هر روز توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس در محیط Soy bean……………. 121

6-6- نتایج مربوط به استخراج دسفری اكسامین تولید شده توسط سویه استرپتومایسس پیلوسوس…………………………. 122

6-6-1- نتایج مربوط به تأیید وجود دسفری اكسامین B در ماده استخراج شده………………………………………… 122

6-7- بهینه سازی محیط كشت تولید دسفری اكسامین……. 124

6-7-1 بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین 124

6-7-1-1- بررسی اثر اسید آمینه ترئونین بر تولید دسفری اكسامین در یك محدوده غلظت………………………………. 124

6ـ7ـ ٢ـ بررسی اثر اسید آمینه های ترئونین و لوسین و ویتامین تیامین (B1 )……………………………………….. 126

6 ـ 7ـ٣ـ بررسی گلوكز ، ملاس، سوكروز بر تولید دسفری اكسامین 126

6ـ 7ـ ٤ـ بررسی اثر شلاته كننده های كاتیون بر میزان تولید دسفری اكسامین…………………………………….. 127

6ـ 7ـ ٥ـ استفاده از محیط كشت عصاره مخمر به جای استفاده از محیط كشت Soybean…………………………………… 128

6 ـ 7ـ ٦ـ بررسی اثر مواد معدنی مختلف بر میزان تولید دسفری اكسامین…………………………………………… 128

6 – 7 – 6 – 1 – بررسی اثر مواد مختلف با غلظت متفاوت بر میزان تولید دسفری اكسامین ……………………. 130

6ـ8ـ بررسی پروتئاز تولیدی از استرپتومایسس پیلوسوس در حضور شلاته‌كننده و مواد معدنی مختلف………………….. 139

فصل هفتم

– بحث و نتیجه گیری…………………………… 143

– پیشنهادات…………………………………. 147

– فهرست منابع……………………………….. 149

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی واكسن و ایمن سازی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل docx
حجم فایل 123 کیلو بایت
تعداد صفحات 170
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی واكسن و ایمن سازی

كلیات واكسیناسیون

هر گونه اقدامی كه به منظور جلوگیری از بروز عفونت و یا تخفیف شكل طبیعی بیماری در فردی با تجویز آنتی بادی یا آنتی ‍‍‍ژن بعمل آید ایمن سازی گفته می شود .

با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی بادی ایمنی غیر فعال یا انتقالی ایجاد می گردد . دوام این نوع ایمنی كوتاه است و بستگی به نیمه عمر‌آنتی بادی در بدن فرد دریافت كننده دارد و این مدت در حدود 3 تا 4 هفته می باشد .

در صورت تجویز آنتی ژن كه شامل میكرو ارگانیسم ضعیف شده ، كشته شده و یا اجزاء آن می شود دستگاه ایمنی فرد دریافت كننده تحریك و به طور فعال آنتی بادی تولید می كند . ایمنی بدست آمده در این حالت را ایمنی فعال گویند . دوام این نوع ایمنی ، طولانی تر از نوع غیر فعال است .

ایمن سازی فعال یا واكسیناسیون

واكسیناسیون اقدام بسیار مهم و با ارزشی است كه به وسیله آن با هزینه كم می توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری كرد . با اجرای برنامه واكسیناسیون همگانی در جهان ، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناك در بین شیرخواران ، كودكان و بالغین كاهش بارزی پیدا كرده است به طوری كه اكنون شیوع بیماریهای خطیری چون دیفتری ، كزاز ، سیاه سرفه ، سرخك و فلج كودكان با واكسیناسیون همگانی با موفقیت كنترل و در بسیاری از كشورها عملاً

به حداقل میزان خود رسیده است ، یا ببیماری آبله كه با واكسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه كن شده است .

برای بیش از 20 بیماری انسان ، اكنون واكسن تهیه شده است كه تعدادی از آنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی ، مورد استفاده قرار می گیرند .

تصمیم برای تهیه و استفاده از واكسن ، جهت یك بیماری بر اساس نتیجه موازنه دو موضوع ، یكی میزان احتیاج به واكسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می شود .

میزان اثر پیشگیری كننده واكسن یك بیماری ، از مقایسه تعداد مبتلایان دو گروه افراد واكسینه شده و نشده ای كه به طور تصادفی در معرض بیماری قرار می گیرند بدست می‌آید .

موثرترین واكسنها آنهائی هستند كه مكانیسم پیشگیری حاصل از مرحله بهبودی در شكل طبیعی بیماری را تقلید كنند .

رابطه بین نوع واكسن با ایمنی حاصل

واكسن های با اجرام زنده كه از قدرت بیماریزایی آنها كاسته شده است ، معمولاً با دو واحد می توانند ایمنی موثر و طولانی نسبت به واكسن های كشته شده ایجاد كنند . این واكسن ها علاوه بر سیستم ایمنی هومورال سیستم ایمنی سلولی را نیز تحریك می نمایند ، این نوع واكسنها تمایل دارند واكنشهای مشابه شكل طبیعی بیماری به خصوص در افراد با نقص ایمنی را ایجاد كنند .

برای اینكه با واكسنهای كشته شده ایمنی كافی و بمدت طولانی بدست آید ، بایستی این واكسنها ابتدا در چند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از كاهش سطح آنتی بادی و ادامه ایمنی اغلب لازم است كه تزریق واكسن در آینده یادآوری شود .

تاریخچه واكسیناسیون

جان میلیونها نفر با استفاده از پنی سیلین ، سولفاتیل آمید و داروهای باكتری كش مشابه نجات یافته است . اما شاید با اثر پیشگیری كننده ایمن سازی – كه از دیگر اكتشافات تصادفی است – جانهای بیشتری نجات یافته باشند . تا بیش از سده نوزدهم یكی از بزرگترین بلایایی كه دامن گیر بشر می شد آبله بود . تنها دو بیماری ،‌یعنی طاعون و مالاریا ، به اندازه آبله قربانی داشته اند . چگونگی مبارزه با مالاریا با استفاده از كینین و داروهای ضد مالاریا انجام می شد حشره كشها نیز در حذف پشه های ناقل بیماری مفید واقع شدند . پس از آنكه مشخص شد عامل انتقال طاعون كك های بدن موش هستند ، این بیماری نیز سرانجام در مناطق توسعه یافته جهان با انجام اقدامات بهداشتی مهار شد . شهرت ادوارد جنر بدلیل آشنا كردن جهانیان با واكسنی است كه جان میلیونها نفر را از مرگ شوم ناشی از آبله رهانیده و چندین میلیون نفر دیگر را از ظاهر زشت و وحشتناكی كه بر اثر ابتلاء به این بیماری ایجاد می شود ، نجات داده است . جنر واكسن خود را

در پی كار طولانی و طاقت فرسا در آزمایشگاه كشف نكرد . در 19 سالگی شیردوشی به او گفته بود . كه هرگز به آبله مبتلا نخواهد شد ، چون قبلاً به آبله گاوی مبتلا شده بود . بعدها وقتی جنر پزشك شد و به بی فایده بودن تلاشهایش برای درمان این بیماری پی برد ، جمله آن شیردوش را به خاطر آورد . او تحقیق كرد و دریافت شیردوشان تقریباً‌هرگز ، حتی وقتی از مبتلایان به آبله پرستاری می كنند ، دچار آبله نمی شوند . به نظرش رسید كه آبله گاوی را به افراد تلقیح كند ، تا آنها را از ابتلا به بیماری مرگبارتر آبله مصون سازد . این بخت یاری حقیقی بود . بدون اینكه زحمتی بكشد ، دریافت كه آبله گاوی باعث ایمنی در برابر آبله می شود . قوه تشخیص او به اندازه ای بود كه توانست به ارزش این حقیقت پی ببرد و از آن استفاده كند ادوارد جنر به سال 1749 در بركلی از توابع گلاسترشر انگلستان به دنیا آمد . شش ساله بود كه پدرش یك روحانی مسیحی ، درگذشت وبرادر بزرگترش مسئولیت تربیت او را به عهده گرفت تحصیلات ابتدائی خود را در مدارس محلی گذراند ،‌و در آنجا به تاریخ طبیعی علاقمند شد . تحصیل طب را زیر نظر دانیل لادلو ، از جراحان سادبری آغاز كرد . در این هنگام بود كه شیردوش ، رابطه بین آبله گاوی و آبله را برایش تعریف كرد . جنر در سال 1775 در زمینه عقاید روستائیان گلاسترشر درباره آبله به تحقیق پرداخت و دریافت كه دو نوع آبله گاوی وجود دارد ، و فقط یكی از آنها پیشگیری می كند . همچنین تائین كرد كه نوع موثر آبله گاوی تنها وقتی اثر محافظتی دارد كه در مرحله خاصی از بیماری منتقل شود .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده مشکلات کمر (مزمن) قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده مشکلات کمر (مزمن) قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

خلاصه

بسیاری از مردم یک یا دو بار در زندگیشان به مشکل کمر درد مبتلا شده اند که برای مدت زمانی طولانی باقی مانده است. اکثراً مشکلات کمر درد طولانی مدت و مزمن اهمیت چندانی ندارد. این به این معنی است که علت مشکلات را حتی با تکنولوژی تصویر برداری رزونانس مغناطیسی (MRI) پیشرفته؛ نمی توان تعیین کرد.عدم فعالیت فیزیکی اغلب نتیجه ای همچون مشکلات کمر درد مزمن را در بهبود درد یا عملکرد کمر نشان نمی دهد. در عوض، عدم فعالیت فیزیکی اثرات جسمی و روانی مضرری را نشان می دهد. نشانه های رو به رشدی در بهترین حالت برای کاهش درد و بهبود عملکرد وجود دارد؛ اگر علت قطعی مشکلات مزمن کمر را نتوان با روش های سنتی تشخیص داد، علیرغم مشکلات، ممکن است با فعالیت های فیزیکی نرمال حل شود. همچنین تلاش برای عادی سازی فعالیت های فیزیکی برای اکثر مشکلات خاص کمر کافی است.. افزایش فعالیت بدنی ممکن است مستلزم انجام روزانه آن باشد؛ مانند پیاده روی و کارهای خانگی و با هدف کاهش «گریز از جنبش» انجام گردد. عادی سازی این کار می تواند به تدریج با قدرت تشدید یافته و تمرینات تناسب اندام هوازی دنبال شود.

تعریف

تشخیص- بر اساس طول مدت علائم

مشکلات ستون فقرات کمر را می توان به روش های مختلفی تعریف کرد. بر اساس طول دوره این علائم مشکلات کمر به صورت حاد، در معرض حاد بودن یا مزمن توصیف شده است. از آنجایی که «مشکلات مزمن» یک حالت غیر قابل درمان نشان داده می شود،که به ندرت در مورد مشکلات می باشد؛ این اصطلاح به طور مستقم گمراه کننده است و متمایل به انگشت نما کردن بیمار دارد. مرز بین حاد، در معرض حاد بودن و مزمن بودن مشکل، در حدود 3 ماه در نظر گرفته می شود. با این حال، نشانه های رو به رشدی وجود دارد که اصطلاح «مزمن» می تواند و باید به طور قابل توجهی پیش از آن استفاده گردد. یکی از دلایل این موضوع این است که، تغییراتی که قبلاً در نظر گرفته شده اند تشکیل یافته و به ترتیب تعریف، انتقال به مشکلات مزمن کمر میتواند قبل از چیزی که انتظار میرفت مشاهده شود. اکثر مطالعات جمعیت شناسی در سال های اخیر نشان داده که مشکلات درد کمر و گردن به وسیله ی تکراره پی در پی مشخص می شود. به نظر می رسد به طور فزاینده ای روشن است که مشکلات درد کمر و گردن اغلب تمایل به تبدیل به حالت مزمن دارند. اکثر مردم نشانه ها ی خفیف تا متوسط و یک پیشرفت متداول دارند که به نظر می رسد شامل علائمی باشد که بین دوره های چند تای آنها و زوال این دوره ها که در مشکلات مورد انتظار نسبتاً نادر هستند؛ در نوسان است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله در مورد آندوسکوپی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 230 کیلو بایت
تعداد صفحات 19
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت مقاله در مورد آندوسکوپی مخصوص دانشجویان رشته مهندسی پزشکی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله درمورد معرفی رشته مهندسی پزشکی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات 56
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

*مقاله درمورد معرفی رشته مهندسی پزشکی*

دانشكده مهندسی پزشكی

دانشگاه صنعتی امیركبیر

موضوع سمینار:

معرفی رشته مهندسی پزشكی

چكیده

در قرن بیستم نوآوری‌های تكنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت ‌است كه تقریباً در هر زمینه‌ای در زندگی انسان نفوذ كرده است. پیشرفت در مراقبت‌های پزشكی نیز بسیار چشم‌گیر بوده است كه از جمله علل اصلی آن پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشكی را می‌توان برشمرد.این تركیب موجب ایجاد رشته‌ای به نام مهندسی پزشكی گشته است. مهندسی پزشكی را به طور دقیق چنین تعریف كرده‌اند: بكارگیری علوم مهندسی (برق، مكانیك، شیمی و …) برای درك، تغییر، كنترل و مشاهده عملكرد سیستم‌های زنده. در كل مهندسی پزشكی رشته‌ای است كه در آن در زمینه‌ی علوم مهندسی، زیستی و پزشكی تحقیق و فعالیت می‌شود تا از طریق روش‌های تحلیلی و تجربی مبتنی بر علوم مهندسی سلامت جامعه انسانی بهبود یابد.

در این سمینار ابتدا به بررسی تاریخچه علم پزشكی و سپس مهندسی پزشكی پرداخته و در مورد گرایش‌های مختلف آن به تفصیل بحث می‌كنیم. در آخر مرور كوتاهی بر آمادگی شغلی و زمینه‌های كاری آن خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

مقدمه 4

1- تاریخچه علم پزشكی 6

1-1- سیستم درمانی قدیم 6

1-2- سیستم درمانی مدرن 13

2- مهندس پزشك كیست؟ 16

3- زمینه‌های كار در مهندسی پزشكی 20 3-1- فعالیت های ویژه 23

4- حوزه‌های تخصصی مهندسی پزشكی 26

4-1- تقسیم بندی كلاسیك 26

4-1-1- بیوالكتریك 26

4-1-2- بیومكانیك 30

4-1-3- بیومتریال 33

4-2- حوزه‌های تخصصی جدید 34

4-2-1- بیواینسترومنت( ابزار دقیق) 35

4-2-2- بیوسیستم‌ها 35

4-2-3- فیزیولوژی سیستمها 38

4-2-4- مهندسی كلینیكی 38

4-2-5- مهندسی ارتوپدی و توانبخشی 39 4-2-6- بیولوژی محاسباتی 41

4-2-7- مهندسی سلولی و ملكولی 42

4-2-8- مهندسی سلول و بافت 43

4-3- رابطه متقابل میان حوزه‌های تخصصی 44

5- مهندسان پزشكی كجا كار می‌كنند؟ 45

5-1- آمادگی شغلی 46

5-2- موارد كاربردی در برنامه‌های آینده مهندسی پزشكی 46 5-3- جوامع پیشرفته 47

5-3-1- موسسه مهندسی پزشكی و بیولوژیكی آمریكا 47

5-3-2- جامعه مهندسی بیولوژی و پزشكی در IEEE‌(EMBS) 47

5-3-3- فدراسیون بین‌المللی مهندسی پزشكی و بیولوژی 48

5-4- مهندسی پزشكی در ایران 48

5-4-1- بیوالكتریك در دانشگا‌ه‌های ایران 48

5-4-2- بیومكانیك در دانشگاه‌های ایران 49

5-4-3- بیومتریال در دانشگاه‌های ایران 50

5-5- ماهنامه مهندسی پزشكی 54

ضمیمه1) سیلابس درسی كارشناسی مهندسی پزشكی گرایش بیوالكتریك

ضمیمه2) سیلابس درسی كارشناسی مهندسی پزشكی گرایش بیومكانیك

ضمیمه3) سیلابس درسی كارشناسی مهندسی پزشكی گرایش بیومواد

منابع

مقدمه

در قرن بیستم نوآوری‌های تكنولوژی با چنان سرعتی در حال پیشرفت ‌است كه تقریباً در هر زمینه‌ای در زندگی انسان نفوذ كرده است. پیشرفت در مراقبت‌های پزشكی نیز بسیار چشم‌گیر بوده است كه از جمله علل اصلی آن پیوند بین دو فضای علمی مهندسی و پزشكی را می‌توان برشمرد.

این موضوع به خصوص در زمینه پزشكی و خدمات درمانی مشاهده می‌شود.گرچه هنر پزشكی سابقه طولانی دارد اما انقلاب خدمات درمانی كه (بر پایه تكنولوژی می‌باشد و) قادر به انجام محدوده وسیعی از تشخیص‌ها و درمان‌ها است تقریباً جدید می باشد و موجب بوجود آمدن بیمارستان‌های بسیار مدرن به عنوان مراكز تكنولوژیكی ارایه دهنده خدمات درمانی می‌باشد.

از آنجایی كه تكنولوژی چنین اثر بزرگی بر خدمات درمانی گذاشته است، متخصصین مهندسی در بسیاری از جنبه‌های پزشكی درگیر شده‌اند. در نتیجه مهندسی پزشكی به عنوان یك تلفیق كننده این دو تخصص دینامیك ( مهندسی و پزشكی) به وجود آمده است و هدف اصلی آن مقابله با امراض و بیماری‌ها از طریق فراهم آوردن وسایلی (مانند بیوسنسور‌ها ، بیو‌مواد‌ها ، پردازش‌گر‌های تصویر و هوش‌مصنوعی) در جهت تحقیق ، تشخیص و درمان به وسیله متخصصان درمانی می‌باشد. بنابراین مهندسان پزشك اعضای جدید جامعه پزشكی هستند كه به دنبال راه‌حل‌های جدید برای مسایل پیچیده‌ای كه جامعه مدرن امروزی با آن روبروست می باشند.

در كشور ما هم وابستگی روزافزون به تكنولوژی مدرن درمانی و پیچیده‌تر شدن انواع تجهیزات بیمارستانی و طبعاً راه‌اندازی و نگهداری از آن‌ها در مجموع باعث شده كه جامعه پزشكی و درمانی ما شناخت بیشتری نسبت به رشته مهندسی پیدا كنند و نیاز كشور به فارغ التحصیلان این رشته به شدت افزایش یابد. از این رو توسعه مهندسی پزشكی در گرایش‌های مختلف آن (بیومتریال، بیومكانیك، بیوالكتریك)یك امر اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

در این سمینار مروری بر نقش تكنولوژی در خدمات درمانی در جامعه امروزی و همچنین نقش مهندسان پزشكی در حال حاضر خواهیم داشت.

1- تاریخچه علم پزشكی

1-1- سیستم درمانی قدیم

انسان‌های اولیه بیماری‌ها را ناشی از اعمال خدایان و ارواح می دانستند.در نتیجه درمان آنها را كار پزشكان جادو‌گر می‌دانستند.گرچه جادو یك جز جدانشدنی از مراحل درمانی بود اما هنر و عمل این پزشكان جادوگر تنها محدود به متافیزیك نمی‌شد. این افراد با استفاده از غریزه شخصی و تجارب گذشته دانش اولیه‌ای را بر پایه قوانین تجربی بنا می‌كردند. برای مثال از همین طریق اعمالی مانند جا انداختن استخوان ها و استفاده از گیاهان دارویی یا اعمال جراحی پیشرفت‌كرد. همان گونه كه انسان های اولیه یاد گرفتند كه بعضی گیاهان قابل خوردن و كاشت هستند پزشكان اولیه هم طبیعت بعضی از بیماریها را مشاهده و درك كردند و آنها را به نسلهای بعد خود انتقال دادند.

شواهد نشان می‌دهد كه پزشكان اولیه علاوه بر درمان ساده ، به اعمالی از قبیل جراحی هم علاقه‌مند بودند. استخوانهای جمجمه سوراخ‌شده كه در نواحی مختلف اروپا ، آسیا و آمریكای جنوبی كشف شده‌اند شاهد این مطلب می‌باشد. این سوراخ‌ها بر روی استخوان با وسایل محكمی برای دسترسی به مغز ایجاد شده‌بودند. به نظر می‌رسد كه هدف عمده این اعمال جراحی جادو و باورهای دینی بوده‌است. احتمالاً بر این باور بوده‌اند كه این پروسه منجر به آزاد كردن افكار و گازهای بد و شیطانی از مغز كه منشا دردهای شدید سر( مانند میگرن) و یا حملات مغزی كه منجر به از حال رفتن شخص (مانند صرع) می‌شود ، بوده است. بعضی از این بیماران پس از عمل زنده‌می‌ماندند . شاهد این مطلب لبه‌های صاف شده استخوان سر در محل سوراخ می‌باشد كه نشان می‌دهد استخوان پس از جراحی مجدداً رشد كرده ‌است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاور پوینت مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 216 کیلو بایت
تعداد صفحات 10
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاور پوینت به صورت فایل قابل ویرایش در 10 اسلاید با موضوع مراقبت های داروهای شیمی درمانی
مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی تهیه شده است .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 395 کیلو بایت
تعداد صفحات 52
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مدیریت خطر (ریسک) در سیستم‌های سلامت رشته مدیریت بیمارستان در مقطع لیسانس جهت ارائه کار در کلاس در 52 صفحه، پروژه ای بسیار عالی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مدیریت خطر (ریسک) در رشته مدیریت بیمارستان در مقطع لیسانس

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3.162 مگا بایت
تعداد صفحات 27
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت مدیریت خطر (ریسک) رشته مدیریت بیمارستان در مقطع لیسانس جهت ارائه کار در کلاس در 27 صفحه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مدیریت اقتصاد و سلامت

دسته بندی علوم پزشکی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3.358 مگا بایت
تعداد صفحات 59
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پاورپوینت بسیار کامل در خصوص اقتصاد و سلامت رشته مدیریت بیمارستان که خلاصه ای از کتاب Economics for Healthcare Managers است که در مجموعه آورده شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود