جزوه بهسازی و تحلیل پوش آور

جزوه بهسازی و تحلیل پوش آور

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.876 مگا بایت
تعداد صفحات 66
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مشخصات کلی پروژه

مشخصات مصالح

آیین نامه های مورد استفاده

بارگذاری

بارگذاری ثقلی

مقاطع مورد استفاده

بهسازی

تعیین هدف بهسازی

انواع اهداف بهسازی

انواع سطوح اطلاعات

تعیین پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش مفاصل پلاستیک

طیف طرح ارتجاعی

طیف طرح ارتجاعی ویژه ساختگاه

مفاصل پلاستیک

مفصل پلاستیک تیرهای قاب خمشی

پارامترهای مدلسازی مفصل پلاستیک تیرها

معیارهای پذیرش مفصل پلاستیک تیرها

مفصل پلاست ستونهای سیستم لرزه بر قاب خمشی متوسط

پارامترهای مدلسازیو معیار پذیرش

معرفی مفاصل پلاستیک در نرم افزار SAP

معرفی مفاصل پلاستیک ستونها

معرفی مفاصلهای پلاستیک ستون ها بصورت دستی

اختصاص مفاصل پلاستیک

– ترکیب بارگذاری ثقلی و توزیع بار جانبی در تحلیل بار افزون

تعیین تغییرمکان هدف

نحوه اعمال ترکیب بار ثقلی و الگوهای توزیع بار جانبی

بارگذاری طیفی

اختصاص پارمترهای تعیین تغییرمکان هدف و نقطه عملکرد

بهسازی مطلوب و ویژه

بررسی لزوم تحلیلهای غیرخطی

نتایج بهسازی

نتایج تحلیل غیرخطی استاتیکیسطح خطر

منحنی های پوش آور و جداول

مفاصل پلاستیک تشکیل شده

نتایج تحلیل خیر خطی استاتیکی با هدف تامین ایمنی جانی در سطح خطر

منحنی پوش آورو جداول

طیف ظرفیت ATC-

طیف ظرفیت اصلاح شده FEAMA

روش ضرایب FEAM

منحنی FEMA Displacement Modification

شمای مفاصل پلاستیک ایجاد شده

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب اصول مهندسی زلزله

کتاب اصول مهندسی زلزله

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 3.481 مگا بایت
تعداد صفحات 111
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مبانی لرزه شناسی

زلزله شناسی

منشا زلزله

انواع رفتارها در مرز مشترک صفحات لیتوسفری

تکتونیکایران

لرزه خیری ایران

پیشگویی زلزله

زلزله های غیر تکتونیکی

گسل

انواع گسل

گسل فعال

طول گسل ها

امواج لرزه ای

سرعت امواج لرزه ای

کانون زلزله

مرکز زلزله

عمق زلزله

انواع زلزله ها بر حسب عمق کانونی

تعیین کانون زلزله

شدت زلزله

کاستی های شدت زلزله

بزرگی زلزله

تخریب زلزله های با بزرگی مختلف

انرژی زلزله

نواحی دور و نزدیکبه مرکز زلزله

وسعت زلزله

لرزه نگار

شتاب نگار

اصول مهندسی زلزله فهرست ب

پارامترهای اساسی مهندسی زلزله

تاثیر نوع خاکبر امواج زلزله

مکانیزم های آسیب رسانی زلزله

رابطه شتاب ماکزیمم زمین با فاصله از مرکز زلزله

علت کاهش شدت زلزله با افزایشفاصله از کانون زلزله

دینامیک سازه ها

روشهای تحلیل سازه های مقاوم در برابر نیروی زلزله

انواع ارتعاشات

درجات آزادی

سختی و میرایی

تعیین سختی جانبی

ترکیب سختیهای جانبی

انواع تحریکدینامیکی

معادله حرکت

ارتعاش آزاد

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی فاقد میرایی

زمان تناوب طبیعی Tn

ارتعاش آزاد سیستم یکدرجه آزادی با میرایی

ارتعاش اجباری سیستم یکدرجه آزادی

معادله حرکت ، تحریکزلزله

تحلیل دینامیکی سیستم های چند درجه آزادی

محاسبه بردار الاستیک fs

تعیین بردار الاستیکبه روش سختی

خصوصیات ماتریس سختی

رابطه تعامد مودها در سیستم های چند درجه آزادی

آنالیز مودال سیستم های چند درجه آزادی

پاسخ سیستمهای خطی در برابر زلزله

کمیتهای پاسخ

تاریخچه پاسخ

اصول مهندسی زلزله فهرست ت

طیفپاسخ

طیف پاسخ تغییرشکل

طیف پاسخ شبه سرعت

طیف پاسخ شبه شتاب

مشخصه های طیفپاسخ

تاثیر میرایی بر طیفپاسخ

طیف طرح الاستیک

اختلاف بین طیف طرح و طیفپاسخ

سیستم های باربر جانبی

شکل پذیری

سیستم قاب خمشی

معایب سیستم باربر قاب خمشی

سیستم های باربر جانبی سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند

انواع مهاربندی ها

مهاربند هم مرکز یا همگرا

مهاربندخارج از مرکز یا واگرا

عوامل موثر بر انتخاب مهاربندی و ابعاد آن

راههای جلوگیری ازایجاد نیروی کششی ستون مجاور دهانه مهاربندی

تحلیل سیستم های مهاربندی همگرا

قاب همگرای ویژه

سیستم دیوار برشی بتن مسلح

سیستم دیوار برشی با مصالح بنایی مسلح

سیستم دوگانه

مروری بر آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزلهاستاندارد

اهداف استاندارد ۲۸۰۰

ملاحظات ژئوتکنیکی

ملاحظات معماری

اصول مهندسی زلزله فهرست ث

ملاحظات پیکربندی سازه ای

ضوابط کلی

گروه بندی ساختمانها برحسب اهمیت

گروه بندی ساختمانها برحسب شکل

نکاتی پیرامون شکل بندی ساختمان در پلان

نکاتی پیرامون شکل بندی سازه ای

گروه بندی ساختمانها برحسب سیستم سازه ای

محاسبه ساختمانها در برابر نیروی زلزله

ملاحظات کلی

نیروی جانبی ناشی از زلزله

روش تحلیل استاتیکی معادل

تراز پایه

نسبت شتاب مبنای طرح A

ضریب بازتاب ساختمان B

طبقه بندی نوع زمین

زمان تناوب اصلی نوسان

ضریب اهمیت ساختمان I

ضریب رفتار ساختمان R

توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساختمان

توزیع نیروی برشی زلزله در پلان ساختمان

نحوه تعیین مرکز سختی

نحوه تعیین مرکزجرم

محاسبه ساختمان در برابر واژگونی

نیروی قائم ناشی از زلزله

روش تحلیل دینامیکی

حرکت زمین

تغییرمکان جانبی نسبی طبقات

اثر P-Δ

اصول مهندسی زلزله فهرست ج

مراجع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه اصول مهندسی پل

جزوه اصول مهندسی پل

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 4.142 مگا بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

– تاریخچه مهندسی پل

– طبقه بندی پل ها

– مهندسی رودخانه و آب شستگی

– تکیه گاه های پل

– خطوط تاثیر

– بارهای وارد بر پل

– نمونه محاسبات نیروی برشی و لنگر خمشی حداکثر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 833 کیلو بایت
تعداد صفحات 81
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فصل یكم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1 عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3 فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

3-3 پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-5 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-5 اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-6 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-6 كمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. 23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. 24

24 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… 24

7-6 اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-7 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-8 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-8 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-8 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… 38

5-8 ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

7-8 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-9 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-9 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-9 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… 44

5 ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 -9

6-9 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-10 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-10 اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. 46

4-10 ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

5-10 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

6-10 ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. 48

1-11 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-11 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-11 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

-1-4-11 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. 51

5-11 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

-1-5-11 ملاحظات كلی………………………………………………………………………….. 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ………………………………………………………. 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. 55

1-12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-12 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

-1-4-12 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. 56

5-12 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6-12 ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… 57

1-13 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-13 تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

-1-4-13 محدودیت ها……………………………………………………………………………. 58

-2-4-13 برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. 59

59…………………………………………… γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

-1-5-13 نیروهای طراحی………………………………………………………………………… 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… 64

6-13 طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

-1-6-13 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

1-14 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. 67

-1-2-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 68

-3-2-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 68

-4-2-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. 69

-1-3-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 69

-3-3-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 69

-4-3-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 69

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جزوه طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار درETABS

جزوه طراحی دیوارهای برشی U شکل و بازشودار درETABS

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.586 مگا بایت
تعداد صفحات 27
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ترسیم دیوار برشی

تقسیم بندی دیوارهای بازشودار

مش بندی

نامگذاری

بررسی ترک خوردگی

اعمال ضریب ترک خوردگی

خروجی نیروهای داخلی

تنظیمات طراحی

طراحی دیوار بازشودار

طراحی تیر همبند

و …

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دستورالعمل بارگذاری و طراحی ساختمان ها و حداقل ظوابط مربوطه

دستورالعمل بارگذاری و طراحی ساختمان ها و حداقل ظوابط مربوطه

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.381 مگا بایت
تعداد صفحات 43
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بارگذاری

نکات آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

نکات مبحت نهم

دیوار برشی در سازه های فولادی

نکات مبحثبت دهم و سازه های فولادی

روشهای تحلیل دینامیکی قابل قبول

فلو چارت تعیین ضریب نامعینی

جدول تیر چه هایی کارگاہی

جدول تیر چه های کارخانه ای روش تعیین سختی طبقه و مقاومت جانبی طبقه

ترکیبات بارگذاری

مشکلات رایج در نقشه ها و محاسبات

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای استاندارد 2800

راهنمای استاندارد 2800

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 3.613 مگا بایت
تعداد صفحات 57
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فهرست مندرجات

مقدمه

گروه بندی ساختمان ها بر حسب نظم کالبدی

گروه بندی ساختمان ها بر حسب سیستم سازه ای

تحلیل استاتیکی معادل

تحلیل دینامیکی طیفی

محدودیت روشهای تحلیل

کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقه

دیافراگم، اعضای جمع کننده و اعضای لبه ای

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل طراحی تیرچه كرمیت به روش تنش مجاز (ASD)

فایل اکسل طراحی تیرچه كرمیت به روش تنش مجاز (ASD)

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 3.2 مگا بایت
تعداد صفحات 4
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل اکسل طراحی تیرچه كرمیت به روش تنش مجاز (ASD)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل متره و برآورد به همراه فایل اکسل

فایل متره و برآورد به همراه فایل اکسل

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 3.624 مگا بایت
تعداد صفحات 94
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقدمه

خاکبرداری

پی کنی

سنگ چینی

بتن مگر

قالب بندی پی

محاسبه میلگرد پی

بتن ریزی پی

قالب بندی ستون

بتن ریزی ستون

آرماتور بندی ستون

قالب بندی تیر

آرماتور بندی تیر

بتن ریزی تیر

آرماتور بندی تیرچه

بتن تیرچه

بتن ریزی سقف

راه پله

دیوار چینی

ضریب طبقات

برآورد

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش محاسبه ی دستی برش پانچ

آموزش محاسبه ی دستی برش پانچ

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 2.008 مگا بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روش زیر برای پی هایی معتبر هست که اتصال ستون به پی از نوع مفصلیست)همانند ساختمان های ساده
فلزی(. بنابراین برای پی هایی که اتصال ستون به پی گیردار هست)همانند ساختمان های بتنی( بایستی آن قسمتی
از لنگر نامتعادل کننده که با عملکرد برشی منتقل میشود نیز، در نظر گرفته شود که در انتها بدان پرداخته شده
هست.

روش زیر برای پی هایی معتبر هست که اتصال ستون به پی از نوع مفصلی است)همانند ساختمان های ساده فلزی(. بنابراین برای پی هایی که اتصال ستون به پی گیردار هست)همانند ساختمان های بتنی( بایستی آن قسمتی از لنگر نامتعادل کننده که با عملکرد برشی منتقل می شود نیز، در نظر گرفته شود که در انتها بدان پرداخته شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل