تحقیق در باره دزیمتری

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات 30
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دزیمتری

تعاریف و مفاهیم دز:

آسیب حامل از تابش وابسته به میزان انرژی جذب شده در بافت هدف می‌باشد، بنابراین یكاهای دزباشی برحسب انرژی جذب شده در یكای جرم بیان می‌شود.

یكای جدید دز جذبی در دستگاه SI بصورت GY تعریف می‌شود كه عبارتست از انرژی معادل یك ژول از پرتو، در یك كیلوگرم در ماده هدف. (J/kg)

یكای قدیمی دز جذبی راد بود كه عبارتست از انرژی جذب شده متناظر با انرژی 100 ارگ برگرم (erg/g100). راد مخفف Rad: Radiation Absorb dose می‌باشد.

رابطه بین گری و راد بصورت روبرو می‌باشد. 1Gy=100rad در دزیمتری انسان كمیتهایی مثل دز معادل و دز موثر بسیار مورد توجه هستند دز معادل كمیتی است كه اثرات بیولوژیكی ناشی از جذب پرتوها در بافت رامورد توجه می‌دهد.

HT=WR×D

كه در این رابطه D دز جذب شده از پرتو R در بافت هدف می‌باشد و WR ضریب وزنی پرتو می‌باشد كه در جدول زیر مشخص می‌باشد و H دز معادل بافت هدف می‌باشد.

یكای جدید (SI) از معادل سیورت Sv می‌باشد كه از رابطه Gy×Sv=WR بدست می‌آید و یكای قدیمی آن بصورت رم می‌باشد

راد× WR=رم.

نوع و انرژی پرتو

WR

نوترون

1

نوترون En<10kev

5

نوترون 10kev<En<100kev

10

نوترون 100kev<En<2mer

20

نوترون 2mer<En<20mer

10

نوترون En>20mer

5

پروتون Ep>2mer

5

ذرات آلفا و پاره‌های شكافت

20

اگر محیط شامل چند پرتو مختلف باشد مثلاً در محیطهایی كه نوترون داریم معمولاً گاما نیز وجود دارد پس رابطه دز معادل بافت بصورت زیر درخواهد آمد.

دز موثر: همانطور كه می‌دانیم بافت اندامهای مختلف بدن مختلف است پس نیاز به كمیتی داریم كه علاوه بر این كه نقش پرتوهای مختلف را در بروز اثرات بیولوژیكی مدنظر قرار دهد، بلكه نقش پرتوگیری بافت‌های مختلف بدن را نیز درنظر بگیرد و دز موثر از رابطه محاسبه می‌شود.

كه در آن HT دز معادل بافت و WT ضریب وزنی بافت و HE دز موثر بافت می‌باشد. ضریب وزنی بافت در جدول زیر آورده شده است.

واحد دز موثر مانند دز معادل سیورت و رم می‌باشد.

بافت

WT

غدد تناسلی

25/0

بستان

15/0

مقر قرمز استخوان

12/0

ریه

12/0

غدد تیروئید

03/0

سطح استخوان

03/0

پوست

01/0

سایر بافتها

29/0

هدف از دزیمتری:

عملیاتی را كه برای مشخص كردن میزان پرتوگیری افراد انجام می‌شود را، مونیتورینگ می‌گویند. هدف از اجرای این عملیات كنترل پرتوگری افراد به منظور رعایت اصل حد دز می‌باشد. این حدود مجاز توسط TCRP تعیین می‌گردد.

فهرست مطالب

ـ تعریف دز

2ـ هدف از دزیمتری

3ـ ویژگیهای دزیمتر مناسب و روشها و مقررات دزیمتری

4ـ انواع دزیمترها

1ـ4 فیلم بج

2ـ4 TLD ترمولومیسنانس (گرمالیان)

3ـ4 دزیمتر قلمی (جیبی)

4ـ4 دزیمتر نوترایران

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور)

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات 27
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

سیستمهای اندازه گیری پیشرفته (كمپراتور)

کمپراتورها

کمپراتورهای ابعادی، (مقایسه گرهای ابعادی) ابزارهایی هستند که در اندازه گیری های طولی استفاده می شوند و ابزارهایی بسیار دقیق هستند. کمپراتور وسیله است که تغییر مکانهای کوچک را به تغییر مکانهای قابل رویت تبدیل می نماید. علاوه بر بزرگنمایی زیاد، کمپراتورها باید شرایط زیر را دارا باشند:

1) یک اندازه معین را تکرار نمایند.

2) مقدار بزرگنمایی آنها ثابت باشد.

3) با وارد نمودن نیروی کمی به فکهای اندازه گیر کار نمایند.

4) بزرگنمایی های بسیار زیاد امکان پذیر است.

انواع کمپراتورهای مورد استفاده در اندازه گیری را می توان به دسته های ذیل تقسیم نمود:

(a مکانیکی (b مکانیکی- نوری (c پنوماتیکی (d الکتریکی (e جابجایی سیال

کمپراتورهایی با بزرگنمایی زیاد

کمپراتورهایی با حساسیت و بزرگنمایی زیاد وجود دارد که برای استفاده در اتاقهای استاندارد مناسب هستند.

از این وسایل در مراکز کنترل نیز استفاده می شود. این کمپراتورها برای کالیبراسیون سنجه ها طراحی و ساخته شده اند. دو نوع از این کمپراتورها که بنام سازندگان آنهاست عبارتند از:

کمپراتور بروکس

اصلی که این مقایسه گر براساس آن کار می کند، جابجایی حباب یک تراز لوله ای حساس است و به روشی مورد استفاده قرار می گیرد که بصورت طرح در شکل (1) ، نشان داده شده است. خصوصیت مهم طرح این دستگاه ، تراز لوله ای حساس و قرار داشتن آن بر روی کی لغزنده سینماتیک است که به تراز این امکان را می دهد تا آزادانه شیب صحیح مورد نیاز را که بوسیله تفاوت ارتفاع گیجهای A و B و صفحه میز گردان بوجود می آید، اخذ نماید.

این میز در سطوح بالا و پایین خود کاملا تخت است و دو سطح آن کاملا موازی هستند. سطح پایینی میز بر روی سطح بالایی پایه قرار دارد و می تواند بر روی سطح بالایی پایه بچرخد. ترتیب چیدن وقرار گرفتن اجزا به گونه ای است که صفحه فلزی میز به صورت دقیق در صفحه ای از سطح بالایی خودش قابل چرخاندن است.

در موقع استفاده ، دو سنجه که باید با یکدیگر مقایسه شوند، بر روی صفحه فلزی میز قرار داده می شوند و تراز لوله ای روی ستون فولادی با دو پایه غلتکی پایین آورده می شود، فضای بین مراکز غلتکهای آن mm5/17 است. غلتکها بر روی سطوح بالایی سنجه های A و B قرار داده می شوند.

اگر فرض کنیم که A، سنجه مرجع می باشد، مقدار و جهت انحراف F از شیشه ای در موقعیت A-B به ارتفاع B نسبت به A بستگی دارد. از آنجا که یک تراز لوله ای مقادیر را نسبت به افق طبیعی نشان می دهد، در محاسبات باید انحراف زاویه ای میز نسبت به افق طبیعی در نظر گرفته شود. این عمل بوسیله چرخاندن 180 درجه ای صفحه فلزی انجام می شود به طوری که در شکل نشان داده شده است. در ابتدا تراز لوله ای کاملا از سنجه ها جدا شده و سپس عمل چرخاندن صورت می گیرد.

مقدار خوانده شده دوم در موقعیت B-A بدست می آید.

تفاوت ارتفاع

و به ترتیب مقادیر خوانده شده در موقعیت های A-B و B-A هستند.

کوچکترین تقسیم بندی مقیاس دستگاه برابر 2/0 میکرون می باشد و می توان تا 04/0 میکرون را با تخمین خواند. بنابراین، در نظر گرفتن اثر دوگانه در این روش مقایسه ای ، امکان یافتن تفاوت در ارتفاع سنجه ها با اندازه 02/0 میکرون امکان پذیر است.

یکی از خصوصیات این دستگاه که کاملا بی همتاست، آن است که گیجها با یکدیگر مقایسه می شوند و بصورت جدا از هم در نظر گرفته نمی شوند.

بنابراین باید دو سنجه به حالت تعادل رسیده باشند برای رسیدن به حالت تعادل حرارتی زمان طول سنجه پیشنهاد شده است.

این دستگاه بصورت تجارتی در اندازه هایی ساخته می شود که سنجه های تا طول 1 متر را مقایسه می نماید. این خاصیت فیزیکی از خواص بی همتای دیگر این دستگاه است.

عملکرد این دستگاه تا حدی آهسته است اما استفاده از آن تحت شرایط صحیح در اتاق استاندارد ، کاملا برای کالیبره کردن سنجه ها مناسب است.

کمپراتور نوری- مکانیکی

این وسیله نیز برای کالیبراسیون سنجه ها در تحت شرایط مناسب اندازه گیری اتاقهای استاندارد کاربرد دارد .

سادگی و اقتصادی بودن همراه با بزرگنمایی بسیار زیاد، با ترکیب حرکت مکانیکی همراه با سیستم نوری در طراحی این ابزار مدنظر بوده است. طرح سیستم بزرگنمایی مکانیکی در شکل (2- ) نشان داده شده است.

سنجه مرجع ، 8، بین سندان و میله تویی اندازه گیری قرار داده می شود و سبب یک حرکت طولی کوچک در بلوک M نسبت به بلوک F می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مقاله نقدی بر دیدگاه های استیون ویلیام هاوکینگ

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات 58
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*مقاله نقدی بر دیدگاه های ویلیام هاوکینگ*

استیون ویلیام هاوكینگ استاد كرسی لوكاشین

در 29 آوریل 1980 در سالن كنفرانس كوكرافت در كمبریج انگلستان جایی كه عرصه بالیدن تامسون و راترفورد بود، دانشمندان و مقامات دانشگاه روی صندلی‌های ردیف‌شده بر كف شیب‌دار سالن كه مقابل دیواری پوشیده از وایت‌برد و پرده اسلاید بود، گرد‌هم آمده بودند. این جلسه برای وضع اولین خطابه یك پروفسور جدید كرسی لوكاشین ریاضی برقرار شده بود. این پروفسور استفن ویلیام هاوكینگ ریاضی‌دان و فیزیك‌دان 38 ساله بود. كرسی لوكاشین یك مقام آكادمیك ممتاز است که زمانی سر آیزاك نیوتن عهده‌دار آن بود.

عنوان خطابه یک سئوال بود: آیا دورنمای پایان فیزیك نظری دیده می‌شود؟

و هاوكینگ با اعلام این که پاسخ او به این سوال مثبت است، شنوندگان را شگفت‌زده كرد. او از حضار دعوت كرد تا به او بپیوندند و گریزی شورانگیز از میان زمان و مكان جام‌مقدس علم را بیابند. یعنی نظریه‌ای كه جهان و هر چه را كه در آن روی می‌دهد، تبیین كند.

هاوكینگ همواره در تلاش برای دستیابی به پاسخ این سوال اصلی كیهان‌شناسی بوده است که این جهان از كجا آمده و به كجا می‌رود؟ زندگی او تلاشی مستمر و پیگیر در راه كشف حقایق این جهان است. او به دنبال نظریه «همه چیز» است. نظریه جامعی كه بتواند قوانین حاكم بر جهان را در یك سری معادلات و قواعد خلاصه كند. موقعی كه نظریه نسبیت عمومی انیشتین را برای توضیح برخی ویژگی‌های فیزیكی سیاهچاله‌ها ناتوان می‌بیند، به مكانیك كوانتومی متوسل می‌شود. سعی می‌كند این دو را درهم آمیزد. فرضیه‌ای مطرح می‌كند. فرضیه‌اش را مورد سوال قرار می‌دهد. در راه كشف حقیقت به سوال‌هایی برمی‌خورد. فضای خالی، خالی نیست، سیاه‌چاله‌ها سیاه نیستند، آغازها می‌توانند پایان‌ها باشند و … حقیقت بسیار پیچیده و گریزان است. آیا هاوكینگ و دانشمندان دیگر روزی به نظریه همه چیز دست خواهند یافت؟

دیدگاه سی. پی. اچ.

این که آیا دست یابی به یک تئوری برای همه چیز امکان پذیر است یا نه، بستگی به این دارد که ما از این تئوری چه انتظاری داشته باشیم. اما تا جاییکه به آغاز و پایان جهان مربوط می شود، یعنی تئوری همه چیز توضیح دهد که آغاز جهان چگونه بوده و سرانجامش چه خواهد شد، باز هم بستگی به این دارد که ما از آغاز جهان را از نظر مکانی و زمانی چه تصوری داشته باشیم. اما قبل از تلاش برای یافتن پاسخ این سئوال باید ببینیم که آیا جهان محدود به شعاع دید امروزی ما (همراه با ابزارهایی که امروزه به نعمت تکنولوژی از آنها استفاده می کنیم) هست یا نه؟

در اوائل قرن بیستم، جهان قابل رویت اگر فراتر از کهکشان راه شیری هم بود، انبوه کهکشانها و کوزارها قابل تصور نبود. چه تضمینی وجود دارد که ابزارآلات امروزی ما در 50 سال دیگر در مقایسه با ابزارآلات آنروزی مانند زمان گالیله به عصر هابل نباشد؟

هرچند هیچ دلیلی ندارد که تکنولوژی فردا جهان قابل رویت را با سرعت اعجاب انگیزی گسترش ندهد، اما دلیلی هم نداریم که جهان قابل دید، گسترش زیادی بیابد. لذا با توجه به مشاهدات امروزی بایستی نظریه های خود را پی ریزی کنیم.

حال به این سئوال هاوکینگ برگردیم که می گوید:” این جهان از كجا آمده و به كجا می‌رود؟” پاسخ سی. پی. اچ. به این سئوال صریح و روشن است، جهان از جایی نیامده و به جایی هم نمی رود. جهان از سی. پی. اچ. ها ساخته شده که هیچ لحظه ای از عمر آنها نمی گذرد. سی. پی. اچ. ها در یک سیاه چاله برو میریزند، سیاه چاله مطلقی را بوجود می آوردند، سیاه چاله ی مطلق منفجر می شود و جهانی بوجود می آید.

از دید نظریه سی. پی. اچ.، این سی. پی. اچ. ها قطعات اولیه (سنگ بنای) همه چیزند. خود ساعت نیستند که زمانی را نشان دهند، اما همه ی ذرات و اجسام موجود جهان را شکل می دهند و آنها را بمنزله ی یک ساعت بوجود می آورند. پس هر چیزی در این جهان یک ساعت است. در لحظه ای خاص ساعتی شکل می گیرد، تیک تاک هایش شنیده می شود و در لحظه ای دیگر متلاشی می شود و عمرش به پایان می رسد و سی. پی. اچ. های سازنده ی آن در مکانی دیگر ساعت جدیدی را بوجود می آورند و این داستان مکرر همچنان ادامه خواهد داشت.

و جهان قابل رویت نیز یک ساعت است، نه کمتر و نه بیشتر. و ما (هر انسانی) خود ساعتی است که در دل ساعت بزرکتری تیک تاک می کند.

شاید این سئوال که جهان از کجا آمده و به کجا می رود، ناشی از همین باشد که من (ساعت) در لحظه ای بوجود آمدم و دنبال یافتن پاسخ این سئوال بودم که از کجا آمده ام، به کجا خواهم رفت و آمدنم از بهر چه بود. و قیاس به نفس است که آدمی، این ذره ی کوچک جهان هستی، می خواهد همه چیز را با خود مقایسه کند و همه ی جهان را توضیح دهد. اصولاً همه دیدگاه ما نسبت به هستی ناشی از همین (خود ساعت بودن) است. ساعتی که همه چیز را ساعت می بیند. این دید از نظر سی. پی. اچ. درست است که همه چیز یک ساعت است، اما اجزای همه این ساعتها یکی است (سی. پی. اچ. ها) که خود ساعت نیستند و هیچ لحظه ای از عمر آنها نمی گذرد. و جهان هستی (نه جهان قابل مشاهده) نیز ساعت نیست و هیچ لحظه ای از عمر آن نمی گذرد. اما جهان قابل مشاهده نیز ساعتی است که خود روزی از تیک تاک باز خواهند ماند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره ورق مركب

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 152 کیلو بایت
تعداد صفحات 31
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره ورق مركب*

3-1- مقدمه

مواد مركب شامل دو یا چند ماده است كه تولید خواص دلخواه می‌كنند در حالیكه هیچ كدام به تنهایی این خاصیت را ندارند . مواد مركب الیافی ، برای مثال شامل الیاف با استحكام و مدول الاستیستیه بالا است كه در یك زمینه به كار می‌رود . میله‌های فولادی كه در بتون به كار می‌رود یك نوع مادة مركب الیافی است . در این نوع مواد مركب ، الیاف عضو اصلی تحمل بار است و زمینه ، انتقال بار بین الیاف را انجام می‌دهد و همچنین از انسباط و تغییر شكل الیاف در مقابل محیط جلوگیری می‌كند .

مواد مركب الیافی برای كربرد صنعتی به صورت لایه‌های نازك استفاده می‌شود . با چسباندن لایه‌ها می‌توان استحكام دلخواه را به دست آورد و در ساختن میله یا تیر یا ورق به كار برد . جهت الیاف در هر لایه‌ها و ترتیب چیدن آنها به گونه‌ای است كه سختی و استحكام مورد نظر برای مورد خاص به دست آید .

3-2- معادلات ساختاری

رابطة كلی هوك ، دارای 9 مؤلفه تنش و كرنش است .

( 3-2-1 )

در این رابطه به خاطر تقارن تنش و كرنش ، 36 ثابت مستقل وجود دارد به كمك

رابط انرژی تعداد ثابت‌ها به 21 می‌رسد .

موادی كه دارای سه صفحة متعامد متقارن هستند ارتوتروپیك می‌نامند . تعداد ثابت‌های الاستیك به 9 تا كاهش می‌یابد . روابط تنش كرنش برای یك ماده ارتوتروپیك به صورت زیر در می‌آید :

( 3-2-2 )

ثابت‌های الاستیك با ثابت‌های مهندسی به صورت زیر رابطه دارند .

( 3-2-3 )

كه :

مدول یا نگ در جهت‌های 1 و 2 و 3 است و نسبت پو آسون است .

مدول برشی در صفحات 2-1 ، 3-1 و 3-2 است .

بین ضریب پو آسان و مدول یانگ رابط زیر بر قرار است كه :

( 3-2-4 )

معادلة ساختاری ترموالاستیك خطی با روابط بالا كمی تفاوت دارد . از تابع انرژی آزاد رابطه تنش كرنش به صورت زیر به دست می‌آید :

( 3-2-5 )

ضریب بر حسب ضریب انبساط حرارتی خطی به صورت زیر رابطه دارد .

( 3-2-6 )

( 3-2-7 )

برای مواد ارتوتروپیك ، برای صفر است .

3-3-تبدیل خواص مواد

در بدست آوردن معادلات سازه برای مواد مركب باید همة ضرائب و متغیرها در مختصات مساله بیان شود . بنابر این بعضی از خواص و ضرائب در جهت‌های اصلی كه باید به مختصات مساله تبدیل شود و از آنها استفاده شود . تنش و كرنش اگر در مختصات اصلی باشند آنها را در مختصات مساله بیان می‌كنند ؛ بنابر این در ادامة آن نیاز است كه تانسور سختی و ضرائب انبساط حرارتی هم در مختصات جدید بیان شوند ، با توجه به اینكه تانسور مرتبه چهار است برای تبدیل آن نیاز به 4 ضریب تبدیل است .

( 3-3-1 )

در فرم ماتریسی :

( 3-3-2 )

با انجام ضرب می‌توان روابط تبدیل شده را به دست آورد كه برای مواد ارتوتروپیك به صورت زیر خواهد بود .

( 3-3-3 )

ضرائب را می‌توان در كتابهای مواد مركب مانند 61 دید .

به طور مشابه ، ضرائب انبساط حرارتی كه تانسور مرتبه دو است ، تبدیل می‌شود .

( 3-3-4 )

این تبدیلات برای محورهای مختصات دكارتی معتبر است .

3-4-تئوری ورق مركب

لمینیت های مواد مركب از به هم چسبیدن لایه‌های مواد مركب با جهات مختلف الیاف ساخته می‌شود حتی ممكن است جنس هر لایه متفاوت باشد . اكثر لمینیت‌ها تحت بار خمشی یا كششی قرار می‌گیرند . بنابر این لمینیت به عنوان یك ورق محسوب می‌شود از معادلات ورق استفاده می‌كنند و معادلة لمینیت را به دست می‌آورند . تحلیل ورق‌های مركب در گذشته بر پایه یكی از روش‌های زیر بوده است .

(1) تئوری های تك لایه معادل

الف) تئوری كلاسیك لمینیت

ب) تئوری‌های تغییر شكل برشی لمینیت

(2) تئوری الاستیسیته سه بعدی

الف) فرمولهای الستیسیته سه بعدی رایج

ب) تئوری لایه‌ای

(3) روش‌های مدل چند گانه ( دو بعدی و سه بعدی )

تئوری‌های تك لایه از تئوری سه بعدی الاستیسیته گرفته شده است كه با فرض مناسب مربوط به تغییر شكل یا حالت تنش در طول ضخامت لایه همراه است . این فرضیات حالت سه بعدی را به دو بعدی تبدیل می‌كند . در تئوری الاستیسیته سه بعدی یا در تئوری لایه‌ای ، هر لایه به صورت یك جامد سه بعدی دیده می‌شود . در تئوری‌های تك لایه معادل ، میدان تغییر مكان یا تنش را به صورت تركیب خطی توابع مجهول در راستای ضخامت فرض می‌كنند .

( 3-4-1 )

كه مولفة iام تغییر مكان یا تنش است . (x y) مختصات صفحه ای است و z مختصات در راستای ضخامت ، t مشخص كنندة زمان است و توابعی یك باید تعیین شود .

هنگامی كه تغییر مكان‌ها است ، معادلات حاكم به وسیلة اصل تغییر مكان مجازی به دست می‌آیند :

( 3-4-2 )

مشخص كنندة انرژی كرنش مجازی ، كار انجام شدة مجازی به وسیلة نیروهای خارجی اعمال شده و انرژی سینتیك مجازی است . این كمیت‌ها بر حسب تنش‌های واقعی و كرنش‌های مجازی بیان می‌شوند كه توابع تغییر مكان فرض شده و تغییرات آنها وابسطه هستند .

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره ویژگی های ترمودینامیكی الاستومرها

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 39 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره ویژگی های ترمودینامیكی الاستومرها*

مقدمه:

وسایل لاستیكی كه در زندگی روزمره بسیار معمول هستند، و هر كسی در زندگی حداقل با بعضی از ویژگی های فیزیكی طبقه ای از پلیمرها كه الاستومرها نامیده میشوند آشناست.

پاره ای از ویژگی های الاستومرها:

1) الاستومرها قادر هستند چند برابر طول اصلیشان كشیده شوند با یك نیروی تقریباً كم

2) هنگامی كه نیروی وارد به جسم كم می شود، این اجسام به سرعت به حالت اولیه شان بر می گردند و خصوصیت فنریت یا ارتجاعی گره های انتقالی جهت خاصیت ارتجاعی بسیار نزدیك به صفر است.

3) الاستومرها هیچ تغییر شكل همیشگی و ثابتی را متحمل نمی شوند به همان دلیل خاصیت ارتجاعی

4) هنگامی كه كاملاً كشیده می شوند و یا نزدیك به آن حالت قرار دارند، از خود قدرت كششی و سختی بالایی نشان می دهند.

خصوصیاتی كه در بالا ذكر شد، همگی در سطح میكروسكوپی قابل دیدن

هستند، كه در زمینة( ترمودینامیك كلاسیك) می توان آنها را بررسی كرد. این رفتار كلاسیكی هیچ گونه اطلاعات و خصوصیاتی از ساختار مولكولی احتیاج ندارد هر چند كه، جهت نمایش دادن این خصوصیات، پلیمرها باید ویژگی های مولكولی شخصی داشته باشند.

1)پلیمر باید وزن مولكولی بالایی داشته باشد.

2) برای بیشتر قسمت ها، پلیمر باید فعالیت درونی ضعیفی بین رشته ها برقرار باشد.

برای مثال، لاستیك طبیعی كه كائوچو نیز نامیده می شود، پس از سرچشمة آن به عنوان « شیرة درخت كائوچو» یك وزن مولكولی حدود 000/350 دارد. تركیب شیمیایی آن پلی است كه در مواد تغییر داده نشده است و فقط دارای نیروهای ضعیف بین مولكولی است. این نیروها درونی هستند. شكل (1)

3) پلیمر باید بی شكل باشد( غیر بلوری) و بایستی دمای تبدیل شیشه ای آن،Tg ، باشد .

«Tg » دما یا محدودة دمایی است كه در بالاتر از آن دما، پلیمر یك تغییر مشخص در چندین خصوصیت فیزیكی نشان می دهد.

حجم ویژة محسوس تر، ضریب گرمایی، كشسانی(ارتجاعیت) و علامت

انكساردر پائین تر از Tg ممكن است، چرخش های كوچك محلی وجود داشته باشد؛ مثلاً دوران حول c-c انجام شده در یك گروه كناری مثل گروه متیل. اما خود زنجیره های پلیمر در محل های ثابت، قرار می یگرند؛( هر چند نه در یك سری منظم بلوری) پلیمر یك شیشه سخت اما شكننده است.

در بالاتر از دمای« تبدیل گرمایی شیشه ای» انرژی گرمایی برای اجازه دادن به دوران و تبدیل شدن اما به صورت محدود قسمت بلند رشتة پلیمری كافی است.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره همدوسی نور

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات 21
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره همدوسی نور*

همدوسی نور:

همدوسی كافی نور برای اثرات تداخل ضروری است اما هرهمدوسی ناچیزی می تواند باعث ایجاد اثرات شبكه توری شود .برای مثال برهم كنش خیلی كوتاه طول ها به كاربرده می شود یا زمان های مشاهده خیلی كوتاه به كاربرده می شوند .این زمان مشاهده می تواند خیلی كوتاهتر از مدت بالس لیزر باشد برای مثال اگر ماده زمان های واپاشی خیلی كوتاهی داشته باشد شرایط وامكان تداخل باید به دقت بررسی شود.

اشعه نور همدوس می تواند با آزمایشات معمولی وقرار دادی تداخل تعریف شود درعملكردهای فتونیك كمپلكس كه باعث همدوسی شبكه توری می شود.

همدوسی طولی:

همدوسی محدود زمانی می تواند به وسیله همدوسی خطی وهمدوسی زمانی باریكه نور تعریف شود وبه وسیله مشاهده مدوله عمق دریك آزمایش تداخل اندازه گیری شود شبیه یك تابع تاخیزی نور بین اشعه ها .

یك مقدمه برای این هدف درشكل 28-2 نشان داده شده .

اشعه تابیده شكافته می شود به دوقسمت مساوی به وسیله اشعه BS شكافنده كه می تواند یك آینه 50% باشد .

اشعه ها تنها در آیندهای M2 M1 بازتاب می شوند ودوباره درBS تركیب می شوند. به وسیله حركت دادن آینه M1 درامتداد X ازتداخل سنج مایكسول اشع های نور می تواند به ترتیب پشت سر هم تاخیر داشته باشند .

نتایج شدت مدوله شده شبیه سرعت فریز V (X) باشدت IMIN IMAT برطبق قطر باریكه اندازه گیری می شود مثلاً بایك دوربین CCD شبیه یك تابع تاخیری X :

سرعت فریز V(X) =

همدوسی طولی LC با تاخیر برای سرعت فریز كه با ضریب كاهش یافته تعریف می شود . كه بدون تاخیر بعضی اوقات یا به جای استفاده می شود .

همدوسی طولی LC => V( LC ) = V( X=0)

درهر حالتی همدوسی طولی با طول موج نور همدوس اندازه گیری می شود توجه كنید كه طول موج نور تعدادی نوسان ایجاد می كند كخ همزمان هستند .

طول همدوسی نور با پهنای نوار طیفی منبع نور رابطه دارد.

LC = 2LN 2 = 0/624

مشخصاً همدوسی طولی با همدوسی زمانی ZC رابطه دارد اگر ZC را داشته باشیم می توانیم همدوسی طولی را محاسبه كنیم .

همدوسی زمانی :

همدوسی زمانی موج نور مانند همدوسی طولی توضیح داده شده است آن است زمانی كه نور برای منتشر شدن درهمدوسی طولی احتیاج دارد پس از پا محاسبه می شود.

همدوسی زمان = TC =

یا پهنای با توزیع طول موج به صورت زیر رابطه دارد :

TC = 2 IN 2= 0.624

= Vpeak = cmaterial

جایی كه vpeak وpeak بسامد وطول موج ماكسیمم طیف را توصیف می كنند

ومیانگین نوارهای باریك درمقایسه با این مقادیر كوچك هستند .

باید توجه شود كه همدوسی زمانی با زمان خود به خودی انتشارهای به وجود ‌آمده و یا مدت بالس ها متفاوت است .

به علاوه طول موج های منتشر شده درنور متفاوت است .نوسانهای فاز می تواند همدوسی را توصیف كند .اگر فازهای منتشر شده جفت نباشد مانند نور مانع دمایی نوسانات فاز می تواند همدوسی طولی را كاهش دهد بنابر این پهنای نوار نور را افزایش می دهد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره لیزر و طرز تولید آن

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 122 کیلو بایت
تعداد صفحات 24
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره لیزر و طرز تولید آن*

كلمه» لیزر« =Laser = از حروف اختصاری عبارت انگلیسی

Light Amplification by Stimulated Emission Of Radiation

ساخته شده است و به معنای» تقویت نور از طریق تشعشع تحریك شده« به كار می‌رود.

لیزر نوری است متشكل از پرتوهای به غایت دسته شده و همدوس كه بسامد امواج الكترومغناطیسی این پرتوها در حوزة بسامدی بین فرابنفش و فروقرمز گسترش می‌یابد. فرآیند لیزر از كوانتومی شدن انرژی در ماده و میدان تشعشع الكترومغناطیسی سر چشمه می‌گیرد و بر اثر تحریك ساختگی تشعشع پدید می‌آید.

وجود پدیده تشعشع تحریك شده را آلبرت اینشتین در سال 1316 ، در ضمن یك برداشت نو از فرمول تشعشع بلانك به دست آورد و پایه‌های فیزیكی آن را همان زمان انشا كرد. اما این نوآوری اینشتین نزدیك به نیم قرن فقط جنبه نظری داشت و از حلقه علاقه دانشمندان فیزیك فراتر نرفت.

اصطلاح» لیزر« از سال 1960 متداول گشت، و این هنگامی بود كه تئودور نویمان، از طریق تحریك تشعشع، نخستین لیزر را در بلور یاقوت تولید كرد. یك سال بعد در سال 1961 نیز جوان و همكارانش نخستین لیزر گاز هلیوم – نئون را ساختند. همچنین دیری نگذشت كه نخستین لیزر نیمه رسانای ارسینو- گالیوم نیز در سال 1962 به دست دو گروه مستقل( تقریباَ همزمان) تولید شد.

مهمترین لیزرها را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم كرد: لیزر اجسام سخت یا لیزر بلورها، لیزر گازها و لیزر نیمه رساناها. ولی این هر سه نوع لیزر از لحاظ فرآیند تولید در سه عامل اصلی زیر مشتركند:

  1. یك ماده فعال( عمل كننده) كه به یك نسبت در یك ماده پایه جا می‌گیرد، و اتمهای آن حالت كوانتومی خود را بر اثر دریافت انرژی تغییر می‌دهند، و فرآیند تشعشع تحریك شده را به راه می‌اندازند.
  2. یك پمپ كه انرژی را به اتمهای ماده عمل كننده فعال منتقل می‌كند، به طوری كه اتمهای این ماده حالت عادی تعادل گرمایی جسم را وارونه می‌سازند، به همین ملاحظه این مرحله تولید را وارونه‌سازی می‌خوانند. وارونه‌سازی عموماَ از طریق یك» پمپ‌اپتیكی« انجام می‌شود، به این شرح كه ماده آرایش یافته لیزر را تحت تابش نور ناهمدوس قرار می‌دهند و بدین نحو اتمهای ماده فعال را از سطح انرژی پایه به سطوح انرژی تحریك شده منتقل می‌كنند.

سه ظرف با محتوای مایع در سه سطح متفاوت قرار گرفته‌اند، و یك پمپ هیدرولیكی p مایع را از ظرف 1 به ظرف 3 می‌كشاند(رجوع به شكل6). سوپاپهای در لوله‌های اتصال تعبیه شده است، به طوری كه مایع می‌تواند به ظرف 2 منتقل گردد و از آنجا به درون ظرف 3 وارد شود، ولی مقدار این جریان البته با حجم مایع درون ظرفها متناسب خواهد بود. چنانچه احتمال انتقال از ظرف 2 به ظرف 1 از احتمال انتقال از ظرف 3 به ظرف 2، یا از ظرف 3 به ظرف 1، بسیار كمتر باشد، یك گزارش بیشتر برای تراكم مایع در ظرف 2 پدید می‌آید، و ظرفهای 1و 2 از حیث تراكم مایع با یكدیگر تعویض می‌شوند. همچنین اگر احتمال انتقال از ظرف 3 به ظرف 2 از احتمال دیگر انتقالها كمتر باشد، این امكان كه ظرفهای 3 و 2 از حیث تراكم با یكدیگر تعویض شوند، به وجود خواهد آمد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 68 کیلو بایت
تعداد صفحات 74
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن*

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….4

فصل اول: لیزر

ماهیت نور………………………………………………………………………………………………………………………6

تاریخچهﻯ پیدایش لیزر…………………………………………………………………………………………………….7

گسیل خود به خود…………………………………………………………………………………………………………..8

گسیل القایی……………………………………………………………………………………………………………………9

لیزر چگونه تولید میشود………………………………………………………………………………………………..10

ویژگیﻫای نور لیزر………………………………………………………………………………………………………..12

سوئیچ Q……………………………………………………………………………………………………………………..13

انواع لیزر……………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: کاربردهای آن

کاربرد لیزر در صنعت…………………………………………………………………………………………………….21

مینیاتوری…………………………………………………………………………………………………………………………………………23

تمامنگاری (هولوگرافی)…………………………………………………………………………………………………………………….23

ثبت با لیزر………………………………………………………………………………………………………………………………………26

ساختمانﺳازی و کشاورزی………………………………………………………………………………………………………………..26

سایر کاربردها…………………………………………………………………………………………………………………………………..27

کاربرد لیزر در مبحث نظامی……………………………………………………………………………………………30

کاربرد لیزر در پزشکی……………………………………………………………………………………………………33

چشم……………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

پوست…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

دندان پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………………..36

جراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

درمان بیماریﻫا………………………………………………………………………………………………………………………………….39

لیزرهای باهوش………………………………………………………………………………………………………………………………..40

لیزرهای خانگی………………………………………………………………………………………………………………………………..40

اثرات لیزر بر بدن……………………………………………………………………………………………………………………………..41

خطرات اختصاصی لیزر…………………………………………………………………………………………………………………… 41

کاربرد لیزر در تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………43

کاربرد لیزر در ارتباطات………………………………………………………………………………………………………….. 48

کاربردهای لیزر ND-YAG……………………………………………………………………………………………………..52

پرتوافشانی بر هنر دیرینهﻯ تاریخ……………………………………………………………………………………………….52

ایمنی لیزرها ……………………………………………………………………………………………………………………………53

فصل سوم: بازدیدها

بیمارستان فارابی……………………………………………………………………………………………………………………….58

دندان پزشکی…………………………………………………………………………………………………………………………..60

دانشگاه شهید بهشتی…………………………………………………………………………………………………………………61

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..65

خلاصهﺍی از متن با توجه به………………………………………………………………………………………………………66

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….68

واژه‌نامه……………………………………………………………………………………………………………………………………69

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….74

مقدمه

«اقرا بسم ربک الذی خلق» بخوان به نام پروردگارت که تو را آفرید.

خدایا اولین سخن تو با پیامبرت خواندن بود. توخیر بندﻩات را در دانشمند بودن او میﺩانی. پس خدایا شناخت علوم بر ما آسان ساز. یعنی شناختن و دانستن چیزی همان طور که هست واین از صفات خداوند است. از آغاز آفرینش انسان تاکنون میلیونﻫا سال میگذرد. در این سالها انسان شاهد تغییرات زیادی در محیط پیرامونش بودهﺍست. تمامی این تغییرات ناشی از قدرت عقل و قوﻩی اراده و تصمیمگیری اوست.اما امروزه شاهد پیشرفتﻫای شگرفی در علوم مختلف از جمله پزشک، شیمی، زیستشناسی، ارتباطات و… هستیم که بسیاری از این پیشترفتﻫا را مدیون اختراع پرتویی شگفتﺍنگیز به نام لیزر میﺩانیم.

لیزر یا به اصطلاح نور باشکوه نوع کامﻸ جدیدی از نور است که بسیاری از آرزوﻫای رویاگونهﻯ بشر را جامهﻯ عمل پوشاندهﺍست، به طوری درخشانتر از هر چه که در طبیعت یافت میشود. با لیزر میتوان عجایبی به بار آورد و هر مادهﻯ شناخته شده روی زمین را در کسری از ثانیه بخار کرد.

لیزرها آن چنان قدرتمند هستند که میتوانند فرﺁیند همﺠوشی هستهﺍی را ایجاد نمایند همان فرﺁیندی که در خورشید صورت میگیرد که برای به وجود آمدن آن گرمایی بالغ بر K10 نیاز است.

امروزه لیزرﻫا کاربردﻫای وسیعی در علوم مختلف از جمله: صنعت، پزشکی، کشاورزی، ساختمان سازی، هولوگرافی، شیمی، زیست شناسی و ارتباطات یافتهﺍند.

هدف ما از انجام چنین تحقیقی آشنایی بیشتر با لیزر و کاربردﻫای آن ﺍست تا بتوانیم علت اصلی پیشرفتﻫای بشر را در بسیاری از زمینهﻫای علمی و تحقیقی دریابیم و از آنﻫا در جهت پیشرفتﻫای جدیدی برای کشورمان وتمام جهانیان استفاده کنیم.

فصل اول:

لیزر

ماهیت نور

اسحاق نیوتن در سال 1672 برای اولین بار نظریهﻯ ذرهﺍی بودن نور را بیان کرد و انیشتین نیز با انجام آزمایش فوتوالکتریک نظریهﻯ نیوتن را ﺗﺄیید کرد. نیوتن هم چنین با عبور دادن نور از منشور توانست نور را تجزیه کند.

نور خود یک موج الکترومغناطیسی است و میﺩانیم که موج دارای 3 مشخصهﻯ اصلی: بسامد، دوره و طول موج است. طول موج یکی از مهمترین مشخصهﻫای موج است که با انرژی رابطهﻯ عکس دارد. بنابراین موجﻫای مختلف را میتوان به صورت طیف موجﻫای الکترومغناطیسی نمایش داد.

کریستین هویکینس، فیزیکﺩان هندی برای اولین بار توانست به کمک پخش، بازتاب و شکست نور، ماهیت موجی بودن نور را بیان کند و توماس یانگ با آزمایش پراش نور آن را ثابت کرد.

لیزر در واقع نوعی نور است و با توجه به محیط فعالش در قسمتﻫای مختلف طیف موجﻫای الکترومغناطیسی قرار میگیرد.

تاریخچهﻯ پیدایش لیزر

در سال 1917 میلادی انیشتین تحقیقی را بر روی نظریهﻯ نور و تشعشع آغاز کرد. در پیﺁمد این تحقیقات، انیشتین در مقالهﻯ علمی خود «در نظریهﻯ کوانتومی تشعشع» چگونگی تحریک شدن اتمﻫا و آزاد کردن نور از آنﻫا را شرح داد که در قسمتﻫای بعدی به تشریح کامل آن میﭘردازیم.

بعد از انیشتین، تاونز به در خواست نیروی دریایی آمریکا برای ساخت وسیلهﺍی که بتواند بسامد بالای میکروموج، جهت استفاده در ارتباطات تهیه کند، مشغول به تحقیق در مورد گسیل القایی شد. وی سرانجام در سال1935 با استفاده از ماده فعال آمونیاک توانست میزر را تولید کند. تاونز پس از اختراع میزر که اولین کاربرد عملی اصول انیشتین در مورد گسیل القایی بود به فکر ساخت دستگاهی بود که بتواند طول موجﻫای کوتاهتری نسبت به میکروموج داشته باشد.

سرانجام در سال 1959 دکتر تئودور مایمن فکر تاونز را به نتیجه رسانید و اولین لیزر راساخت. مایمن با قرار دادن میلهﺍی از یاقوت مصنوعی درون شیشهﺍی مار پیچی که دو انتهای میله صیقل داده شده بود، توانست لیزر را تولید کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره ماهواره های فضایی

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره ماهواره های فضایی*

فهرست

عنوان صفحه

ماهواره نخستین 4

نخستین پرتابها 5

ساختمان ماهواره ها 7

ابرها در زیر ماهواره ها 8

تصویرسازی با اعداد 10

تلسكوپ ماهواره ها 11

رؤیت دنیای نامرئی 13

تعمیرات پرهزینه ی ماهواره ها 14

منابع تحقیق 16

مقدمه

حقیقی از یك رویا

ای گروه جن وانس اگر می توانید از كرانه های آسمان وزمین راه فراری یافته بگریزید این كار را بكنید. لیكن از حساب ما وعذاب ما گریزی ندارید مگربا حجت وعذر موجه آیه سوم از سوره شریفه الرحمن

شاید از آن زمان كه قابلیتی چشم به آسمان دوخته بود تا از پرنده ای نحوه دفن كردن هابیل را بیاموزد یا شدادها وفرعونها بربال پرندگان غول پیكركجاوه می‌ساختند رویای پروازدر اندیشه آدمی بود.

وچون انسان ذاتا كنجكاو وجستجو گر آفریده شده هرگز نسبت به پدیده های دنیای اطراف خود متفاوت نبوده است وهمه اختراعات وكشفیات دانشمندانه رشته های مختلف علمی وحتی بوجود آمدن علم ودانش بمنظور اغناء همین عزیزذاتی بوده است وازآنجا كه طبیعت خلقت آدم با هدف تكامل خویش و پدیده های اطراف اوست انسان نمی تواند به چراهای ماورای خود بی تفاوت مانده ودر جهت پاسخ یافتن برنیاید وقرآن كریم این آیات روحبخش وهدایت گرد درآیه از سوره های خویش اعجاز خود را نمایان می سازد تا متقین راه تكامل خویش را بازیابند وقتی خداوند در دومین آیه از سوره بقره به این امر اشاره می كند كه قرآن كتاب متقین است به یقین به این معنی نیست كه قشرخاصی از مردم باید از این كتاب استفاده كنند بلكه هدف ازبیان این مطلب آن است آ آن كه درآیات این كتاب تدبر می كنند وبه فرامین آن با ایمان واعتقاد عمل می كنند لایقان واقعی این كتابند وتاریخ اسلام انواع قرآن خوانها را نشان داد. عمروعاص عبدالرحمن بن معجم مرادی هریك به نوعی قرآن خوان بودند اما یكی قرآن را (بزاری برای خود نمائی وفریب ودیگری قرآن را وردی از روی تحجروتعصب جاهلانه مورد استفاده قرار میدادند وعلی (ع) و حسین (ع) وفاطمه (س) وزینب (س) وابن سیناء وابوریحان، و… با تدبروژرف نگری درآیات الهی خود را در لایق بودن به خواندن آن معرفی می كردند در سومین آیه سوره الرحمن با توجه به اینكه مفسرین گرانقدر اسلام به مجموعه آیه توجه كرده وتفسیر خودرا برمبنای هدف مجموعه آیهتنظیم كرده اند اما ذكر نكات با اهمیت در… آیه بسیار روشن وآشكار می نماید دراینكه جن قبل از انسان می تواند یا توانسته به آسمانها سفر كند چون درآیه برخلاف آیات دیگر نام جن قبل از انسان امده دراینكه مسیر سفر به آسمانها ذكر گردیده ( از كرانه های آسمان ) امروزه هواپیماها از خط مسیر شخصی درفضا جهت پروازاستفاده می كنند ودرانتهای آیه اشاره گردیده كه با حجت و عذر موجه می توان به چنین سفری رفت همین كنجكاوی در یك آیه را با كنجكاوی نیوتون به افتادن سبی از درختی مقایسه كنید ونتیجه ای كه این دانشمند گرانقدر از یك حركت بسیارساده طبیعت گرفته واولین گام واولین حركت را در علم فضا نوردی بنیان نهاده وثابت نموده كه انسان می تواند با هدفی متعالی (حجت) وبا ابزاری قابل اطمینان ( عذری موجه) سفر فضائی ( ازكرانه ها) به كرات دیگر ( آسمانها) دسترسی پیدا كند ورویای دیرین بشر را به حقیقتی آشكار تبدیل نمایند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحقیق درباره مغناطیس

دسته بندی فیزیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات 15
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

*تحقیق درباره مغناطیس*

مغناطیس: پدیده‌ای است كه توسط آن مواد یك نیروی دافعه برروی مواد دیگر وارد می‌كنند. آهن- بعضی فولادها و بعضی املاح معدنی جزو این دسته مواد هستند. در واقعیت تمام مواد تحت تأثیر حضور یك میدان مغناطیسی تغییر جهت می‌دهند و میزان تأثیرپذیری آنها بقدری كم است كه بدون وسایل مخصوصی آشكار نمی‌شوند.

نیروهای مغناطیسی، نیروهای بنیادی هستند كه بدلیل ذرات باردار الكتریكی بوجود می‌آیند.منشاء و رفتار آنها توسط معادلات ماكسول شرح داده می‌شود.

برای حركت جریان الكتریكی در داخل یك سیم، نیرو مطابق با قانون دست راست هدایت می‌شود. اگر قانون دست راست در امتداد سیم از سمت مثبت به طرف كنار اشاره كند، نیروهای مغناطیس در اطراف سیم در جهت نشان داده شده توسط انگشتان دست راست، حركت می‌نماید. اگر یك حلقه (Loep) برای ذرات باردار در حال حركت در یك مسیر دایره در نظر گرفته شود، آنگاه تمام ذرات باردار مركز حلقه در جهت یكسان هدایت می‌شوند. به این ترتیب یك دو قطبی بوجود می‌آید.

دو قطبی در داخل یك میدان مغناطیسی، خودش را با آن همراستا می‌نماید، انگشت‌های دست راست در جهت جریان قرار می‌گیرند و انگشت شست به قطب شمال اشاره می‌نماید، در میدان مغناطیسی زمین، قطب شمال مغناطیس، به نقطة شمال اشاره خواهد كرد.

و دوقطبی‌های مغناطیس می‌توانند در اثر حركت‌های الكترون بدست آیند. هر الكترون، گشتاورهایی دارد كه از دو منبع نتیجه می‌شوند. اولین مورد، مربوط به الكترون در اطراف هسته است. در یك معنا، این حركت بصورت یك حلقة جریان در نظر گرفته می‌شود، كه منجر به یك گشتاور محور دوران گشتاور مغناطیس می‌شود.

در یك اتم، گشتاورهای مغناطیسی اربیتال از بعضی الكترون‌ها یكدیگر را دفع می‌نمایند همان مطلب برای(گشتاور) مغناطیس اتم كلی درست است، كه برابر با مجموع مغناطیسی‌ می‌باشد. برای لایة اصلی یا فرعی با اربیتال كاملاَ پرشده با الكترون، مومان‌های مغناطیسی بطور كامل یكدیگر را حذف می‌نمایند. بنابراین فقط اتم‌های دارای لایه‌های الكترون p دارای یك گشتاور مغناطیسی هستند. مواد مغناطیسی از لحاظ طبیعت و گشتاورهای مغناطیسی اتمی با بقیة مواد تفاوت دارند. شكل‌های مختلف رفتار مغناطیسی، مشاهده شده است.

* دیا مغناطیس * پارامغناطیس * فرومغناطیس * آنتی‌فرومغناطیس

* فری مغناطیس * سوپر پارامغناطیس

دیامغناطیس: یك فرم ضعیف از مغناطیس است كه در حضور یك میدان مغناطیسی خارجی بوجود می‌آید و در اثر حركت اربیتال الكترونها ناشی از میدان خارجی بوجود می‌آید. مومان مغناطیسی القا شده خیلی كوچك است و در جهت مومان میدان بكار رفته می‌باشد. وقتی مواد و یا مغناطیس بین آهنربا قرار می‌گیرند به طرف محلی جذب می‌شوند كه میدان مغناطیس ضعیف است. دیامغناطیس بقدری ضعیف هستند كه فقط در موادی پیش می‌آید كه نمی‌توانند شكلهای دیگری از مغناطیس را نشان دهند. یك استثناء برای طبیعت » ضعیف « دیامغناطیس در مواد ابر رسانا در دماهای پایین رخ می‌دهد. ابررساناها دیا مغناطیس كامل هستند و وقتی كه در میدان مغناطیسی قرار میگیرند خطوط نیرو را از داخل خودشان دفع می‌كنند. ابررساناها دارای مقاومت الكتریكی هستند و ساختمان آنها حالت خاصی دارد. مغناطیس‌های ابررسانا ساز اجزای اصلی سیستم‌های دیامغناطیس هستند و در این زمینه كاربرد دارند. یك برش نازك از گرافیت پیرولیتیك می‌تواند برروی یك میدان مغناطیسی شناور و پایدار بماند این امر در مورد مواد دیامغناطیس به چشم می‌خورد.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود