معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
حجم فایل 227 کیلو بایت
تعداد صفحات 213
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

معادن نمک گرمسار – گنبدهای نمک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:كلیات

1-1)هدف………………………………… 15

1-2)پیشینه و تحقیق………………………. 15

1-3)روش كار و تحقیق……………………… 15

فصل دوم : اختصاصات عمومی نمکها در ایران ….. 17

الف : کلیاتی درمورد نمکها ………………. 18

1-2 تاریخچه نمک ……………………….. 18

2-2 نمک وموارد استفاده آن ……………… 20

3-2 پراکندگی و مقدار تولید نمک درجهان ….. 20

ب: ژئو شیمی و کانی شناسی ……………….. 27

4-2 ژئوشیمی …………………………… 27

5-2 کانی شناسی نمکی (‌هالیت )‌……………. 28

6-2 کانی های همراه هالیت ………………. 31

7-2 فرایندهای بعد از رسوبگذاری …………. 34

پ: شرایط ومحیط تشکیل هالیت ……………. 37

8-2 شرایط تشکیل هالیت ………………….. 37

9-2 محیط تشکیل نمک (‌هالیت )‌…………….. 39

10-2 ذخایر تبخیری قدیمی و محیط تشکیل آن …. 41

11-2 موقعیت های مناسب برای رسوب تبخیری ها .. 44

12-2 سبخا …………………………….. 46

13-2 محیط های دریایی……………………. 47

14-2 نمک های غول آسا چگونه بوجود آمدهاند ؟.. 48

ث:انواع ژنتیکی کارنسارها نمک ……………. 53

15-2 اقیانوس ها ودریاها ………………… 53

16-2 دریاچه ها ………………………… 54

17- 2 آبهای زیر زمینی (‌شورابه ها )‌………. 56

18-2 حوضه های دریاچه ای نوع پلایا ……….. 57

19-2 نهشته های نمک لایه ای ……………… 57

20-2 گنبدهای نمکی …………………….. 59

21-2 کانی های همراه گنبدهای نمکی ………. 61

22-2 پدیده دگرگونی در گنبدهای نمکی ……… 62

23-2 چگونگی حرکت در گنبدهای نمکی ………. 63

ج)‌برخی از مدلهای پیدایش ذخایر تبخیری…….. 69

24-2 مدل یا تئوری حوضه های دارای سد (Ochsenius 1877)) 69

25-2 مدل دریاچه ای والتر ( 1903)…………. 70

26-2 مدل تبخیرهای آب های عمیق (Schmalz 1969)…… 70

27-2 تئوری یا مدل حوضه خشک شده (Hus 1972)…… 75

28-2 مدل حوضه خشک شده در درون مدل استاتیک .. 75

29-2 مدل ولکانوژنیک نهشته های تبخیری …….. 77

آثار ومعادن نمک ایران در دورانهای مختلف زمین شناسی 82

30-2 نمك های پركامبرین پسین در زون زاگرس….. 82

31-2 گنبدهای نمكی استان هرمزگان………….. 86

1-31-2 گنبد نمكی قشم……………………. 86

2-31-2 گنبد نمكی سیاهو………………….. 88

3-31-2 گنبد نمكی گچین…………………… 89

32-2 نمك های ژوراسیك فوقانی……………… 90

33-2 آثار و گنبدهای نمكی استان كرمان……… 91

1-33-2 گنبد نمكی علی آباد……………….. 91

2-33-2 گنبد نمكی اسماعیل آباد……………. 91

3-33-2 نمك آبی راین…………………….. 92

4-33-2 نمك آبی كویر لوت شهداد……………. 92

5-33-2 نمك آبی نوق……………………… 93

34-2 نمك های ائوسن در زون ایران مركزی…….. 93

1-34-2 زمین شناسی حوضه كلوت (شمال خاوری اردكان) 95

2-34-2 برخی از معادن و آثار نمكی اردكان یزد.. 97

3-34-2 گنبدهای نمكی حوضه یزد…………….. 97

الف-معدن متروكه نمك حاجی آباد……………. 98

ب-معدن متروكه نمك رستاق یزد……………… 98

ج-كانال نمك عقدا……………………….. 99

35-2 نمك های ائو-الیگوسن………………… 99

36-2 نمك های ترسیر در زون ایران مركزی……. 101

37-2 آثار و ذخایر نمكی ترسیر استان سمنان…. 103

1-37-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان سمنان…. 104

2-37-2 اندیس ها و معادن نمك در منطقه گرمسار-ایوانكی 105

الف-معدن كوه نمك…………………….. 105

ب-معدن تخت رستم……………………… 105

ج-معدن سردره………………………… 106

د-معدن سیالك………………………… 106

ه-برونزدهای نمكی باختر و جنوب باختری گرمسار 107

و-برونزدهای نمكی باختر كوه كلرز (شمال باختری گرمسار) 107

ز-معدن راه راهك……………………… 108

ح-معدن كرند…………………………. 108

ط-معدن ناروبنه………………………. 109

ی- معدن بنه كوه……………………… 109

ك-معدن رودخانه شور…………………… 109

3-37-2 اندیس ها و معادن نمك در محدوده ده نمك گرمسار 110

الف-معدن گزوشك………………………. 110

ب-معدن چاه غلغل……………………… 111

ج-معدن شهر آباد……………………… 111

د-معدن حسین آباد ده نمك………………. 112

ه-برونزدهای نمكی لاسگرد دشت……………. 112

و-نمك های محدوده سرخه………………… 113

ز-معدن لاهورد………………………… 113

ح-برونزدهای نمكی نمكان……………….. 113

6-37-2 اندیس ها و معادن نمك محدوده میامی…. 119

38-2 آثار و ذخایر نمك ترسیر استان خراسان…. 120

1-38-2 زمین شناسی استان خراسان………….. 120

2-38-2 معادن و آثار نمكی استان خراسان……. 122

1-معدن نمكی آبقوی……………………. 122

2-معدن نمك عمارلو……………………. 123

3-معدن نمك حصار یزدان………………… 124

4-معدن نمك سلطان آباد………………… 124

5-معدن نمك غار………………………. 124

6-معدن نمك اسلام قلعه…………………. 125

7-كالشور سبزوار……………………… 125

8-معدن نمك آبی گدار خماری…………….. 125

9-نمك زار سبزوار…………………….. 125

10-نمك آبی جاجرم…………………….. 126

39-2 ذخایر یا آثار نمكی میوسن…………… 127

1-40-2 خلاصه ای از زمین شناسی زاگرس طی نئوژن….

الف-آثار نمكی استان لرستان……………… 128

1-نمك چل قادی (سفید دشت)……………… 128

2-مظهر معدن نمكی چالكل……………….. 128

3-نمك چم چیر (امیر آباد)……………… 130

4-مظهر معدنی نمك بابا بهرام…………… 130

41-2 آثار و معادن نمك زون ایران مركزی در میوسن 131

1-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی ایران مركزی در میوسن 131

الف-گنبدها یا معادن نمك محدوده قم……….. 132

زمین شناسی نواحی قم در نئوژن و كواترنر…… 132

1- گنبد نمكی قم یا كوه نمك…………….. 134

2- گنبد نمكی یزدان……………………. 135

3- گنبد نمكی آخ………………………. 136

4- گنبد نمكی شیخ حاجی…………………. 136

3-41-2 خلاصه ای از زمین شناسی استان تهران در ترسیر و كواترنر 137

42-2 آثار و معادن نمك زون البرز در میوسن…. 140

1-42-2 خلاصه ای از زمین شناسی زون البرز در میوسن 140

2-42-2 گنبد ها یا آثار نمك در استان آذربایجان 140

خلاصه ای از زمین شناسی آذربایجان…………. 140

1-گنبد نمك مزرعه…………………….. 141

2-گنبد نمكی ایوند……………………. 142

3-گنبد نمكی سار……………………… 142

4-گنبد نمكی ترب……………………… 142

5-گنبد نمكی منور…………………….. 143

6-گنبد نمكی شوره دره…………………. 143

7-گنبد نمك قره آغاج تبریز…………….. 143

8-گنبد نمك تازه كند………………….. 144

9-گنبد نمك نهند……………………… 144

10-گنبد نمكی داش اسپیران……………… 144

11-گنبد نمكی خواجه…………………… 145

12-گنبد نمكی چوپانلو (دوزلاخ)………….. 145

13-گنبد نمكی قزلجه…………………… 145

14-معدن نمك هریس…………………….. 146

15-معدن نمك قاپولوق………………….. 146

16-گنبدهای نمكی اواوغلی………………. 146

17-گنبد نمكی خاك مردان……………….. 146

18-گنبد نمكی قلیچ تپه………………… 146

19-گنبد نمكی زنجیره………………….. 148

20-گنبد نمك امیر بیك…………………. 148

21-گنبد نمكی شعبانلو…………………. 148

22-گنبد نمكی كشك سرای………………… 149

23-معدن نمك مامان……………………. 149

3-42-2 معادن و آثار نمك استان زنجان……… 150

1-معدن نمك خرم آباد(جبا)……………… 151

2-معدن نمك زهستر آباد………………… 152

3-مظهر نمك گنبد……………………… 152

4-مظهر نمك گچی قشلاق………………….. 152

5-نمك آبی و نمك سنگی ردوبار الموت (گرما رود سفلی) 153

6-مظهر نمك طالقان……………………. 153

43-2 نمك های پلیوسن…………………… 153

44-2 نهشته های نمكی كویر (هولوسن تا كنون).. 154

1-44-2 پلایاهای خور……………………. 155

2-44-2 مرداب یا باتلاق گاو خونی…………. 157

3-44-2 چگونگی تشكیل نمك در مرداب گاو خونی.. 158

45-2 نمك های عهد حاضر…………………. 160

1-45-2 دریاچه های شور ایران……………. 160

الف-دریاچه ارومیه……………………. 160

ب- دریاچه نمك……………………….. 162

ج-دریاچه حوض سلطان…………………… 163

د-دریاچه بختگان……………………… 164

ه- دریاچه مهارلو…………………….. 165

9- دریاچه شورابیل اردبیل ………………. 166

فصل سوم : گنبدهای نمكی گرمسار ………….. 167

1-3- موقعیت جغرافیایی …………………. 168

2-3- مطالعه كارهای انجام شده قبلی ………. 169

– زمین شناسی …………………………. 171

2-3 – زمین شناسی عمومی ………………… 172

4-3- زمین شناسی شمال غرب گرمسار ………… 172

4-3-1- نمك S …………………………. 173

4-3-2- نمك و مارن زرشكی MP-S……………. 174

4-3-3- مارن زرشكی …………………… 174

4-3-4- مارن الوان …………………….. 175

4-3-5- ولكانیك ……………………….. 176

4-3-6- شیل سبز sh……………………… 177

4-3-7- گچ وشیل sh – G………………….. 178

4-3-8- ژیپس توده‌ای ………………….. 178

4-3-9- آهك قم O-M……………………… 179

4-3-10- سازند قرمز فوقانی ……………… 180

4-3-11-سازند هزار دره …………………. 181

4-3-12- سازند كهریزك ………………….. 182

4-3-13- گچ كواترنر…………………….. 183

4-3-14- پادگانه های آبرفتی …………….. 183

4-3-15- رسوبات عهد حاضر و مخروط افكنه …… 184

4-3-16- كفه های رسی و نمكی …………….. 185

4-3-17- آبراهه و كانال های رودخانه ای …… 185

5-3-1- زمین شناسی ساختمانی …………….. 186

5-3-2- گسل‌ها …………………………. 187

-معادن فعال نمک گرمسار ………………… 189

3-1-معدن كوهدشت كهن …………………… 190

3-2-معدن نمك قائم …………………….. 192

3-3- معدن نمك غرب قائم ………………… 193

3-4-معدن نمك مروارید ………………….. 193

3-5- معدن نمك سالار ……………………. 194

3-6- معدن نمك راهراهك …………………. 195

3-7- معدن تخت رستم ……………………. 195

3-8-معدن نمك سیالك ……………………. 196

3-9- معدن نمك میلاد ……………………. 199

3-10- معدن نمك صادقی ………………….. 201

3-11- معدن نمك سرو…………………….. 202

فصل چهارم : شرح كوتاهی بر فرآوری سنگ نمك … 206

4-1- كارخانه نمك كوبی زهره……………… 206

4-2- كارخانه نمك تصفیه خوراكی زهره ……… 208

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات ……….. 211

منابع ……………………………….. 213

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش نرم افزار دیتاماین DataMine نسخه های 2و3

دسته بندی معدن
فرمت فایل pdf
حجم فایل 0 کیلو بایت
تعداد صفحات 200
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آموزش DataMine نسخه های ۲و۳

نرم افزار دیتاماین یکی از کاربردی ترین نرم افزارها در زمینه صنایع مربوط به منابع و ذخایر طبیعی است که در بیش از ۴۵ کشور دنیا در حال استفاده است.

قابلیت ها و کاربردهای نرم افزار دیتاماین عبارتند از:

 • اکتشاف
 • مدل سازی زمین شناسی
 • سیستم مغزه گیری
 • طراحی معادن روباز
 • ژئوشیمی
 • مکانیک سنگ
 • مشاهده مقاطع مختلف
 • برنامه ریزی کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت
 • مدل های کانی سازی
 • طراحی معادن زیرزمینی
 • تخمین عیار
 • طراحی انفجار
 • کنترل عملیات معدنکاری
 • نقشه برداری معدنی
 • مطالعات زیست محیطی
 • بازسازی معدن
 • و…

در این مجموعه به ترتیب به شرح مواردی همچون آغاز کار با این نرم افزار، واردکردن داده های زمین شناسی، ترکیب کردن اطلاعات زمین شناسی با یکدیگر، نحوه محاسبه آمار گمانه ها، نمایش و رسم مقاطع، نمایش گمانه ها به همراه جزئیات مربوط به آن، مدلسازی دیجیتالی منطقه، نحوه ایجاد و ویرایش استرینگ ها، متصل کردن استرینگ ها و تشکیل وایرفریم، تفسیر پیکره کانسار، زمین آمار و مدل بلوکی، نحوه ارزیابی مدل بلوکی، ایجاد مدل باطله، ترکیب و ادغام مدل بلوکی ماده معدنی با مدل باطله و در نهایت نحوه طراحی پیت و جاده معدن به همراه کلیه جزئیات و تصاویر مربوطه پرداخته شده است.

این مجموعه به آموزش مرحله به مرحله و کاملا تصویرینرم افزار دیتاماین در ورژن های ۲ و ۳می پردازد که با قرار دادن کتاب، جزوه دوره آموزشی نرم افزار، پاورپوینت، طراحی انفجار و تخمین عیار برای کاربران حرفه ای نرم افزار و همچنین داده های اکتشافی یکی از معادن معتبر ایران برای تمرین و مرور، می توانید بصورت خودآموز و صرفف کمترین هزینه یکی از جامع ترین نرم افزارهای معدنی را فراگیرید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح معدن دالی

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
حجم فایل 10.736 مگا بایت
تعداد صفحات 57
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طراحی اکتشاف معدن دالی در استان مرکزی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گزارش کارآموزی معدنی مربوط به ژئوفیزیک

دسته بندی معدن
فرمت فایل docx
حجم فایل 22.903 مگا بایت
تعداد صفحات 63
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کار آموزی گزارش معدن ژئوفیزیک

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارزیابی رفتار تنش – كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.627 مگا بایت
تعداد صفحات 34
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مطالعه رفتار سنگ ها بر خلاف بعضی از مصالح مهندسی در محدوده الاستیك خلاصه نمی شود. جهت تعیین رفتار واقعی توده های سنگی، مطالعه رفتار سنگ ها در تمام مراحل بارگذاری حتی پس از نقطه مقاومت نهایی، شكست و خرابی كامل سنگ نیز امری ضروری است. به همین دلیل ارزیابی رفتار و مطالعه جامع سنگ ها در آزمایشگاه توسط دستگاههای عادی آزمایش ( كه صرفاً قادر به بارگذاری سنگ تا مقاومت نهایی سنگ هستند) را نمی توان به طور كامل انجام داد و نیاز به دستگاه های پیچیده و پیشرفته و مجهز به امكانات الكترونیكی است. این نوع دستگاه ها در مكانیك سنگ تحت عنوان خود كنترل ( servo- control) مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا حدودی مكانیزم رفتاری سنگ ها در بارگذاری، كاربرد منحنی های كامل تنش- كرنش سنگ ها، انواع آزمایش هایی كه توسط این نوع دستگاه ها در دنیا انجام شده است و در پایان اندركنش ماشین- نمونه، تاثیر سختی ماشین و نمونه در بدست آوردن این نوع منحنی ها و به طور كلی اصول و كلیات دستگاه های خود كنترل به تفصیل پرداخته شود.

كلمات كلیدی: رفتار شكننده، رفتار خمید، خود كنترل، تنش. كرنش، سختی

فهرست مطالب

چكیده1

رفتار شكننده و خمیری2

مفهوم اندركنش ماشین – نمونه (مفهوم ماشین ، نرم و سخت) 5

عامل مؤثر در شكست كنترل شده سنگها در ماشین آزمایش8

اصول و مبانی دستگاههای خود كنترل16

خلاصه ای از مطالعات انجام شده و نتایج حاصل از آن توسط دستگاه خودكنترل 20

نتیجه گیری28

خلاصه و پیشنهاد30

منابع31

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 989 کیلو بایت
تعداد صفحات 88
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این پروژه ابتدا روش های استخراج روباز به طور کامل معرفی و مورد بحث قرار می گیرد. سپس با بررسی کامل این روش ها مواردی در مورد بهینه سازی این روش ها در جهت تولید بیشتر و کاهش هزینه ها به این روش ها اضافه شده است.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول.. 2

آشنایی با روش های استخراج و مراحل انتخاب یک روش مناسب جهت استخراج.. 2

1-2- 2- شرایط ژئومکانیکی زمین.. 7

1-2-3- هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری.. 7

1-2-4- نرخ تولید. 9

1-2- 5- دسترسی و هزینه کارگران ماهر. 10

1-2-6- میزان تأثیر گذاری بر محیط زیست… 10

1-3-1- روش استخراج تک پله ای.. 11

1-3-2- روش استخراج چند پله ای.. 11

1-3-3- روش استخراج سطح برداری.. 11

1-3-3-1- روش استخراج مسطحی.. 12

1-3-3-2- روش استخراج کنتوری.. 13

1-3-4- روش استخراج کواری.. 13

فصل دوم. 15

روش های برش سنگ های.. 15

ساختمانی و15

نما جهت استخراج.. 15

2-1-1-1. مكانیزم روش سیم برش الماسه. 17

2ـ1ـ1ـ2. عوامل مؤثر در استخراج سنگ با سیم برش الماسه. 18

2ـ1ـ3. كاربردهای برشگر سیم الماسه. 20

2ـ1ـ1ـ4. محاسن و اشكالات برشگرهای سیم الماسه. 20

2-1-2. استخراج سنگ توسط برشگرهای زنجیری.. 21

2ـ1ـ2ـ1. شرح دستگاه برشگر زنجیری.. 22

2ـ1ـ2ـ2. كاربرد برشگرهای زنجیری.. 22

2-1-2-3. محاسن و معایب برشگرهای زنجیری.. 23

2ـ1ـ3. استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت… 24

2-1-3-1. شرح دستگاه برشگر شعله جت… 24

2-1-3-2. كاربردهای برشگر شعله جت… 25

2-1-3-3. محاسن و معایب برشگرهای شعله جت… 26

2ـ1ـ4. استخراج سنگ توسط برشگر آب جت… 27

2ـ1ـ5. استخراج به روش آتشباری كنترل شده28

2ـ1ـ5ـ2.انواع روش‌های آتشكاری كنترل شده30

2-1-9. استخراج سنگ با ماشین‌ هاواژ ( شیارزن)34

2-1-9-1. ماشین هاواژ با بازوی زنجیردار35

2-1- 9-2. ماشین‌ هاواژ با دیسك برنده37

2-1-9-3. ماشین هاواژ با صفحه فرز38

2ـ4. قواره كردن بلوك… 41

2ـ 7. پردازش سنگ…. 50

2ـ7ـ2. طرح كلی یك مركز پردازش…. 54

2ـ7ـ3. عملیات پردازش…. 56

2ـ7ـ4. ماشین‌آلات و تجهیزات… 61

خلاصه. 82

منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.112 مگا بایت
تعداد صفحات 82
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در مطالب جمع آوری شده سعی بر آن بوده است كه مشكلات معدن كاری روباز سنگ های تزئینی اعم از اقتصادی و زیست محیطی عنوان شود و رهنمونی به سمت استخراج زیرزمینی این معادن باشد تا انشاالله بتوانیم در آینده نه چندان دور با توجه به گستردگی این منابع در ایران همانند دیگر كشورها این مشكلات را مرتفع نماییم لذا مطالب در بنج فصل به قرار زیر دسته بندی شده است

فصل اول : تقسیم بندی سنگهای نما

فصل دوم : روش های استخراج روباز سنگ های ساختمانی

فصل سوم : معادن سنگ تزئینی انواع ،‌ویژگی ها و مشكلات

فصل چهارم: روشهای استخراج زیرزمینی سنگهای تزئینی

فصل بنجم : نتیجه كیری وبیشنهادات

هم چنین لازم به ذكر است كه محاسبات كامل و تحلیل اقتصادی جایگزینی روش ها با مبنا قرار دادن معدن تراورتن حاجی آباد محلات به عنوان مورد مطالعاتی همراه با پیشنهادات در دو فصل دیگر تدوین شده كه در پروژه اینجانب در مقطع كارشناسی آورده شده است.

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

فصل اول :تقسیم بندی سنگ های نما

شماره صفحه

1

2

4

کاربرد سنگ آهک

13

تراورتن

13

آراگونیت

15

ماسه سنگ

16

کنگلومرا

19

1-3- سنگهای دگرگونی

19

مرمریت

19

مرمر

19

سنگ لوح

25

طبقه بندی سنگ لوح

26

ویژگی های سنگ لوح

27

کوارتزیت

28

فصل دوم : روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی

29

روشهای استخراج روباز سنگ های ساختمانی

30

2-1- حفر چاه ها

30

2-2- استفاده از پارس و گوه

30

2-3- جدا کردن بلوک به روش مکانیکی

31

2-4- استفاده از مواد ناریه ضعیف با روش های آتشکاری کنترل شده

32

عنوان

شماره صفحه

2-6- استخراج بلوک های سنگ توسط ماشین ضربه زن

35

2-7- برش با سیم های برش فولادی ( حلزونی )

36

2-8- روش برش با سیم الماسه

38

2-9- ایجاد برش در سنگ توسط دستگاههای سنگ بر

39

2-9-1- سنگ بر با بازوی زنجیری ( هاواژ)

40

2-9-2- سنگ بر با دیسک برنده

40

2-9-3- سنگ بر با صفحه فرز

41

2-10- برش سنگ با استفاده از فشار آب

41

2-11- روش استخراج با شعله

42

2-12- جدا کردن سنگ به کمک روش ترموالاستیک

43

2-13- بریدن سنگ توسط اشعه لیزر

43

2-14- جدا کردن سنگ به روش الکتروترمیک

43

فصل سوم : معادن سنگ تزئینی . انواع ، ویژگی ها و مشکلات

44

انواع و ویژگی ها

45

3-1- معادن سطحی

45

3-1-1- معادن سنگ سطح

46

3-1-1-) الف – معادن سنگ کاواکی

46

3-1-1-) ب – معادن سنگ روباز

46

3-2- معادن سنگ تپه ای یا کوهستانی

46

فهرست مطالب

عنوان

شماره صفحه

3-2-1- معادن سنگ کوهپایه ای

47

3-2-2- معادن سنگ واقع بر نوک تپه ها یا قله کوهها

47

3-2-3- معادن سنگ روباز

48

مشکلات

49

3-3- تحلیل آثار متقابل معدن و محیط زیست

49

3-3-1- انواع تأثیرات زیست محیطی

49

3-3-2- ارزیابی تأثیرات

50

3-3-3- ارزیابی کاهش تأثیرات

52

فصل پنجم :نتیجه گیری وارایه پیشنهادات 69

منابع فارسی 71

منابع لاتین 72

سایت های اینترنتی 73

فهرست نمودار ها

عنوان

شماره صفحه

3-1- انواع آثار زیست محیطی فعالیت های معدنی

50

فهرست شكل ها

عنوان

شماره صفحه

3-1- نمای معدن کوهستانی

48

3-2- نمای معدن گودالی

48

4-1- نمای اتاق و پایه منظم

57

4-2- نمای اتاق و پایه نامنظم ( کارگاه و پایه )

57

4-3- پلان اتاق و پایه نامنظم

58

4-4- پلان اتاق و پایه منظم

58

4-5- نمایی از یک سطح آزاد و دو سطح آزاد در کارگاه اتاق و پایه

59

4-6- بازیافت پایه روش انتهای باز Open ending

60

4-7- نمای ورودی کارگاه اتاق و پایه و محل قرارگیری پایه ها

62

4-8- پلان کارگاه و پایه با نشان دادن ابعاد اتاق ها و پایه ها و تنش وارد بر پایه ها

65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مکانیزم شکست در اثر انفجار

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.926 مگا بایت
تعداد صفحات 75
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

عبور امواج حاصل از انفجار باعث ایجاد تنش های کششی و فشاری در سنگ شده و توده سنگ را از لحاظ رفتار مکانیکی و دینامیکی تحریک می نماید . در بررسی کارایی مواد منفجر ه و به طور کلی ارزیابی کیفیت انفجار، داشتن اطلاع دقیق از رفتار سنگ تحت تنش های ناشی از انفجار و کیفیت انتقال و توزیع انرژی حاصله از آتشکاری نقش بسزایی دارند.

پدیده رشد ترك در مواد سنگی مسأله پیچیده‌ای است و اغلب نیازمند تكنیك‌های پیشرفته‌ای جهت پیش‌بینی هندسه شكست می‌باشد. فرایند شكست با جوانه‌زنی ترك شروع می‌شود كه وابسته به چقرمگی شكست است و بنابراین دقت هرگونه مدل‌سازی و نتایج آن به مقدار چقرمگی شكست سنگ بستگی دارد. از این رو تعیین مقدار چقرمگی شكست اهمیت ویژه‌ای دارد. اولین تلاش‌ها توسط اشمیت به منظور تعیین مقدار چقرمگی شكست سنگ‌ها بر مبنای روش تست استانداردی صورت پذیرفت كه برای اندازه‌گیری چقرمگی شكست كرنش صفحه‌ای مواد فلزی پیشنهاد شده بود . به دنبال آن كارهای آزمایشگاهی فراوانی جهت تعیین چقرمگی شكست سنگ‌های مختلف با استفاده از نمونه‌هایی متفاوت صورت گرفت .صحت نتایج روش‌های تست تدوین‌شده نیازمند نمونه‌هایی با ابعاد هندسی بزرگ و هزینه‌های گران ماشین‌كاری بود كه در عمل تهیه آنها از موادسنگی گاهی غیرممكن و یا غیرعملی بود تا اینكه نمونه‌های[1] Core معرفی شدند كه نسبت به سایر نمونه‌ها مزایای متعددی داشتند. مكانیك شكست سنگ به طور گسترده ای در فرایند آتشباری سنگها، شكست هیدرولیكی، تحلیل شیبهای سنگی، ژئوفیزیك، مكانیك زلزله، استخراج انرژی ژئوترمال زمین، حفاری های زیرزمینی، حفاری چاههای نفت و در بسیاری از مسائل كاربرد فراوانی دارد . هنگامی كه یك سنگ ترك یا شكست ذاتی دارد، رفتار مكانیكی پیرامون انتهای ترك، فاكتور مهمی است كه باید در طراحی و پایداری فرایندهای ذكر شده موردتوجه قرار گیرد . این مطالعه، كاربرد مكانیك شكست را برای مشخص كردن خصوصیات شكست بررسی میکند.هدف اصلی این تحقیق بررسی مکانیزم شکست سنگ در اثر انفجار –بخش عمده شکستگی سنگ و ایجاد درز و ترک چقرمگی و مقاومت سنگ و همچنین اهداف دیگر این تحقیق تحلیل عددی و میدانی انتشار امواج و تركهای حاصل از انفجار پیش شکافی در توده سنگ، تحلیل عددی مکانیزم شکست پایه های سنگی در معادن عمیق، تعیین چقرمگی شکست یک نوع سنگ با استفاده از یک قطعه آزمایشگاهی اصلاح شده، اندازه گیری چقرمگی شكست سنگ و بررسی خصوصیات شكست آن تحت شرایط بارگذاری مركب با استفاده از روشهای عددی و آزمایشگاهی، تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی

کلمات کلیدی : شکتگی سنگ ،چقرمگی سنگ ،مکانیک سنگ

[1] Based Chevron Notched Specimens

فهرست مطالب

چکیده:‌ح

فصل اول کلیات… 1

مقدمه. 2

1-1-عوامل موثر بر کیفیت انتقال انرژی حاصله از آتشکاری.. 3

1-2-پارامتر های موثر در کیفیت انتقال انرژی.. 3

1-3-امپدانس سنگ و ماده منفجره3

1-4-ضریب امپدانس و ضریب جفت شدگی.. 4

1-5-تعریف متغیر های تحقیق.. 4

1-5-1-چقرمگی شکست… 4

1-5-2-مکانیک شکست… 5

1-6-مقاومت و مکانیک سنگها6

1-6-1-خواص مکانیکی سنگها6

1-6-2-مغزه گیری و آماده سازی نمونه:7

1-7- ویژگیهای مقاومت:8

1-7-1-شکست:8

1-7-2-مقاومت پسماند:8

1-8-تعیین مقاومت فشاری یک محوره8

1-8-1-عوامل موثر بر مقاومت فشاری:9

1-9-آنالیز فرآیند شکست سنگ…. 12

1-9-1-آتشکاری سنگ، دارای دو اثر می باشد:12

1-9-1-1-فشار دینامیکی:12

1-9-1-2- فشار استاتیکی:12

1-9-2-مکانیزم آتشکاری متوسط نامحدود. 13

1-10- زون شکست (زون فشرده شده ) :14

1-11-زون شکست (زون گسیختگی) :15

1-12-زون ارتعاش الاستیک :16

فصل دومادبیات تحقیق.. 17

2-1- عملیات درمعدن. 18

2-2- مشخصات پارامترهای شکست سنگ…. 18

2-3- شکست سنگ بعد از انفجار در معدن روباز. 19

2-4 روشهای آزمایشگاهی تعیین چقرمگی شکست سنگ در حالت کشش و برش… 20

2-4-1- نمونه های (SR):20

2-4-2-نمونه های (CB) :21

2-4-3- نمونه های (CCNBD) :22

2-4-4-نمونه های (SNSCB):23

2-5-روش PTS)) :24

2-6- تحقیقات انجام شده25

فصل سومروش های تحقیقات… 29

3- روش های تحقیقاتی برای ارتعاشات ناشی از انفجار. 30

3-1- شاخص های چگالی ارتعاش… 30

3-1-1-رابطه تجربی میرایی.. 30

3-2- تعیین چقرمگی شکست یک نوع سنگ ب ااستفاده از یک قطعه آزمایشگاه ی اصلاح شده33

3-2-1- معرفی روش تست جدید. 34

3-3- اندازه گیری چقرمگی شكست سنگ و بررسی خصوصیات شكست آن تحت شرایط بارگذاری مركب… 36

3-4- تحلیل اجزاء محدود نمونه CNSR جهت تعیین چقرمگی شکست مواد سنگی.. 36

فصل چهارمیافته ها و نتایج.. 39

4-1- مکانیزم شکست سنگ…. 40

4-2-چقرمگی شكست :40

4-3-حالت های مختلف گسترش ترک :40

4-4- فشار چال، فشار انفجار و نواحی اطراف چال انفجار. 41

4-5- معیارهای تجربی پیش بینی شعاعهای آسیب اطراف چال انفجار. 42

4-6- براساس یك معیار سرانگشتی :43

4-7- برآورد مناطق پودر شده و تركهای شعاعی اطراف چال انفجاری.. 44

4-8- عوامل اصلی میرایی امواج لرزهای :45

4-9- آزمایش های میدانی.. 45

4-9-1- تعیین ماکزیمم مقدار خرج در هر تاخیر. 45

4-9-2- نمودارهای عملی آتش باری.. 47

4-9-3- تداخل طول موج.. 49

4-3- تحلیل عددی مکانیزم شکست پایه های سنگی د رمعادن عمیق.. 51

4-4- تشریح تستهای آزمایشگاهی.. 53

4-5- خصوصیات مصالح.. 54

4-5-1-مدل المان محدود. 55

فصل پنجم نتیجه گیری.. 59

نتیجه. 60

منابع. 64

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1-مقایسه ی دو رفتار شکننده و شکل پذیر سنگ در اثر بار گذاری.. 9

شکل 1-2-تاثیر اثر انتهایی نمونه بر روی شکست سنگ…. 10

شکل 1-3- آزمایش مقاومت فشاری یک محوره سنگ با توجه به نسبت ارتفاع به قطر. 11

شکل 1-4-شکل شماتیکی دیاگرام تاثیرات آسیبی آتشکاری.. 14

شکل 2-1- هندسه و نحوه ی بارگذاری نمونه sr (Ouchterlony 1988 )21

شکل 2-2- هندسه و نحوه ی بارگذاری نمونه CB ( ouchterlony 1988)22

شکل 2-3- هندسه ، نحوه بارگذاری و مراحل ایجاد شکاف در نمونه (khan and Al –shayea 2000) SNSCB.. 23

شکل2-4- هندسه نمونه ، نحوه بارگذاری و نمای شماتیک از نوک ترک قبل و بعد از تغییر شکل برای PTS –test ( Backers et al 2002 )25

شکل 3-1- صورت گرافیکی نقاط اندازه گیری و منحنی رگرسیون. 32

شکل 3-2- قطعه SCB (ترک زاویه دار – تکیه گاه ها متقارن)34

شکل 3-3- قطعه ASCB (ترک مستقیم – تکیخ گاه ها نامتقارن )35

شکل 4-1-سه مود اصلی انتشار ترک…. 41

شکل 4-2- مقطع چال انفجار و مناطق پنج گانه اطراف آن براساس پیشنهاد ایورسن و هماران (2008)42

شکل 4-3-تغییرات تنش فشاری به کششی در اثر بازتاب از سطح آزاد در فاصله 20 متری از مرکز انفجار. 45

شکل 4-4-فرکانس ارتعاش از وقایع ثبت شده47

شکل 4-5-نمودار تخمین PPV براساس Q R.. 48

شکل 4-6-نمودار برآورد ماکزیمم خرج ویژه برپایه PPV R.. 48

شکل4-7-هندسهمدلساختهشدهواستفادهشدهدرتحلیلعددی.. 52

شکل 4-8- منحنیتیپبارجابجاییبراییکپایه. 52

شکل 4-9- منحنیرفتارپایهدرشرایطتودهسنگباصلبیتپائین.. 52

شکل 4-10 – منحنیرفتارپایهدرشرایطتودهسنگاحاطهکنندهباصلبیتبالا.. 53

شکل4-11-نحوهانجامتستبااستفادهازروش ASCB.. 54

شکل 4-12-هندسهنمونهآزمایشاصلاحشده Arcan.. 55

شکل 4-13-نمونهودستگاهاصلاحشده Arcan.. 56

شكل4-14-طرحیكمدلمشبندیشدهكاملازدستگاهونمونهاصلاحشده Arcan الف) قبلازبارگذاریب) بعدازبارگذاری 56

شکل 4-15-المانهایسینگولاراطرافراسترك…. 57

شکل 5-1- مقایسهنتایجچقرمگیشکستحاصلازتستآزمایشگاهیو. معیار MTS درمودهایمختلف…. 61

شكل5-2-تاثیرزاویهبارگذاریبرمقادیرنرخانرژیكرنشیآزادشدهكل (GT). 62

شكل5-3-تاثیرزوایایبارگذاریبرنرخانرژیآزادشدهكل،نرخانرژیآزادشدهمدكششیومدبرشی وانرژیمحاسبهشدهتوسط –J انتگرالدریكنمونهسنگآهك…. 63

شكل5-4-تاثیر زوایای بارگذاری بر مقادیر فاكتور شدت تنش برای یك نمونه سنگ آهك…. 63

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-1- مغزه گیری و آماده سازی نمونه. 7

جدول 3-1- پارامترهای پایه مربوط به ارتعاشات ناشی از آتش باری و نتایج آزمایش های میدانی.. 31

جدول 4-1- روابط گوناگون برآورد منطقه پودر شده و تركهای شعاعی اطراف چال انفجار. 44

جدول 4-2-اجازه ارتعاش ناشی از انفجار بر اساس استاندارد چین.. 46

جدول 4-3- نتایج موفقیت کاهش ارتعاشات و میزان کاهش در ارتعاشات… 50

جدول4-4اطلاعات استفاده شده در تحلیل عددی.. 51

جدول4-5-مشخصات مكانیكی سنگهای مورد استفاده در تحلیلهای المان محدود. 54

جدول 4-6- مقایسه بین روش های مختلف ارائه شده برای اندازه گیری چقرمگی شکست سنگ…. 58

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی چگونگی انجام ممیزی انرژی در کارخانه گچ جبل

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 91 کیلو بایت
تعداد صفحات 24
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی ممیزی انرژی در صنایع گچ به‌خصوص در کارخانه گچ جبل مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به نیاز کنونی کشور به صرفه‌جویی در مصرف انرژی و از آنجا که صنایع گچ جز صنایع و معادن پرمصرف کشور محسوب می‌گردد، لذا یک کارخانه را انتخاب نموده و سعی شده است عملیات ممیزی انرژی در آن مورد تحقیق قرار بگیرد و راهکارهای لازم برای کاهش مصرف سوخت و کاهش گازهای گلخانه‌ای مشخص گردید و در نهایت طی یک جمع‌بندی فرصت‌های صرفه‌جویی از دیدگاه کارخانه و از دیدگاه ملی به‌همراه دوره بازگشت سرمایه در این واحد صنفی محاسبه شد.

فهرست مطالب

چکیده:1

مقدمه:2

منابع تهیه گچ:3

استخراج سنگ معدنی گچ. 5

عوامل اصلی در انتخاب سنگ معدن گچ. 5

عوامل اصلی انتخاب سنگ معدن. 7

چگونگی انتخاب روش استخراج و طراحی معادن سنگ تزئینی.. 7

نقدی بر معادن سنگ گچ ایران. 10

منابع و مآخذ 21

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

بررسی کانی کائولینیت در معدن زنوز

دسته بندی معدن
فرمت فایل doc
حجم فایل 3.64 مگا بایت
تعداد صفحات 71
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

این پروژه به بررسی کانی کائولینیت از نظر خواص میزان تولید اکتشاف و استخراج در ایران و سایر نقاط جهان و همچنین کاربرد آن در صنایع مختلف می پردازد و به طور مشخص بر روی این کانی در معدن کائولن منطقه زنوز در آذربایجان شرقی می پردازد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مطالعات اکتشافی و زمین شناسی کائولن در ایران 2

كانسارهای هوازده (كانسارهای برجای مانده)3

كانسارهای سولفاتار Solfatara 5

كائولن‌های رسوبی 6

زمین شناسی و پراکندگی کانه در ایران 9

بررسی وضعیت کائولن در ایران وجهان 12

سرامیك‌سازی 14

نسوز 17

كاربرد شیمیایی:19

تولیدكنندگان کائولن در ایران 28

كارخانه كائولن شویی زنوز 29

الف ـ فرآیند تولید 29

ب ـ مراحل شستشو كائولن درخط تولید 30

ج ـ مراحل مختلف تولید كائولن تغلیظ نشده معدن زنوز 31

د- مصارف گوناگون كائولن فرآوری شده كارخانه زنوز 33

كارخانه كائولن شویی گناباد 34

كارخانه معدن فرآور 35

بیولوژی و تاثیرات زیست محیطی کائولن 62

منابع و ماخذ :65

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود