انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 19.301 مگا بایت
تعداد صفحات 225
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….1

خنك سازی توربین بعنوان یك تكنولوژی كلیدی برای بهینه سازی موتورهای توربین گازی………………………………………………………………………………………………………………………………….7

چالش های خنك سازی برای دماهای پیوسته درحال افزایش گاز ونسبت فشاركمپرسور……………………8

تكنیك های خنك سازی استفاده شده متداول………………………………………………………………………….14

تاثیر خنك سازی…………………………………………………………………………………………………………………18

مشكلات خنك سازی…………………………………………………………………………………………………………..22

تركیب پوشش های حصار حرارتی و خنك سازی……………………………………………………………………….30

فرایند بهبود خنك سازی ایرفویل…………………………………………………………………………………………..32

تعریف پارامترهای شباهت انتقال جرم و حرارت اصلی…………………………………………………………………35

كنش متقابل انتقال جرم – حرارت در لایه مرزی ایرفویل……………………………………………………………..36

نقش تشابه در رقابت تجربی حرارت ایرفویل توربین و انتقال جرم…………………………………………………42

موضوعات انتقال حرارت گذرا و پایدار در بخش داغ موتور……………………………………………………………44

دمای فلز و تاثیر آن روی عمر اجزای توربین……………………………………………………………………………46

موضوعات مربوط به تغییرمكان های دمایی گذرای روتوربه استاتوروكنترل فاصله نوك آزاد………………48

خنك سازی نازل توربین……………………………………………………………………………………………………….56

تقابل با محفظه احتراق…………………………………………………………………………………………………………58

انتقال حرارت پره………………………………………………………………………………………………………………65

-خمیدگی……………………………………………………………………………………………………………………..69

-تاثیرات ناهمواری…………………………………………………………………………………………………………..74

-اغتشاش…………………………………………………………………………………………………………………………………..76

خنک سازی فیلم پره…………………………………………………………………………………………………………..76

-نسبت دمش…………………………………………………………………………………………………………………86

-انحنای سطح………………………………………………………………………………………………………………..87

-گرادیان فشار……………………………………………………………………………………………………………….88

-آشفتگی جریان اصلی…………………………………………………………………………………………………….89

-شیارهای خنك سازی فیلم……………………………………………………………………………………………..91

-تجمع فیلم…………………………………………………………………………………………………………………92

-تاثیر تزریق هوای خنك سازی فیلم روی انتقال حرارت سطح………………………………………………94

موضوعات خنك سازی دیواره نهایی……………………………………………………………………………………….95

خنك سازی تیغه توربین…………………………………………………………………………………………………….100

تاثیرات سه بعدی ودورانی روی انتقال حرارت تیغه…………………………………………………………………..102

-نیروهای دورانی………………………………………………………………………………………………………….102

-تاثیرات سه بعدی……………………………………………………………………………………………………….105

پروفایل دمای گاز شعاعی………………………………………………………………………………………………….106

تاثیرات ناپیوستگی……………………………………………………………………………………………………………107

تكنیك های خنك سازی درونی تیغه……………………………………………………………………………………109

-گذرگاههای درونی هموار………………………………………………………………………………………………111

– تیرك ها/فین ها (نوارهای زاویه دار یا طولی)……………………………………………………………………113

-پین فین ها………………………………………………………………………………………………………………121

-تاثیر جت ………………………………………………………………………………………………………………………………128

-جریان گردابی……………………………………………………………………………………………………………138

-خنك سازی فیلم………………………………………………………………………………………………………..141

موضوعات خنك سازی سكو و راس ………………………………………………………………………………………144

خنك سازی ساختارهای روتور و استاتور………………………………………………………………………………..148

-منبع خنك سازی و سیستم های هوای ثانویه …………………………………………………………………..148

بافر كردن مجموعه دیسك و روشهای خنك سازی دیسك………………………………………………………..153

خنك سازی ساختارحفاظتی نازل و جایگاه توربین…………………………………………………………………158

خنك سازی محفظه احتراق………………………………………………………………………………………………..161

-تاثیر تحول طراحی محفظه احتراق روی تكنیك های خنك سازی……………………………………….161

خنك سازی تعریق…………………………………………………………………………………………………………..167

خنك سازی نشتی……………………………………………………………………………………………………………169

همرفتی بخش پشتی افزوده……………………………………………………………………………………………….173

پوشش دهی حصار حرارتی…………………………………………………………………………………………………177

انتقال حرارت تجربی پیشرفته و معتبر سازی خنك سازی…………………………………………………………179

ارزیابی انتقال حرارت بیرونی و تكنیك های معتبر سازی خنك سازی………………………………………..180

-رنگ حساس به فشار…………………………………………………………………………………………………..182

-ارزیابی غیر مستقیم آشفتگی……………………………………………………………………………………….185

ارزیابی های انتقال حرارت و جریان داخلی……………………………………………………………………………..188

شبیه سازی انتقال حرارت مزدوج و معتبر سازی در یك آبشار داغ………………………………………………194

-معتبر سازی تاثیر خنك سازی تیغه در آبشار داغ………………………………………………………………194

شرایط مرزی تجربی دیسك توربین………………………………………………………………………………………200

تائید خنك سازی در یك آزمون موتور………………………………………………………………………………….204

-ابزار بندی متعارف……………………………………………………………………………………………………….204

-پیرومتر درج شده درگاه بروسكوب………………………………………………………………………………..205

-رنگ های حرارتی دما بالا……………………………………………………………………………………………..206

بررسی های چند نظامی در انتخاب سیستم خنك سازی توربین………………………………………………..207

مقدمه

این فصل عمدتاً روی موضوعات انتقال جرم و حرارت تمركز می یابد چون آنها برای خنك سازی اجزا ی دستگاه توربین بكار می روند و انتظار می رود كه خواننده با اصول مربوطه در این رشته ها آشنایی داشته باشد. تعدادی از كتابهای فوق العاده (1-7) در بررسی این اصول توصیه می شوند كه شامل Streeter، دینامیك ها یا متغیرهای سیال Eckert و Drake، تجزیه و تحلیل انتقال جرم و حرارت، Incropera و Dewitt، اصول انتقال حرارت و جرم Rohsenow و Hartnett، كتاب دستی انتقال حرارت Kays، انتقال جرم و حرارت همرفتی Schliching، تئوری لایه مرزی، و Shapiro، دینامیك ها و ترمودینامیك های جریان سیال تراكم پذیر.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طراحی سیستم مكنده غلات

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.195 مگا بایت
تعداد صفحات 77
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه طراحی سیستم مكنده غلات

نمادها:

افت فشار …………………………..

توان (hp)………………………………………………………………………….. p

چگالی ……………………………….

دبی جرمی مواد ………………………..

دبی جرمی هوا …………………………

دبی حجمی …………………………..

دما (R)………………………………….. T

سرعت هوا……………………………. C

طول لوله (in)…………………………….. A

قطر لوله (in)…………………………….. D

فشار ………………………………. P

مساحت سطح مقطع (in2)………………………………………………………. A

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه وتاریخچه

1-1- مقدمه و تاریخچه : [1]…………………. 1

فصل دوم

سیستم های جابجایی پنوماتیكی

2-1- مقدمه: [1]…………………………… 2

2-2- انعطاف پذیری سیستم: [1]……………….. 2

2-3- صنایع و مواد: [1] ……………………. 3

2-4- طریقه انتقال: [1]…………………….. 3

2 2-4-1- فاز رقیق:………………………… 4

2-4-2- فاز غلیظ………………………….. 4

2-4-3- حركت با سرعت هوا…………………… 4

2-4-4- نرخ بارگذاری حجمی………………….. 4

فصل سوم

انواع سیستم های انتقال مواد پنوماتیكی

3-1- مقدمه: [1]…………………………… 5

3-2- سیستم های بسته: [1]…………………… 6

3-3- سیستم های باز: [1]……………………. 7

3-3-1- سیستم های فشار مثبت………………… 7

3-3-2- سیستم های فشار منفی………………… 8

فصل چهارم

انتقال دسته ای

4-1- مقدمه: [1]………………………….. 10

4-2- سیستم های نیمه پیوسته: [1]……………. 10

4-3- سیستم های ضربانی: [1]………………… 11

فصل پنجم

اهمیت ویژگی های مواد

5-1- مقدمه: [1]………………………….. 13

5-2- چسبندگی: [1]………………………… 13

5-3- قابلیت احتراق: [1]…………………… 13

5-4- رطوبت: [1]………………………….. 13

5-5- سایش و فرسایش: [1]…………………… 14

5-6- شكنندگی: [1]………………………… 14

5-7- نقطه ذوب پایین: [1]………………….. 15

5-8- پرتوزایی: [1]……………………….. 15

فصل ششم

اجزاء سیستم

6-1- مقدمه: [1]………………………….. 16

6-2- تامین كردن هوا: [1]………………….. 16

6-2-1- انواع سیستم های حركت دهند ی هوا…….. 16

6-2-1-1- فن ها…………………………. 18

6-2-1-2- دمنده های احیا كننده……………. 18

6-2-2- مشخصات سیستم های راه اندازی هوا…….. 18

6-2-2-1- دمنده، كمپرسورها……………….. 19

6-2-2-1-1- فشار برای كمپرسور…………… 19

6-2-2-1-2- نرخ دبی حجمی جریان………….. 19

6-2-2-2- مكنده و پمپ های وكیون…………… 20

6-2-2-2-1- وكیوم (فشار منفی)…………… 20

6-2-2-2-2- نرخ دبی حجمی ………………. 21

6-2-3- قدرت مورد نیاز……………………. 21

6-3- خطوط لوله: [1]………………………. 23

6-3-1- ضخامت دیواره……………………… 23

6-3-2- جنس لوله ها………………………. 24

6-3-2-1- بهداشت………………………… 24

6-3-2-2- لوله های پلاستیكی……………….. 25

6-3-2-3- سایش سطوح……………………… 25

6-3-3- سطح تمام شده …………………….. 25

6-3-4- خمها…………………………….. 26

فصل هفتم

جریان گاز- جامد

7-1- مقدمه: [1]…………………………. 28

7-2- قطر داخلی لوله: [1]…………………. 28

7-3- فاصله انتقال: [1]…………………… 28

7-4- فشار قابل دسترسی: [1]……………….. 29

7-5- سرعت هوای منتقل شده: [1]…………….. 29

7-6- خصوصیات مواد: [1]…………………… 30

فصل هشتم

مشخصات انتقال مواد

8-1- مقدمه: [1]………………………….. 31

8-2- سرعت انتقال: [1]…………………….. 31

8-3- نرخ بارگیری یكنواخت:[1]…………….. 32

8-4- تاثیر قطر داخلی لوله: [1]…………….. 33

فصل نهم

شرایط لازم برای هوا

9-1- مقدمه: [1]………………………….. 36

9-2- فشار موجود: [1]……………………… 36

9-3- دبی حجمی: [1]……………………….. 38

9-4- تاثیر سرعت: [1]……………………… 38

9-5- اثرات تراكم پذیری: [1]……………….. 39

9-5-1- سرعت انتقال هوا…………………… 40

9-5-2- تاثیرات مواد……………………… 40

9-6- دبی حجمی: [1]……………………….. 41

9-6-1- ادامه فرمولها…………………….. 41

9-6-2- تاثیرقطر داخلی لوله……………….. 42

9-6-3- قانون گاز ایده آل…………………. 43

9-6-4- تاثیرات فشار……………………… 45

9-6-5- تاثیرات سیستم…………………….. 46

9-7- تعیین سرعت: [1]……………………… 48

9-7-1- روابط عملكرد……………………… 48

9-8- تاثیرات ارتفاع: [1]………………….. 48

9-8-1- فشار اتمسفری……………………… 49

فصل دهم

افت فشار

10-1- مقدمه: [1]…………………………. 50

10-2- افت فشار لوله: [1]………………….. 50

10-2-1- پارامترهای جریان و ویژگی های آنها….. 51

10-2-1-1- سرعت هوا……………………… 51

10-2-1-2- چگالی هوا…………………….. 51

10-2-1-3- ویسكوزیته هوا…………………. 52

10-2-1-4- ضریب اصطكاك…………………… 52

10-2-2- روابط افت فشار………………….. 52

10-2-2-1- خطوط لوله صاف…………………. 52

10-2-2-2- تاثیرات قطر داخلی لوله…………. 54

10-2-2-3- خمها…………………………. 54

10-2-3- تاثیرات دبی هوا…………………. 56

10-2-4- تاثیرات طول لوله………………… 56

10-2-5- تركیب های دیگر خط لوله…………… 57

10-2-6- افت فشار كلی……………………. 58

10-3- افت فشار مربوط به هوا: [1]…………… 59

فصل یازدهم

طراحی سیستم

11-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 60

11-2- محاسبه سرعت هوای انتخابی با توجه به وزن مخصوص: [نگارندگان]……………………………………….. 61

11-3- فشار مورد نیاز: [نگارندگان]………….. 63

11-4- انتخاب مكنده و توان مورد نیاز: [نگارندگان] 63

11-5- انتخاب لوله: [نگارندگان]…………….. 65

11-6- افت طولی عرضی: [نگارندگان]…………… 67

11-6-1- افت طولی……………………….. 67

11-6-2- افت موضعی………………………. 68

11-6-3- طول معادل………………………. 69

فصل دوازدهم

نتیجه گیری، پیشنهادات

12-1- مقدمه: [نگارندگان]………………….. 71

12-2- نتایج: [نگارندگان]………………….. 71

12-3- بررسی نتایج: [نگارندگان]…………….. 71

12-4- پیشنهادات: [نگارندگان]………………. 72

پیوست

1- كاتالوگ كمپرسور از شركت Sullivan Palatek…….. 73

منابع…………………………………… 74
فهرست شكلها

فصل سوم

3-1- انواع سیستم های اتصال پنوماتیكی: [1]……. 5

3-2- یك چرخه بسته از سیستم های جابجایی پنوماتیكی: [1] 6

3-3- سیستم جابجایی سیستم های مثبت: [1]………. 7

3-4- سیستم جابه جایی با فشار منفی: [1]………. 8

3-5- سیستم انتقال فشار منفی (وكیوم)از انبار: [1] 9

فصل چهارم

4-1- نوع سیستم جابه جایی با تانكر دمنده: [1]… 11

4-2- سیستم ضربانی: [1]…………………… 11

4-3- طرحی از یك نوع سیستم توپی تنها: [1]…… 12

فصل ششم

6-1- رده بندی حركت دهنده های هوا: [1]……… 17

6-2- بازه تقریبی از عملكرد حركت دهنده ی هو: [1] 17

6-3- ورودی و خروجی برای كمپرسور: [1]………. 19

6-4- بعضی از انواع خمها درسیستم های انتقال مواد پنوماتیكی: [1]……………………………………….. 26

فصل هشتم

8-1- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار پایین: [1]………………………………. 34

8-2- تاثیر فشار تغذیه هوا و فاصله در بارگذاری در سیستم های فشار بالا: [1]……………………………….. 34

فصل نهم

9-1- پارامترهای متناسب با نرخ تراكم و نرخ دبی جریان: [1] 38

فصل دهم

10-1- ضریب هد برای چند شكل مختلف: [1]………. 58

نمودارها

فصل ششم

6-1- فشار دبی حجمی هوای انتقال یافته و توان كمپرسور: [1] 20

6-2- توان تفریبی مورد نیاز برای كمپرسور در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 22

6-3- مشخصات یك كمپرسور حلزونی: [1]…………. 22

فصل نهم

9-1- تاثیر سرعت هوا بر دبی حجمی جریان: [1]….. 42

9-2- تاثیر فشار هوا بر روی دبی حجمی جریان در سیستم های فشار

پایین: [1]………………………………. 45

9-3- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار بالا: [1] 45

9-4- تاثیر فشار بر دبی حجمی جریان در سیستم های فشار منفی: [1] 46

9-5- تاثیر ارتفاع بر روی مقدار فشار اتمسفریك محلی: [1] 48

فصل دهم

10-1- تاثیر قطر داخلی لوله بر افت فشار خالی: [1] 54

10-2- ضریب برای خمهای :[1]………………. 55

10-3- ضریب هد برای خمهای شعاعی: [1]………… 55

10-4- ضریب هد برای خمهای زاویه تیز: [1]…….. 56

10-5- تاثیر قطر لوله و دبی حجمی جریان بر افت فشار: [1] 57

10-6- ضریب هد برای مقاطع گسترش یافته لوله: [1]. 58

فهرست جداول

6-1- قطر لوله و ضخامت دیواره برای لوله با قطر اسمی 4 in : [1] 25

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عملکرد مخازن کربناته جنوب

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 5.539 مگا بایت
تعداد صفحات 156
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

عملکرد مخازن کربناته جنوب

بخشی از متن اصلی
در این فایل بررسی عملکرد مخازن کربناته جنوب مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است که به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf دراختیار شما قرار می گیرد
این فایل به همراه چکیده، فهرست مطالب، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار
می گیرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق دانشجویی با موضوع چرخ دنده ها

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 187 کیلو بایت
تعداد صفحات 31
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

در دل هر ابزار مکانیکی تعداد زیادی چرخ دنده وجود دارد. تا به حال فکر کرده اید که چرا این قدر چرخ دنده در آن ها استفاده می‌شود. مهم ترین دلیل آن اینست که همه این ابزارها یک موتورکوچک دارندکه با سرعت بالا می‌چرخد. این موتور می‌تواند توان مورد نیاز را تأمین کند، اما گشتاور آن به اندازه کافی زیاد نیست. مثلاً در یک پیچ گوشتی برقی باید گشتاور بالا برود تا پیچ گوشتی بتوان د پیچ‌ها را سفت کند، ولی موتور گشتاور کمی تولید می‌کند و در عوض سرعت بالایی دارد. کافیست از چند چرخ دنده استفاده کنیم تا مشکلمان حل شود.کار دیگری که از چرخ دنده برمی آید تغییرجهت چرخش است. اگر دو چرخ دنده را که کنار هم قرار دارند با دقت نگاه کنید می‌بینید که همواره یکی از آن ها ساعتگرد می‌چرخد ودیگری پادساعتگرد. در این مطلب می‌خواهیم شما را با انواع مختلف چرخ دنده هایی که در ابزارهای مکانیکی می‌بینید آشنا کنیم.

فهرست مطالب این مقاله:1.کاربردهای چرخ دنده ها

2.مفهوم نسبت چرخ دنده

3.مزیت های چرخ دنده ها

4.چرخ دنده های خورشیدی

5.زنجیر و چرخ

6.انواع چرخ دنده ها

7.اصول اولیه درباره چرخ دنده ها

8.چرخ دنده و میله دنده

9.دنده های چند گانه

10.استفاده ها و مشخصات چرخ دنده ها

و…..

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق تهویه مطبوع

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات 41
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق تهویه مطبوع

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول :

توضیح تأسیسات كارخانه (ایران آوند فر)

مقدمه

1-علت ایجاد تأسیسات

2-ساختار تأسیسات

3-نگهداری

4-تیم فنی

5-ارزیابی

6-نتیجه گیری

فصل دوم :

كولر آبی و فن كوئل

سیستم مكانیكی و برق كولر آبی

سیم كشی برق و نصب كلید فرمان

سرویس و نگهدازی كولر آبی در فصل تابستان

سیستم های مكانیكی و برق فن كوئل

انواع فن كوئل ها جهت ارسال هوا

فصل سوم :

تحقیق تهویه

تعمیر اساسی كمپرسور

تعویض یاتاقانها

تعمیر كاسه نمد میل لنگ

عنوان

تعمیر صفحه سوپاپ كمپرسور

مونتاژكمپرسور

آزمایش كمپرسور تعمیر شده

نصب كمپرسورهای نوع باز

سرویس كمپرسورهای بسته

سرویس كندانسور

سرویس كلافهای كندانسور هوایی

هواگیری كلاف كندانسور

پیاده كردن كندانسورهای هوایی

تعمیر كندانسورهای هوایی

نصب كلافهای تقطیر هوایی

سرویس كلافهای كندانسور آبی

پیاده كردن كندانسورهای آبی

تعمیر كندانسورها و مخازن تجمع مایع

نصب كلافهای كندانسور آبی

سرویس كلافهای كندانسور تبخیری

سرویس ماشین یخ سازی

سرویس شیرهای آب

جریان محدود آب

جریان بیش از حد آب

ردیابی عیوب مدار جریان آب

پیاده كردن شیر آب

تعمیر شیرهای آب

نصب و تنظیم شیرهای آب

سرویس كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

عنوان

پیاده كردن كلاف تبخیر (سیستم خشك)

تعمیر كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

نصب كلافهای تبخیر انبساط مستقیم

كنترل ماده سرمازای كلافهای تبخیر خشك

سرویس كردن سوپاپهای انبساط حرارتی

تعمیر صافی های گرفته شده

پیاده كردن سوپاپهای انبساطی

تعمیر سوپاپهای انبساطی

نصب سوپاپهای انبساطی

سرویس كلافهای تبخیر انباشته

پیاده كردن كلافهای آغشته

تعمیر كلافهای تبخیر آغشته

نصب كلافهای تبخیر آغشته

نصب سوپاپهاس دو حرارتی

سرویس سوپاپهای دو حرارتی

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم های سوخت رسانی كاربراتوری انژكتوری و مقایسه آنها

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 4.333 مگا بایت
تعداد صفحات 188
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی سیستم های سوخت رسانی كاربراتوری انژكتوری و مقایسه آنها

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 1

نصب لینوكس 6

انتخاب یك روش نصب 7

انتخاب نرم افزار مورد نیاز 8

شروع نصب 12

بررسی لینوكس كار آمد 13

راه اندازی 14

برنامه های كاربردی 17

صوت و تصویر و گرافیك 18

برنامه های دفتری 19

اینترنت 19

ابزارهای برنامه نویسی 21

فارسی سازی 23

جمع بندی 25

منابع و ماخذ 28

چكیده :

در ابتدا به نحوه عملكرد سیستم سوخت رسانی كاربراتوری پرداخته ، سپس به چگونگی اصلاح نواقص موجود در كاربراتور پرداختیم و دیدیم كه با وجود اصلاح كاربراتور (كاربراتور در ابتدا ساختمان بسیار ساده ای داشت) و پیچیده تر شدن ساختمان كاربراتور كه بواسطه لحاظ كردن پارامترهای مختلف در حالتهای مختلف نظیر استارت زدن – كار با دور آرام – كار با دور زیاد و از این گونه موارد … باز هم نواقص زیادی در كاركرد كاربراتور مشاهده می شود . شاید به همین خاطر بود كه مهندسان و متخصصان را بر آن داشت كه از سیستم پیشرفته انژكتور (تزریق سوخت) استفاده كنند .

همانطور كه قبلاً اشاره كردیم تزریق سوخت سابقه تاریخی درازی دارد . اما چرا این وقفه بلند در استفاده از انژكتور بوجود آمد ؟! شاید به دلیل این كه در آن روزگار هزینه چنین كاری بسیار سنگین بوده و یا اینكه مشكل كامپیوتر بوده ، بهرحال در این خصوص به تفصیل قبلاً صحبت كردیم . در هر صورت در چند سال اخیر زمینه مناسب برای چنین حركتی فراهم شده و این حركت نیز صورت گرفته تا آنجا كه به كشور ما نیز رسیده .

حال به اختصار اگر در مورد مزایای سیستم رسانی انژكتوری نسبت به

كاربراتوری بخواهیم صحبت كنیم می توانیم به این موارد بطور كلی اشاره كنیم ؛

تنظیم بودن خودرو به مدت زمان بیشتر و نیاز كمتر به تنظیم های پی در پی . نسبت سوخت و هوای متناسب تر با حالت و وضعیتی كه خودرو در آن قرار دارد و جلوگیری از احتراق ناقص و ایجاد نسبت تراكم مناسب تر و … كه همه این موارد یعنی تاثیر مثبت در قدرت و توان موتور و كاهش آلاینده ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.382 مگا بایت
تعداد صفحات 175
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی دینامیک سیالات و روشهای تست کارایی در توربو ماشینها

در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است. شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.

هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد. بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.

وقتی که اهداف IHPTET نهایت پیشرفت در کارآیی را ارائه می دهد، طبیعت بسیار رقابتی فضای کاری کنونی، افزایش بازده را برای تمام محصولات توربو ماشینی جدید طلب می کند. به خصوص با قیمتهای سوخت که بخش بزرگی از هزینه های مستقیم بهره برداری خطوط هوایی را به خود اختصاص داده است، SFC، یک فاکتور کارایی مهم برای موتورهای هواپیمایی تجاری می باشد.

اهداف مربوط به کارایی کلی موتور، مستقیما به ملزومات مربوط به بازده آیرودینامیکی مخصوص اجزاء منفرد توربو ماشین تعمیم می یابد. در راستای رسیدن به اهداف مورد نیازی که توسط IHPTET و بازار رقابتی به طور کلی آنها را تنظیم کرده اند، اجزای توربو ماشینها باید به گونه ای طراحی شوند که پاسخگوی نیازهای مربوط به افزایش بازده، افزایش کار به ازای هر طبقه، افزایش نسبت فشار به ازای هر طبقه، و افزایش دمای کاری، باشند.

بهبودهای چشمگیری که در کارایی حاصل خواهد شد، نتیجه ای از بکار بردن اجزایی است که دارای خواص آیرودینامیکی پیشرفته ای هستند. این اجزا دارای پیچیدگی بسیار بیشتری نسبت به انواع قبلی خود هستند که شامل درجه بالاتر سه بعدی بودن، هم در قطعه و هم در شکل مسیر جریان می باشد.

میدان های جریان مربوط به این اجزا نیز به همان اندازه پیچیده و سه بعدی خواهد بود. از آنجایی که درک رفتار پیچیده این جریان، برای طراحی موفق چنین قطعاتی حیاتی است، وجود ابزارهای تحلیلگر کارآتری که از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) بهره می برند، در پروسه طراحی، اساسی می باشد.

در گذشته، طراحی قطعات توربو ماشین ها با استفاده از ابزارهای ساده ای که بر اساس مدلهای جریان غیر لزج دو بعدی بودند کفایت می کرد. اگرچه با روند کنونی به سمت طراحی ها و میدانهای جریان پیچیده تر، ابزارهای پیشین دیگر برای تحلیل و طراحی قطعات با تکنولوژی پیشرفته مناسب نیستند. در حقیقت جریانهایی که با این قطعات برخورد می کنند، به شدت سه بعدی (3D)، ویسکوز، مغشوش و اغلب با سرعت ها ، در حد سرعت صوت می باشند. این جریان های پیچیده، قابل فهم و پیش بینی نیستند، مگر با بکار بردن تکنیک های مدلسازی که به همان اندازه پیچیده هستند. برای پاسخگویی به نیاز طراحی چنین قطعاتی، ابزارهای CFD پیشرفته ای لازم است که قابلیت تحلیل جریانهای سه بعدی، لزج و در محدوده صوتی، مدل سازی اغتشاش و انتقال حرارت و برخورد با پیکربندی های هندسی پیچیده را داشته باشد. علاوه بر این، جریانهای گذرا (ناپایا) و تعامل ردیفهای چندگانه تیغه ها باید مورد ملاحظه قرار گیرد.

هدف این فصل این است که بازنگری مختصری از مشخصات جریان در انواع مختلف قطعات توربوماشینها ارائه داده و نیز خلاصه ای از قابلیتهای تحلیلی CFD که مورد نیاز برای مدل کردن چنین جریانهایی هستند را بیان کند.

این باید به خواننده، درک بهتری در مورد تاثیر جریان بر طراحی چنین اجزایی و میزان کارایی مدل سازی مورد نیاز برای آنالیز اجزاء بدهد. تمرکز بر روی کاربردهای موتورهای هواپیما خواهد بود، ولی دهانه های ورودی، نازلها و محفظه های احتراق مورد توجه خواهند بود. به علاوه یک بررسی از هر دو گرایش طراحی قطعات و ابزارهای تحلیل CFD را شامل می شود. به علت پیچیدگی این موضوعات، تنها یک بحث گذرا ارائه خواهد شد. اگرچه مراجع فراهم شده اند تا به خواننده اجازه دهد این مباحث را با جزئیات بیشتر جستجو کند.

3-1 ویژگیهای میدان های جریان در توربو ماشین ها:

در این قسمت از فصل، خصوصیات اولیه میدانهای جریان توربو ماشینها بررسی خواهد شد. اگرچه بحث اساسا کاربرد موتورهای هواپیما را مورد توجه قرار خواهد داد، ولی بسیاری از خصوصیات جریان برای توربو ماشینها عمومیت دارند علاوه بر بازنگری مختصر بر ویژگیهای میدانهای جریان عمومی، طبیعت جریانهای خاص در انواع گوناگون اجزاء مورد توجه قرار خواهد گرفت.

4-1 ویژگیهای اساسی جریان:

میدان های جریان در توربو ماشین های ذاتا بسیار پیچیده و سه بعدی است. در بسیاری از موارد، جریان ها تراکم پذیرند و ممکن است از مادون صوت به جریان با سرعت صوت و به فراصوتی تغییر کنند. در مسیر جریان ممکن است شوک وجود داشته باشد و تعامل شوک و لایه مرزی ممکن است اتفاق بیفتد که باعث افت بازده می شود. گرادیان فشارهای قابل توجه، در هر جهتی می تواند وجود داشته باشد.

همچنین چرخش، یک فاکتور مهم است که رفتار جریان را تحت تاثیر قرار می دهد.

جریانها اکثرا لزج و مغشوش هستند، اگرچه ناحیه هایی با جریان لایه ای و انتقالی نیز وجود دارد. اغتشاش و تلاطم در میدان جریان می تواند در لایه مرزی و جریان آزاد اتفاق بیفتد، جایی که میزان اغتشاش، بسته به شرایط جریان بالادست، تغییر می کند. برای مثال جریان پایین دست یک محفظه احتراق یا کمپرسور چند طبقه می تواند اغتشاش جریان آزاد بسیار بیشتری نسبت به جریان ورودی به یک فن داشته باشد.

تنش های پیچیده و کاهش کارآیی می تواند ناشی از پدیده های جریان لزج، مثل لایه های مرزی سه بعدی، اثر متقابل بین لایه مرزی تیغه و دیواره، حرکت جریان نزدیک دیوار، جریان جدا شده، گردابه های مربوط به لقی نوک پره، گردابه های لبه فرار، دنباله ها، و اختلاط باشد. علاوه بر این، حرکت نسبی دیواره و انتقال بین دیواره های دوار و ثابت می تواند رفتار لایه مرزی را تحت تاثیر قرار دهد. جریان ناپایدار می تواند در اثر تغییرات شرایط بالادست جریان با زمان، گردابه های رها شده از لبه فرار تیغه ها، جدایی جریان و یا اثر متقابل بین ردیف پره های دوار و ثابت، ایجاد شود، که می تواند منجر به بارگذاری ناپایدار بر روی تیغه ها شود.

اثرات حرارت و انتقال حرارت می تواند فاکتور مهمی باشد، بخصوص در قسمتهای داغ موتور. گازهای داغ محفظه احتراق از میان توربین عبور می کنند و رگه های داغی را بوجود می آورند که توسط میدان جریان توربین منتقل می شوند. برای حفاظت از اجزائی که در معرض بالاترین دما قرار دارند، جریانهای خنک کننده از میان سوراخهای موجود در تیغه های توربین به مسیر گازهای داغ اولیه تزریق می شود و برای سطوح تیغه ها خنک کنندگی لایه ای را فراهم می آورد. به طور مشابه، جریانهای خنک کننده ممکن است به جریان اصلی در طول دیواره نیز تزریق شود.

بیشتر پیچیدگی میدانهای جریان سیال در توربو ماشین ها مستقیما تحت تاثیر مسیر جریان و هندسه اجزاء می باشد. ملاحظات هندسی شامل منحنی و شکل endwall مسیر جریان، فاصله بین ردیف های تیغه ها، گام تیغه، و stagger می شود. موارد دیگری از هندسه مسیر جریان شامل پیکربندی ردیفهای تیغه ها، از قبیل استفاده از «tandem blades»، تیغه های جداکننده، دمپرهای midspan وعملیات روی نوک تیغه ها می باشد. جزئیات بیشماری مربوط به شکل تیغه، مثل توزیع ضخامت، خمیدگی، جهت، قوس، به عقب برگشتگی، حلزونی، پیچ خوردگی، ضریب شکل، صلبیت، نسبت شعاع توپی به نوک، شعاع لبه حمله تیغه و لبه فرار تیغه، اندازه فیلت و فاصله نوک تیغه نیز از همان اهمیت برخوردارند. خنک کاری تیغه ها نیز دارای اهمیت هستند، اندازه و موقعیت سوراخهای خنک کننده درون تیغه، مسیر اولیه گاز را تحت تاثیر قرار می دهد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 2.574 مگا بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی عملکرد توربو پمپ ها

عنوان مطالب صفحه

مقدمه 1

فصل اول

تقسیم بندی کلی پمپ ها 2

انواع پمپ ها جابه جایی مثبت 3

پمپ های دوار 4

پمپ های رفت وبرگشتی 9

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی 10

فصل دوم-توربوپمپ ها

اجزای اصلی توربوپمپ ها 11

محاسبه هدتولیدی پروانه 13

منحنی مشخصه 16

پدیده کاویتاسیون ومفهومNPSH 18

بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها 23

قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها 26

جنس اجزای توربوپمپ ها 35

اجزای فرعی درتوربوپمپ ها 38

پمپ های چندطبقه فشارقوی 43

ضمائم 45

منابع 49

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل docx
حجم فایل 1.846 مگا بایت
تعداد صفحات 85
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی ، ساخت و نصب بویلرهای صنعتی

فهرست :

الف – مقدمه

ب – دیگ بخار و جایگاه آن در نیروگاه حرارتی

فصل اول : طبقه بندی بویلرها

1-1- طبقه بندی از نظر مصارف بویلر

1-2- طبقه بندی از نظر فشار سیكل آب و بخار

1-3- طبقه بندی از نظر مصالح صنعتی و متالوژیكی

1-4- طبقه بندی از نظر سطوح تبادل حرارتی

1-5- طبقه بندی از نظر محتوای لوله ها

1-6- طبقه بندی از نظر فشار كوره بویلر

1-7- طبقه بندی از نظر نوع احتراق

1-8- طبقه بندی از نظر منبع انرژی بویلر

1-9- طبقه بندی از نظرنوع سیال عامل

1-10- طبقه بندی از نظر نوع سیركولاسیون سیال عامل

1-11- طبقه بندی از نظر نام سازنده بویلر

1-12- طبقه بندی از نظر شكل و موقعیت لوله های بویلر

1-13- تشخیص پارامترهای یك بویلر از روی نمودار

فصل دوم : انواع بویلر ها و عملكرد آنها

2-1- دیگ های چدنی

2-2- دیگ های فولادی

2-2-1- تاریخچه و عملكرد بویلرهای فایرتیوب

2-2-1-1- انواع بویلرهای فایرتیوب

2-2-2- تاریخچه و عملكرد بویلرهای واتر تیوب

2-2-2-1- انواع بویلرهای واترتیوب

2-3- بویلرهای نیروگاهی و انواع آنها

2-3-1- دیگ های بخار با سیركولاسیون طبیعی

2-3-2- دیگ های بخار با سیركولاسیون اجباری

2-3-2-1- بویلر با سیركولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی با درام

2-3-2-2- بویلر با سیركولاسیون اجباری و زیر نقطه بحرانی و یكبار گذر

2-4- دیگ های پكیج

2-5- نحوه انتخاب دیگ بخار

فصل سوم : تشریح اجزای دیگ بخار

3-1- مدارهای عملكرد دیگ های بخار

3-1-1- مدار آب و بخار و اجزای آن

3-1-1-1- كوره

3-1-1-2- لوله اصلی تغذیه آب بویلر

3-1-1-3- پمپ تغذیه آب بویلر

3-1-1-4- ری هیترها

3-1-1-5- اكونومایزر

3-1-1-6- پیش گرم كن دوار یا یانگستروم

3-1-1-7- دی سوپرهیترها

3-1-1-8- شیرهای اطمینان

3-1-2- مدار سوخت و هوا و اجزای آن

3-1-2-1- تعریف سوخت و انواع آن

3-1-2-2- ارزش حرارتی

3-1-2-3- احتراق و تعریف آن

3-1-2-4- محصولات احتراق

3-1-2-5- راندمان احتراق

3-2- مشعل ها و انواع آنها

3-2-1- مشعل های تبخیری

3-2-2- مشعل های پودر كننده

3-2-3- مشعل های گریز از مركز

3-3- بازده حرارتی دیگ های بخار

فصل چهارم : رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

4-1- رسوبات و خورندگی در دیگ های بخار

4-2- شستشوی دیگ های بخار

4-3- روش های تعیین میزان آلودگی سطوح حرارتی دیگ های بخار

4-3-1- روش دستی

4-3-2- روش كاتدیك

فصل پنجم : نصب ، راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

5-1- نحوه نصب دیگ های حرارت مركزی

5-2- راه اندازی و بهره برداری از دیگ های بخار

5-2-1- بازدیدهای قبل از راه اندازی

5-2-2- پركردن دیگ های بخار

5-2-3- سیستم كنترل وزش دیگ بخار

5-2-4- مشعل های سوخت سبك ( آتش زا )

5-2-5- تخلیه از زیر دیگ و تخلیه معمولی

5-2-6- خواباندن عادی جهت ذخیره نگاه داشتن واحد

5-2-7- خواباندن عادی به منظور كار تعمیراتی

5-2-8- خواباندن اضطراری واحد

5-2-9- راه اندازی دیگ های بخار گازسوز

5-2-10- خواباندن دیگ بخار گازسوز

فصل ششم : كنترل و بازرسی دیگ های بخار

6-1- كنترل دیگ های بخار

6-1-1- كنترل فشار

6-1-2- كنترل درجه حرارت بخار

6-1-3- كنترل سوخت و هوا

6-1-4- كنترل آب تغذیه

6-2- بازرسی اساسی سالیانه دیگ های بخار

فصل هفتم : طراحی و ساخت دیگ های بخار

7-1- طراحی دیگ های بخار

7-2- نحوه ساخت دیگ های بخار

7-3- مراحل ساخت دیگ های چدنی شركت ایرفو

7-3-1- تهیه مواد اولیه

7-3-2- تایید مواد اولیه توسط كارشناسان

7-3-3- آزمایشگاه و خدمات لازم جهت تایید مواد اولیه

7-3-4- انبار و توزیع مواد

7-3-5- آزمایشگاه و كنترل آنالیز ذوب

7-3-6- تهیه ذوب دیگ ها و عملیات ذوب ریزی

7-3-7- قالبگیری و ماهیچه گیری دیگ ها

7-3-8- ورقكاری و نقاشی

7-3-9- تخلیه دیگ ها از ماسه و مراحل تكمیلی

7-3-10- تست هیدرواستاتیك پره ها

7-3-11- ماشینكاری پره ها و مونتاژ

7-3-12- بسته بندی و تحویل به انبار

7-3-13- تحویل دیگ چدنی به مصرف كننده

7-3-14- بازرسی و آزمایش در حین فرآیند و فنون آماری در شركت ایرفو

فصل هشتم : تعمیر و نگهداری دیگ های بخار

8-1- نگهداری دیگ های بخار غیر فعال

8-1-1- نگهداری دیگ بخار به روش خشك

8-1-2- نگهداری دیگ بخار به روش تر

8-2- نگهداری ناحیه احتراق در دیگ های بخار

8-3- رفع عیوب در دیگ های بخار

میهمانی نهار درون یك دیگ بخار

منابع و مراجع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق کارشناسی ممیزی انرژی در یک کارخانه قند

دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.418 مگا بایت
تعداد صفحات 251
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ممیزی انرژی حرارت و سیالات در یک کارخانه قند

شامل مباحث:

فرایند تولید و گزارش از کوره بخار

آشنایی با فرآیند تولید کارخانه

چگونگی حمل چغندر به کارخانه

سیـلوی چغنـدر

چگـونگی حمل چغندر از سیـلو به فرآیـند

کشوی تنظیم و چرخ تنظیم

واحد سنگ گیری

دستـگاه علف گیـر

حـوض شستشـو

آسیـاب خـلال

مایشه

دیفوزیـون

روشوفر شربت خام

پرسهــای تفاله

تصفیـه شربت

کـوره آهــک

خاکستـرگیر

شستشوی گاز

مراحل تصفیه شربت

آهک خـور I

آهک خـور II

ساتراسیـون

اشباع یا گاز خور اول

ساتراسیـون اشباع

صافیهــای شربت

صافی خلا

صافی مکانیکی

تولید شیر آهک

اواپراسیــون

مقـدار آب تبخیـر شده

دستـگاه اواپراسیـون

رشـــوفر

شستشـوی قسمت اواپراسیـون

شرح کلی قسمت طبــاخی

چـگونگی کارکرد آپاراتهـای پخت

تخلیـه پختهـا

انتــقال شکر به شکرخشک کن و انبـار

تفاله خشک کن

شرح توربین های نیروگاه بخار

مدار آب و بخار و اجزای آن

اجزای اصلی یک بویلر

سیستم سوخت بویلر

تصفیه آ ب تغذیه بویلر

تعریف برخی اصطلاحات

تعریف ممیزی انرژی

تاریخچه ممیزی انرژی در دنیا

شاخص مصرف انرژی

کلیات ممیزی انرژی

جلب نظر و پشتیبانی مدیریت سیستم

جلب نظر و حمایت مدیریت سیستم

تعهد و سازماندهی

فعالیت های کمیته ممیزی انرژی

نمودار جریانی برنامه مدیریت انرژی

گردآوری وراه اندازی پایگاه داده های انرژی

هدایت و اجرای عملیات ممیزی انرژی

مراتب و دسته بندی ممیزی انرژی

اهداف ممیزی انرژی جزء به جزءDetailed Energy Audit Objectives

پیش بینی های مقدمات لازم برای ممیزی انرژی جزء به جزء

اجرای فعالیتهای ممیزی انرژی

ارزیابی اطلاعات و داده های ثبت شده در جریان ممیزی انرژی

مراحل نهایی ممیزی انرژی

شناسایی، ارزیابی و اجرای فرصت های احتمالی صرفه جویی در انرژی

گزارش فعالیتها و دستاوردهای ممیزی انرژی

مراحل اجرایی فعالیت های صرفه جویی در انرژی

نظارت، ارزیابی و پیگیری پیامدهای اجرای پروژه های صرفه جویی در انرژی

١– سرمایه گذاری اولیه Initial Investment

منابع تأمین اعتبار مالی

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

آشنایی با دستگاه های ممیزی انرژی

تحلیلگر گازهای احتراقFlue Gas Analyzer

تحلیل گر قدرتPower analyzer

دماسنج مادون قرمزInfrared Thermometer

لرزه سنجVibration Meter

دبی سنج مافوق صوتUltrasonic Flow meter

جمع کننده اطلاعاتData Logger

فرآیندهای صنعتی و راهکارهای کاهش انرژی در هر فرایند

هوای فشرده

فهرست بررسی های لازم

مدیریت دیگ بخار

فهرست بررسی های لازم

فرآیندهای صنعتی با دمای بالا

فهرست بررسی های لازم

فرآیندهای صنعتی با دمای پائین

فهرست بررسی های لازم

سرمایه گذاریهای مورد نیاز

معیارهای مالی

تأمین بودجه

بخار فرایندی و فرصت های بهینه سازی

حرارت آشکار و نهان

تخلیه دیگ بخار

روشهای تخلیه دیگ بخار

چه مقدار تخلیه انجام می دهید؟

تخلیه چقدر هزینه دارد؟

استفاده از بخار

نشتی های بخار

سطوح عایق نشده

حداقل کر دن تقاضا برای بخار

تلفات غیر ضروری حرارتی مربوط به سیستم ها ی گرمایش فضا

تلفات غیر ضروری مربوط به سیستم های توزیع

تلفات غیرضروری مربوط به واحد فرآیند

انتقال حرارت از بخار

نحوه برخورد با لایه های هوا

تعیین موقعیت سیستم تخلیه هوا

لایه های مایع حاصل از میعان

بخار خشک و تر

تله بخار

روشهای بازیافت حرارت

بازیافت حرارت از تخلیه

بازیافت حرارت از مایع حاصل از میعان

انتقال مایع حاصل از میعان

لوله کشی

بالاروی مایع حاصل از میعان و فشار برگشتی

پمپاژ مایع حاصل از میعان

دمای مایع حاصل از میعان

عایق کاری سیستم مایع حاصل از میعان

بازیافت حرارت از فلاش بخار

مثالهایی از بازیافت حرارت از فلاش بخار

کنترل فلاش بخار

بازیابی ساده حرارت از بخار

خلاصه ای از موارد مورد نیاز جهت بررسی و اقدام

بازیافت حرارت و انرژی در فرایندها و دستگاهها

بررسی موارد استفاده از حرارت و فراهم نمودن تعادل گرمایی

حرارت تلف شده چیست؟

تلفات حرارتی کیفیت

تلفات حرارتی کمیت

سیستمهای بازیافت حرارت

روشهای بازیافت

مبد لهای حرارتی پوسته ای و لوله ای

مبدلهای حرارتی صفحه ای

سیستم سیم پیچ حلقوی شکل ملاحظه شود

رکوپراتورها

احیاءکننده ها

چرخهای گرمایی حرارتی

لوله های حرارتی و ترموسیفونها

پمپ های حرارتی

تعمیر و نگهداری تله های بخار راهکاری مؤثر جهت صرفه جویی انرژی

تله های بخار و مدیریت آنها

وظایف تله های بخار به طور کلی عبارتند از

خرابی تله های بخار

دلایل کارکرد نامناسب تله های بخار

عواملی که باعث کارکرد نامناسب تله های بخار میشوند عبارتند از

بازرسی تله های بخار

کاربرد

روشهای بررسی کارکرد تله های بخار

صافی ها

استفاده نادرست از تله های بخار نصب شده در محل صحیح

تعیین موقعیت تله های بخار

تجمع هوا در تله های بخار

آب گرفتگی و ضربه چکش

تجهیزات بازرسی تله های بخار و نر م افزارها

نتیجه گیری

مدیریت مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ

نرخ جریان آب مازاد بر نیاز واقعی

پمپهای بزرگتر از اندازه

بازدهی کم پروانه های پمپ

بهر ه برداری نادرست از پمپهای موازی

طراحی و انتخاب مناسب پمپها برای بهر ه برداری در مدار موازی

فرسودگى و سایش پمپها

تعمیر و نگهدارى پمپها

هزینه هاى ثابت و جارى بهر ه بردارى از پمپها

هزینه اولیه خرید، نصب و را ه اندازى الکترو پمپ

هزینه سالانه بهر ه بردارى از الکترو پمپ

ترکیب هزینه ها در طول عمر کارى الکترو پمپها

مدیریت مصرف انرژی در کوره های سوخت فسیلی

اتمسفر کوره

نسوزها و عایق کاری

سیستم کنترل عملکرد کوره

بازیافت حرارت اتلافی

بازیابی تلفات حرارتی از جریان داغ گازهای خروجی از کوره

مشعل های خود بازیاب حرارتی

باز تولید حرارت اتلافی جریان داغ گازهای خروجی از کوره

تئوری احتراق در کوره های بخار

ترکیب شمیایی سوخت

شرح فرآیند احتراق

شبیه سازی ریاضی کوره

نتیجه گیری

حداقل هوای لازم برای احتراق

هوای اضافی excess

علل نیاز به هوای اضافی

موازنه جرم و انرژی

اواپراتورها

انتقال حرارت در لوله های مبدل حرارتی اواپراتور

بازده اقتصادی بخار در اواپراتورهای چند مرحله ای

صرفه جویی در بخار مصرفی در دستگاهها تبخیر کننده

جرم های ورودی و خروجی

چارت جرم و انرژی در واحد اواپراسیون و واحد های متصل به آن

بهبود کارایی اواپراتورها

راهکارهای کاهش انرژی

راهکارهای اجرایی مکانیکی

راهکارهای اجرایی الکتریکی

راهکارهی مدیریتی

مراجع و ضمیمه ها

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل