بررسی گیاه كلزا

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 331 کیلو بایت
تعداد صفحات 111
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی گیاه كلزا

چکیده

سطح زیر كشت پنبه در كشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

کلیات……………………………………………………………………………………… 7

1-1- کلزا……………………………………………………………………………….. 7

1-2- پنبه……………………………………………………………………………….. 9

1-3- آللوپاتی…………………………………………………………………………………………………………. 11

1-4- سیستمهای کشت………………………………………………………………….. 15

فصل دوم

بررسی منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1- کشت دوم پنبه پس از کلزا………………………………………………………………………………… 19

2-2 – مراحل نمو پنبه…………………………………………………………………………………………………23

2-3- مدیریت بقایای گیاهی در کشت دوم پنبه…………………………………………………………….. 24

2-3-1- نقش بقایای گیاهی بر مواد آلی خاک………………………………………………………………. 29

2-3-2- اثر شخم بر بقایا در کشت دوم پنبه………………………………………………………………… 31

2-3-3- اثر آللوپاتیک بقایای گیاهی بر کشت دوم پنبه پس از کلزا…………………………………. 32

2-4- نیتروژن در پنبه…………………………………………………………………….. 32

2-4-1- نقش نیتروژن درگیاه………………………………………………………………………………………… 32

2-4-2- تاثیر بیش بود و کمبود نیتروژن در پنبه……………………………………………………………….. 34

2-4-3- نقش آب در کارائی نیتروژن در پنبه…………………………………………………………………… 36

2-4-4- مصرف کود نیتروژن در پنبه……………………………………………………………………………… 36

فصل سوم

مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………… 40

3-1- محل و موقعیت اجرای طرح………………………………………………………………………………… 40

3-2- نحوه اجرای طرح……………………………………………………………………. 40

3-3- مراحل اجرا………………………………………………………………………………………………………… 41

3-4- رقم پنبه مورد کشت…………………………………………………………………43

3-5- صفات مورد بررسی………………………………………………………………… 43

3-6- تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………. 44

فصل چهارم

نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

4-1- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر استقرار پنبه……………………………50 4-2- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد رویشی پنبه…………………..53.

4-3- تاثیر بقایای کلزا،عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر رشد زایشی پنبه………..59

4-4- تاثیر بقایای کلزا، عملیات خاک ورزی و کود نیتروژنه بر چینهای برداشت ………67

و وزن تک غوزه و عملکرد کل

بحث……………………………………………………………………………………………………………………………76

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………………85

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. 86

منابع مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………….. 87

فهرست جداول

عنوان صفحه

3-1- آمار 20 ساله ایستگاه هوا شناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت ……………….. 45

از سال 1363 تا 1383

3-2- آمار ایستگاه هواشناسی هاشم آباد گرگان در ماههای مورد کشت در …………………….. 46

سال آزمایش (1384)

3-3- علامات اختصاری بکار گرفته شده در طرح………………………………………………………….47

3-4- نقشه طرح آزمایشی در مزرعه…………………………………………………………………………… 48

3-5- نتایج آزمون خاک قطعه آزمایشی…………………………………………………………………………48

4-1- میانگین مربعات حاصل از تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در بررسی اثر…………. 74

بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه

4-2- مقایسه میانگین اثرات اصلی صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی…………. 75

کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورد بررسی در بررسی اثر بقایای گیاهی………… 76

کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن در کشت دوم پنبه به روش دانکن

فهرست اشکال

عنوان صفحه

4-1- تاثیر عملیات خاک ورزی بر در صد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………. 51

4-2- تاثیر بقایای گیاهی بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………………………. 51

4-3- تاثیر کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………………………… 51

4-4- اثر بقایای گیاهی و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار…………………………………. 51

4-5- اثر کود نیتروژن و عملیلات خاک ورزی بر درصد استقرار………………………………….. 52

4-6- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر درصد استقرار پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………………….. 52

4-7- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………………….56

4-8- تاثیر بقایای گیاهی بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………………………………………56

4-9- تاثیر کود نیتروژن بر روند ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………………………. 56

4-10- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………….. 56

4-11- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………. 57

4-12- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر ارتفاع پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………… 57

4-13- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا………………………………………… 57

4-14- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه رویا…………………………………………. 57

4-15- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه رویا پنبه در کشت دوم پس از کلزا………… 58

4-16- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا………………………………………… 58

4-17- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد شاخه زایا………………………………………….. 58

4-18- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد شاخه زایا پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………. 58

4-19- تاثیر عملیات خاک ورزی برروند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………………………. 62

4-20- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………………….. 62

4-21- تاثیر کود نیتروژن بر روند غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………………………… 62

4-22- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی………………………………………….. 62

4-23- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج غنچه دهی…………………………………………… 63

4-24- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج غنچه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………….. 63

4-25- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………………….. 63

4-26- تاثیر بقایای گیاهی بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………………….. 63

4-27- تاثیر کود نیتروژن بر روند گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………………………… 64

4-28- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی……………………………………………….. 64

4-29- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر اوج گلدهی………………………………………………… 64

4-30- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر اوج گلدهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………….. 64

4-31- تاثیر عملیات خاک ورزی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا…………………. 65

4-32- تاثیر بقایای گیاهی بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………………65

4-33- تاثیرکود نیتروژن بر روند غوزه دهی پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………………………..65

4-34- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه……………………………………………….. 65

4-35- کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا………….. 66

4-36- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر تعداد غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا………………….66

4-37- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه…………………………………………… 70

4-38- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر وزن تک غوزه……………………………………………. 70

4-39- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر وزن تک غوزه پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………. 70

4-40- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول………………………………………. 70

4-41- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین اول……………………………………….. 71

4-42- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین اول پنبه در کشت دوم پس از کلزا……….. 71

4-43- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم………………………………………. 71

4-44- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد چین دوم……………………………………….. 71

4-45- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد چین دوم………………………………………………….. 72

4-46- اثر بقایای گیاهی و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل………………………………………………. 72

4-47- اثر کود نیتروژن و عملیات خاک ورزی بر عملکرد کل………………………………………………… 72

4-48- اثر بقایای گیاهی و کود نیتروژن بر عملکرد کل پنبه در کشت دوم پس از کلزا……………….. 72

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات 96
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

قرنطینه نباتی و برخی از اصول و استانداردهای مرتبط با قرنطینه داخلی

فهرست مطالب

عنوان ………………………………. صفحه

فصل اول

كلیات………………………………….. 1

1-نگاهی گذرا بر مبارزه با آفات گیاهی………. 2

2-قرنطینه………………………………. 4

3-سابقه قرنطینه در دنیا …………………. 4

4-سابقه قرنطینه در ایران…………………. 5

5-همكاری های بین المللی حفظ نباتات ……….. 7

6-مفاهیم كاربردی اصطلاحات بهداشت گیاهی…….. 10

فصل دوم:

استانداردهای بین المللی موازین بهداشت گیاهی.. 14

1-آفات بومی……………………………. 15

2-آفت قرنطینه ای ………………………. 15

3-عوامل قرنطینه ای …………………….. 15

4-نظارت و مراقبت بر وضعیت آفات گیاهی در منطقه 15

5-نظارت و مراقبت بر منابع عمومی اطلاعات……. 16

6-نظارت و مراقبت با انجام بازدیدهای ویژه …. 16

7-بازدیدهای ویژه از آفت…………………. 17

8-بازدیدهای ویژه از كالا…………………. 18

9-نظارت صحیح ………………………….. 19

10-نیازهای فنی خدمات تشخیص………………. 19

11-ثبت و نگهداری……………………….. 19

12-تعیین وضعیت آفت……………………… 20

13-شرایط كلی برای تعیین وضعیت آفت………… 21

14-سوابق آفت…………………………… 21

15-اعتبار اطلاعات مربوط به آفت……………. 22

16-ناحیه عاری از آفت……………………. 24

17-شرایط كلی نواحی عاری از آفت…………… 25

18-برنامه ریشه كنی آفت………………….. 28

19-فرایند برنامه ریشه كنی……………….. 28

20-تیم مدیریت و اجرای برنامه ریشه كنی…….. 29

21- شرایط قرنطینه ای شدن آفت…………….. 34

22- رفتار و خصوصیات عوامل غیر بومی و جدید … 34

23- مقایسه آفات قرنطینه ای و آفات غیر قرنطینه ای تحت كنترل و آفات معمولی……………………………. 38

24-بازرسی……………………………… 42

25-بازرسی عینی…………………………. 43

26-بازرسی ویژه ………………………… 44

27-كلاس بندی كالاهای كشاورزی و چگونگی نمونه برداری از آنها 45

28-كالاهای كلاس یك ………………………. 50

29-كالاهای كلاس دو ………………………. 50

30-كالاهای كلاس سه ………………………. 52

31-كالاهای كالای چهار…………………….. 53

32-كالاهای كلاس پنج ……………………… 55

33-كالاهای كلاس شش……………………….. 56

34-كالاهای كلاس هفت ……………………… 58

35-كالاهای كلاس هشت ……………………… 58

36-كالاهای كلاس نه ………………………. 59

37-كالاهای كلاس ده……………………….. 61

فصل سوم: بازرسی و جمع آوری آفات منطقه و چگونگی صدور گواهی بهداشت نباتی

1-روش های جمع آوری نمونه حشرات ………….. 63

2-نگهداری شفیره و تخم حشرات ……………. 65

3-باز و پهن كردن (اتاله كردن) و خشك كردن حشرات 67

4-تهیه پرپاراسیون لارو و حشره…………….. 68

5-فرمول تهیه الكل های مختلف الغلضه……….. 69

6-تخمین میزان الودگی مزارع و باغات به آفات گیاهی 70

7-محاسبه تخمین آلودگی دانه ها در انبار……. 74

8-فهرست عوامل قرنطینه داخلی مزارع و باغ های كشور در ده ساله اخیر……………………………………… 78

9-اقدامات بهداشت گیاهی برای جلوگیری از انتقال، ریشه كنی و كنترل عوامل قرنطینه داخلی در مناطق آلوده كشور…… 80

10-مقررات صدور گواهی بهداشت نباتی برای كالاهای صادراتی 83

11-اهداف و مسئولیت های مدیریت سیستم صدور گواهی بهداشت نباتی 84

12-مسئولیت های بازرس……………………. 86

13-جایگزینی گواهی بهداشت مفقود شده ………. 87

14-مسئولیت های صادر كننده كالا …………… 88

15-روند كار بازرسی و صدور گواهی بهداشت گیاهی. 89

منابع…………………………………. 90

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پروژه کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

تقاضای مداوم برای سبزی های تازه و فراورده ها در بازارهای کشور نشان دهنده عظیم بودن نقش اقتصادی صنعت تولید سبزی وسهم آن در بر آورد کردن عمده رژیم های غذایی است متخصصین علم تغذیه معتقدندکه مصرف سبزی ومیوه به صورت تازه یافراورده ای ازبروزناراحتیهای ناشی ازفقرغذایی جلو گیری می کند.خوشبختانه مصرف سبزی و میوه به صورت تازه در ایران بسیار رایج است.

و کمتر سفره ایمی توان یافت که خالی از آن باشدولی با این حال یاد آور می شویم که علی رغم قدمت وسابقه طولانی کشت تعداد قابل ملاحظه ای ازسبزیها درایران پیشرفت قابل توجهی دراین زمینه صورت نگرفته است.

ومادرزمینه تهیه بذر،تولید و انبار داری وبازاررسانی بعلت عدم توجه به اصول صحیح علمی وتکنیکی دچارنا بسامانی های عمده ای می باشیم که با کاربر آخرین روش های علمی کشور ما نیز به صورتیکی از مهمترین ممالک صادر کننده انواع سبزی به صورت خام و فرآورده ای باشد.

خصوصاً منطقه ی مغان به علت همسایه بودن با کشور آذربایجان در این زمینه نقش مهمی ایفا کندلذا اهمیت دادن به گلخانه ولی با مدیریت صحیح می تواند منطقه ما را به سوی کشاورزی مدرن سوق دهد.

اهمیت اقتصادی طرح :

تولید سبزی به روش گلخانه ای بستری مناسب برای برگشت سریع و مطمئن سرمایه گذاری های کشاورزی است که باعث ثبات در منطقه برای سبزی کاری با خارج کردن این حرفه از حالت فصلی به دائمی می گردد . حرفه ی سبزی کاری به میزان قابل توجهی به اقتصاد ملی کمک می کند و علاوه بر کشاورزان نفرات زیادی را نیز در زمینه های متعددی نظیر تهیه ی فرآورده های سبزیجات ، حمل ونقل و بازار یابی جذب می نماید که با توجه به نیروی انسانی فراوان و بازار عرضه ی مناسب داخلی وخارجی پرورش سبزی وطرح مدرن سبزی کاری از دور نمای روشنی در منطقه داراست وقابلیت جذب قسمت عمده ی سرمایه گذاری های بخش کشاورزی را دارد.

اهداف طرح :

1) اشتغال زایی:

با توجه به جمع کثیر افراد جویای کار در منطقه این طرح می تواند در صورت کافی و مدیریت صحیح موفقیت قابل توجهی برای اشتغال زایی داشته باشد مخصوصا ً اشتغالی مطمئن و دائمی

2)خارج کردن کشت از حالت فصلی به دائمی:

کشاورزی در منطقه با توجه به شرایط خاص فصلی برای مدت محدودی است. لذا منطقه با توجه به پتانسیل های موجود دیگر نیاز مند سیستمی است تا با خارج از این مرحله کشاورزی وارد مرحله ای مطمئن و دائمی گردد. احداث گلخانه با توجه به کنترل آن در شرایط مطلوب می تواند کشاورزی را در چهار فصل به صورت درآمد زا احیاء کند.

3)برگشت مطمئن و متمادی سرمایه:

درکشاورزی شرایط به مطلوب و نامطلوب تقسیم می شوندکه علل برگشت نامطمئن سرمایه شرایط نامطلوب است.عمده شرایط نامطلوب اقلیمی است که برای بهره برداری درمقیاس کوچک میتوان آن رادستکاری کرد آن مقیاس کوچک می تواندیک گلخانه مناسب باشدکه درآن حد اکثر شرایط قابل کنترل اند و برگشت مطمئن و متمادی سرمایه مهیاست.

4) نیاز منطقه به محصولات تازهو فراورده ای و قابلیت منطقه برای صادرات محصولات کشاورزی.

توجیه فنی طرح :

افزایش جمعیت از یک سو و کاهش وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روز افزون شهرها و مناطق صنعتی از سوی دیگر ضرورت استفاده بهینه از امکانات موجود را بیش از پیش می نماید .

بطور کلی افزایش راندمان محصولات کشاورزی به دو لیل صورت می گیرد .

یکی افزایش سطح زیر کشت و دیگری عملکرد محصول در واحد سطح روش اول بنا به محدودیت هایی که ذکر شد قابل اجرا نمی باشند لذا بایستی با استفاده از تکنولوژی های جدید راندمان را افزایش دهیم که تولید سبزی به روش گلخانه ای از مصادیق آن است.

ازمحصولاتی که درکشت گلخانه ای صیفی جات موردتوجه قرار گرفته اند،خیار و گوجه فرنگی می باشد. خیار تریپلوئید است که هر بوته ی آن در یک فصل زراعی 7-5 کیلو گرم محصول تولید میکند.

برای هر متر مربع 3 بوته در نظر می گیرند،لذا برای هر متر مربع در حدود 20- 15 کیلو گرم خیار برداشت می کنند. فاصله بوته روی ردیف 45-40 س و فاصله دو ردیف از هم80-70س در نظر میگیرند .

بذر این خیارهیبرید بوده وخیار حاصل پارتنوکارپی و قلمی خواهد بودکه محصول آن هر دو روز یک بار قابل برداشت است.به دلیل مسدودبودن محیط کنترل شرایط اقلیمی وهمچنین آفات و امارض به راحتی مقدور می باشد.با توجه به اینکه هدف از گلخانه کشت درپاییز وزمستان می باشدو چون در این فصل دمای هوا خیلی پایین وهمچنین نور کافی وجود نداردلذا این بذور را اصلاح کرده اند برای نور کم ودمای کم.فاصله کشت گوجه فرنگی متفاوت ازخیارمی باشدبه طوری که فاصله بوته هاروی ردیف 60(س) و فاصله دو ردیف از هم 90(س) می باشد.میزان تولید گوجه فرنگی در یک متر مربع 25-20 کیلوگرم می باشد و دوره رشد محصول بین 8-6 ماه به طول می انجامد.

بوته ها به وسیله ی ریسمان های نخی به صورت عمودی به میله های طولی گلخانه بسته می شوند و به شکل قائم رشد می کنند.

دمای مناسب گلخانه برای رشد مطلوب بوته ها28-22 درجه می باشد؛و رطوبت مناسب 80- 75 درصد میاشد باید این مسئله را در نظر بگیریم که اگر رطوبت که اگر رطوبت گلخانه پایین باشد دراین صورت جذب مواد غذایی ازخاک توسط گیاه صورت نمی پذیرد واگررطوبت داخل گلخانه درحدبسیار بالایی باشد موجب افزایش امراض قارچی خواهد بود. مناسبترین (پی اچ) برای خیار درختی 6/5 می باشد.

)اسکلت گلخانه

مناسبتر ین گلخانه برای استان از نوع تونلی می باشد و مناسبترین ابعاد 45* 11 می باشد چرا که هم گرمتر کردن گلخانه راحتتر می باشد و هم اگر زمانی برفی سنگین ببارد موجب از بین رفتن گلخانه نمی باشد، اسکلت گلخانه شامل لوله های گالوانیزه که به صورت کمانی یا حلقوی است.

کمانهای نیم دایره به فواصل معین درامتداد هم به وسیله ی اتصالات متعدد طولی وعرضی به هم متصل می گردند. شبکه ای از مفتول های گالوانیزه ی گرم نمره ی 5/2 در روی کمان ها قرار می گیرد و در داخل هر کمان یک بازوی نگهدارنده ی افقی که قسمت راست کمان را به قسمت چپ آن متصل می کند تا علاوه برحفظ استحکام گلخانه برای بستن سیم های داربست مورداستفاده قرار می گیرد. پوشش پلاستیکی از نوع پلاستیک دار می باشد که مقاوم سرما و گرما می باشد.

توجیه اقتصادی طرح:

هزینه های طرح شامل دو بخش عمده هزینه های ثابت و هزینه های جاری خواهد بود که در صفحات بعدی به تفکیک بر آورد می گردد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آفات و بیماری های مهم درخت بید

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 5.345 مگا بایت
تعداد صفحات 103
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آفات و بیماری های مهم درخت بید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1

– فصل اول – كلیات …………………………………………………………………………. 2

– اهداف كلینیك ………………………………………………………………………………. 4

– آشنایی با امكانات و اجزای لازم برای كلینیك گیاهپزشكی ………………………………… 5

– بررسی و تشخیص آفات و بیماریهای ارسال شده به آزمایشگاه …………………………… 6

– طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماری‌های گیاهپزشكی ………….. 6

– مشخصات نمونه خوب …………………………………………………………………….. 6

– اصول جمع آوری گیاهان ………………………………………………………………….. 9

– تهیه اسلاید موقت میكروسكوپی ………………………………………………………….. 10

– آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت ……………………………………………………….. 12

– طریقه سنجاق زدن به حشرات در كلینیك ……………………………………………….. 14

– اتاله كردن حشرات ……………………………………………………………………….. 18

– جمع آوری لارو حشرات ………………………………………………………………… 19

– انتخاب درختان و درختچه‌های زینتی ……………………………………………………. 21

– تعریف درخت و درختچه ………………………………………………………………… 23

– نكاتی كه باید در موقع كاشت درختان رعایت كنیم ………………………………………. 24

– گروه بندی درختان از نظر تفاوت در سرعت رشد، ابعاد و بافت تاج ………………….. 25

– هرس درختان …………………………………………………………………………….. 26

– برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی ……………………………………………………… 31

– برخی از آفات مهم درختان فضای سبز ………………………………………………….. 40

– برخی بیماریهای مهم گیاهان زینتی فضای سبز …………………………………………. 44

– معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های كنترل آنها …………… 51

– روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ……………………………………. 51

– روش‌های جلوگیری از گسترش علف‌های هرز در چمن ………………………………… 51

– كنترل علف‌های هرز قبل از كاشت چمن ………………………………………………… 52

– كنترل‌های علف‌های هرز پس از كاشت چمن ……………………………………………. 52

– انواع علف كش‌ها ………………………………………………………………………… 54

– لیست بیماری‌های مهم تهران و اطراف آن ………………………………………………. 57

– لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ……………………………………………………… 58

– لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن …………………………………………… 59

– فصل دوم – گزارش كارآموزی ………………………………………………………….. 60

– درخت و بید و انواع آن ………………………………………………………………….. 61

– آفات مهم بید …………………………………………………………………………………..

– شته بید ……………………………………………………………………………………. 73

– شته سیاه بید ……………………………………………………………………………… 75

– شته خالدار بید ……………………………………………………………………………. 76

– سپردار بید ……………………………………………………………………………….. 77

– سپردار سفید بید ………………………………………………………………………….. 78

– كرم خاردار بید …………………………………………………………………………… 79

– كنه گالزای بید ……………………………………………………………………………. 81

– لیسه بید …………………………………………………………………………………… 82

– پروانه سفید بید …………………………………………………………………………… 83

– سنگ بید …………………………………………………………………………………… 85

– سوسك شاخك بلند بید……………………………………………………………………… 86

– سوسك برگخوار بید ………………………………………………………………………. 88

– زنبور گالزای برگ بید ……………………………………………………………………. 90

– بیماری‌های مهم بید ……………………………………………………………………………

– آنتراكنوز بید ……………………………………………………………………………… 92

– زنگ بید …………………………………………………………………………………… 93

– لكه سیاه بید ………………………………………………………………………………. 94

– سفیدك برونی بید …………………………………………………………………………. 96

– منابع………………………………………………………………………………………. 98

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 9.276 مگا بایت
تعداد صفحات 130
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

– مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 1

– فصل اول كلیات ……………………………………………………………………………. 4

– اهداف كلینیك ………………………………………………………………………………. 5

– آشنایی با امكانات و اجزای لازم برای یك كلینیك گیاه پزشكی ……………………………. 7

– طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه جهت تشخیص بیماریهای گیاهی …………………. 7

– مشخصات نمونه خوب …………………………………………………………………….. 8

– اصول جمع آوری گیاهان ………………………………………………………………….. 9

– تهیه اسلاید موقت میكروسكوپی …………………………………………………………. 12

– آشنایی با آزمایشگاه تشخیص آفت ……………………………………………………….. 14

– طرز جمع آوری نمونه و ارسال نمونه آفات به آزمایشگاه ………………………………. 16

– نمونه برداری از حشرات جونده ………………………………………………………… 18

– طریقه شمارش حشرات روی نباتات ……………………………………………………. 18

– اتاله كردن نهایی پروانه ………………………………………………………………….. 21

– برچسبهای نمونه حشرات ……………………………………………………………….. 23

– نكاتی كه باید در موقع كاشت درختان رعایت كنیم ………………………………………. 24

– هرس درختان…………………………………………………………………………….. 25

– برخی درختچه‌ها و درختان خیابانی………………………………………………………. 27

– برخی از آفات مهم درختان فضای سبز …………………………………………………. 33

– برخی بیماریهای گیاهان زینتی فضای سبز ……………………………………………… 47

– مصرفی یك بیماری مهم در گیاهان فضای سبز – مرگ نارون ………………………….. 49

– معرفی برخی علف‌های هرز موجود در فضای سبز و روش‌های كنترل آنها …………… 51

– روش‌های انتشار و گسترش علف‌های هرز در چمن ……………………………………. 59

– انواع علف كش ها ……………………………………………………………………….. 61

– لیست بیماریهای مهم تهران و اطراف آن ………………………………………………… 65

– لیست آفات مهم تهران و اطراف آن ……………………………………………………… 66

– لیست علف‌های هرز مهم تهران و اطراف آن …………………………………………… 67

– فصل دوم – گزارش كارآموزی…………………………………………………………… 68

– درخت صنوبر و انواع آن ……………………………………………………………….. 69

– آفات مهم صنوبر ……………………………………………………………………………..

– پروانه گالزای صنوب ……………………………………………………………………. 87

– پروانه برگخوار صنوبر …………………………………………………………………. 89

– كرم ریشه خوار صنوبر………………………………………………………………….. 90

– پروانه دم چنگالی بزرگ صنوبر………………………………………………………….. 92

– پروانه مینوز صنوبر …………………………………………………………………….. 95

– سوسك برگخوار صنوبر …………………………………………………………………. 96

– پروانه گالزای صنوبر ……………………………………………………………………. 98

– شته گال كوزه‌ای صنوبر……………………………………………………………….. 100

– شته گال كیسه‌ای صنوبر……………………………………………………………….. 102

– شته گال مارپیچی صنوبر ……………………………………………………………… 104

– شته گال تاج خروسی صنوبر ………………………………………………………….. 106

– شته مومی صنوبر ……………………………………………………………………… 107

– سوسك شاخدار صنوبر ………………………………………………………………… 108

– سوسك شاخك بلند خالدار صنوبر ……………………………………………………… 111

– سوسك مینوزی صنوبر ………………………………………………………………… 113

– بیماریهای مهم صنوبر…………………………………………………………………………

– لكه برگی صنوبر……………………………………………………………………….. 115

– بیماری فتیله نارنجی صنوبر……………………………………………………………. 116

– بیماری لكه قهوه‌ای برگ صنوبر………………………………………………………… 118

منابع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله احداث باغ در اراضی شیبدار

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه

فرسایش خاك

نقش هوموس و پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش خاك در اراضی شیبدار

سكوبندی

تراس های آبراهه ای

انواع تراسهای آبراهه ای

تراسهای آبراهه های با نیمرخ V شكل

تراسهای آبراهه ای با نیمرخ نرمال

روش ساختن تراسهای آبراهه ای

چگونگی پیاده كردن طرح تراسهای آبراهه ای

روش نگهداری و مراقبت از تراسها

تراسهای سكویی یا پله ای

تراسهای سكویی قائم

تراسهای سكویی مایل

روش تثبیت شیبهایی كه در آنها لغزش زمین وجود دارد

چپربندی برای تثبیت شیبها

استفاده از قلمه برای تثبیت شیبها

آبیاری بارانی سیستم قابل حمل با دست

سیستم شیلنگ كشی

سیستم ثابت دائمی

روش آبیاری بابلر

آبیایر بوسیله آبراه های تراس

آبیاری قطره ای

سیستم كوددهی

بعضی از مسائل كاشت گیاهان در اراضی شیبدار

بحث و نتیجه گیری

فهرست منابع مورد استفاده

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

با توجه به اینكه بیشتر زمینهای مستعد كشور ما در دامنه ها و كوهپایه ها قرار دارند و از طرفی دیگر چون ایران یك كشور بسیار مناسب از لحاظ تولید محصولات باغی است بنابراین باید راهكاری ارائه شود تا بتوان به نحو بسیار خوب از این اراضی استفاده كرد. در اینجا موضوع دیگر مهمی كه خودنمایی می كند موضوع فرسایش خاك است زیرا اگر این بهره برداری از اراضی شیبدار به نحو محاسبه شده ای نباشد می تواند ضربه بسیار سنگینی به كشور و سرمایه ملی كشور وارد كند و نسل بعد را با یك خاك فقیر و از بین رفته روبرو كند. بنابراین در موضوع بهره برداری از اراضی شیبدار بیشتر باید به این نكته توجه شود كه خاك فرسایش نیابد یا اینكه مقدار فرسایش كه در حداقل نگه داشت با توجه به اینكه فرسایش خاك در ایران تقرباً دو برابر آمریكا است بنابراین باید در فكر حفظ خاك بود. حفظ خاك شاید به اندازه خود تولید محصول مهم است و شاید مهم تر از آن.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی و ساخت مزارع آبی

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی طراحی و ساخت مزارع آبی

چكیده :

در مطالب جمع آوری شده اطلاعات پایه‌ای لازم برای طراحی یك استخر پرورشی جمع آوری شده است. طراحی استخر و ساخت آن بسیار مهم است. برای طراحی یك مزرعة آبی می‌بایست به فاكتورهایی توجه داشت از جمله : كیفیت خاك – منبع آب – شوری و جریانان جزر و مدی در مزارع و پرورشگاههای ساحلی، محل‌های تخم ریزی ماهی، شرایط آب و هوایی و … كه ما در این مقاله تمامی عوامل مهم و تعیین كننده در طراحی و ساخت مزارع آبی را بررسی می‌كنیم.

طرح و ساخت مزارع آبی

طرح و ساخت مزارع آبی :

برخی اطلاعات پایة لازم برای طراحی یك استخر پرورش در زمان مشخص شدن امكان اجرای پروژه، جمع آوری خواهند شد. هر چند، بررسیهای بیشتری معمولاً برای طراحی مناسب ترین طرح بندی روشهای ساخت و عملیات، لازم خواهد شد. طراحی استخر و ساخت آن، به اندازة انتخاب محل مطمئن برای موفقیت پروژه، هم از نظر تكنیكی و هم از نظر اقتصادی، مهم است. همانطور كه قبلاً نشان داده شده، مكانهای ایده آل همیشه ممكن است در دسترس نباشند. نقص‌های محل، در اكثر موارد باید بوسیله طرح‌های مناسب ساخت و عملیات، رفع شوند. هر چند،ممكن است صندلی طرح‌ها برای رفع نیازهای كشت آبی، تقریباً در هر شرایط نامناسبی، امكان پذیر باشد، اما اقتصادی بودن و امكان پذیر بودن استفاده از آنها برای كشت آبی تجاری، جای شك و تردید دارد. در حقیقت، طرح‌هایی كه به طور نرمال در كارهای مهندسی آب یا آبیاری به كار رفته‌اند، نمی‌توانند برای ساختارهای كشت آبی بدون اصلاح و تغییر قابل توجه (به خاطر هزینه‌های مربوطه) استفاده شوند. بخصوص در مورد مزارع آبگیری استخرها صدق می‌كند كه قسمت قابل توجهی از كشت آبی كنونی را به خود اختصاص داده‌اند.

چون طرح مزرعه آبگیر، از نظر مكان بسیار اختصاصی عمل می‌كند، نمی‌توان به طرحی اندیشید كه بتواند استفاده عمومی داشته باشد.

هر چند برخی از ویژگیهای طرح اصلی را می‌توان بر اساس فیزیوگرافی محل، منبع و طبیعت منبع آب، نوع محصور سازی كه به كار می‌رود، اورگانیسم‌هایی كه كشت می‌شوند و تكنیك‌های مدیریت، از جمله تغذیه یا تولید مواد غذایی و روشهای برداشت، تعریف كرد. بررسیهای دقیقی كه قبلاً به آنها اشاره شد باید به سوی كسب اطلاعات پایة لازم برای تعیین ویژگیهای طرح مناسب هدایت شوند.

6-1 استخرهای پرورش دور و نزدیك از ساحل :

6-1-1 اطلاعاتی برای طرح استخرها

چون اكثر تاسیسات كشت آبی در حال حاضر، مزارع آبگیر خاكی (استخرها) هستند، ما ابتدا می‌توانیم روندهای طراحی آنها را در نظر بگیریم. علی رغم تشابه اصول پایة درگیر، بررسی مزارع آبگیر آب شیرین غیر ساحلی و مزارع آبگیر آب شورمزه یا آب شور ساحلی، به طور جداگانه، و اصولاً به خاطر تفاوت درجزئیات عملیاتی، مناسب تر خواهد بود.

همانطور كه قبلاً نشان داده شد، بررسی و رسیدگی قبل از طراحی مزرعه به وسعت اطلاعات جمع آوری شده در طول مطالعات اولیة امكان اجرای طرح، اطلاعات خوبی مربوط به دمای میانگین ماهانه، بارش باران، تبخیر، رطوبت، نورخورشید و سرعت باد و جهت باد، باید از قبل، در دسترس باشند. یك نقشه برجسته (مقیاس 1:50000 تا 1:25000) از منطقه، مفیدترین داده در تعیین منطقه حوزة محل و موقعیت نسبی‌اش است.

یك نقشه زمین شناسی، در صورت امكان، در مطالعه خاك زیر محل، مفید خواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

میزان نقش گیاهان آبزی در تولید ومصرف گازهای مختلف

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 3.021 مگا بایت
تعداد صفحات 75
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

میزان نقش گیاهان آبزی در تولید ومصرف گازهای مختلف

چكیده:

در مطالب جمع آوری شده میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف و به بیان دیگر فتوسنتز در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. اكثر اكسیژن محلول اضافه شده با گیاهان از میلیون ها جلبك سبز میكروسكوپی ناشی می گردد.

جلبك ها و گیاهان كاملاً غوطه ور در خلال روز از طریق فتوسنتز (فرآیند شیمیایی كه با آن گیاهان از خورشید انرژی بدست می آورند) اكسیژن به آب انتقال می دهد.

عموماً گیاهان غوطه ور در حدود 5 برابر اكسیژن بیشتر نسبت به مقداری كه مصرف می كنند به آب می دهند. اكسیژن محلول (Do) پارامتر كیفیت آب مهمی می باشد. اگر سطوح Do در بدنه آب به بیش از حد پایین افتد، ماهی ها و سایر ارگانیزم ها و گیاهان قادر به بقا نخواهند بود. گیاهان آبزی مختلف به روش های مختلف بر روی سطوح Do تأثیر گذارند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی كشاورزی-ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل docx
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات 80
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی كشاورزی-ارزیابی اثرا توسعه صنعتی بر محیط زیست

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول-نقش صنایع در رویكردهای زیست محیطی

1-1- تاریخچه فعالیت صنعتی درایران………………………………………………………………………………………………….13

2-1- توسعه صنعتی و محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………15

3-1- نمای عمومی فرایند تولید در واحدهای صنعتی ………………………………………………………………………………15

4-1- روشهای جلوگیری از آلودگی ……………………………………………………………………………………………………….16

5-1- وضعیت صنایع كشور از دیدگاه نوع صنعت و تعداد كاركنان……………………………………………………………..22

6-1- فعالیت های زیست محیطی بخش صنعت و معدن ………………………………………………………………………..22

1-6-1- ساختارهای حمایتی و هدایتی………………………………………………………………………………………………….22

1-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در سطح ستادی ……………………………………………………………………………….23

2-1-6-1- اقدامات زیست محیطی در شهرك های صنعتی………………………………………………………………………23

3-1-6-1- اقدامات زیست محیطی طرح تحقیقات صنعتی – اموزشی اطلاع رسانی وزارت صنایع ومعادن………..24

2-6-1- فعالیت های مهندسی مبتنی بر كنترل آلودگی …………………………………………………………………………25

3-6-1- فعالیهای مبتنی بر پایش و پیشگیری از آلودگی ………………………………………………………………………..25

1-3-6-1- ارزیابی اثرات توسعه ……………………………………………………………………………………………………..27

2-3-6-1- سیستم مدیریت زیست محیطی ………………………………………………………………………………………28

3-3-6-1- بهره وری سبز ……………………………………………………………………………………………………………….29

4-3-6-1- تولید پاكتر ……………………………………………………………………………………………………………………29

5-3-6-1- بازیافت مواد ………………………………………………………………………………………………………………30

6-3-6-1- ممیزی محیط زیست ……………………………………………………………………………………………………..30

4-6-1- فعالیتهای مبتنی بر تولید محصولات سازگار با محیط زیست ………………………………………………………..30

1-4- 6-1- زمینه سازی جهت كنترل آلودگی خودروهای تولید داخل ……………………………………………………………31

.

2-4-6-1- حذف و جایگزینی مواد مخرب لایه ازن …………………………………………………………………………………32

فصل دوم – راهبردهای زیست محیطی در صنعت ……………………………………………….33

1-2- نادیده گرفتن مشكل ……………………………………………………………………………………………………………..34

2-2- رقیق كردن…………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-2- كنترل آلودگی در انتهای خط …………………………………………………………………………………………………….34

4-2- پیشگیری از آلودگی ………………………………………………………………………………………………………………38

5-2- شیوه های اصلی راهبرد تولید پاكتر …………………………………………………………………………………………….39

6-2- وی‍‍‍ژگی های رویكرد تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………………….40

1-6-2-تنوع و گستردگی ………………………………………………………………………………………………………………..40

2-6-2- حفاظت محیط زیست …………………………………………………………………………………………………………41

3-6-2- سادگی …………………………………………………………………………………………………………………………..41

4-6-2- خلاقیت و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………..42

5-6-2- مقبولیت ……………………………………………………………………………………………………………………….42

6-6-2- بازدهی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………..43

7-2- مقایسه رویكرد كنترل آلودگی در انتهای خط و تولید پاكتر ………………………………………………………………44

8-2- تولید پاكتر و توسعه پایدار ……………………………………………………………………………………………………47

9-2- دلایل سرمایه گذاری در تولید پاكتر …………………………………………………………………………………………..48

10-2- سیاست ها و اهرم های مورد استفاده برای هدایت صنایع به سمت تولید پاكتر …………………………………49

11-2- موانع و مشكلات اجرایی نمودن استراتژی های تولید پاكتر …………………………………………………………….50

1-11-2- موانع ناشی از فقدان درك صحیح …………………………………………………………………………………………..50

2-11-2- موانع ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..50

3-11-2- موانع مربوط به كمبو الاعات ……………………………………………………………………………………………..50

4-11-2- موانع فنی …………………………………………………………………………………………………………………….50

5-11-2- موانع اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم –نگاهی اجمالی به محیط زیست …………………………………………………………51

تاریخچه سازمان حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………52

هدف…………………………………………………………………………………………………………………………………………53

وظایف اساسی سازمان …………………………………………………………………………………………………………………55

تشكیلات سازمان ………………………………………………………………………………………………………………………..55

1-3- دفاتر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………55

1-1-3- دفتر حوزه ریاست و دبیرخانه شورایعالی محیط زیست …………………………………………………………………55

2-1-3- اداره كل روابط عمومی و امور بین الملل……………………………………………………………………………….55

3-1-3- اداره كل نظارت و بررسی …………………………………………………………………………………………………..56

4-1-3-حراست ………………………………………………………………………………………………………………………..56

5-1-3- ادارات كل استان ها………………………………………………………………………………………………………..56

2-3- معاونت آموزش و پرورش و برنامه ریزی …………………………………………………………………………………56

3-3- دفتر آموزش زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….56

4-3- دفتر طرح و برنامه و اطلاع رسانی ………………………………………………………………………………………….57

5-3- دفتر مشاركت های مردمی …………………………………………………………………………………………………57

6-3- معاونت محیط زیست انسانی………………………………………………………………………………………………57

1-6-3- دفتر ارزیابی زیست محیطی ……………………………………………………………………………………………….59

2-6-3- دفتر بررسی آلودگی هوا ……………………………………………………………………………………………………59

.

3-6-3- دفتر بررسی آلودگی آب و خاك ………………………………………………………………………………………….59

4-6-3- دفتر امور آزمایشگاه ها ………………………………………………………………………………………………….59

..

7-3- معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی …………………………………………………………………………..59

1-7-3- دفتر زیستگاه ها و امور مناطق …………………………………………………………………………………………..61

2-7-3- دفتر امور حیات وحش و آبزیان………………………………………………………………………………………….62

3-7-3- دفتر موزه تاریخ طبیعی ………………………………………………………………………………………………….64

4-7-3- دفتر محیط زیست دریایی ……………………………………………………………………………………………….64

5-7-3-معاونت پشتیبانی و امور مجلس………………………………………………………………………………………..64

فصل چهارم-دستورالعمل اجرایی عملی تولید پاكتر ……………………………………………….66

1-4- فاز اول –برنامه ریزی و سازماندهی …………………………………………………………………………………………..67

..

1-1-4- كسب توافق مدیریت واحد …………………………………………………………………………………………………67

2-1-4- تشكیل تیم پروژه …………………………………………………………………………………………………………….68

3-1-4- توسعه سیاست ها ، اقدامات و اهداف زیست محیطی …………………………………………………………….69

4-1-4- برنامه ریزی و ارزیابی تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………….69

2-4- فاز دوم – پیش ارزیابی ………………………………………………………………………………………………………….69

1-2-4- توصیف شركت و نمودارهای جریانی ……………………………………………………………………………………..70

2-2-4- بازرسی عینی و دقیق …………………………………………………………………………………………………………71

3-2-4- انتخاب نقاط تمركز …………………………………………………………………………………………………………72

3-4- فاز سوم – ارزیابی………………………………………………………………………………………………………………72

1-3-4- جمع آوری اطلاعات كمی …………………………………………………………………………………………………73

2-3-4- موازنه مواد………………………………………………………………………………………………………………….74

3-3-4- شناسایی گزینه های تولید پاكتر ………………………………………………………………………………………74

4-3-4- ثبت و مرتب سازی گزینه ها …………………………………………………………………………………………..75

4-4- فاز چهارم – بررسی و مطالعات امكان سنجی …………………………………………………………………………..76

1-4-4- امكان سنجی اولیه ………………………………………………………………………………………………………….76

2-4-4- امكان سنجی فنی …………………………………………………………………………………………………………77

3-4-4- امكان سنجی اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………78

4-4—4- امكان سنجی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………..78

5-4-4- ملاحظات مراحل ارزیابی ………………………………………………………………………………………………….80

6-4-4- انتخاب گزینه ها برای اجرای نهایی ………………………………………………………………………………………80

5-4- فاز پنجم – اجرا و استمرار ……………………………………………………………………………………………………..80

1-5-4-آماده سازی یك برنامه اجرایی……………………………………………………………………………………………..80

2-5-4- اجرای گزینه های منتخب ………………………………………………………………………………………………….80

.

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………….81

مقدمه:

امروزه مباحث تخصصی و كاربردی در حوزه صنعت از وسعت شایان توجهی برخوردار است و با توجه به وجود رویه های مختلف در عملكرد عوامل مرتبط با امور محیط زیست انسانی، برقراری ارتباط و استفاده از تجربیات مثبت گروه های داوطلب ایجاد وحدت رویه بین واحدهای استفاده كننده از خدمات زیست محیطی و بالاخره شناخت فراگیر و سهل الوصول شركتهای مشاور طراح و سازنده تجهیزات و تاسیسات مربوطه دارای اولویت مهمی می باشد. خوشبختانه دسترسی به شبكه های جهانی اطلاعات، دستیابی به بخشی از موارد فوق را تسهیل نموده ولیكن با نگاهی واقع بینانة فقر اطلاعاتی غیر قابل انكاری در حوزه محیط زیست صنعتی كشور مشهود است كه انجام اقدامات موثر و ضربتی را توجیه پذیر و الزامی می نماید.

تحول در راهبردهای حفاظت محیط زیست، حاكی از تحول رو به تكامل رویكردهای زیست محیطی می باشد كه در رابطه با بسط مفهوم توسعه قرار می گیرند. در چند دهه اخیر، تحول های مختلف صنعتی عبارت بوده اند از نادیده گرفتن مشكل، رقیق كردن(Dilution) ، كنترل آلودگی در انتهای خط(End-of-pipe) ، بازیافت، استفاده مجدد و پیشگیری از آلودگی (Pollution Prevention)كه هر یك از این رویكردها در دوره زمانی خاصی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به روند رو به رشد صنایع و فراگیر شدن آلودگی ناشی از آنها، اخیراً توجه به رویكردهای بیولوژیك رشد فزاینده ای یافته است.

روش های مختلف تصفیه بیولوژیك پساب شهری و صنعتی، طی نیمه دوم قرن بیستم توسعه یافت و شاید لجن فعال به عنوان متداولترین آنها مطرح گردید. اما واقعیت این است كه روش های هوازی تصفیه پساب دارای یك محدودیت اساسی می باشند زیرا هزینه های جاری تصفیه خانه های پساب با استفاده از روش های متعارف بسیار بالاست بعنوان مثال در روش لجن فعال، تنها مصرف برق برای حذف هر تن … حدود 1200 كیلو وات ساعت است كه نیازمند برق ارزان و یا پرداختی ماهانه بسیار زیاد خواهد بود. براین اساس توسعه روش های تصفیه روش تصفیه بی هوازی برای تصفیه پساب های شهری و صنعتی در سال های اخیر رویكرد سرمایه گذاری در سیستم های تصفیه متحول ساخته است. تصفیه بی هوازی كه همیشه به علت وجود محدودیت در تولید بوی نامطبوع به فراموشی سپرده می شد، امروزه به دلیل ظرفیت قابل قبول در تصفیه پساب های با بالا، با هدف استفاده مهندسین، سرپرستان و تكنسین های تصفیه خانه های پساب به عنوان قدم اول در این زمینه مطرح می گردد و بدون شك در قرن جدید سایر روشهای تصفیه فاضلاب را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1.104 مگا بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت معرفی برخی از گیاهان

ایار سلام زرد nCyperus esculentus nYellow nutsedge nگیاهی است دائمی به ارتفاع 30 تا 60 سانتی متر كه توسط بذر، ریزوم و غده یا بنه تكثیر می شود. دارای ساقه های سه گوش سخت و توپر است. برگها باریك و كشیده با رگبرگ موازی، سطح فوقانی برگها شیاردار یا دارای فرو رفتگی است. غلافها به هم پیوسته یا بدون شكاف. گل آذی

علف باغ nDactylis glomerata nOrchard grass nگیاهی است دائمی، بصورت ایستا، به ارتفاع 60 تا 120 سانتی متر كه توسط بذر تكثیر می شود. دارای ساقه های متراكم، صاف و بدون كرك است. برگها باریك و نوك تیز بدون كرك به رنگ سبز مایل به آبی با حاشیه چین خورده یا موج دار، دارای زبانك بزرگ غشایی و بدون گوشوارك اس

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل