آدولف هیتلر

آدولف هیتلر

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 551 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf است.

آدولف هیتلر پیشوای حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان (حزب نازی) و آلمان نازی از
1933 تا 1945 . دارای مقاماتی همچون صدر اعظم آلمان، رئیس دولت، و ریاست ایالات، یک
2
دیکتاتور مطلق و سخنرانی با استعداد، هیتلر یکی از مهم ترین پیشوایان تاریخ جهان است و به
همین دلیل مورد توجه است. مجموعهی ارتشی- صنعتی او توانست آلمان را از بحران اقتصادی
ناشی از جنگ جهانی اول خارج سازد و قوای تحلیل رفته آلمان را ترمیم نماید و آن را تبدیل
به یکی از قدرت های برتر اروپا نماید.

آدولف هیتلر پیشوای حزب ملی کارگران سوسیالیست آلمان (حزب نازی) و آلمان نازی از1933 تا 1945 . دارای مقاماتی همچون صدر اعظم آلمان، رئیس دولت، و ریاست ایالات، یک2دیکتاتور مطلق و سخنرانی با استعداد، هیتلر یکی از مهم ترین پیشوایان تاریخ جهان است و بههمین دلیل مورد توجه است. مجموعهی ارتشی- صنعتی او توانست آلمان را از بحران اقتصادیناشی از جنگ جهانی اول خارج سازد و قوای تحلیل رفته آلمان را ترمیم نماید و آن را تبدیلبه یکی از قدرت های برتر اروپا نماید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.38 مگا بایت
تعداد صفحات 77
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf است.

حافظ شیرازی، شمس الدین محمد
(سال و محل تولد: 726 ه.ق- شیراز ، سال و محل وفات: 791 ه.ق- شیراز)
شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب از
مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که تا نام ایران زنده و پا برجاست نام وی نیز
جاودان خواهد بود.
با وجود شهرت والای این شاعران گران مایه در خصوص دوران زندگی حافظ بویژه زمان به
دنیا آمدن او اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی در حدود سال 726 ه.ق در شهر شیراز به
دنیا آمد است.
اطلاعات چندانی از خانواده و اجداد خواجه حافظ در دست نیست و ظاهراً پدرش بهاء الدین
نام داشته و در دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده است. شمس
الدین از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه روی آوردو آموخت سپری نمودن علوم و
معلومات معمول زمان خویش به محضر علما و فضلای زادگاهش شتافت و از این بزرگان
بویژه قوام الدین عبدا… بهره ها گرفت.

حافظ شیرازی، شمس الدین محمد(سال و محل تولد: 726 ه.ق- شیراز ، سال و محل وفات: 791 ه.ق- شیراز)شمس الدین محمد حافظ ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب ازمشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که تا نام ایران زنده و پا برجاست نام وی نیزجاودان خواهد بود.با وجود شهرت والای این شاعران گران مایه در خصوص دوران زندگی حافظ بویژه زمان بهدنیا آمدن او اطلاعات دقیقی در دست نیست ولی در حدود سال 726 ه.ق در شهر شیراز بهدنیا آمد است.اطلاعات چندانی از خانواده و اجداد خواجه حافظ در دست نیست و ظاهراً پدرش بهاء الدیننام داشته و در دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده است. شمسالدین از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه روی آوردو آموخت سپری نمودن علوم ومعلومات معمول زمان خویش به محضر علما و فضلای زادگاهش شتافت و از این بزرگانبویژه قوام الدین عبدا… بهره ها گرفت.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تاریخچه ریاضی و ریاضیدانان (ریاضیات در قرن 18 میلادی )

تاریخچه ریاضی و ریاضیدانان (ریاضیات در قرن 18 میلادی )

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 767 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf است.

این قرن را می توان قرن بهره برداری از حسابان نامید. وسیله ای که بلافاصله پس از
کشف، قادر به حل مسائلی شد که قبل از آن تسخیر ناپذیر می نمودند. گستردگی
کاربرهای آن حتی در مکانیک و نجوم، چنان اعجاب آور بود که اکثر ریاضیدانان این
قرن را به خود جذب کرد و باعث تالیف مقالات بسیار شد. متاسفانه دقت کافی نیز در
اثبات قضایا منظور نمی شد و کم کم دومین بحران بزرگ تاریخ ریاضیات شکل
گرفت (اولین بحران، کشف عدد اصم در یونان باستان بود). این بحران، ورود بعضی
از تناقضات عجیب و غریب در ریاضیات بود. مشکلی که بخش بزرگی از فعالیتهای
ریاضیدانان قرن نوزدهم، معطوف به حل آن شد. قرن هجدهم شاهد رشد بیش از
پیش نظریه احتمال، معادلات دیفرانسیل، هندسه تحلیلی، نظریه اعداد و نظریه
معادلات بود. ضمنا در این قرن معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، هندسه ترکیبی
و هندسه دیفرانسیل نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. حال مشابه روشی که در قرن
هفدهم پی گرفتیم به معرفی ریاضیدانان بزرگ این قرن می پردازیم؛ با توجه به این
نکته که مطالب زیر بسیار کوتاه و کاملا گزینشی هستند. ذکر این نکته نیز لازم است
که برای فهم بعضی از مطالب زیر به معلومات دانشگاهی نیازمندیم.
1. خانواده برنولی: این خانواده سوئیسی، یکی از متشخص ترین خانواده ها در
تاریخ ریاضیات بود. سابقه خانوادگی آنها با دوبرادر، یاکوب برنولی و یوهان برنولی
و نیز پسر II آغاز می شود و با پسران یوهان به نامهای نیکولاس، دانیل و یوهان
و نوادگان دیگر ادامه می یابد. سابقه خانوادگی آنها را می توان III یوهان ،II یوهان
از سال 1654 تا 1863 (حدود 210 سال) پی گرفت. به جهت اختصار فقط به کارهای
دو برادر اول می پردازیم.

این قرن را می توان قرن بهره برداری از حسابان نامید. وسیله ای که بلافاصله پس ازکشف، قادر به حل مسائلی شد که قبل از آن تسخیر ناپذیر می نمودند. گستردگیکاربرهای آن حتی در مکانیک و نجوم، چنان اعجاب آور بود که اکثر ریاضیدانان اینقرن را به خود جذب کرد و باعث تالیف مقالات بسیار شد. متاسفانه دقت کافی نیز دراثبات قضایا منظور نمی شد و کم کم دومین بحران بزرگ تاریخ ریاضیات شکلگرفت (اولین بحران، کشف عدد اصم در یونان باستان بود). این بحران، ورود بعضیاز تناقضات عجیب و غریب در ریاضیات بود. مشکلی که بخش بزرگی از فعالیتهایریاضیدانان قرن نوزدهم، معطوف به حل آن شد. قرن هجدهم شاهد رشد بیش ازپیش نظریه احتمال، معادلات دیفرانسیل، هندسه تحلیلی، نظریه اعداد و نظریهمعادلات بود. ضمنا در این قرن معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی، هندسه ترکیبیو هندسه دیفرانسیل نیز پا به عرصه وجود گذاشتند. حال مشابه روشی که در قرنهفدهم پی گرفتیم به معرفی ریاضیدانان بزرگ این قرن می پردازیم؛ با توجه به ایننکته که مطالب زیر بسیار کوتاه و کاملا گزینشی هستند. ذکر این نکته نیز لازم استکه برای فهم بعضی از مطالب زیر به معلومات دانشگاهی نیازمندیم.1. خانواده برنولی: این خانواده سوئیسی، یکی از متشخص ترین خانواده ها درتاریخ ریاضیات بود. سابقه خانوادگی آنها با دوبرادر، یاکوب برنولی و یوهان برنولیو نیز پسر II آغاز می شود و با پسران یوهان به نامهای نیکولاس، دانیل و یوهانو نوادگان دیگر ادامه می یابد. سابقه خانوادگی آنها را می توان III یوهان ،II یوهاناز سال 1654 تا 1863 (حدود 210 سال) پی گرفت. به جهت اختصار فقط به کارهایدو برادر اول می پردازیم.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

لاگرانژ

لاگرانژ

دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.545 مگا بایت
تعداد صفحات 83
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf است.

لاگرانژ
ژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که از
بزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف و
ناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان به
سه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو
1766 ) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و – سپری شد( 1736
1787 در فرهنگستان برلین کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی به
پایان رسید در پاریس گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرترین
دوره ها بودند که با کشف حساب تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن در
مکانیک در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره مکانیک آسمانی نیز
کار کرد دوره اقامت در برلین هم از نظر مکانیک و هم از لحاظ حساب دیفرانسیل
وانتگرال سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل عددی
و جبری معادلات و حتی فراتر از آن در نظریه اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شده
بود. سالهای اقامتش در پاریس را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله های
بزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامی
که عصر ریاضیات قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ریاضیات قرن 19 را
فراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختن
حقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل فیزیک را زیر نظر بکاریا و تحصیل
٢
هندسه را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شد
و بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.

لاگرانژژوزف لویی لاگرانژ در 25 ژانویه سال 1736 در تورینو ایتالیا متولد شد او که ازبزرگترین ریاضی دانان تمام ادوار تاریخ می باشد هنگام تولد بیش از حد ضعیف وناتوان بود و از 11 فرزند خانواده فقط او زنده مانده بود. زندگی لاگرانژ را می توان بهسه دوره تقسیم کرد: نخستین دوره شامل سالهایی می شود که در موطنش تورینو1766 ) دوره دوم دوره ای بود که وی بین سالهای 1766 و – سپری شد( 17361787 در فرهنگستان برلین کار می کرد دوره سوم از 1787 تا 1813 که عمر وی بهپایان رسید در پاریس گذشت. دوره اول و دوم از نظر فعالیتهای علمی پر ثمرتریندوره ها بودند که با کشف حساب تغییرات در 1754 آغاز گردید و با کاربرد آن درمکانیک در 1756 ادامه یافت در این نخستین دوره وی در باره مکانیک آسمانی نیزکار کرد دوره اقامت در برلین هم از نظر مکانیک و هم از لحاظ حساب دیفرانسیلوانتگرال سازنده بود با این حال در آن دوره لاگرانژ در درجه اول در زمینه حل عددیو جبری معادلات و حتی فراتر از آن در نظریه اعداد، چهره ای برجسته و ممتاز شدهبود. سالهای اقامتش در پاریس را صرف نوشته های آموزشی و تهیه رساله هایبزرگی نمود که استنباطهای ریاضی وی را خلاصه می کردند این رساله هادر هنگامیکه عصر ریاضیات قرن 18 در شرف پایان بود مقدمات عصر ریاضیات قرن 19 رافراهم کردند و از برخی جهات آن دوره را گشودند. پدر لاگرانژ وی را نامزد آموختنحقوق نمود اما لاگرانژ به محض آنکه تحصیل فیزیک را زیر نظر بکاریا و تحصیل٢هندسه را زیر نظر فیلیپو آنتونیو رولی آغاز کرد به سرعت متوجه تواناییهای خود شدو بنابراین خویشتن را وقف علوم دقیق تر کرد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مفهوم مرگ

مفهوم مرگ

دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 673 کیلو بایت
تعداد صفحات 54
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf می باشد.

مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان ب ا بدن
دانسته شده است . همان طور که در مبحث روح مطرح شد، بدن ما چیزی جز مرکب
برای روح نیست. حقیقت ما همان روح است که در دنیا به بدن و مرکب خود تعلّق پیدا
کرده است. اگر تعلقات روح به این بدن مادی ثطع شود، در واقع ارتباط ما با دنیا قطع
شده و مرگ ما فرا رسیده است . بنابراین مرگ چیزی جز قطع ارتباطات روح با بدن
نیست.
قرآن مرگ را به پدیده خواب تشبیه کرده و این دو را از سنخ یکدیگر دانسته است:
1 ( اللهُ یتُوفَّی الانُفس حینُ موتها و الَّتی لم تَمت فی منامها… ( 42 »
«. خداوند به هنگام مرگ و نیز موقع خواب جان ها را می گیرد »
هم برا ی مرگ و هم برا ی خواب به کار رفته است . « ی توف ی » در ا ی ن آ ی ه شری فه فعل
یعنی خداوند در هر دو مورد قبض روح می کند. با این تفاوت که روح را موقع خواب به
طور ناقص ، و در لحظه مرگ به صورت کامل از بدن جدا م ی کند . به عبارت د ی گر
خواب، مرگ ناقص و مرگ، خواب کامل است.

مرگ از دیدگاه قران و روایات معصومین (ع) همان ترك تعلق ارتباط روح انسان ب ا بدندانسته شده است . همان طور که در مبحث روح مطرح شد، بدن ما چیزی جز مرکببرای روح نیست. حقیقت ما همان روح است که در دنیا به بدن و مرکب خود تعلّق پیداکرده است. اگر تعلقات روح به این بدن مادی ثطع شود، در واقع ارتباط ما با دنیا قطعشده و مرگ ما فرا رسیده است . بنابراین مرگ چیزی جز قطع ارتباطات روح با بدننیست.قرآن مرگ را به پدیده خواب تشبیه کرده و این دو را از سنخ یکدیگر دانسته است:1 ( اللهُ یتُوفَّی الانُفس حینُ موتها و الَّتی لم تَمت فی منامها… ( 42 »«. خداوند به هنگام مرگ و نیز موقع خواب جان ها را می گیرد »هم برا ی مرگ و هم برا ی خواب به کار رفته است . « ی توف ی » در ا ی ن آ ی ه شری فه فعلیعنی خداوند در هر دو مورد قبض روح می کند. با این تفاوت که روح را موقع خواب بهطور ناقص ، و در لحظه مرگ به صورت کامل از بدن جدا م ی کند . به عبارت د ی گرخواب، مرگ ناقص و مرگ، خواب کامل است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق حجاب

تحقیق حجاب

دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 571 کیلو بایت
تعداد صفحات 32
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf می باشد.

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان
باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آنچنانکه باید راهنمائی نشده است و
از این نظر فوق العاده نیازمند است
اگر مشکلی در رهنمائی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و روبرو
شدن با او با منطق و زبان خودش است . و در اینوقت است که هر کسی احساس
می کند این نسل ، برخلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد ، لجوج نیست ، آمادگی زیادی
برای دریافت حقایق دینی دارد
هدف نویسنده و همچنین هدف گروه روشنفکر و متدین انجمن اسلامی پزشکان از
طرح و بحث و نشر ” مسأله حجاب ” اینست که احساس شد گذشته از انحرافات
عملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل مربوط
به زن وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاك و مزدور صفت که از این پایگاه
علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند . بدیهی است در شرایط
موجود که نسل جوان از جنبه مذهبی به قدر کافی راهنمائی نمی شود این تبلیغات
آثار شوم خود را می بخشد
این بنده خدا را سپاسگزار است که احساس می کند فعالیتهای قلمی ناقابل او در این
میدان ، چه جرائد و مجلات و چه به وسیله این کتاب ، اثر نیک محسوسی داشته
٢
است . تا آنجا که اطلاع دارد نشر این کتاب تأثیر فراوانی در اصلاح عقاید و افکار
این نسل داشته است ، حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملا در وضع خود
تجدید نظر کرده اند

ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنانباید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آنچنانکه باید راهنمائی نشده است واز این نظر فوق العاده نیازمند استاگر مشکلی در رهنمائی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و روبروشدن با او با منطق و زبان خودش است . و در اینوقت است که هر کسی احساسمی کند این نسل ، برخلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد ، لجوج نیست ، آمادگی زیادیبرای دریافت حقایق دینی داردهدف نویسنده و همچنین هدف گروه روشنفکر و متدین انجمن اسلامی پزشکان ازطرح و بحث و نشر ” مسأله حجاب ” اینست که احساس شد گذشته از انحرافاتعملی فراوانی که در زمینه حجاب به وجود آمده این مسأله و سایر مسائل مربوطبه زن وسیله ای شده در دست یک عده افراد ناپاك و مزدور صفت که از این پایگاهعلیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه بیندازند . بدیهی است در شرایطموجود که نسل جوان از جنبه مذهبی به قدر کافی راهنمائی نمی شود این تبلیغاتآثار شوم خود را می بخشداین بنده خدا را سپاسگزار است که احساس می کند فعالیتهای قلمی ناقابل او در اینمیدان ، چه جرائد و مجلات و چه به وسیله این کتاب ، اثر نیک محسوسی داشته٢است . تا آنجا که اطلاع دارد نشر این کتاب تأثیر فراوانی در اصلاح عقاید و افکاراین نسل داشته است ، حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملا در وضع خودتجدید نظر کرده اند

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق اقسام جهاد، اهمیت جهاد، فلسفه و اهداف جهاد

تحقیق اقسام جهاد، اهمیت جهاد، فلسفه و اهداف جهاد

دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 611 کیلو بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

فایل بصورت pdf می باشد.

در این مقاله ، مسائل کلى جهاد نظیر اقسام جهاد، اهمیت جهاد، فلسفه و اهداف جهاد را مورد
بررسى قرار خواهیم داد؛ امّا پیش از ورود به این مباحث لازم است معناى لغوى و اصطلاحى
جهاد مورد بررسى قرار گیرد.
معناى لغوى و اصطلاحى جهاد
واژه ((جهاد)) از ریشه ((جهد یا جهد)) به معناى مشقّت و زحمت و همچنین به معناى توان و
طاقت است و ((جهاد)) و ((مجاهده )) یعنى به کار بستن توان در دفع دشمن . ( 1) البته این
کوشش به صورت هاى مختلف انجام مى گیرد، زیرا حمله و هجوم دشمن به شیوه هاى مختلف
است و اما لفظ ((قتال )) فقط به معناى مقابله نظامى و درگیرى با دشمن است .
جهاد علاوه بر معناى لغوى ، اصطلاحى شایع در فرهنگ اسلامى است و در تعریف آن چنین
گفته اند:
((اَلْجِهاد شَرْعاً بَذْلُ النَّفْسِ و الْمالِ والْوسْعِ فى اعْلاء کَلمَۀِ الاِْسْلامِ و اقامَۀِشَعائرِ الاْ
( یمانِ)) ( 2
معناى شرعى و اصطلاحى جهاد عبارت است از نثار جان و مال و توان در راه اعتلاى
اسلام و بر پا داشتن شعارهاى ایمان .
رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیان تعریف اصطلاحى جهاد مى فرماید:
هر چیزى که هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد، جهاد است . بعضى ممکن است
٢
یک کارى انجام دهند، زحمت هم بکشند، بگویند ما داریم جهاد مى کنیم ، نه ، جهاد یک شقّش
( این است که در مقابله با دشمن باشد. ( 3

در این مقاله ، مسائل کلى جهاد نظیر اقسام جهاد، اهمیت جهاد، فلسفه و اهداف جهاد را موردبررسى قرار خواهیم داد؛ امّا پیش از ورود به این مباحث لازم است معناى لغوى و اصطلاحىجهاد مورد بررسى قرار گیرد.معناى لغوى و اصطلاحى جهادواژه ((جهاد)) از ریشه ((جهد یا جهد)) به معناى مشقّت و زحمت و همچنین به معناى توان وطاقت است و ((جهاد)) و ((مجاهده )) یعنى به کار بستن توان در دفع دشمن . ( 1) البته اینکوشش به صورت هاى مختلف انجام مى گیرد، زیرا حمله و هجوم دشمن به شیوه هاى مختلفاست و اما لفظ ((قتال )) فقط به معناى مقابله نظامى و درگیرى با دشمن است .جهاد علاوه بر معناى لغوى ، اصطلاحى شایع در فرهنگ اسلامى است و در تعریف آن چنینگفته اند:((اَلْجِهاد شَرْعاً بَذْلُ النَّفْسِ و الْمالِ والْوسْعِ فى اعْلاء کَلمَۀِ الاِْسْلامِ و اقامَۀِشَعائرِ الاْ( یمانِ)) ( 2معناى شرعى و اصطلاحى جهاد عبارت است از نثار جان و مال و توان در راه اعتلاىاسلام و بر پا داشتن شعارهاى ایمان .رهبر معظم انقلاب اسلامى در بیان تعریف اصطلاحى جهاد مى فرماید:هر چیزى که هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد، جهاد است . بعضى ممکن است٢یک کارى انجام دهند، زحمت هم بکشند، بگویند ما داریم جهاد مى کنیم ، نه ، جهاد یک شقّش( این است که در مقابله با دشمن باشد. ( 3

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

پاورپوینت اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

دسته بندی آموزشی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 4.146 مگا بایت
تعداد صفحات 130
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت در مورد اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI، در 130 اسلاید کامل قابل ویرایش و شامل اصول مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI،مقاله نویسی،نگارش مقاله،آموزش مقاله نویسی،کارگاه مقاله نویسی،مقاله علمی پژوهشی،مقاله کنگره ای،مقاله،کارگاه نگارش مقاله،مقالات isi،مقالات پژوهشی و… می باشد.

قسمتی از متن پاورپوینت:

اولین گام در تهیه یک مقاله علمی-پژوهشی انتخاب موضوعی است که چیزی به علم اضافه کند. یک پژوهشگر تازه کار ممکن است تصور کند یک موضوع با اهمیت در زمینه مدیریت مانندTQMیاCRMیا موارد دیگری از این دست یک موضوع بسیار علمی و قابل توجه است. بنابراین مطالعات گسترده در این زمینه و استفاده از چندین و چند منبع داخلی و خارج، تلخیص، مقایسه و ارزیابی و نتیجه گیری از این منابع یک پژوهش کامل و جدید را شکل می دهد اما این بزرگترین اشتباهی است که برای نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی بدان دچار می شوید. انتخاب یک موضوع بزرگ و گسترده از عهده یک مقاله خارج است و انتخاب یک موضوع گسترده برای یک مقاله اشتباه است.

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات معتبر داخلی یاISIرعایت برخی نکات الزامی است. پژوهش علمی را با روش صحیح پژوهش می شناسند و بخاطر داشته باشید همیشه روش پژوهش از موضوع پژوهش مهمتر است. بهترین موضوع اگر با روش صحیح مورد پژوهش قرار نگیرد و با روش صحیح نگارش نشود فاقد هرگونه اعتبار و ارزش علمی است.

ویژگی های اصلی مقاله علمی-پژوهشی

اشتباه بزرگ دوم این است که به چنین مقالاتیReviewگفته می شود و فاقد ارزش علمی است. گردآوری آثار و نتایج مولفین دیگر و درکنار هم قرار دادن آنها مجموعا ادبیات پژوهش یک مقاله علمی-پژوهشی را تشکیل می دهد. پس از انتخاب یک موضوع مناسب سپس باید به گردآوری آثار و نتایج مولفین داخلی و خارجی در زمینه موضوع منتخب بپردازید. به این ترتیب ادبیات پژوهش شما شکل می گیرد. مهمترین ویژگی و ارزش هر پژوهش علمی اتکای آن بر اطلاعات دست اول است که در روند انجام پژوهش بدست می آید.

بخشهای یک مقاله علمی-پژوهشی

  • بخش اول: چکیده

صفحه اول به ترتیب شامل عنوان، نام مولف یا مولفین، چکیده و واژگان کلیدی است.

عنوان را در خط اول درج کنید. معمولاً عنوان را با یک فونتBoldو اندازه بزرگتر از سایر فونت های متن می نویسند.

نام نویسنده را با یک پاورقی همراه کنید. در پاورقی باید آدرس الکترونیک نویسنده ذکر شود تا خوانندگان مقاله در صورت نیاز بتوانند با نویسنده ارتباط برقرار کنند. نوشتن سمت یا ویژگیهای بارز علمی نویسنده در پاورقی نیز مرسوم است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت انگلیسی با عنوان پیاز ( Alliums – Onions )

دانلود پاورپوینت انگلیسی با عنوان پیاز ( Alliums - Onions )

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 8.452 مگا بایت
تعداد صفحات 122
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این پاورپوینت یه صورت کاملا انگلیسی و همراه با عکسهای مربوطه می باشد.
برخی از اسلاید های آن را در زیر مشاهده کنید :

Subject Slide Number

Taxonomy/Classification 5-8

Herbal Biology 9 10

History 11-13

Production Area 14 15

Varieties 16-18

Food Uses 19-22

Functional Properties 23-29

Negative Effects 30

Nutrition Value 31 32

Subject Slide Number

Compounds 33-39

Non Food Uses 40

Culture and Harvest 41-44

Storehousing 45-66

Conventional Dehydration 67-72

Infrared Dehydration 73-78

Proctor Dehydration 79-86

Onion Diseases 87-111

Onion and Art 112-121

Basic Contents

•Botany
•World Production
•Common Uses
•Functional Properties
•Compounds
•Culture
•Storehousing
•Dehydration
•Onion Diseases
…..
Alliums
•Alliaceae or lily family : Allium genus :
–Onion ( Allium cepa )
–Garlic ( Allium sativum )
–Shallot ( Allium ascalonicum)
–Leek (Allium porrum)
–Chive (Alliumschoenoprasum)
–Scallions ( Allium fistulosum)
–Others:
§Multiplier or Potato Onion: Allium cepa var. aggregatum
§Egyptian tree Onion: Allium cepa var. vivip
•Onions are 2nd most the important vegetable crop.
•350 species in Allium genus the onion is likely the most important.
•Onions originate from either central Asia or Iran and west Pakistan .
…………
History of Onions
•Origins in Asia.
•Grown by Chinese 5000 year ago.
•Reference in oldest Vedic Writings from India.
•In Sumerian text 4500 years old.
•Worshiped as a symbol of eternity in Egypt. Buried with Pharaohs. Onion paintings on inner walls of pyramids.
•King Ramses IV died in 1160 was entombed with onions on his eyes.
•References in Bible Old Testament.
•In writing of Greeks and Romans .
•One of three main vegetables during

Middle Ages (cabbage and beans).

………

122 اسلاید فایل PowerPoint

قابل ویرایش

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود پاورپوینت نكات مهم در زراعت سیب زمینی

دانلود پاورپوینت نكات مهم در زراعت سیب زمینی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 10.75 مگا بایت
تعداد صفحات 28
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پاورپوینت همراه با عکسهای مربوطه می باشد.
برخی از اسلاید های آن را در زیر مشاهده کنید :

مقدمه

. سیب زمینی گیاه بومی قاره آمریكا است و بیش از 400 سال قدمت دارد ودر اواخر قرن 16 وارد اروپا شد .

. سیب زمینی نقش مهمی در برنامه غذایی مردم و صنایع تبدیلی دارد و سطح زیر كشت آن در استان گلستان برابر 7 تا 10 هزار هكتار است .

. امروزه سیب زمینی از نظر میزان تولید مقام چهارم را بین محصولات كشاورزی دارد .

. كشت سیب زمینی با مشكلاتی همراه است از این جمله میتوان به پایین بودن قیمت آن در بعضی از سالها اشاره كرد .

كاشت

. در سه نوبت زمانی میتوان سیب زمینی را كشت كرد.

. در مناطق كوهستانی در بهار كشت میشود ولی در بیشتر نقاط كشور در پاییز كشت میشود و بیشترین مشكلات بازرگانی هم در این زمان دیده میشود.

. كشت آن در تابستان در چند سال اخیر مرسوم شده اما به دلیل كمبود بذر با قیمت مناسب رشد قابل ملاحظه ای نكرده است . كشت تابستانی از اواخر مرداد شروع میشود و محصول در آذر و دی بر داشت میشود .

انتخاب خاك و تهیه بستر بذر

. انتخاب خاك مناسب بسیار مهم است زیرا عملكرد خوب وبالا به آن بستگی دارد .

. بهترین خاك برای سیب زمینی خاكهایی با بافت متوسط است و تولید این محصول در زمین های نیمه سنگین به شرط وجود ساختمان خوب و به كار گیری روشهای مناسب كاشت موفقیت آمیز است .

. در خاك های سنگین و نیمه سنگین هنگام آماده سازی باید به میزان 10 تا 20 تن در هكتار كود پوسیده حیوانی به زمین اضافه كرد .

…….

28 اسلاید فایل PowerPoint

قابل ویرایش

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل