تحقیق برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دسته بندی عمران
فرمت فایل docx
حجم فایل 250 کیلو بایت
تعداد صفحات 12
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق برآورد سریع هدایت آبی اشباع خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

چکیده
هدایت آبی اشباع مهمترین ویژگی فیزیک ی خاک است که در طراحی و امکان پذیر بودن فنی و اقتصادی
پروژه های زهکشی زیرزمینی نقش عمده ای به عهده دارد . لیکن، اندازه گیری مستقیم این ویژگی چه به
صورت صحرایی و چه در آزمایشگاه بسیار وقت گیر و پرهزینه می باش د. همچنین، به دلیل تغییرات زیاد
زمانی – مکانی خاکها، اندازه گیری های نقطه ای نمی توانند نمایندۀ واقعی این ویژگی خاک باشند ، مگر آنکه
تعدادی بسیار زیاد نمونه برداری صورت پذیرد . در سالهای اخیر استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به
عنوان راهکاری که ویژگی های فیزی کی خاک را از پارامترهای ز ودیافت خاک برآورد می کند، مورد توجه
قرار گرفته است . شبکۀ عصبی مصنوعی از الگوی شبک ۀ عصبی انسان شبیه سازی شده است، به گونه ای
که می تواند پس از آموزش، پارامترهای خروجی مورد نظر را با اعمال پارامترهای ورودی برآورد نماید .
در این پژوهش، از ساختار شبک ۀ عصبی پرسپترون با الگوریتم آموزشی مارکوآت لورنبرگ استفاده شد
تا هدایت آبی اشباع از پارامترهای زودیافت خاک همچون جرم ویژ ۀ ظاهری، تخلخل مؤثر، میانگین هندسی
قطر ذرات و انحراف معیار آنها برآورد شود . نتایج نشان داد که نمون های عصبی ایجاد شده قادرند هدایت
برآورد نمایند . همچنین، در مقایسه با معادلات رگرسیونی موجود، (R2= آبی اشباع را با دقت بالا( 0.83
مدل های شبکۀ عصبی ارائه شده عملکردی مناسب تر دارند.
واژه های کلیدی: پارامترهای زودیافت خاک، شبکه عصبی مصنوعی، هدایت آبی اشباع

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل