آرشیو شماره موبایل شرکت های تبلیغاتی


آرشیو شماره موبایل شرکت های تبلیغاتی 2707  وضعیت:    قیمت: 100,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.02 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل شرکت های تبلیغاتی :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  459 شماره موبایل و ایمیل شرکت های تبلیغاتی  است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا مرداد ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  شرکت های تبلیغاتی هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  شرکت های تبلیغاتی هستیداگر فروشنده عمده لوازم شرکت های تبلیغاتی هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم شرکت های تبلیغاتی هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بو …

آرشیو شماره موبایل فروشندگان آیینه و شیشه


آرشیو شماره موبایل فروشندگان آیینه و شیشه 2690  وضعیت:    قیمت: 200,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.11 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل فروشندگان آیینه و شیشه :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  4655 شماره موبایل و ایمیل فروشندگان آیینه و شیشه است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  فروشندگان آیینه و شیشه هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  فروشندگان آیینه و شیشه هستیداگر فروشنده عمده لوازم فروشندگان آیینه و شیشه هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم فروشندگان آیینه و شیشه هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریا …

آرشیو شماره موبایل برنامه نویسان


آرشیو شماره موبایل برنامه نویسان 2691  وضعیت:    قیمت: 200,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.06 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل برنامه نویسان:این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  1977 شماره موبایل ، تلفن ثابت و ایمیل برنامه نویسان است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  برنامه نویسان هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  برنامه نویسان هستیداگر فروشنده عمده لوازم برنامه نویسان هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم برنامه نویسان هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعک …

آرشیو شماره موبایل و تلفن ثابت الکتریکیها


آرشیو شماره موبایل و تلفن ثابت الکتریکیها 2674  وضعیت:    قیمت: 200,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.17 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل الکتریکیها :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  7700 شماره موبایل ، تلفن ثابت و ایمیل الکتریکیها است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  الکتریکیها هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  الکتریکیها هستیداگر فروشنده عمده لوازم الکتریکیها هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم الکتریکیها هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید.& …

آرشیو شماره موبایل و تلفن ثابت مهرسازیها


آرشیو شماره موبایل و تلفن ثابت مهرسازیها 2675  وضعیت:    قیمت: 150,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.04 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل مهرسازیها :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  870 شماره موبایل ، تلفن ثابت و ایمیل    مهرسازیها است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  مهرسازیها  هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  مهرسازیها هستیداگر فروشنده عمده لوازم مهرسازیها هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم مهرسازیها هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنی …

آرشیو شماره موبایل آرایشگاه های زنانه


آرشیو شماره موبایل آرایشگاه های زنانه 2651  وضعیت:    قیمت: 300,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.16 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل  آرایشگاه های زنانه :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  8778 شماره موبایل   آرایشگاه های زنانه است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر فروشنده عمده لوازم آرایشگاه های زنانه هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم آرایشگاه های زنانه هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید. 2- نباید مشتری را معطل بگذارید.3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.4- به منشی ها خیلی …

آرشیو شماره موبایل شیرینی پزی ها و قنادیها


آرشیو شماره موبایل شیرینی پزی ها و قنادیها 2664  وضعیت:    قیمت: 150,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.06 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل   شیرینی پزی ها و قنادیها :این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  2000 شماره موبایل ، تلفن ثابت و ایمیل    شیرینی پزی ها و قنادیها است.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا تیر ماه سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر به دنبال تبلیغات پیامکی برای  شیرینی پزی ها و قنادیها هستید.اگر دنبال بازاریابی تلفنی برای  شیرینی پزی ها و قنادیها هستیداگر فروشنده عمده لوازم شیرینی پزی ها و قنادیها هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم شیرینی پزی ها و قنادیها هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خو …

آرشیو شماره موبایل عطاری ها


آرشیو شماره موبایل عطاری ها 2595  وضعیت:    قیمت: 250,000 ریال  روش ارسال:  دانلود فایل  حجم فایل:  0.05 مگابایت   معرفی محصول:  بانک موبایل و ایمیل عطاری ها:این مجموعه به صورت یک فایل اکسل می باشد که شامل  1316 شماره موبایل و ایمیل  عطاری ها است.توجه  : بیش از 90 % شماره ها مربوط به استان تهران می باشد.صحت اطلاعات : 85% تا 90% بروزرسانی تا اردیبهشت سال 1395 میباشدنوع فایل : Excel  (این فایل در کامپیوتر و با برنامه office قابل اجرا می باشد)اگر فروشنده عمده لوازم عطاری ها هستید.اگر بازاریاب عمده لوازم عطاری ها هستید.اگر به فروش بیشتر فکر میکنید.بازاریابی تلفنی و پیامکی بهترین روش برای فروش محصولات میباشد. با دریافت این گنجینه تجارت خود را متحول کنید.کسب و کار خود را متحول کنید 10 نکته کاربردی درباره بازاریابی تلفنی1- سعی کنید شاد بودن را در صدایتان منعکس کنید. 2- نباید مشتری را معطل بگذارید.3- در مواقع مهم بهتر است ایستاده صحبت کنید.4- به م …

دانلود سوالات عمومی و تخصصی سازمان امور مالیاتی با پاسخنامه

تحقیق پاورپوینت آشنایی با همدان


  لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : PowerPoint نوع فایل :  .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 30 اسلاید   استان همدان با مساحت 20هزار و 172 کیلومتر مربع , 2/1 در صد از مساحت کل کشور را در بر می گیرد . این استان بین مدارهای 59 درجه و 33 دقیقه تا 49 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 34 درجه و 47 دقیقه تا 34 درجه و 49 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است . استان همدان جزو استانهای غربی ایران است که از شمال به استان زنجان , از جنوب به استان لرستان , از شرق به استان مرکزی و از غرب به استان های کرمانشاه و کردستان محدود می شود. بلندترین نقطه استان همدان ,قله الوند با ارتفاع 3574 متر و پست ترین مکان این استان اراضی عمر آباد در کنار رود قره چای در بخش شرا وپیشخوار است …