دانلود برنامه راهبردی و طرح جامع شهریار

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 25.446 مگا بایت
تعداد صفحات 180
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول طرح جامع شهر شهریار می باشد که در 180 صفحه و در فرمت PDF ارائه شده است، در زیر فهرست مطالب این طرح ارائه شده است، تا شما عزیزان ضمن مطالعه آن در صورت تمایل می توانید برای خرید محصول اقدام نمایید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

دانلود برنامه راهبردی و طرح جامع شهر سمنان

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1.666 مگا بایت
تعداد صفحات 189
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول طرح جامع شهر شهریار می باشد که در 189صفحه و در فرمت PDF ارائه شده است، در زیر فهرست مطالب این طرح ارائه شده است، تا شما عزیزان ضمن مطالعه آن در صورت تمایل می توانید برای خرید محصول اقدام نمایید.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

کتاب راهنمایی ساخت سقف های گنبدی شکل (زبان اصلی)

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 16.97 مگا بایت
تعداد صفحات 260
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این کتاب راهنمای جامع و کاملی در باره ساخت سقف های گنبدی شکل به زبان اصلی می باشد که شامل بخش های زیر است

Part I The Roll-Off Roof Observatory
1The Benefi ts of a Permanent Observatory ……………………………………………………………… 3
Pros and Cons: The Dome Versus the Roll-Off Roof ………………………………………………….. 4
Roll-Off Roof Variations: The Sky Is the Limit………………………………………………………….. 5
Observatory Kits and Complete Observatory Fabricators ……………………………………………. 11
Other Types of Roll-Off Roof Observatories ……………………………………………………………… 15
Observing Sheds ……………………………………………………………………………………………………. 21
2Observatory Design Considerations ………………………………………………………………………. 33
Size and Internal Space Required …………………………………………………………………………….. 33
Advantages of a Roll-Off Roof Observatory ……………………………………………………………… 36
Questions to Ask Before You Begin …………………………………………………………………………. 36
Overall Site Requirements ………………………………………………………………………………………. 38
Zoning: The Surrounding Land Use …………………………………………………………………………. 41
Zoning: Limitations on Your Own Property ………………………………………………………………. 42
Ownership Versus Leasing ………………………………………………………………………………………. 43
Comparison of Roll-Off Roof and Domed Observatories ……………………………………………. 44
The Prestige of Ownership ………………………………………………………………………………………. 45
3Options for Foundation Types and Laying Out the Observatory “Footprint” …………. 47
Slab Footing Versus Sono Tube Footings ………………………………………………………………….. 47
Preparing the Site and Orienting the Observatory ………………………………………………………. 48
Measuring and Squaring the Building Footprint ………………………………………………………… 49
Note ……………………………………………………………………………………………………………………… 50
4Fabricating the Telescope Pier ………………………………………………………………………………. 51
Combining a Concrete Pier Footing with Upper Metal Pier …………………………………………. 53
Full Length Concrete Pier ……………………………………………………………………………………….. 54
Notes ……………………………………………………………………………………………………………………. 61
5Preparing the Footings and the Observatory Floor ………………………………………………… 63
The Concrete Slab Floor …………………………………………………………………………………………. 63
The Sono-Tube Footings Floor ………………………………………………………………………………… 68
Observatory Floor Framing ……………………………………………………………………………………… 71
Combining a Poured Cement Observatory Floor with Sono-Tube
Footings Under the Gantry ………………………………………………………………………………………. 73
Converting the Gantry Section into an Outdoor Patio …………………………………………………. 73
Installing the Floor …………………………………………………………………………………………………. 74
6Framing the Walls ………………………………………………………………………………………………… 77
Constructing and Erecting the Walls …………………………………………………………………………. 77
Choosing Locating and Installing a Door ………………………………………………………………… 81
Installing the Metal Pier Top ……………………………………………………………………………………. 84
7Framing the Gantry Section …………………………………………………………………………………. 89
8Fabricating the Track and Base Plate ……………………………………………………………………. 93
Installing the Track ………………………………………………………………………………………………… 95
Alternative Track Designs ……………………………………………………………………………………….. 97
Track Ends and Stops ……………………………………………………………………………………………… 98
9Framing the Roof …………………………………………………………………………………………………. 101
The Assembly Process ……………………………………………………………………………………………. 101
Construction of the Caster Plate ………………………………………………………………………………. 101
Calculating the Rafter Lengths ………………………………………………………………………………… 102
Framing Sequence (Layout of the Rafters on the Caster Plate) …………………………………….. 103
Further Reading …………………………………………………………………………………………………….. 109
10Applying the Steel Roofi ng ……………………………………………………………………………………. 111
Tools and Equipment ……………………………………………………………………………………………… 113
Applying the Sheet Steel …………………………………………………………………………………………. 113
11Applying Exterior Siding and Interior Wall sheathing …………………………………………… 117
Exterior Siding ………………………………………………………………………………………………………. 117
Gable Vents and Fan Systems ………………………………………………………………………………….. 118
Interior Wall Sheathing …………………………………………………………………………………………… 120
12Final Luxuries ……………………………………………………………………………………………………… 123
A Winch System for Opening and Closing the Roof …………………………………………………… 123
Comfort Items ……………………………………………………………………………………………………….. 124
Part II The Dome Observatory
13Dome Design Materials and Construction Methods ……………………………………………….. 129
Design and Construction Considerations …………………………………………………………………… 129
Commonly Used Materials and Construction Techniques ……………………………………………. 131
An Outstanding Dome Design …………………………………………………………………………………. 139
The Warm Room Addition ………………………………………………………………………………………. 141
Overall Site Requirements ………………………………………………………………………………………. 144
14Commercial Models and Kits………………………………………………………………………………… 149
The SkyShed POD and POD MAX ………………………………………………………………………….. 149
The Pulsar Observatory and Technical Innovations ‘Home Dome’ Observatories ………….. 156
15Plans and Construction Steps Toward Building a Dome Observatory …………………….. 165
Introduction …………………………………………………………………………………………………………… 165
Basic Observatory Parts List ……………………………………………………………………………………. 166
Fabricating the Metal Pier ……………………………………………………………………………………….. 167
Site Preparation Pouring the Concrete Base Pier and Floor Slab ………………………………… 169
Framing the Cylindrical Base Walls and Pre-hung Entry Door …………………………………… 172
Fabricating the Track and V-Groove Caster Assembly ………………………………………………… 176
Preparing the Dome Framework Roller Bending and Welding Requirements ……………….. 184
Assembly of the Dome and Applying the Aluminum Panels ……………………………………….. 186
Construction of the Slot Door Frame Slot Door and its Wheels ………………………………….. 195
Construction of the Elevated Observing Floor …………………………………………………………… 204
Lifting the Dome onto the Track Securing the Dome and Adding the Skirt ………………….. 211
Weather proofing the Structure …………………………………………………………………………………. 216
Final Luxuries and Interior Fixtures …………………………………………………………………………. 217
Maintenance ………………………………………………………………………………………………………….. 223
Appendix …………………………………………………………………………………………………………………….. 225
End Notes ……………………………………………………………………………………………………………………. 229
Glossary ……………………………………………………………………………………………………………………… 233
Index …………………………………………………………………………………………………………………………… 243
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه طرح با عنوان باغ سازی در هند

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.385 مگا بایت
تعداد صفحات 51
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول پروژه با موضع باغ سازی در هند می باشد که در فرمت PDF و در 50 صفحه ارائه شده است که برای عزیزانی که بدنبال تحقیق با این موضوعات هستند پیشنهاد می شود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه طرح باغ سازی در انگلستان

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 6.725 مگا بایت
تعداد صفحات 34
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول پروژه باغ سازی در انگلستان از جمله پروژه های مرتبط منظر سازی می باشد که در فرمت pdf و در 34 صفحه ارائه شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه طرح با موضوع باغ سازی در ژاپن

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 9.712 مگا بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول پروژه باغ سازی در ژاپن از جمله پروژه های مرتبط منظر سازی می باشد که در فرمت pdf و در 34 صفحه ارائه شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

منظر سازی با موضوع باغ سازی رنسانس و قرون وسطی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7.406 مگا بایت
تعداد صفحات 32
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

این محصول پروژه منظر سازی با موضوع باغ سازی در رنسانس و قرون وسطی می باشد که در فرمت pdf و در 32 صفحه ارائه شده است

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده مدل کمانشی برای طراحی ثبات ستون های فولادی با بارهای گرانشی میانی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.355 مگا بایت
تعداد صفحات 37
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده مدل کمانشی برای طراحی ثبات ستون های فولادی با بارهای گرانشی میانی قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

چکیده:

این مقاله به یک مدل کمانشی دقیق برای مشخص کردن طول موثر خمشی یک ستون فولادی تحت بارهای گرانشی میانی، برای برنامه هایی در آنالیز الاستیک مرتبه دوم دو بعدی بر اساس روند طراحی می باشد. مدل کمانشی ارائه شده محدودیت های افقی «فرضی» دارد که در آن نیروهای افقی معادلی استفاده شده است، و می تواند به آسانی در یک نرم افزار طراحی/آنالیز سازه برنامه ریزی شود. ستون های سی ام محدودیت های پایانی مختلفی داشته و با متمرکز ساختن بارهای گرانشی درون طول پشتیبانی نشده خود برای نشان دادن شایستگی مدل کمانشی ارائه شده آنالیز می شود. نشان داده شده که، در بسیاری از موارد آنالیز شده، مدل کمانشی پیشنهادی منجر به ظرفیت های ستون آزادتری در مقایسه با استفاده از فاکتور طول موثر واحد یا مدل کمانشی توصیف شده در آیین نامه طراحی سیستم قفسه بندی فولادی اروپایی می شود. ظرفیت های آزادتر به بارهای نهایی تعیین شده از طریق آنالیزهای منطقه پلاستیکی مرتبه دوم نزدیک تر می باشند.

کلمات کلیدی: مدل کمانشی، طراحی ستون، سیستم قفسه بندی فولادی، طول موثر، بار فرضی، طراحی ثبات

1- مقدمه

این مقاله به طراحی ثبات ستون های فولادی تحت بارهای گرانشی میانی در طول های پشتیبانی نشده خویش مربوط می شود که بر اساس آنالیز الاستیک مرتبه دوم دو بعدی می باشد که در آن ستون ها فرض شده که یک عمودی خارجی اولیه دارد. ستونها با بارهای گرانشی میانی شامل ستون های ساختمانی آسیابی و سیستم قفسه بندی فولادی عمودی، در شکل 1 و 2 به ترتیب نشان داده شده است. نمای سه بعدی از سیستم قفسه بندی فولادی بدون بار در شکل 3 نشان داده شده است. در استانداردهای طراحی دندانه دار مخزن فولاد، استفاده از فاکتورهای افقی معادل به جای مدل سازی صریح کج شدگی اولیه می باشد که به خوبی پذیرفته شده است. فاکتورهای افقی معادل به سادگی تولید بارهای گرانشی اعمال شده و کج شدگی اولیه می باشد؛ که در شکل 4 نشان داده شده است که در آیین نامه آشغالگیری پالت قابل تنظیم اروپایی به تصویب رسیده است.

مفهوم نیروی افقی معادل توسط روش بار فرضی قبلا در متون یافته می شد که هدف آن تسخیر کردن کج شدگی اولیه (P- Δ)، انحنای اولیه (P- δ) و تاثیر تنش پسماند بر نیروهای غشایی در حالت حد نهایی از طریق برنامه های بارهای افقی فرضی در آنالیز مرتبه دوم می باشد.

با این حال، نیروهای افقی معادل در استانداردهای طراحی دندانه دار مخزن مربوطه خیلی نزدیک به بارهای افقی فرضی خاصی در استانداردهای طراحی سازه های فولادی فعلی می باشد؛ که عمدتا فقط در مدل قاب کج شدگی اولیه می باشد؛ اگرچه بخش 1-2-3-3 از استاندارد دندانه دار انبار استرلیایی تلاش می کند به صورت غیر الاستیک با یک متغییر مینیمم از کج شدگی اولیه به حساب آید که در آنالیزهای الاستیک مرتبه دوم از آنالیز غیر الاستیک مرتبه دوم بیشتر می باشد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده موقعیت و مسیر بر روی سطح زمین قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 10.84 مگا بایت
تعداد صفحات 33
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقاله ترجمه شده موقعیت و مسیر بر روی سطح زمین قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مقدمه

ناوبری فرایند برنامه ریزی و انجام حرکت انتقالی همه نوع از مکانی به دیگری ، در دریا ، در هوا ، بر روی زمین یا در فضا می باشد. ناوبری کشتی ها و تمامی شناورهای آب برد را ناوبری دریایی می نامند که آن را از ناوبری در سایر محیط ها متمایز می سازد و آن ناوبری دریایی است که در این کتاب و جلد همراه آن است که هر دو یک نسخه ی جدیدی بنام راهنمای ناوبری نیروی دریایی را تشکیل می دهند.

در سه سال گذشته شاهد پیشرفت های مهمی در تکنیک های ناوبری بودیم. بشر بر روی ماه پاگذاشت. فضاپیما مناطق بیرونی منظومه شمسی را کشف کردند. تکنیک های جدیدی برای ناوبری فضایی که ناوبری دریایی مفیدی داشته اند توسعه یافت: جزئیات مطالعه ی نخستین ماهواره ها در مدار حول زمین منجر به توسعه ی سیستم ماهواره ای ناوبری سرتاسرجهان شد که می توان گفت موقعیت خود ناوبری کشتی با یک دقت از چند صد متر قرار داشت. سیستم های ناوبری خودکار به کمک کامپیوتر ، ناوبر را قادر می ساختند بطور مداوم و دقیق مسیر را حفظ کنند و از تصادم جلوگیری کنند. ماشین حساب های دستی و کامپیوترهای رومیزی او را قادر می ساختند تا جهت ها و فاصله های پیرامون جهان را با دقت بیشتر محاسبه کنند و شکل صحیح زمین را در نظر بگیرند.

اصول ناوبری دریایی بدون تغییر بوسیله ی تکنیک های جدید باقی می ماند؛ از اینرو حالت موضوع در این راهنما جهت بیان مجدد اصول طراحی شده است در حالی که آخرین روش ها بازتاب می شود. جلد I ضروریات ناوبری دریایی – موقعیت و مسیر بر روی سطح زمین ، پروژه های نقشه ای ، نمودارها و نشریه ، کارنموداری ، جزر و مد ، ناوبری ساحلی و خلبانی سروکار دارد. خلاصه ی مثلثات کروی و صفحه ای ، اثبات فرمول و غیره ممکن است در ضمایم پشت کتاب یافت شود. سرآغاز این فصل بخش های پایه همراه با موقعیت و مسیر بر روی سطح زمین را معرفی می کند.

موقعیت بر روی سطح زمین

زمین

زمین کاملاً کروی نیست ؛ آن اندکی مسطح است ، ابعاد کوچکتر در حدود 24 مایل کمتر از بزرگتر وجود دارد. شکل زمین به عنوان یک کره ی پهن شده ( شکل 1-1 ) با بیشترین (a) و کمترین (b) شعاع تقریبی 3444 و 3432[1] مایل دریایی بین المللی شناخته شده است. زمین با کوتاهترین ابعاد آن PP1 بنام محور می چرخد ، سر و ته هرکدام را قطبین می نامند. کره پهن شده شکلی است که بوسیله ی حرکت انتقالی یک نیمه بیضی مثل PWP1 در شکل 1-1 ، درحدود محورهای آینه ای PP1 ردیابی می شود. موقعیت های متوالی PWP1 را نصف النهار می نامند. نصف النهار از طریق گرینویچ بنام نصف النهار مبدا می گذرد. دایره توسط W بنام استوا ردیابی می شود.

زمین با محورهای آن PP1 در مسیر نشان داده شده با پیکان می چرخد. مسیر چرخش شرق نام دارد و خلاف جهت آن غرب است. قطب شمال در قسمت چپ و قطب جنوب در قسمت راست از نمای شرقی مشاهده گر قرار دارد.


[1] این اشکال برای کره بین المللی (1924) گرفته شده است که در فصل 3 توضیح داده شده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه ها توزیع آب شهری

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 4.211 مگا بایت
تعداد صفحات 120
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی آنالیز آب به حساب نیامده در شبکه ها توزیع آب شهری

بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری دارای 184 ص وبا فرمت پی دی اف

چکیده

در روش ارائه شده در این مقاله که تلفیقی از یک مدل ریاضی برای آنالیز آب به حساب نیامده با نرم افزارهای تحلیل هیدرولیکی شبکه می باشد، مکانیزم ارزیابی به گون های طراحی گردیده که همواره نتایجی دقیق و مطابق با آخرین وضعیت شبکه بدست آید. بدین منظور، ابتدا با استفاده از یک مدل ریاضی که تابعی از طول، جنس و عمر اجزا شبکه می باشد، برآورد اولیه ای از تلفات شبانة زمینه بدست م یآید. از سوی دیگر با شبی هسازی هیدرولیکی شبکه درهنگام شب، نقاط مشکوک به شکستگی و میزان حساسیت آنها جهت عملیات فشارسنجی، شناسایی م یگردند. این نواحی با استفاده از نتایج مربوط به اندازه گیری حداقل جریان شبانه، عملیات فشارسنجی در شبکه، شبیه سازی هیدرولیکی و استفاده از دستگاههای نشت یاب، مورد شناسایی قرار گرفته و تلفات ناشی از آنها ارزیابی م یگردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده، مقادیر تخمین اولیة تلفات اصلاح گردیده و میزان هریک از مؤلف ههای تلفات شبانه، محاسبه می شود. بادرنظر گرفتن روابط فشار – نشت و روند توسعه شبکه، میزان هر یک ازاین مؤلف هها در حال حاضر و نیز در سالهای آینده نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای نشان دادن صحت و دقت متدولوژی پیشنهادی، مدل ایجاد شده بر روی داده های یک منطقة پایلوت در شهر تبریز اجرا گردیده و اجزای مختلف آب به حساب نیامده مورد محاسبه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. با به کارگیری این روش در تجزیه و تحلیل اطلاعات در سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) شبکه­های آبرسانی شهری، میزان آب به حساب نیامده در شبکه در هر زمان موردنظر، قابل ارزیابی می باشد.

کلیدواژه‌ها:

شبکه های توزیع آب شهری، آب بحساب نیامده، شبیه سازی هیدرولیکی

توجه:خریدار محترم این پایان نامه به صورت PDFمی باشد در هنگام خرید دقت نمایید

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل